• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

a) péče o lesy

Předmětem ochrany v ZCHÚ Újezdecký les je výskyt západo-karpatské dubohabřiny asociace Galio-Carpinion, a dále fragmenty eurosibiřské stepní doubravy.

Základ péče spočívá v zachování tradičního hospodaření ve smíšených listnatých porostech, kdy je horní etáž tvořena především dubem, zatímco spodní etáž buď chybí nebo je tvořena převážně lípou nebo habrem, které mohou být doplněny dalšími dřevinami.

Vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná především o lesní komplex, navrhovaná opatření se vztahují hlavně k lesnickému hospodaření, případně k výkonu práva myslivosti:

a) ponechání určitého množství stojících stromů na dožití (až po totální rozpad), stejně jako ponechání jisté části dřevní hmoty v porostech (nejen klest, ale i části kmenů) za účelem zvýšení biodiverzity (významné především pro ptactvo, bezobratlé a houby);

v prvé řadě by se mělo jednat o již nyní doupné stromy, může jít o zlomy; tyto stromy by se neměly nalézat přímo u cest, avšak je (z estetického hlediska) vhodné, aby některé byly v dohledu cest nebo jejich křížení,

b) nezvyšování (příp. postupná redukce) současného podílu stanovištně neodpovídajících druhů dřevin (především smrku, modřínu a dubu červeného),

c) preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy

d) zákaz umisťování nových staveb,

e) potřeba výrazné redukce stavů spárkaté zvěře (především srnčí), a to nejen přímo v území ZCHÚ, ale i v blízkém okolí tak, aby byla reálná přirozená obnova porostů bez nutnosti tyto plochy oplotit,

f) nezavádět nové intenzivní chovy zvěře (např. obory, bažantnice, farmové chovy) g) biocidy používat pouze v nezbytném rozsahu, zejména k likvidaci invazních

geograficky nepůvodních druhů rostlin a kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 vyhlášky č.

101/1996 Sb.), po dohodě mezi vlastníkem lesa a příslušným orgánem ochrany přírody,

h) mechanickou přípravu půdy provádět pouze v nezbytném rozsahu, zejména za účelem zajištění přirozené obnovy dřevin přirozené druhové skladby,

i) těžbu a soustřeďování dříví přednostně provádět za dostatečné únosnosti půdy (za vhodných klimatických podmínek) technologiemi minimalizujícími poškození půdy, bylinné a dřevinné vegetace,

j) při umělé obnově dřevin přirozené druhové skladby přednostně používat reprodukční materiál místního původu, tzn. ze stejné přírodní lesní oblasti a ze stejného lesního vegetačního stupně s možným posunem v souladu s platnou právní úpravou (např.

zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 149/2003 Sb.),

k) šetřit při obnově lesa dřeviny přirozené druhové skladby tvořící lesní pláště na hranicích s jinými než lesními pozemky,

l) kolem vodních toků je vhodné netěžit dřevní hmotu těžkou technikou a ponechat břehové porosty co nejvíce přirozenému vývoji.

Výše uvedené zásady je možno uplatňovat v rámci celé ZCHÚ.

Poznámka: Do budoucna uvažovat o znovuobnovení pařezinového způsob obhospodařování formou středního lesa na vybraných plochách.

Přílohy:

- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4 - mapa stupňů přirozenosti lesních porostů – příloha č. M8

- rámcové směrnice hospodaření

Rámcové zásady péče o lesy na území ZCHÚ Újezdecký les vycházejí z rámcových zásad hospodaření pro zastoupené hospodářské soubory, jak jsou uvedeny v

 Oblastním plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

 publikaci KOLEKTIV: Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice. Základní doporučení pro hospodářské soubory. PLANETA XII, 3/2004. Ministerstvo životního prostředí, Praha. 2004

 a publikaci KOLEKTIV: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000. Ministerstvo životního prostředí, Praha. 2006

Velikost seče

V soustavě Natura 2000 je třeba citlivěji využívat přirozené zmlazení cílových dřevin a dřevin přirozené dřevinné skladby, vytvářet pro ně příznivé podmínky a doplňovat v porostech ty dřeviny přirozené druhové skladby, které ve stávajících porostech chybějí. Na mimořádně nepříznivých stanovištích a exponovaných hospodářských souborech jsou zákonem stanovené limity, vzhledem k potřebám ochrany stanoviště, přijatelné. V ostatních hospodářských souborech, ve kterých jsou ustanovení lesního zákona méně přísná, bude nutné podle potřeby volit menší prvky a jemnější způsob hospodaření tak, aby velikostí seče byla co nejméně narušena kontinuita vývoje jednotlivých složek celého ekosystému.

