• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Přehled zvýšení nákladů

In document 2.2 Projektové řízení (Stránka 53-61)

Veškeré finanční změny, které se v průběhu objevily, jsou zobrazeny v grafu a tabulce, viz Graf 3 a viz Tabulka 6

Tabulka 6 – Přehled změny nákladů [zdroj vlastní]

Činnost Původní

Graf 3 - Přehled průběhu nákladů [zdroj vlastní]

Kč0

Zajištění výkopů Zempráce Úprava podloží a kladové spáry Základy a zvláštní zakládání Silnoproud Slaboproud

Zvýšení nákladů

4 ZÁVĚR

Hlavním cílem své bakalářské práce bylo analyzovat způsob řízení konkrétní stavební zakázky. V úvodu jsem se zabývala popisem objektu a důvodem jeho realizace. Dále jsem stručně popsala zúčastněné osoby a stavební firmy. Dále jsem zhotovila organizační strukturu, která znázorňuje komunikaci mezi jednotlivými subjekty. Jelikož se jednalo o veřejnou zakázku, bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení na dodavatelskou firmu, ve které zvítězila ta s nejnižší cenovou nabídkou. Aby se však stavební firmy mohly zorien-tovat v přibližné cenové hladině, ve které by se měly pohybovat, musel zadavatel určit přibližnou hodnotu díla. Ta byla vyčíslena pomocí rozpočtového ukazatele RUSO a po-rovnána se skutečnými náklady. Jelikož se o finanční podporu žádalo pomocí dotací, vy-hotovila jsem souhrn obdržených dotací a míru spolufinancování. Pro přibližnou představu, jakým způsobem mohou být stavby financovány, jsem vytvořila dva možné typy finančního plánu.

V další fázi jsem se snažila zachytit průběh realizace výstavby a situace, které v průběhu nastaly a jejich způsob řešení. Po celou dobu se výstavba potýkala s různými překážkami, které bylo nutné vyřešit, ať už to bylo způsob pohybu materiálů na stavbě, vymezení pro-storu, kde se pohybovali civilisté, dodatečné požadavky investora, a nebo změna techno-logie základů v průběhu realizace. Všechny tyto akty byly něčím specifické a daná stavební firma či pan architekt se s nimi museli vypořádat. Největší problém nastal při změně spodní stavby, která celou stavbu prodražila, ale hlavně prodloužila, a jelikož šlo o objekt školy a školky, celou situaci to jen komplikovalo. Nedílnou součástí každého projektu je i časový harmonogram, proto jsem vytvořila původní časový plán, který ne-předpokládal s prodloužením, a poté jsem v druhém plánu zaznamenala časovou pro-dlevu. Tím, že objekt byl rozdělen na dvě části a každá z nich byla ukončena v jiný termín, zohlednila jsem to i v harmonogramu. V závěru své práce jsem porovnala pů-vodní náklady se skutečnými.

Jsem velice ráda za výběr tohoto tématu, jelikož jsem se dostala hlouběji do problematiky projektového řízení, bez kterého by projekty nemohly být realizovány. Získala jsem tímto spoustu nových zkušeností a poznatků, které doufám využiji ve stavební praxi.

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

[1] SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualizované a doplněné vydání.

Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2.

[2] NOVÝ, Martin, Jana NOVÁKOVÁ a Miloš WALDHANS. Projektové řízení staveb I. Brno, 2006. Studijní opora. VUT FAST Brno.

[3] Magický trojúhelník projektového řízení. In: ManagementMania.com [online]. Wil-mington (DE) 2011-2018, 14. 02. 2015 [cit. 20. 01. 2018, 14:20]. Dostupné z: https://ma-nagementmania.com/cs/magicky-trojuhelnik-projektoveho-rizeni

[4] ROSENAU, Milton D. Řízení projektu. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80 -7226 -218 -1.

[5] TOMÁNKOVÁ, Jaroslava a Dana ČÁPOVÁ. Management staveb. Praha: B. Kade-řábková -FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.

[6] JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení: Jak zvládnout projekty. 1. Brno: ACSA - Akademické centrum studentských akti-vit, 2012. ISBN 978-80-905297-1-7.

[7] Integrovaný regionální operační program. IROP [online]. CZ: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2018 [cit. 2018-05-14, 20:15]. Dostupné z: http://www.irop.mmr.cz/cs/

[8] Kostka. Škola Kostka [online]. CZ, 2016 [cit. 2018-05-1, 12:00]. Dostupné z:

http://www.kostka-skola.cz

[9] Speciální zakládání. Keller spol. s.r.o. [online]. Praha: Keller group [cit. 2018-04-25, 21:00]. Dostupné z: https://www.kellergrundbau.cz

[10] Stavební firma. Zlínstav a.s. [online]. CZ: Galandr, 2016 [cit. 2018-04-28, 16: 30].

