• Nebyly nalezeny žádné výsledky

S TÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROST Ř EDÍ V DOT Č ENÉM ÚZEMÍ

C. ÚDAJE O DOT Č ENÉM ÚZEMÍ

4. S TÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROST Ř EDÍ V DOT Č ENÉM ÚZEMÍ

Stav ovzduší v Olomouckém kraji je sledován prostřednictvím imisního monitoringu měřících stanic. Krajské město Olomouc a okresní města Přerov, Šumperk a Prostějov patří v Olomouckém kraji mezi nejvíce imisně zatížené lokality. Největším producentem znečištění (NOx, CO a VOC) a současně jedním z největších problémů v oblasti ochrany ovzduší na území Olomouckého kraje, jsou mobilní zdroje znečišťování ovzduší (silniční doprava).

Po dokončení stavby části obchvatu města Olomouce došlo k mírnému poklesu intenzity vozidel na silnici I/35 - ulice Velkomoravská (cca o 25 %). Nejvíce TZL emitují do ovzduší malé zdroje a nejvíce emisí SO2 velké a zvláště velké zdroje. Významný podíl na snižování emisí znečišťujících látek mají ve smyslu právní úpravy na úseku ochrany ovzduší opatření u zdrojů znečišťování ovzduší (plány snižování emisí a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe). Specifickým problémem Olomouckého kraje je zatížení imisemi jemné frakce tuhých látek PM10 (problematikou se zabývá „Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje“).

V rámci projektu TRANSCAT (Integrované vodní hospodářství přeshraničních povodí) spolupracuje Olomoucký kraj s Polskou republikou (Opolským vojvodstvím) na systému podpory při rozhodování ve vodním hospodářství. Projekt je zaměřen na identifikaci, časovou a prostorovou analýzu sociálních, ekonomických a enviromentálních problémů při využívání vodních zdrojů v povodí řeky Bělé. Dále se zabývá i nesoulady vyplývajícími z rozdílnosti české a polské legislativy pro oblast vodního hospodářství. Smyslem projektu je optimalizace a integrace vodního hospodářství, zavedení hospodaření s vodou v povodí bez ohledu na správní členění, vyřešení přeshraničních konfliktů vyplývajících z rozdílné legislativy, podpora udržitelné spotřeby vody, snižování negativních dopadů nejednotného způsobu v hospodaření s vodou a vytvoření vhodných nástrojů k řešení výše zmíněných problémů, včetně nalezení vhodných komunikačních kanálů.

Zlínský kraj:

1. Stav ovzduší v kraji a jeho vývoj – hlavní cíle:

a. snížení emisí benzo-a-pyrenu a pachových látek z provozu DEZA, a. s. Valašské Meziříčí;

b. výstavba silnic a dálnic mimo zastavěné území;

c. zvýšení účinnosti odsíření v Teplárně Otrokovice;

d. snížení druhotné prašnosti;

e. zlepšení stavu ovzduší zejména ve městech.

2. Prioritní cíle v oblasti vod:

a. odstranění starých zátěží – sanace kontaminace vod;

b. snížení znečištění povrchových vod výstavbou a intenzifikací ČOV (např. zahájení a realizace projektu Čistá Bečva, napojení kanalizace Města Kunovice na ČOV Uherské Hradiště apod.).

3. Nejvýznamnější zátěže životního prostředí:

a. skládky zařazené mezi skládky s možným vlivem na okolí;

b. kontaminace půd a podzemních vod (vlivem starých zátěží);

c. znečištění ovzduší z mobilních zdrojů.

V rámci Socio-ekonomické analýzy Regionálního operačního programu Střední Morava byly definovány následující klíčové problémy

• Imisní zatížení ovzduší vlivem silniční dopravy

Stav ovzduší v regionu NUTS II Střední Morava je problematický v některých imisně nejvíce zatížených lokalitách regionu. Největším producentem znečištění ovzduší (NOx, CO a VOC) a současně jedním z největších problémů v oblasti ochrany ovzduší na území regionu jsou mobilní zdroje znečišťování ovzduší (silniční doprava). Specifickým problémem na regionální i celostátní úrovni je zatížení imisemi suspendovaných částic frakce (PM10) a ozonu. Je pravděpodobné, že nárůst silniční dopravy a celkových imisí lze těžko zvrátit.

Nicméně je potřeba snížit intenzitu silniční dopravy v postižených lokalitách a odklonit ji zejména z intravilánů měst, kde způsobuje sekundární prašnost a hlukovou zátěž s dopady na zdraví lidí a životní prostředí. Osvědčilo se budování obchvatů měst (snížení dopravy v centru Olomouce o 25 %) nebo nových komunikací. Prašnost je potřeba eliminovat pravidelným úklidem měst a údržbou komunikací.

