• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Hospodářské

In document ÚZEMNÍ STUDIE (Stránka 67-85)

VELKÉ KARLOVICE VK1

10. Hospodářské

podmínky x

68

VK5

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62) x Lokalita není v rozporu se

sledovanými jevy mimo okruhu č.4. přirozeného výhledu místo stavby rozhledny.

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

4. Ochrana přírody, krajiny a památek

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 26)

Silná stránka: Kvalitní

přírodní prostředí dané existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

69

„“ = s dopadem

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Přírodní rezervace (ÚAP, část A, jev č.

27)

x Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část

A, jev č. 24)

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A,

jev č. 21) x

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev

č. 21)

x Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Památková rezervace nebo zóna v obci

(ÚAP, část A, ev č. 5, 6)

x Nemovité národní kulturní památky

(ÚAP, část A, jev č. 9)

x

70

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

Nemovité kulturní památky (ÚAP, část plnění funkcí lesa

x

6. Veřejná dopravní a technická Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95)

 -docházková

vzdálenost od železniční stanice k vleku (běžkaři – možnost vyvezení na běžkařskou trasu)

Silná stránka: Existence železniční stanice nebo zastávky napojené na kanalizaci s ČOV (hospodářský

71

„“ = s dopadem 7.

Sociodemografické podmínky

x

8. Bydlení x

9. Rekreace a

cestovní ruch Významné vyhlídkové body (ÚAP, část

A, jev č. 20) x

Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 19)

 -v blízkosti lokality

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106)  -možnost rozvoje cestovního ruchu daný přítomností cyklotrasy Vymezený koridor pro lanovku (ZÚR,

ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118)

x Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115,

šetření IRI)

Příležitost: Rozvoj

cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky (hospodářský rozvoj) Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP,

část A, jev č. 117, 118)

x Koupaliště nebo aquacentra (šetření IRI,

doplňuje obec)

Silná stránka: Vyšší

atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště nebo aquacentra

10. Hospodářské podmínky

x

72

VK6

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62) x Lokalita není v rozporu se

sledovanými jevy mimo okruhu č.4.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45)

Hrozba: Omezení

hospodářské rozvoje

území vzhledem

existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Záplavová území Q100 na území obce

(ÚAP, část A, jev č. 50)

x Záměr výstavby protipovodňové hráze

(ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

x

3. Hygiena

životního prostředí Staré ekologické zátěže (ÚAP, část A,

jev č. 64) x

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

4. Ochrana přírody,

krajiny a památek Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 26)

Silná stránka: Kvalitní

přírodní prostředí dané existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

73

„“ = s dopadem

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti (hospodářský rozvoj)

Evropsky významné lokality NATURA 2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Přírodní rezervace (ÚAP, část A, jev č.

27)

x Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část

A, jev č. 24)

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

 -jen v rámci stávající sjezdovky

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21)

x Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev x

74

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

č. 21) Nemovité národní kulturní památky

(ÚAP, část A, jev č. 9) plnění funkcí lesa

x

6. Veřejná dopravní a technická Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95)

 -docházková

vzdálenost od železniční stanice k vleku (běžkaři – možnost vyvezení na běžkařskou trasu)

Silná stránka: Existence železniční stanice nebo zastávky

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) x -k danému záměru není nutné napojení

75

„“ = s dopadem Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č.

70)

x -k danému záměru není nutné napojení

Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních vod (ÚAP, část A, jev č. 69)

x

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75)  Silná stránka:

Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 7.

Sociodemografické podmínky

x

8. Bydlení x

9. Rekreace a cestovní ruch

Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 20)

x Místa významných událostí (ÚAP, část

A, jev č. 19)

x Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106)  Vymezený koridor pro lvku (ZÚR, ÚAP,

část A, jev č. 98, 117, 118)

x Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115,

šetření IRI)

Příležitost: Rozvoj

cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky (hospodářský rozvoj) Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP,

část A, jev č. 117, 118)

x Koupaliště nebo aquacentra (šetření IRI,

doplňuje obec)

Silná stránka: Vyšší

atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště nebo aquacentra

76

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

10. Hospodářské podmínky

x

VK7

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62) x Lokalita není v rozporu se

sledovanými jevy mimo okruhu č.4.

Lokalita bude ve studii zapracována.