Obnovní doba

Rychlost postupu obnovy, respektive délka obnovní doby, určují jak dalece bude možno využít přirozenou obnovu, jak se podaří obnovit stinné dřeviny, jak členitá bude prostorová výstavba obnovovaných porostů. Je zřejmé, že při použití jemnějších způsobů obnovy bude délka obnovní doby při horní hranici rozpětí vyhláškou doporučované obnovní doby (eventuálně o 10 let delší) : orientačně 20 – 30 let pro slunné dřeviny, 30 – 40 let pro stinné dřeviny, delší ve výjimečných případech při přechodu k výběrnému hospodářskému způsobu.

Opatření pro konkrétní biotopy

L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy

Jak uvedeno výše, tento biotop je vymapován v JZ části lesního komplexu, avšak podle určitých znaků se může jednat o přechod mezi touto jednotkou a biotopy L3.4 Panonské dubohabřiny, případně L3.3A – Karpatsko-panonské dubohabřiny.

Ohrožující faktory:

 přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty geograficky nepůvodních dřevin, případně na porosty s převahou borovice lesní

 šíření invazních dřevin - trnovník akát (Robinia pseudacacia)

 vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně typu přírodního stanoviště

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:

Část porostů zachovat ve formě pařezin nebo lesa středního Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:

Pro L6.4 nejsou uvedena.

Doporučení pro zlepšení současného stavu:

U vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či středního

L3.3 – Západokarpatské dubohabřiny

Zcela dominantní jednotka v ZCHÚ, která je zároveň i předmětem ochrany v ZCHÚ.

Historie využívání dubohabřin:

V převážné většině případů se jedná o porosty člověkem dlouhodobě ovlivňované. Stálá potřeba palivového dříví vedla v minulosti k výmladkovému způsobu hospodaření a k postupnému převodu původních porostů na les nízký. Několikagenerační pěstování lesa formou pařezin ovlivnilo kromě tvaru a struktury lesa pravděpodobně i druhovou skladbu porostů, ve které upřednostnilo dub a habr před ostatními dřevinami přirozené druhové skladby. Po 2. světové válce se započalo s přímým i nepřímým převodem pařezin na les vysoký.

Ohrožující faktory:

 přeměna porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou na porosty geograficky nepůvodních dřevin, případně na porosty s převahou borovice lesní

 šíření invazních dřevin – trnovník akát (Robinia pseudacacia)

 vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně typu přírodního stanoviště

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:

 dle možností zamezit případné expanzi babyky na L3.4

 část porostů zachovat ve formě pařezin nebo lesa středního Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:

 v rámci obnovy, péče o kultury a nárosty a při výchově porostů odstraňovat případně expandující babyku

 v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším, než udává model přirozené druhové skladby, udržet její současný podíl.

Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:

U vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či středního

Rámcové směrnice hospodaření

Číselné označení

cílového hosp. souboru CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR: Plocha

25

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH 717,17 ha 86,45 %

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.) ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

1 ha 2x prům. výška 7 let

20 BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK, BB, DB

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny: 7 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob:

DB BK LP JV JS les vysoký, nízký,

Počátek obnovy Počátek obnovy Hospodářský

způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob

121 111 pN, pH, (P) 81 pN, pH, nN, nH

Průměrná. Průměrná. DB průměrná, u ostatních listnáčů velmi

dobrá.

OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:

Clonně, nelze- li přirozeně, pak násek či holoseč s ohledem na svah a vláhové poměry.

BK, LP, JV, JL do předsunutých násečných skupin. K docílení kvality nutná etáž- podsadby (počátek ve 40-60letech), výmladky. Ponechat výstavky kvalitních listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK

Rychlejší obnova s ohledem na možnosti přirozené obnovy, holoseč s ohledem na svah a vláhové poměry. BK, LP, JV, JL do předsunutých násečných skupin. K docílení kvality nutná etáž- podsadby (počátek ve 40-60letech), výmladky. Ponechat výstavky cenných listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK.