• Špatná jakost povrchových vod

Příčinou znečištění povrchových vod je vypouštění odpadních vod do vodních toků z průmyslu a komunální sféry. Stav povrchových vod ve sledovaných profilech vodních toků regionu není uspokojivý, protože ve většině sledovaných chemických, fyzikálních i mikrobiologických ukazatelů byly stanoveny jako vody silně až velmi silně znečištěné (ve IV. - V. třídě jakosti). Podíl vypouštěných odpadních vod a čištěných odpadních vod vztažený k jejich celkové produkci je těsně pod průměrem ČR, vyšší je podíl čištěných odpadních vod v Olomouckém kraji (o 6,4 %) než ve Zlínském kraji. Pro zlepšení jakosti povrchových vod je potřeba zajistit další rekonstrukce a výstavby kanalizací a ČOV v obcích pod 2 000 EO a od 2 000 do 10 000 EO (závazek ČR vůči EU). Poloha České republiky ve středu Evropy (střecha Evropy) předurčila území citlivou oblastí, proto byly přijaty přísnější limity pro vypouštění odpadních vod.

• Nedořešené staré ekologické zátěže

Problémem jsou stále nedořešené staré ekologické zátěže v některých lokalitách kraje, a to právně i finančně. Překážkou jsou nevyjasněné majetkové vztahy některých kontaminovaných lokalit a vysoká finanční náročnost sanačních prací. Zátěže mohou mít charakter kontaminovaných průmyslových areálů postižených minulou činností nebo starých skládek

odpadů. Proto je potřeba prioritně sanovat území, která mohou ohrožovat podzemní a povrchové zdroje vody a vzácné ekosystémy nebo jsou příležitostí pro ekonomický rozvoj.

• Intenzivně využívaná krajina

Vysoký podíl intenzivně využívané zemědělské plochy v některých správních obvodech regionu zvyšuje riziko eroze půdy a potlačení biodiverzity. Eliminace vodní a větrné eroze pokračuje realizací prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES) v rámci komplexních pozemkových úprav. Závažným lokálním problémem jsou přívalové srážky, při nichž dochází k poškozování zemědělských půd splachem úrodné vrstvy půdy do vodních tokůči do zastavěného území obcí a vzniku povodňových situací.

• Střety mezi těžbou surovin a ochranou přírody

Intenzita a rozmach těžby zvláště štěrkopísků je na území střední Moravy markantní. Střety se vyskytují zejména mezi zájmy těžby štěrkopísků a ochranou podzemních a povrchových vod (CHOPAV Kvartéru řeky Moravy, řeky Moravy a Bečvy), dále mezi vymezenými územními systémy ekologické stability (ÚSES) a stávající těžbou na území (CHKO Jeseníky a CHKO Litovelské Pomoraví). Několik existujících maloplošných chráněných územích je dotčeno dobývacími prostory ložisek. V dotčených i potencionálních lokalitách je potřeba důkladně zvážit zájmy ekonomické a ochrany životního prostředí.

Na základě analýzy relevantních národních a regionálních koncepcí a na základě stavu životního prostředí v NUTS II SM (viz část C.3 a C.4 tohoto oznámení, kde jsou popsány hlavní problémy v oblasti životního prostředí) identifikoval zpracovatel SEA následující referenční cíle v oblasti životního prostředí. Tyto referenční cíle představují prioritní problémy životního prostředí a po doplnění budou sloužit jako rámec pro hodnocení hlavních oblastí podpory navrhovaných v ROP SM.

Navržené indikátory jsou z větší části převzaty z Národního číselníku indikátorů pro programové období 2007-2013. V případě, že nebyly pro daný referenční cíl nalezeny vhodné indikátory, byly navrženy indikátory vlastní, popř. převzaty z SEA Národního rozvojového plánu.

Č. Referenční cíl Zdroj - koncepce Indikátor

Plocha revitalizovaných

Podíl zastavěných a ostatních ploch na celkové ploše Č

Délka

roku 2012 a zvýšit

tis. tun Snížení produkce nebezpečných odpadů

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů - Komunální odpady (36 24 00)

GJ

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů – Bioplyn (36 25 00)

GJ

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů

(36 27 00)

MW Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v %

Č

ch zdrojů: Ano (GJ- MW) / Ne

10. Omezovat fragmentaci krajiny a zabezpečovat ochranu a obnovu

Vytváření

Kapacita

66 01 00 Počet

D. P ř edpokládané vlivy koncepce na životní prost ř edí a ve ř ejné