• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Návrh komunikačního mixu

1. Vymezení problému a cíle práce

4.5 Návrh komunikačního mixu

Součástí rozvoje obchodních aktivit by m la být i kvalitní propagace, kterou podnik p íliš ne eší. Jak vyplynulo zprovedených analýz, propagace je ve sledované firm na kritické úrovni. Má sice webové stránky, kde jsou podstatné informace jako činnost firmy a kontakt, jejich grafické zpracování je však velmi zaostalé a je na nich patrné, že vznikly již p i zakládání podniku v roce 2011. Níže jsou uvedena doporučení na zkvalitn ní propagace.

Z toho d vodu, že firma nemá zam stnance, který by si propagaci vzal sám na starost, bylo by vhodné si na tuto činnost najmout externího pracovníka. Vytvo il by nové internetové stránky a hlavn by zaškolil n jakého zam stnance z podniku, pravd podobn asistentku jednatele, pop ípad nového zam stnance, který by m l propagaci na starost i nadále.Ěpr m rná cena ň0000 Kč, z r zných internetových zdroj ) Webové stránky by m ly být nejd íve rozčlen ny na jednotlivé záložky služeb, které firma poskytuje, to znamená, autodoprava, zemní práce, je ábnické práce a samoz ejm nov navrhovaný autoservis. Pod jednotlivými záložkami by pak bylo další člen ní již konkrétních služeb. Dále by mohl být dopln n i ceník, protože ada lidí nebude firmu kontaktovat jen z d vodu ceníku a tak m že podnik p icházet o velkou část potenciálních zákazník , kte í by se vp ípad online zve ejn ní cen rozhodli služeb podniku využít.

Dále bych zde doplnila informace jako reference – významní obchodní partne i aj.

Samoz ejmostí je také kontakt. Novinkou by byla i možnost vyjád ení svého názoru a spokojenosti se službami.

Mimo webové stránky by podnik m l využívat více i stránky na sociální síti, které sice existují, ale je zde op t na první pohled znát, že stránkám není v nována žádná péče.

Mohly by zde být dopl ovány nap íklad fotografie p i samotném pr b hu prací. (zdarma) Stávající polepy, které jsou na vozech používány, jsou pom rn zastaralé a nep sobí

„sehran “. Do budoucna by se mohly tyto polepy nahradit novými, které by byly všechny v jednotném konkrétním stylu. Ěpr m rná cena za polepení 10 voz  20 000 Kčě Jako možný zp sob, který by vedl ke zlepšení propagace, bych využila orientační značky, ve m st Dub any a Ratíškovice. Byly by to jasn viditelné značky sjednoznačnou informací o sm ru a umíst ní samotného podniku. Investovat do tohoto typu propagace je zejména zd vodu existence nového rozší ení portfolia služeb na oblast autoopravny a

103

autoservisu. Podnikový areál by m l být též označen viditelným logem společnosti.

Stačilo by toto logo namalovat na plechový plot, který ohraničuje celý pozemek. Ušet ilo by se tak na drahých polepech, plachtách, billboardech apod. (zpr m rovaná cena z internetových zdroj za 4 ks 4 000 Kč)

V tém všech m stech okolo, kde se podnik nachází, funguje buď to kabelová televize, nebo dokonce ješt rozhlas. Kpodpo e propagace by se tedy dalo využít i tohoto reklamního kanálu. Nejedná se ani o nijak finančn náročnou položku, takže podnik by tím mohl jedin získat.

Zejména ztoho d vodu, že chce podnik mít ve fungování i elektronické objednávání pro využití služeb auto/pneuservisu, bylo by vhodné internetové stránce nastavit kvalitní reklamu pomocí Google ůdWords, jenž spočívá ve správném zvolení klíčových slov, které pomáhají p ivyhledávání jednotlivých stránek na internetu vnašem p ípad podniku Rajnošek s.r.o. Jakovýstižná klíčová slova by bylo vhodné zvolit slova, odpovídající všem činnostem, na které je podnik zam en. Taková slova p edstavují nap íklad autodoprava, rozvoz, dovoz, stavební materiál, stavební práce, je ábnické práce, a velmi d ležité je zam it se práv na novou aktivitu auto/pneuservis, která by m la fungovat práv i za pomoci internetu. V tomto p ípad by byla odpovídající slova jako autoservis, pneuservis, objednání online, p ezouvání pneumatik, oprava vozu, autoservis nákladních vozidel, a další. Na nastavení této služby bych doporučovala využít studenta VŠ se zam ením na online marketing. Cena by pak byla nižší než u člov ka, který se tímtojiž živí. Ěp edpokládaný náklad 6000 Kč studentovi a investiční náklady na PPC Google AdWords 20 000 Kč/ročn ě