Holoseče nebo náseky od V - SV. DB clonně (obsek kvalitních jedinců). Využít přirozené obnovy cílových dřevin, výmladky využít pro vytvoření etáže. Ponechat výstavky cenných listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK.

- mladé

porosty

Interval 5-10 let, neutrální kombinovaný výběr.

Udržovat hustý podružný porost. Výběr netvárných předrostlíků a vidličnatých jedinců.

Interval 5-10 let, neutrální kombinovaný výběr.

Udržovat hustý podružný porost. Výběr netvárných předrostlíků a vidličnatých jedinců.

Interval 5-10let. Podpora žádoucích dřevin.

Zásahy v úrovni i nadúrovni záporným výběrem. Podúroveň šetřit.

-dospívající porosty

Interval 10-20 let, úrovňové kladné zásahy zaměřené na kvalitu- intenzivní, šetřit podrost a podúroveň.

Interval 10-20 let, úrovňové kladné zásahy zaměřené na kvalitu- intenzivní, šetřit podrost a podúroveň.

Interval 10 let, úrovňový kladný výběr, tvarový výběr, podpora vitálních jedinců. Udržet zápoj a podúroveň.

Suchem a buření. Ohrožení suchem a buření. Ohrožení suchem a buření.

Odchylky

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.

Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.

Šetřit doupné stromy, ponechání výstavků až do fáze rozpadu dřeva

Doporučené výrobní technologie:

Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu- lehká mechanizace, koně.

Číselné označení

cílového hosp. souboru CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR: Plocha

25

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH 717,17 ha 86,45 %

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.) ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

1 ha 2x prům. výška 7 let

20 BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK, BB, DB

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny: 7 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob:

DB BK LP JV JS les vysoký, nízký,

DB průměrná, u ostatních listnáčů velmi dobrá. dřevin. Možnost předsunout clonné skupiny pro BK, LP, KL. Výmladky využít pro vytvoření etáže.

- mladé

porosty

Interval 5-10 let, jednocení výmladků, podpora žádoucích dřevin.

-dospívající porosty

Interval 5-10let, úrovňový kladný výběr, tvarový výběr. Podpora vitálních jedinců.

Bezpečnost

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.

Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.

Šetřit doupné stromy, ponechání výstavků až do fáze rozpadu dřeva Doporučené

Výrobní technologie:

Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu- lehká mechanizace, koně.

Číselné označení cílového

HS CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR: Výměra

29

OLŠOVÁ STANOVIŠTĚ NA PODMÁČENÝCH PŮDÁCH

(podmáčené úpadliny, potoční aluvia, prameniště; gleje mullové, humózní, zbahnělé a kambické, fluvizemě kambické)

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.) ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : Maximální velikost holé Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Meliorační a zpevňující dřeviny (MZD) : (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

1 ha 1x prům. výška 5 + 2 let 70 OL, JV, VR

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob:

OL JS KL TP VR les vysoký, nízký, střední N

vyhl.č.83/96 Sb. Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob

75 N 95 (p)N 36 H OL, JS Vegetativní obnova olše

OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:

Náseky, míšení dřevin jednotlivé, na méně podmáčených lokalitách přejít na porostní typ OL s JS

Náseky, míšení dřevin skupinovité i jednotlivé, při slabší buřeni JS zmlazovat prosvětlením, nezalesňovat tůně a slepá ramena, KL na vyvýšená místa

VÝCHOVA POROSTŮ : - zaměření

Strukturní diferenciace porostu Strukturní diferenciace porostu

- mladé porosty

7 - 30 let, interval 5 -10 roků; včasný začátek (po zapojení), zásahy neutrální, záporný výběr, do 20 roků mírně a často, střední zápoj (rovné kmínky dlouhé koruny)

7 - 30 let, interval 5 -10 roků; včasný začátek (po zapojení), zásahy neutrální, záporný výběr, do 20 roků mírně a často, střední zápoj (rovné kmínky dlouhé koruny), podpora JS a KL