Dostupné z: https://www.zlinstav.com

[11] Milan Chlápek. Architekt [online]. CZ: BeMedia, 2017 [cit. 2018-05-14, 23:00]. Do-stupné z: http://www.chaarchitekti.cz/

[12] Projektová dokumentace od pana Ing. Arch. Milana Chlápka

[13] Stavební zákon: ÚZ. 1. Ostrava: Sagit, 2018. ISBN 978-80-7488-239-5.

[14] Sazebník pro navrhování nabídkových cen a projektových prací a inženýrských činností, Kolín: UNIKA, Novela 2010

[14] RUSO 2016, URS Praha a.s. Ukazatele průměrné rozpočtářské ceny na měrovou a účelovou jednotku. 1. Praha:, 2016. ISBN 978-0-7369-746-40.

[15] JKSO, Jednotná klasifikace stavebních objektů, ÚRS PRAHA, a.s. 2012.

[16] JARSKÝ, Čeněk et al. Příprava a realizace staveb: Technologie staveb II. Brno:

CERM, 2003. ISBN 80-7204-282-3.

[17] Česká národní banka. ČNB [online]. 2018 [cit. 2018-05-17; 22:00]. Dostupné z:

https://www.cnb.cz/cs/dulezite/verejne_zakazky/cleneni_zakazek_podle_hodnoty/in-dex.html

[18] Dotace EU [online]. 2018 [cit. 2018-05-17;22:30]. Dostupné z: http://www.do-tacni.info/glossary/verejna-zakazka/

[19] KREJČÍ, Luboš. Metody přípravy a řízení rozsáhlých a složitých staveb. 1. Praha:

Proffesional publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-108-6.

[20] JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení: Jak zvládnout projekty. 1. Brno: ACSA. ISBN 978-80-905297-1-7.

[21] Dotace z EU [online]. ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2018 [cit. 2018-05-11;14:00]. Dostupné z: http://strukturalni-fondy.cz

[22] Zákony pro lidi [online]. CZ: AION CS, 2018 [cit. 2018-05-11, 14:30]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/

[23] Zadavatel. Veřejné zakázky [online]. CZ, 2018 [cit. 2018-05-13; 15:30]. Dostupné z: https://www.profilzadavatele.cz

6 SEZNAM ILUSTRACÍ

Obrázek 1 - Dobře řízený projekt [3] ... 13

Obrázek 2 - Špatně řízený projekt [3] ... 14

Obrázek 3 – Závislé činnosti v MS Project [zdroj- vlastní] ... 19

Obrázek 4 – Situace umístění stavby [12] ... 27

Obrázek 5 - Škola Kostka [zdroj vlastní] ... 28

Obrázek 6 – Škola Kostka – jižní pohled [zdroj vlastní] ... 28

Obrázek 7 – Organizační struktura projektu [zdroj vlastní] ... 30

Obrázek 8 – Vzor původního harmonogramu [12]... 43

Obrázek 9 – Víceúčelová místnost v 1PP [8] ... 51

7 SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 – Náklady dle JKSO [zdroj vlastní] ... 32

Tabulka 2-Dotační podpora [zdroj vlastní]... 35

Tabulka 3 - Náklady na PČ a IČ [zdroj vlastní] ... 35

Tabulka 4 – Varianta č. 1 [zdroj vlastní] ... 36

Tabulka 5 – Varianta č. 2 [zdroj vlastní] ... 37

Tabulka 6 – Přehled změny nákladů [zdroj vlastní] ... 52

8 SEZNAM GRAFŮ

Graf 1 – Přehled studentů SŠ [8] ... 25 Graf 2- Organizace pracovníků dle fází [zdroj vlastní] ... 33 Graf 3 - Přehled průběhu nákladů [zdroj vlastní] ... 52

9 SEZNAM HARMONOGRAMŮ

Harmonogram 1 – Původní časový plán [zdroj vlastní] ... 45 Harmonogram 2 – Prodloužený časový plán [zdroj vlastní] ... 47

10 SEZNAM ZKRATEK

IROP Integrovaný regionální operační program MŠ Mateřská škola

SŠ Střední škola VŠ Vysoká škola MS Microsoft

EFRR Evropský fond regionálního rozvoje

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků TD Technický dozor

AD Autorizovaný dozor s.r.o. S ručeným omezeným a.s. Akciová společnost aj. A jiné

atd. A tak dále resp. Respektive tzv. Takzvaně

In document 2.2 Projektové řízení (Stránka 53-61)