Celkové náklady

Náklady, které budou spojené spropagací, tvo í odhadovanou částku cca 80.000 Kč za první rok. Tato částka je pouze orientační, protože je pr m rována podle r zných nabídek. Částka bude uhrazena z vlastních zdroj podniku. Ztoho d vodu, že se propagace netýká pouze samotného návrhu ešení, ale celého podniku, nejsou tyto náklady zahrnuté do výše popsaného ekonomického zhodnocení.

104

5 Závěr

Hlavním cílem diplomové práce bylo nalézt a navrhnout zp sob možného rozvoje obchodních aktivit společnosti Rajnošek s.r.o., čehož bylo také dosaženo, a jeden z možných zp sob byl konkrétn popsán vnávrhové části. Díkyspln ní hlavního cíle m lo dojít kzískání nových aodlišných zákazník , zaručení pozitivního vývoje podnikání a také ke snížení rizika, plynoucího ze současných obchodních aktivit podniku, kteréjsou značn omezené práv sezónností.

Pro spln ní hlavního cíle sloužily jako podklad jednotlivé analýzy, znichž byly získány podstatné informace ke konkrétnímu návrhu pro rozvoj obchodních aktivit. T mto analýzám p edcházela část zam ená na teoretické poznatky, které byly dále využity v praktické části práce. D ležitou pasáž v části teoretického východiska tvo ily zejména jednotlivé analýzy –vnit ní, oborové a vnit ní prost edí.

V první části práce byla tedy zpracována teoretická východiska, která tvo ila východisko pro část následující, která p edstavuje analýzu současného stavu podniku. Nejd íve zde byl popsán podniksamotný, jehož hlavními činnostmi jsou v současné dob autodoprava, zemní a je ábnické práce. Dále bylo provedeno zkoumání jednotlivých prost edí, což p edstavovaly analýza vn jšího prost edí, kde byla popsána SLEPT metoda, oborového prost edí, v níž byla popsána analýza trhu i Porter v model p ti konkurenčních sil a analýza prost edí vnit ního, kde šlo o zpracování modelu 7S, marketingového mixu a analýzy finanční. Ze získaných informací byla na záv r vytvo ena analýza SWOT.

Z jejího výsledného zhodnocení vyšla jako nejvhodn jší strategie Maxi-maxi, což je využití silných stránek a p íležitostí podniku. Bylo zde i od vodn ní rozvoje na základ Ansoffovi matice, kde byla zvolena strategie diverzifikace.

Po zpracování této části prácenásledovala návrhová část, kdebyl vytvo en reálný návrh pro rozvoj obchodních aktivit. Podnik si nep ál rozvíjet své stávající aktivity, již z toho d vodu, že má tyto činnosti pom rn hodn rozsáhlé. Proto vedení podniku souhlasilo s jedním z návrh rozší ení obchodních aktivit na vybudování autoservisu a poskytování tak služeb oprav vozidel. Díky rozší ení svého stávající portfolia služeb dojde také k rozší ení stávajících zákazník , omezení rizika sezónnosti a zabezpečení pozitivního vývoje společnosti, což jsou hlavní požadavky spojené shlavním cílem práce. Tento auto/pneuservis bude sloužit jak podniku, tak vn jšímu okolí a bude určen jak pro osobní vozy, tak vozy užitkové, nákladní i stroje. Po podrobném popisu celého návrhu

105

vybudování autoservisu a po konkrétním vyčíslení náklad a výnos , bylo provedeno ekonomické zhodnocení investice. Na základ výnos a náklad byl zjišt n výsledek hospoda ení a zp íjm a výdaj bylo zjišt no CF podniku a následn ČSH. Jak v p ípad zisku tak i ČSH byly zjišt ny pozitivní informace vpodob zisku a kladné hodnoty ČSH.

Tyto informace pak vedly k záv r m, že se tato investice podniku opravdu vyplatí.

Kapitálový výdaj hodnoty investice je odhadován na částku 1,8 milionu Kč a je financován vpom ru Ř0:Ň0 ĚCZ:VZ).

