• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Ochrana přírody, krajiny a památek

In document ÚZEMNÍ STUDIE (Stránka 27-50)

NOVÝ HROZENKOV NH1

4. Ochrana přírody, krajiny a památek

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 26)

Silná stránka: Kvalitní

přírodní prostředí dané existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti (hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

28

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

versus kyvadlová doprava

po stávající komunikaci).

Součástí bude vyhodnocení environmentálního dopadu obou řešených variant.

Pokud ÚS neprokáže potřebnost a účelnost přepravního zařízení, nebude důvod, aby byl koridor DT01 dle ZÚR byl nadále vymezován; v tomto smyslu bude nutno dále postupovat v rámci aktualizace ZÚR Zlínského kraje.

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21)

 -navržené plochy jsou vymezeny mimo ÚSES.

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev

č. 21) plnění funkcí lesa

x

6. Veřejná dopravní a technická Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95)

x

29

„“ = s dopadem Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) x

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č.

70)

x Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních

vod (ÚAP, část A, jev č. 69)

x Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75) x 7.

Sociodemografické podmínky

x x

8. Bydlení x x

9. Rekreace a

cestovní ruch Místa významných událostí (ÚAP, část

A, jev č. 19) x

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106)  -možnost využití lanovky i v letní sezóně na transport turistů a cyklistů

Vymezený koridor pro lanovku (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118)

Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115, šetření IRI)

Příležitost: Rozvoj

cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky (hospodářský rozvoj) 10. Hospodářské

podmínky

x

30

NH2

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62) x Záměry nejsou v rozporu se

sledovanými jevy mimo okruh č.4.

Lokalita bude ve studii zapracována.

Budou řešeny podrobnější regulativy východní části plochy NH2-1, aby nedošlo k posílení zastavitelnosti tohoto území.

2. Vodní režim Ochranná pásma vodních zdrojů (ÚAP, část A, jev č. 44)

 -OP III. stupně

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45)

Hrozba: Omezení

hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

Slabá stránka:

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I.

31

„“ = s dopadem

krajiny a památek jev č. 26) přírodní prostředí dané

existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti (hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č.

29, 31)

x Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část

A, jev č. 24) x

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21)

x

32

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev

č. 21)

x Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x -LBC je v blízkosti, ale mimo vymezené plochy Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. plnění funkcí lesa

x

6. Veřejná dopravní a technická Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95)

Silná stránka:

Existence železniční stanice nebo zastávky Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) 

33

„“ = s dopadem

vod (ÚAP, část A, jev č. 69) Zastavěné území

napojené na kanalizaci s ČOV (hospodářský rozvoj)

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75)  Silná stránka:

Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 7.

Sociodemografické podmínky

x

8. Bydlení x

9. Rekreace a

cestovní ruch Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 19)

x

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106)  -možnost rozvoje cestovního ruchu daný přítomností cyklotrasy Vymezený koridor pro lanovku (ZÚR,

ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118)

x Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115,

šetření IRI)

x 10. Hospodářské

podmínky

x x

34

NH3

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62) x Záměry nejsou v rozporu se

sledovanými jevy mimo okruh č.4

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45)

Hrozba: Omezení

hospodářské rozvoje

území vzhledem

existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

3. Hygiena

životního prostředí Staré ekologické zátěže (ÚAP, část A, jev č. 64)

x

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

4. Ochrana přírody,

krajiny a památek Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 26)

Silná stránka: Kvalitní

přírodní prostředí dané existencí CHKO (příznivé

35

„“ = s dopadem

životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti (hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č.

29, 31)

x Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část

A, jev č. 24) x

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21)

x Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev x

36

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Dopad sledovaného jevu

na řešenou lokalitu

„x“ = bez dopadu

„“ = s dopadem

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

č. 21)

Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Nemovité kulturní památky (ÚAP, část

A, jev č. 8)

x 5. Zemědělský

půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

x x

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 91) x

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117)

x Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94,

95)

Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95) x

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) x Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č.

70)

 -možnost napojení

navržené lokality Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních

vod (ÚAP, část A, jev č. 69)

Silná stránka:

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (hospodářský rozvoj)

37

„“ = s dopadem

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75)  Silná stránka:

Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 7.

Sociodemografické podmínky

x x

8. Bydlení x x

9. Rekreace a

cestovní ruch Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 19)

 -pietní místo

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106) x Vymezený koridor pro lanovku (ZÚR,

ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118)

 -rozvoj areálu

Kohútka může vyvolat rozvoj v celém údolí Vranči

Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115, šetření IRI)

Příležitost: Rozvoj

cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky (hospodářský rozvoj) 10. Hospodářské

podmínky

x x

38

NH4

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62)  Záměry nejsou v rozporu se

sledovanými jevy mimo okruh č.4

Lokalita bude ve studii zapracována s podmínkou využitelnosti pouze v zimním provozu za předpokladu minimalizace zásahů do strukturních krajinných prvků. Plocha NH4-5 byla zredukována, což vyvolalo mírné protažení plochy NH4-6 z důvodu zachování návaznosti na zmenšenou plochu NH4-5.

2. Vodní režim Ochranná pásma vodních zdrojů (ÚAP, část A, jev č. 44) - OP III. stupně

 -OP III. stupně

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45)

Hrozba: Omezení

hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

39

„“ = s dopadem

krajiny a památek jev č. 26) přírodní prostředí dané

existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti (hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č.