- dospívající

porosty 30 - 60 let, interval 10 roků, po 40. roce

silný kladný výběr v úrovni 30 - 60 let, interval 10 roků, po 40. roce silný kladný výběr v úrovni

Bezpečnost produkce a opatření ochrany lesa:

Silné zamokření a zabuřenění půdy, mrazové polohy

Silné zamokření a zabuřenění půdy, mrazové polohy

Silné zamokření a zabuřenění půdy, mrazové polohy

Meliorace: Provádět jen nutné odvodnění mimo prameniště, neodvodňovat slepá ramena potočin a tůně

FUNKČNÍ

stabilita Průměrná Průměrná

Prvky ÚSES: Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.

Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.

Odchylky od

modelu: V MZCHÚ přirozené olšiny a vrbiny na SLT 1G ponechat bez těžebních zásahů

Doporučené výrobní technologie:

Těžbu provádět v období vegetačního klidu, přibližování nejlépe za zámrazu, kůň, lanové systémy, UKT

Číselné označení

cílového hosp. souboru CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR: Plocha

45

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH 102,66 ha 12,37 %

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.) ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

1 ha 2x prům. výška 7 let

25 BK, DB, LP, KL, JS, JL, HB, TŘ, JD,

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny: 7 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob:

BK DB LP JV les vysoký, střední,

způsob Počátek obnovy Hospodářský

způsob Počátek obnovy Hospodářský

způsob

Podle základní cílové skladby alt.DB, LP, JS, HB

BK nadprůměrná, DB průměrná až

podprůměrná. BK nadprůměrná, DB podprůměrná. Využít

semenných let, příprava půdy. BK a ost. listnáče nadprůměrná, DB průměrná až podprůměrná.

OBNOVNÍ POSTUP a míšení dřevin:

Nelze- li clonně, násek nebo holoseč. Ohled na konfiguraci terénu a vláhové poměry. K docílení kvality nutná etáž podsadby ( ve 40 -60 letech), výmladky. Ponechat výstavky cenných listnáčů (BK, DB, JV, JL, TŘ, BŘK).

Clonně, popř. kombinace náseku s bočním odcloněním. Ohled na konfiguraci terénu, vítr a vláhové poměry. Ponechat výstavky cenných listnáčů (BK, DB, JV, JL, TŘ, BŘK).

Holá seč s postupem proti Z a J, podrostní jen u většího zastoupení BK a DB, míšení skupinovité a jednotlivé.

- mladé porosty

Interval 5 -10 let, neutrální kombinovaný výběr. Udržovat hustý podružný porost.

Odstranit předrosty a vidličnaté jedince.

Interval 5 - 10 let, první zásah záporný v úrovni. Redukce předrostů, netvárných a poškozených jedinců. Minimální zásah do podúrovně.

Negativní výběr, podpora cílových dřevin.

-dospívající porosty

Interval 10 - 20 let. Úrovňové kladné zásahy zaměřené na kvalitu. Šetřit podrost a podúroveň.

Interval 10 let, úrovňový kladný výběr, vyznačit a chránit 200 - 300 cílových stromů.

Udržovat zápoj a podúroveň. Negativní výběr.

Bezpečnost Produkce a opatření OCHRANY LESA:

Ohrožení buření. Ohrožení větrem- mělký kořenový systém BK

ve flyšovém podloží. Ohrožení buření.

Odchylky

od modelu: Porosty poškozené (tracheomykoza, ochmet):

130/30, pN, pH

Holosečný způsob ve skupinách proředěných, zabuřenělých s předsunutím násečných prvků.

Kvalitní HB porosty: 120/30 Při vyšším zastoupení DB: 120/30 MZCHÚ a

prvky ÚSES:

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.

Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.

Šetřit doupné stromy, ponechání výstavků až do fáze rozpadu dřeva Doporučené

Výrobní

technologie: Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu- lehká mechanizace, koně.