Po konkrétním návrhu na rozvoj obchodních aktivit je uveden i stručný návrh na zkvalitn níkomunikačního mixu celého podniku, protože tuto stránku podnik nemá p íliš dob e ošet enou. Do budoucna by bylo určit vhodné se na tento problém zam it a propagaci také více rozvíjet a neopomínat ji.

Formulováním návrhubyl spln n hlavní cíl této diplomové práce, kterým byl návrh pro rozvoj obchodních aktivit společnosti Rajnošek s.r.o. Vedlejších cíl práce bylo dosaženo provedením jednotlivých analýz, zam ených na vn jší a vnit ní prost edí, které vedly ke zjišt ní d ležitých poznatk pro návrhovou část práce.

106

Seznam použité literatury

AKTUALNE.CZ. Dvě t etiny stavebních firem pociťují nedostatek pracovníků. [Online]

Ň015. [Citace: ň. Ň. Ň016]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/dve-tretiny-

stavebnich-firem-pocituji-nedostatek-pracovniku/r~8547dfca459311e5a80c0025900fea04/

ANALOUI, F., KARAMI, A., 2003. Strategic Management in Small and Medium Enterprises. Cengage Learning EMEA. ISBN 978-18-6152-962-6. 305 s.

ANDERSEN, B., 2007. Business Process Improvement Toolbox. ASQ Quality Press.

ISBN 978-08-7389-719-8. 296 s.

ůUTODILY MJůUTO. Pozor na nekvalitní autodíly. [Online] 2014. [Citace: 26.3.2016].

Dostupné z: http://www.mjauto.cz/kvalitni-autodily.htm

BLůŽKOVÁ, M., 2007. Marketingové ízení a plánování pro malé a st ední firmy.

Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN: 80-247-1535-3. 280 s.

CVVM.SOC.CAS. Občané o hospodá ské situace ČR a o životní úrovni svých domácnost květen 2015. [Online] 2015. [Citace: 3. 2. Ň016] Dostupné z:

http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2015

CZSO. Český statistický ú ad. [Online] Ň016. [Citace: ň. Ň. Ň016] Dostupné z:

http://www.czso.cz/.

ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P., 2011. Základy financí. Praha: Grada Publishing, a.s.

ISBN: 978-80-247-3669-3. 304 s.

DENIK. Ceny paliv znovu výrazně klesly. [Online]. Ň016 [Citace: ň. Ň. Ň016]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/ceny-paliv-znovu-vyrazne-klesly-nafta-uz-stoji-mene-nez-26-korun-20160128.html

EKONOMIKA.INDES. Na zánik schengenu by nejvíce doplatily Česká republika a Slovensko. [Online]. Ň016 [Citace: 16. Ň. Ň016]. Dostupné z:

http://ekonomika.idnes.cz/analyza-na-konec-schengenu-by-nejvic-doplatily-cr-a-slovensko-pt7-/ekonomika.aspx?c=A160216_115949_ekonomika_chrs

EPRAVO. Sbírka zákonů. [Online] Ň01ň. [Citace: ň. Ň. Ň016] Dostupné z:

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu.html

107

FINANCNINOVINY. Ceny ropy ve slábnoucích nadějích na dohodu OPEC dál klesají..

[Online] Ň016 [Citace: ň. Ň. Ň016]. Dostupné z:

http://www.financninoviny.cz/zpravy/ceny-ropy-ve-slabnoucich-nadejich-na-dohodu-opec-dal-klesaji/1310395

FINANCNINOVINY. ada firem prý stále není ádně p ipravena na kontrolní hlášení.

[Online] 2016 [Citace: ň. Ň. Ň016]. Dostupné z:

http://www.financninoviny.cz/podnikatele/zpravy/rada-firem-pry-stale-neni-radne-pripravena-na-kontrolni-hlaseni/1308780

HILL, CH., JONES, G., 2007. Strategic Management: An Integrated Approach. New York: Cengage Learning. ISBN 978-06-1889-469-7. 1072 s.

HYRŠLOVÁ, J., KLEČKů, J., 2010. Ekonomika podniku. Ň. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. ISBN: ř7Ř-80-86730-54-7. 346 s..

IHNED. S ekonomickou situací je poprvé spokojena témě t etina čechů. [Online] 2016.