29, 31)

x Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část

A, jev č. 24) x

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

x

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21)

x

40

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Dopad sledovaného jevu

na řešenou lokalitu

„x“ = bez dopadu

„“ = s dopadem

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev

č. 21)

x Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Nemovité kulturní památky (ÚAP, část

A, jev č. 8)

x 5. Zemědělský

půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

x

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 91) x

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117)

x Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94,

95)

x Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95)

x

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68)  -možnost napojení ze severní strany

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č.

70)

 -možnost napojení

navržené lokality

Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních  Silná stránka:

41

„“ = s dopadem

vod (ÚAP, část A, jev č. 69) Zastavěné území

napojené na kanalizaci s ČOV (hospodářský rozvoj)

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75)  Silná stránka:

Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 7.

Sociodemografické podmínky

x

8. Bydlení x

9. Rekreace a

cestovní ruch Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 19)

x

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106) x -nemá vliv na lyžařský areál

Vymezený koridor pro lanovku (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 98, 117, 118)

 - rozvoj areálu Kohútka může vyvolat rozvoj v celém údolí Vranči Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115,

šetření IRI)

Příležitost: Rozvoj

cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky (hospodářský rozvoj) 10. Hospodářské

podmínky

x

42

KAROLINKA K1

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62) x Intenzifikace využití lokality

není v rozporu ze sledovanými jevy.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45)

Hrozba: Omezení

hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

43

„“ = s dopadem

krajiny a památek jev č. 26) přírodní prostředí dané

existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti (hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č.

29, 31)

x Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část

A, jev č. 24) x

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21)

x

44

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Dopad sledovaného jevu

na řešenou lokalitu

„x“ = bez dopadu

„“ = s dopadem

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev

č. 21)

x Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Nemovité kulturní památky (ÚAP, část

A, jev č. 8)

x 5. Zemědělský

půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 91) x

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94, 95)

x Příležitost: Rozvoj

výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě (hospodářský rozvoj) Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95)

Silná stránka:

Existence železniční stanice nebo zastávky Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) 

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č.

70)

45

„“ = s dopadem Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních

vod (ÚAP, část A, jev č. 69)

Silná stránka:

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (hospodářský rozvoj)

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75)  Silná stránka:

Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 7.

Sociodemografické podmínky

x

8. Bydlení x

9. Rekreace a

cestovní ruch Architektonické cenné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 14)

x Významné vyhlídkové body (ÚAP, část

A, jev č. 20) x

Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 19)

x

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106)  -možnost rozvoje cestovního ruchu daný přítomností cyklotrasy Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115,

šetření IRI)

x 10. Hospodářské

podmínky

Brownfields(ÚAP, část A, jev č. 4) x

46

K2

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

1. Horninové prostředí a geologie

Sesuvná území (ÚAP, část A, jev č. 62)  Intenzifikace využití lokality

není v rozporu ze sledovanými jevy mimo okruhu č.4.

Lokalita bude ve studii zapracována.

Ve vrcholové části lokality se preferuje zachovat místo přirozeného výhledu namísto stavby rozhledny.

2. Vodní režim Ochranná pásma vodních zdrojů (ÚAP, část A, jev č. 44)

 -OP III. stupně

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45)

Hrozba: Omezení

hospodářské rozvoje

území vzhledem

existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Záměr výstavby protipovodňové hráze

(ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 54, 117)

Silnice I. nebo II. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 90, 91)

47

„“ = s dopadem 4. Ochrana přírody,

krajiny a památek

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 26)

Silná stránka: Kvalitní

přírodní prostředí dané existencí CHKO (příznivé životní prostředí)

Hrozba: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti (hospodářský rozvoj) Evropsky významné lokality NATURA

2000 (ÚAP, část A, jev č. 34)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Ptačí oblasti NATURA 2000 (ÚAP, část

A, jev č. 35)

Hrozba: Omezení

hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci ptačí oblasti

NATURA 2000

(hospodářský rozvoj) Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č.

29, 31)

x Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část

A, jev č. 24) x

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ÚAP, část A, jev č. 36)

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, x

48

Okruh jevů ÚAP Sledované jevy ÚAP vyskytující se v řešeném území obce

Poznámka SWOT Vyhodnocení lokality

jev č. 21)

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č.

21)

x Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev

č. 21) plnění funkcí lesa

x

6. Veřejná dopravní a technická Železniční stanice nebo zastávky (ÚAP,

část A, jev č. 94, 95)

 -docházková

vzdálenost od železniční stanice k vleku (běžkaři – možnost vyvezení na běžkařskou trasu)

Silná stránka: Existence železniční stanice nebo zastávky

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68)  Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č. 

49

„“ = s dopadem 70)

Vlastní nebo sdílená čístírna odpadních vod (ÚAP, část A, jev č. 69)

Silná stránka:

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (hospodářský rozvoj)

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75)  Silná stránka:

Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj) 7.

Sociodemografické podmínky

x x

8. Bydlení x x

9. Rekreace a

cestovní ruch Architektonické cenné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 14)

x Významné vyhlídkové body (ÚAP, část

A, jev č. 20)

x Místa významných událostí (ÚAP, část

A, jev č. 19) x

Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106) x -nemá vliv na rozvoj lyžařského areálu Sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 3, 115,

šetření IRI)

Příležitost: Rozvoj

cestovního ruchu daný přítomností sjezdovky (hospodářský rozvoj) 10. Hospodářské

podmínky

Brownfields(ÚAP, část A, jev č. 4) x

50

VELKÉ KARLOVICE

In document ÚZEMNÍ STUDIE (Stránka 27-50)