• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Návrhy v oblasti nákupu položek s nezávislou poptávkou

4 Návrh modifikace současného řízení nákupu

4.2 Návrhy v oblasti nákupu položek s nezávislou poptávkou

Kromě položek, jejichž spotřeba se odvíjí od výrobního plánu a při jejichž nakupování pomáhá pracovníkům nákupu systém MPS, je nutné zajišťovat nákup položek, jejichž spotřebu nelze odvodit od výrobního plánu. Objednávky jsou vytvářeny mimo systém na základě požadavků pracovníků ostatních vnitropodnikových útvarů.

V následující části jsem provedl obdobným způsobem jako u položek se závislou poptávkou analýzu ABC a třídění XYZ. Výsledky jsem následně využil k vytvoření EW matice. Položky režijního materiálu jsou oproti předchozí skupině dílů evidovány v Kč. Za analyzované období jsem ze stejného důvodu jako u předešlé skupiny dílů zvolil rok 2006.

4.2.1 ABC analýza

Vstupní data k provedení analýzy jsem získal z programu Helios, ve kterém je vedena skladová evidence režijního materiálu. Skladba položek režijního materiálu

je rozmanitá. I přes to, že se jedná o položky s rozdílnými měrnými jednotkami, program Helios tyto položky eviduje v ks.

ABC analýza podle finanční hodnoty spotřeby

Jako vstupní data jsem použil cenu za kus a údaj o celkové spotřebě v minulém roce, který jsem vypočítal jako součet všech výdejů jednotlivých položek v daném roce, neboť program Helios v modulu, který je přístupný pracovníkům nákupu neumožňuje získat okamžitou informaci o celkové minulé spotřebě. Konkrétní zařazení položek do skupin si je možné prohlédnout v příloze č. 4. Následující tabulka uvádí souhrnné výsledky.

Tabulka č. 17: Souhrnný výsledek ABC analýzy dle finanční hodnoty spotřeby

Skupina Počet položek Podíl na celkovém

počtu položek (%) Spotřeba v Eur Podíl na celkové spotřebě (%)

A 27 10,00 1718590,60 79,39

B 38 14,07 336254,46 15,53

C 205 75,93 109945,44 5,07

270 100 2164790,50 100

Zdroj: (22), vlastní zpracování

Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že ani u režijního materiálu neodpovídá rozložení položek do skupin přesně Paretovu zákonu. Avšak jeho princip je zde dodržen. Bylo zjištěno, že 27 položek tvoří téměř 80% celkové finanční spotřeby. 38 položek se na celkové finanční spotřebě podílelo 15,5% a zbylých 205 položek pouhými 5%.

ABC analýza podle spotřeby v ks

Za vstupní data mi posloužily údaje o spotřebě všech položek režijního materiálu v loňském roce, které jsem, jak již bylo výše uvedeno, vypočítal z programu Helios.

Tabulka č. 18: Souhrnný výsledek ABC analýzy dle spotřeby v ks

Skupina Počet položek Podíl na celkovém

počtu položek (%) Spotřeba v ks Podíl na celkové spotřebě (%)

A 6 2,22 361942,00 81,68

B 8 2,96 62982,00 14,21

C 256 94,81 18190,00 4,11

270 100 443114 100

Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování

Při pohledu na výsledky docházíme ke zjištění, že téměř 82% celkového objemu spotřeby tvoří pouze 6 položek, což je pouze zhruba 2 % všech položek režijního materiálu. Skupinu B pak tvoří 8 položek s podílem přibližně 14% na celkové spotřebě. Nejvíce položek spadá do skupiny C, která se však na celkové spotřebě podílí pouze 4%. Velký rozdíl v počtu položek mezi jednotlivými skupinami je zřejmě způsoben skutečností, že v rámci režijního materiálu je nakupován velmi rozmanitý sortiment, jehož potřeba v podniku je nárazová a u většiny položek může být pouze jednorázová, přičemž nákup těchto položek se již v budoucnu nemusí opakovat.

4.2.2 Třídění XYZ

Abych mohl provést rozdělení položek režijního materiálu do skupin XYZ, bylo nutné zjistit z programu Helios frekvence výdejů do spotřeby. Zjištěná data vypovídala o velké nepravidelnosti a nepředvídatelnosti těchto výdejů. Hranice jednotlivých skupin jsem se snažil stanovit co nejvýstižněji s ohledem na potřeby této analýzy.

Tyto hranice jsem stanovil následovně. Skupinu X tvoří položky, u kterých probíhal výdej pravidelně každý měsíc. Položky vydávané pravidelně každé čtvrtletí pak tvoří skupinu Y. Položky vydávané nepravidelně nebo nevydávané vůbec jsem zařadil do skupiny Z (položky s maximálně třemi výdeji za rok). Následující tabulka obsahuje souhrnné výsledky, bližší informace jsou pak k dispozici v příloze č. 4.

Tabulka č. 19: Souhrnný přehled třídění XYZ

Skupina Počet položek Podíl na celkovém

počtu položek (%) Počet výdejů

Podíl výdejů na celkovém počtu výdejů

(%)

X 25 9,26 300 55,56

Y 27 10,00 130 24,07

Z 218 80,74 110 20,37

270 100 540 100

Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování

Z pohledu frekvence výdejů se více jak 55% ze všech výdejů podílí pouhých 25 položek náležejících do skupiny X. Skupina Y se pak s 27 položkami podílí 24%

a skupina Z s 218 položkami zhruba 20% na celkovém počtu výdejů. Dá se předpokládat, že položky skupiny X mají zřejmě určitý přímý vztah k výrobě strojů, zatímco položky skupiny Z jsou zřejmě požadovány nahodile, možná i jednorázově.

4.2.3 EW matice

Z výsledků ABC analýz a třídění XYZ jsem sestavil EW matici obsahující hodnoty spotřeby přepočtené na procentní podíl z celku.

Z dosažených výsledků zjišťujeme, že do nejdůležitější skupiny, která vyžaduje největší pozornost, patří 3 položky, které se na celkovém objemu spotřeby podílejí více než 64% a na finančním objemu spotřeby téměř 22%. Do skupin A-Y a B-X spadají také celkem 3 položky podílející se na celkovém objemu spotřeby téměř 16%

a na finančním objemu spotřeby přibližně 2%. Skupiny B-Y a C-X obsahují celkem 26 položek. Skupina C-X se podílí na celkové finanční spotřebě největším podílem, což je zřejmě způsobeno tím, že do této skupiny spadají položky, které měly velmi malý počet výdejů, avšak jejich nákupní cena je oproti ostatním položkám několikanásobně vyšší.

Tyto skutečnosti zobrazuje následující tabulka.

Tabulka č. 20: EW matice

Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování

Pro nákup materiálových položek skupin A-X, B-X a C-X doporučuji využívat pracovníkem skladu nebo vnitropodnikovým spotřebitelem, na výdej posledního skladovaného kusu. Kontrolu ostatních skupin materiálu však musí nákupčí zajišťovat sám.