[Citace: ň. Ň. Ň016] Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65135740-s-ekonomickou-situaci-je-poprve-spokojena-temer-tretina-cechu-vyplyva-z-pruzkumu

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ ů CERTIFIKůCI. [Online]. 2016 [Citace: 16. 2. 2016].

Dostupné z: http://www.itczlin.cz/cz/

IPODNIKATEL. Trendy v podnikání aneb jak nepokulhávat za dobou a konkurencí.

[Online] Ň011. [Citace: 5. 1Ň. Ň015]. Dostupné z:

http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/trendy-v-podnikani-aneb-jak-nepokulhavat-za-dobou-a-konkurenci.html?highlight=WyJ0cmVuZHkiXQ==.

IPODNIKATEL. V čem podnikat v roce 2015. [Online] 2015. [Citace: 4. 12. 2015].

Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Hledani-podnikatelskeho-napadu/v-cem-podnikat-v-roce-2015.html?highlight=WyJ0cmVuZCJd

ISO-NORMY. Technické normy. [Online]. 2016. [Citace: 16. Ň. Ň016]. Dostupné z:

http://www.iso-normy.cz/

JEMELKA, J. Strategie firmy [Online]. 2014. [cit. ň0. 11. Ň015]. Dostupné z: http://www.strategiefirmy.cz/.

JUSTICE. Ve ejný rejst íka sbírka listin. [Online]. 2016. [Cit. 28. 3. 2016]. Dostupné z:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

108

KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V., 2011. Management rizik projektů. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3221-3. 583 s.

KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J. ARMSTRONG, G. 2007. Moderní marketing.

Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-2471-545-2. 1041 s.

MALLYA, T. 2007. Základy strategického ízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-1911-5. 246 s.

MANAGEMENTMANIA. Winterlingova krizová matice. [Online] 2015. [Citace: 20. 2.

2016]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/winterlingova-krizova-matice.

MPO. Ministerstvo průmyslu a obchodu.[Online] Ň014. [Citace: Ňř. 11. Ň015]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument151050.html.

MULůČOVÁ, V., MULůČ, P., a kolektiv, 2013. Obchodní podnikání ve 21. století.

Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-8638-4. 520 s

NACE. CZ NACE. [Online] Ň015. [Citace: ŇŘ. 11. Ň015]. Dostupné z:

http://www.nace.cz/.

NÝVLTOVÁ, R., 2010. Finanční ízení podniku. Praha: Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-247-3158-2. 232 s.

OBCHODNIREJSTRIK. Obchodní rejst íkRajnošek s.r.o. [Online]. 2016 [Citace: 19. 2.

Ň016]. Dostupné z: http://obchodnirejstrik.cz/rajnosek-s-r-o-29270839/.

RůIS, K., DOSKOČIL, R., Ň007. Risk management. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Brno: ůkademické nakladatelství Cerm, s.r.o. ISBN: ř7Ř -80 -214-3510-0.

REŽ ÁKOVÁ, M., 2012. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN: 978-80-247-1835-4. 141 s.

R ČKOVÁ, P., Ň011.Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi, 4. rozší ené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3916-8. 144 s.

SDRUŽENÍ ůUTOMOBILOVÉHO PR MYSLU. [Online]. Ň016 [Citace: 1ř. Ň. Ň016].

Dostupné z: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/slozeni-vozoveho-parku-v-cr/.

SRPOVÁ, J., EHO , V. a kol., 2010. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s.

ISBN 978-80-2473-339-5. 427 s.

109

SV TLÍK, J., Ň005. Marketing cesta k trhu. Plze : Vydavatelství a nakladatelství ůleš Čen k, s.r.o. ISBN: 80-86898-48-2. 340 s.

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E a kol., 2010. Podniková ekonomika, 5. p epracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7400-336-1. 498 s.

ŠEBESTOVÁ, J., ůDÁMEK, P., a kolektiv. Vybrané trendy současného podnikání v České republice. Karviná: Slezská univerzita vOpav . Ň014. ISBN: ř7Ř -80-7248-945-9. 247 s.

TYLL, L., 2014. Podniková strategie. Praha: C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-507-7.

304 s.

ÚČETNÍ KůVÁRNů. Vývoj sazby daně z p íjmu právnických osob. [Online]. 2016 [Citace: 16. Ň. Ň016]. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/

VEBER, J. 2008. Podnikání malé a st ední firmy. Ň. aktualizované a rozší ené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN: 978-80-247-2409-6. 311 s.

Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních společnostech a družstvech Ězákon o obchodních korporacíchě, ze dne 25. 1. 2012.

Zákon č. Ňňř/Ň01ň Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze dne 3. 7. 2013.

Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních zp íjm , ze dne 20. 11. 1992

ZůMůZůLOVÁ, M., 2009. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing a.s.

ISBN 978-80-2472-049-4. 232 s

ZUZÁK, R., 2011. Strategické ízení podniku. Praha: Grada Publishing a.s. ISBN: 978-80-247-4008-9. 176 s.

110

Seznam obrázků, grafů a tabulek

Obrázky:

Obrázek 1: ůnsoffova matice ... 16

Obrázek Ň: Horizontální a vertikální integrace ... 17

Obrázek ň: Porter v model ... 25

Obrázek 4: Model 7S ... 27

Obrázek 5: Marketingový mix ... 28

Obrázek 6: Winterlingova krizová matice ... 41

Obrázek 7: Návrh loga společnosti Rajnošek s.r.o. ... 43

Grafy: Graf 1: Organizační struktura společnosti ... 45

Graf Ň: Vývoj nezam stnanosti za posledních 5 let ... 47

Graf ň: Vývoj DPH ... 49

Graf 4: Vývoj HDP ... 50

Graf 5: Míra inflace vyjád ená p ír stkem pr m rného ročního indexu spot ebitelských cen ... 51