Plochy VK7-5 a VK7-10 byly vypuštěny. Plocha VK7-11 se stala součásti plochy VK7-13, která se tímto zvětšila. Plocha VK7-17 byla dána do souladu se skutečností a došlo k jejímu zvětšení. Plocha VK7-16 byla dána taktéž do souladu se skutečností a došlo k její 2. Vodní režim Ochranná pásma vodních zdrojů (ÚAP,

část A, jev č. 44)

 -OP III. stupně

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45)

Hrozba: Omezení

hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Záplavová území Q100 na území obce

(ÚAP, část A, jev č. 50)

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

x 3. Hygiena Staré ekologické zátěže (ÚAP, část A, x

77

„“ = s dopadem

životního prostředí jev č. 64) redukci. Plochy VK7-1

a VK7-9 byly změněny z ploch OS.1 na plochy S*.1.

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

Slabá stránka:

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I.

nebo II třídy (příznivé životní prostředí)

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č.

94, 95)

x

4. Ochrana přírody, krajiny a památek

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 26)

Silná stránka: Kvalitní

přírodní prostředí dané existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti (hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k

78

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21)

x Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev

č. 21)

Nemovité národní kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 9)

79

„“ = s dopadem plnění funkcí lesa

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 91) x

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94, 95)

x Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95)

x

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) x -veškeré inženýrské sítě budou řešeny lokálně

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č.

70)

x Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních

vod (ÚAP, část A, jev č. 69)

x

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75)  Silná stránka:

Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 7.

Sociodemografické podmínky

x

8. Bydlení x

9. Rekreace a

cestovní ruch Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 20)

x Místa významných událostí (ÚAP, část

A, jev č. 19)

 -pietní místo

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106)  -možnost rozvoje cestovního ruchu daný přítomností cyklotrasy

80

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Dopad sledovaného jevu

na řešenou lokalitu

„x“ = bez dopadu

„“ = s dopadem

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

Vymezený koridor pro lanovku (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118)

x Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115,

šetření IRI)

Příležitost: Rozvoj

cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky (hospodářský rozvoj) Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP,

část A, jev č. 117, 118) x

Koupaliště nebo aquacentra (šetření IRI, doplňuje obec)

Silná stránka: Vyšší

atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště nebo aquacentra

10. Hospodářské podmínky

x x

VK10

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Dopad sledovaného jevu

na řešenou lokalitu

„x“ = bez dopadu

„“ = s dopadem

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62) x Lokalita není v rozporu se

sledovanými jevy mimo okruhu č.4.

81

doporučeno lokalitu do cílové podoby ÚS Vsetínská Bečva vypustit. Dopravní zařízení bez možnosti umístění sjezdové trati postrádá smysl, a pokud by se měla někdy ve výhledu v lokalitě VK10 navrhovat sjezdovka a dopravní zařízení v limitech využití území, je nutno takový návrh prověřit samostatnou podrobnou územní studií, ale po prokázání jednoznačné potřebnosti zcela nového areálu v oblasti Vsetínské Bečvy.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45)

Hrozba: Omezení

hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Záplavová území Q100 na území obce

(ÚAP, část A, jev č. 50)

x Záměr výstavby protipovodňové hráze

(ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

4. Ochrana přírody,

krajiny a památek Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 26)

Silná stránka: Kvalitní

přírodní prostředí dané existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti

82

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

(hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21)

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev

č. 21)

83

„“ = s dopadem Památková rezervace nebo zóna v obci

(ÚAP, část A, ev č. 5, 6)

x Nemovité národní kulturní památky

(ÚAP, část A, jev č. 9)

x Nemovité kulturní památky (ÚAP, část

A, jev č. 8)

5. Zemědělský

půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

x

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 91) x

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94, 95)

x Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95) x

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) X -veškeré inženýrské sítě budou řešeny lokálně

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č.

70)

x Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních

vod (ÚAP, část A, jev č. 69)

x Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75) x 7.

Sociodemografické podmínky

x

8. Bydlení x

84

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Dopad sledovaného jevu

na řešenou lokalitu

„x“ = bez dopadu

„“ = s dopadem

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

9. Rekreace a cestovní ruch

Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 20)

x Místa významných událostí (ÚAP, část

A, jev č. 19)

x

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106) x -možnost využití lanovky i v letní sezóně na transport turistů a cyklistů

Vymezený koridor pro lanovku (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118)

Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115, šetření IRI)

Příležitost: Rozvoj

cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky (hospodářský rozvoj)

Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP, část A, jev č. 117, 118)

Koupaliště nebo aquacentra (šetření IRI, doplňuje obec)

x 10. Hospodářské

podmínky

x

85

NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH

In document ÚZEMNÍ STUDIE (Stránka 67-85)