Číselné označení

cílového hosp. souboru CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR: Plocha

45

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

(jílovce, pískovce, sprašové hlíny, svahové hlíny; kambizem, luvizem) 102,66 ha 12,37 %

Soubory lesních typů :

(lesní typy) 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4D, 4H Základní dřeviny: BK, DB Geograficky nepů- vodní dřev.(max.%) Základní CÍLOVÁ

DRUHOVÁ SKLADBA: BK 7, DB 1, KL 1, , LP, HB, JV, JS, JL, TŘ, JD, BŘK,

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.) ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé (Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

1 ha 2x prům. výška 7 let

25 BK, DB, LP, KL, JS, JL, HB, TŘ, JD,

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny: 7 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob:

BK DB LP JV les vysoký, střední,

způsob Počátek obnovy Hospodářský

způsob

Průměrná. DB průměrná, u ostatních listnáčů velmi

dobrá. přirozené obnovy cílových dřevin, výmladky využít pro vytvoření etáže. Podporou přirozené obnovy zvyšovat podíl semenných jedinců (postupný převod).

- mladé porosty

Negativní výběr, podpora cílových dřevin.

Interval 5-10let. Jednocení výmladků.

Podpora žádoucích dřevin. Zásahy v úrovni i nadúrovni záporným výběrem. Podúroveň šetřit.

-dospívající

porosty Negativní výběr. Interval 10 let, úrovňový kladný výběr, tvarový výběr, podpora vitálních jedinců. Udržet zápoj a podúroveň.

Ohrožení buření. Ohrožení buření.

Odchylky od modelu:

MZCHÚ a prvky ÚSES

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.

Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.

Šetřit doupné stromy, ponechání výstavků až do fáze rozpadu dřeva Doporučené

Výrobní technologie:

Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu- lehká mechanizace, koně.

b) péče o nelesní pozemky

Péče o nelesní pozemky (především louky a pastviny) vychází z potřeb předmětu ochrany – bourovce trnkového (viz níže).

Ovsíkové mezofilní louky je třeba pravidelně kosit optimálně 2x za rok, sušení sena na místě a jeho následný včasný odvoz. Na poháňkových pastvinách praktikovat extenzivní pastvu jako doposud.

Trávu možno podle stávajících podmínek (např. počasí) odvézt hned po seči.

Místo přihnojování lze použít mulčování (neprovádět vícekrát za sebou).

Těžkou techniku používat jen na vybraných plochách.

Třtinu křovištní (Calamagrostis epigeios) šířící se do porostu je potřeba likvidovat častějším sečením (3 – 5x ročně), případně vyvláčením. Počet sečí je třeba zvýšit i při šíření ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius).

U většiny těchto porostů je možné jednorázové přepasení otav, a to buď ovcemi, kozami, případně i dobytkem.

c) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky

Rybníky nejsou přítomny. Vodní toky nevyžaduje speciální péči. Je třeba zamezit těžbě lesních porostů až k břehovým hranám (šetřit doprovodné porosty i jednotlivé dřeviny podél břehů).

d) péče o rostliny

Ohrožené druhy rostlin vyskytující se v území, nevyžadují žádnou samostatnou péči. Pokud budou dodrženy zásady plánu péče s navrženým managementem, bude podpořen i výskyt daných druhů v území.

Problematickým se jeví výskyt netýkavky malokvěté, která lokálně dominuje v lesních porostech. Vzhledem k tomu, že je její výskyt ovlivněn mimo jiné i stanovištními podmínkami (především nezapojeným bylinným patrem a dostatkem světla), je možno říci, že na straně jedné není možno efektivně zabránit jejímu šíření (hospodářské zásahy v porostech budou probíhat nadále), na straně druhé ale nedojde k masovému rozšíření na celé území ZCHÚ (netýkavka bude spíše po ZCHÚ „putovat“ v závislosti na tom, jak budou hospodářskými zásahy vytvářeny plochy s vhodnými podmínkami, které časem zase pominou).

e) péče o živočichy

Předmětem ochrany jsou především biotopy. Proto se nenavrhují (kromě bourovce trnkového) speciální zásady péče o druhy živočichů. Pokud budou dodrženy zásady péče uvedené výše, budou zabezpečeny podmínky pro vhodný rozvoj zoologické složky ekosystému (především ptactva a bezobratlých).

Opatření kvůli bourovci trnkovému sestávají z údržby extenzivních sadů, luk a pastvin, kde je

Opatření kvůli bourovci trnkovému sestávají z údržby extenzivních sadů, luk a pastvin, kde je