Graf 6: Index stavební produkce Ň005-2015 ... 55

Graf 7: Počty registrovaných užitkových vozidel vČR ... 56

Graf Ř: Tržby v podniku v tis. Kč ... 66

Graf ř: Celková míra zadlužení ... 67

Graf 10: Vývoj ukazatel rentability ... 68

Graf 11: Vývoj rentability konkurenční firmy ... 69

Graf 12: Matice rizika ... 85

111 Tabulky:

Tabulka 1: SLEPT analýza: ... 23

Tabulka Ň: Strategie z analýzy SWOT ... 34

Tabulka ň: Základní údaje o společnosti ... 42

Tabulka 4: Sociální a demografické faktory ... 47

Tabulka 5: Faktory politické a legislativní ... 50

Tabulka 6: Ekonomické faktory ... 52

Tabulka 7: Technologické a technické faktory ... 53

Tabulka Ř: Stávající zákazníci ... 57

Tabulka ř: Tabulka zhodnocení konkurence ... 59

Tabulka 10: Celková aktiva a cizí zdroje podniku Rajnošek s.r.o. ... 66

Tabulka 11: Ukazatelé rentability ... 67

Tabulka 1Ň: Ukazatelé likvidity ... 69

Tabulka 1ň: SWOT analýza ... 70

Tabulka 14: ůnalýza silných stránkách ... 73

Tabulka 15: ůnalýza slabých stránek ... 73

Tabulka 16: Matice úsp chu ... 74

Tabulka 17: Hodnocení váhy p íležitostí ... 74

Tabulka 18: Matice hrozeb ... 74

Tabulka 1ř: Zhodnocení vah hrozeb ... 75

Tabulka Ň0: Celkové zhodnocení SWOT matice ... 76

Tabulka Ň1: Noví zákazníci ... 80

Tabulka ŇŇ: Harmonogram činností ... 81

Tabulka Ňň: Ohodnocení rizik ... 83

Tabulka Ň4: Riziko po opat ení ... 84

Tabulka 25: Vybavení autoservisu DHM nad 40 tisíc Kč ... 86

112

Tabulka Ň6: Hydraulický zvedák odpisy v Kč ... 87

Tabulka 27: Diagnostika odpisy v Kč ... 87

Tabulka ŇŘ: Geometrie odpisy v Kč ... 88

Tabulka Ňř: Plnička klimatizací odpisy v Kč ... 88

Tabulka ň0: Infraanalyzátor odpisy v Kč ... 89

Tabulka ň1: P ezouvací mechanismus odpisy v Kč ... 89

Tabulka ňŇ: Náklady týkající se stavby ... 90

Tabulka ňň: Odpis technického zhodnocení budovy pro prvních 5 let ... 91

Tabulka ň4: Náklady na non-stop servis v z ... 92

Tabulka ň5: Odpisy automobilu v Kč ... 92

Tabulka ň6: Vybavení drobný majetek do 40 000 Kč ... 93

Tabulka ň7: Mzdové náklady v Kč ... 94

Tabulka ňŘ: Výnosy autoservisu 1. rok v Kč ... 95

Tabulka 39: Výnosy autoservisu další roky v Kč ... 96

Tabulka 40: Výnosy pneuservisu 1. rok v KČ ... 97

Tabulka 41: Výnosy pneuservisu další roky v Kč ... 97

Tabulka 4Ň: Výpočet zisku v Kč ... 99

Tabulka 4ň: Výpočet ČSH investice ... 101

113

Seznam příloh

P íloha č. 1: Stávající ceník služeb ... I P íloha č. Ň: Celkové zhodnocení SWOT analýzy ... II P íloha č. ň: První rok splácení úv ru - úrok, úmor, konečná hodnota ... III P íloha č. 4: Simulovaný úv r na financování počáteční investice od ČSOB banky ... IV P íloha č. 5: Návrh ceníku pro auto/pneuservis ... V

I

Přílohy

Příloha č. 1: Stávající ceník služeb

AUTODOPRAVA

Automobil Cena za km Nákládka/vykládka

Avia Ň0 Kč/km ňŇ0 Kč/hod

Liaz ŇŘ Kč/km 4Ň0 Kč/hod

Tatra ň5 Kč/km 500 Kč/hod

Renault - tahač ň5 Kč/km 500 Kč/hod

Zemní práce

Typ stroje Cena za 1 hod.

Bagr UNC Locust 752 500 Kč/hod

Traktobagr Case 580 650 Kč/hod

Traktobagr Caterpillar 432 D 650 Kč/hod

Kolové čerpadlo DH 11Ň 1000 Kč/hod

Otočný bagr Case Poclain 11ŘŘ 1Ň00 Kč/hod Jeřábnické práce

Typ stroje Cena za 1 hod. Cena za 1 km

Tatra 815 AD 14 750 Kč/hod 40 Kč/hod

Štěrk, písek, okrasné kamenivo

Druh materiálu Frakce Cena za m3

Kopaný písek 0 2 600 Kč/ m3

Št rk Ěpot rě 0 4 500 Kč/ m3

Hrubý Št rk 0 22 600 Kč/mň

Drcené kamenivo

4 8

600 Kč/ m3 8 16

16 32 0 32 0 63

Oblázky 16 23 600 Kč/ m3

22 - 63 (Zdroj: vlastní zpracování, data: interní data společnostiě

II

Příloha č. 2: Celkové zhodnocení SWOT analýzy

Silné stránky Slabé stránky

S1 S2 S3 S5 Celkem W2 W3 W5 W6 Celkem

Píležitosti

O2 1 3 1 1 6 1 -1 -3 -2 -5

O3 1 2 1 2 6 -1 -1 -1 -1 -4

O4 3 3 4 4 14 -3 -3 -2 3 -5

O5 2 1 2 1 6 -1 -2 -1 -1 -5

Celkem 32 -19

Hrozby

T1 -3 -2 -2 1 -6 2 4 2 1 9

T2 1 1 1 -2 -1 1 1 3 1 6

T3 -1 1 1 1 2 3 2 1 -1 5

T5 -2 -3 1 3 -1 1 2 -1 2 4

Celkem -6 24

(Zdroj: vlastní zpracováníě

III

Příloha č. 3: První rok splácení úvěru - úrok, úmor, konečná hodnota Rok Měsíc Počáteční

hodnota Úrok Úmor Konečná

hodnota

1 1 1500000 3750 6609 1493391

1 2 1493391 3733 6625 1486766

1 3 1486766 3717 6642 1480124

1 4 1480124 3700 6658 1473466

1 5 1473466 3684 6675 1466791

1 6 1466791 3667 6692 1460099

1 7 1460099 3650 6708 1453391

1 8 1453391 3633 6725 1446665

1 9 1446665 3617 6742 1439923

1 10 1439923 3600 6759 1433164

1 11 1433164 3583 6776 1426388

1 12 1426388 3566 6793 1419596

(Zdroj: vlastní zpracování, data: ČSOB, Ň016ě

IV

Příloha č. 4: Simulovaný úvěr na financování počáteční investice od ČSOB banky

(Zdroj: ČSOB, Ň016ě

V Příloha č. 5: Návrh ceníku pro auto/pneuservis

(Zdroj: vlastní zpracováníě