• Nebyly nalezeny žádné výsledky

9. Závěr

Vzájemný vztah společenství amišů a moderní společnosti je tedy poměrně komplikovaný, nikoli však nečitelný. Mezi oběma leží hranice, vymezující jasně životní a

kulturně-náboženské prostředí, která je pečlivě střežena pouze z jedné strany, a to komunitou amišů.

Tato hranice je variabilní a její vnímání má svou genealogii v návaznosti na liberalizaci Ordnung.

Na straně společnosti se názor na amiše utvářel a měnil po celou dobu jejich vlastní existence: od nepochopení k souhlasu, od pronásledování ke smíru, od nenávisti

k exemplárnímu příkladu (podotýkám v obecné rovině, jak ji popisují sociologové). A to vše bez aktivní snahy ze strany komunity svůj profil jakkoli vylepšovat. A co více, amišové po celou tu dobu názor na majoritní společnost nezměnili (ani se nesnažili), a v jejich obecném povědomí je okolní svět místem, mírně řečeno „nečistým“. To však není na překážku vzrůstající kladným preferencím u společnosti. U sekty je to poměrně překvapivý úkaz.

Vysvětlení můžeme, dle mého názoru, hledat například ve skutečnosti, že oproti jiným uzavřeným společenstvím amišové plní nároky, kladené společností v oblastech, které jsou

147 Donald B. Kraybill, The Riddle of Amish Culture, The Johns Hopkins University Press 2001, 327.

40 pro veřejné mínění velice důležité, a to jsou daně a sociální pojištění. Pro materiálně

založenou společnost je to dostačující argument. O to více, že sociální systém, do kterého přispívají, do jisté míry nevyužívají (a nezneužívají).

Moderní technologie, které jsou optickým mocnitelem diferencí mezi společností a komunitou, amišové pečlivě sledují. Nedotknutelný je rituální život a dominantní znaky separace. V ostatních oblastech, jako je třeba zvýšení produktivity práce, některé druhy usnadnění života, nacházejí amišové prostor ke kompromisu. Z výše popsaných příkladů se nám může zdát toto chování jako vypočítavé chování: postupně zavádějí výhradně

technologie, které se jeví jako užitečné pro komunitu a pokud je to prvek výrazně neslučitelný s tradicí, naleznou způsob jeho nepřímého použití. Přijetí nějakého kompromisu stran

technologií však není nikdy definitivní. Primární je tradice, a pokud má uvedený prostředek negativní dopad na tuto oblast, je okamžitě zapovězen. Moderní technologie k amišům pronikly a dále pronikají a ti pečlivě vyhodnocují možnou míru dopadu na tradici.

Jedním z klíčových pojmů ve vztahu amišů a moderní společnosti je pojetí individuality.

Důraz, který je na individualitu kladen, v tomto kontextu polarizuje do dvou odlišných poloh.

Preferovaná individualita jedince na straně moderní společnosti a individualita celku u amišů.

Toto je, dle mého názoru, klíčový nástroj pro uchopení jednotlivých fenoménů společného soužití amišů a moderního světa. Pro amiše je důraz na individualitu celku (ovšem za cenu potlačení individuality jedince) hlavním nástrojem k ochraně své tradice a identity, a predikuje tak dobré vyhlídky pro jejich přežití ve středu moderního světa.

41 Seznam použité literatury:

Bible, ekumenické vydání, Praha, Česká biblická společnost, 1985.

Joseph W. Eaton, A Survival Technique of the Hutterites, American Sociological Revue, Vol.

17, No. 3, 1952.

John A. Hostetler, Amish Society, The Johns Hopkins University Press, 1993.

John A. Hostetler, Amish Life, Herald Press, Scottdale, 1983.

John A. Hostetler, The Amish Use of Symbols and Their Function in Bounding the

Community, The Journal of the Royal Anthropological Institute od Great Britain and Ireland, Vol. 94, No. 1, 1964.

Hutterite society. Edited by John Andrew Hostetler. Johns Hopkins pbk. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977.

Břetislav Horyna -Helena Pavlincová (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc:

Nakladatelství Olomouc, 2003.

Břetislav Horyna -Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky, Olomouc, Nakladatelství Olomouc, 2001.

Donald B. Kraybill, The Riddle of Amish Culture, The Johns Hopkins University Press 2001.

Dušan Lužný, Náboženství a moderní společnost, Masarykova univerzita, Brno, 1999.

Jaroslav Pánek, „Moravští novokřtěnci (Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních refomátorů a pacifistů)“, Český časopis historický 92, 1994, s. 242–

255.

Robert Redfield , The American Journal of Sociology, Vol. 52, No. 4, leden., 1947), str., 293-308.

Ivan O. Štampach, Náboženství v dialogu. Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie.

Portál, Praha 1998.

David Václavík, Sociologie nových náboženských hnutí, Masarykova univerzita, Brno, 2007.

Umble, Diane Zimmerman and David L. Weaver-Zercher, eds. The Amish and the Media.

Johns Hopkins University Press, 2008.

David L. Weaver-Zercher, The Amish in the American Imagination. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

42 Internetové zdroje:

Amish Studies (Young Center for Anabaptist and Pietist Studieas at Elizabethtown College), http://www2.etown.edu/amishstudies/Index.asp , dne 10. 6. 2009

Filipi Pavel, in Audio výklad bible, portál Náboženství, Český rozhlas,28.5.2006, http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo/_zprava/249047, dne 10.7.2009

Národní databáze bezpečnosti v zemědělství, http://www.nasdonline.org/docs/d001701-d001800/d001777/d001777.html, dne 12. 6. 2009.

Klíčová slova:

Ordnung, moderní společnost, společenství, komunita, separace, amiš, separace, individualita, identita, verbální a nonverbální komunikace.

43 Resumé.

Tato práce je zaměřena na uvedení do celkové problematiky vztahu komunity amišů a moderní společnosti. Popisuje základní znaky každodenního života společenství a vysvětluje jejich význam. Primárně se snaží ukázat, které oblasti tradičního života jsou ovlivňovány tlakem moderního světa a představit kulturní a sociální faktory, které to ovlivňují.

Téma vychází z předpokladu, že tradiční společenství s náboženským základem uprostřed moderní, technologicky a materiálně založené společnosti, je zcela zákonitě nějakému vlivu vystaveno. S ohledem na vysokou míru kulturního kontrastu je toto pole poměrně široké.

V úvodu je navržena typologie amišů, vycházející ze soudobých poznatků sociálních věd a religionistiky. Výstupní stanovisko je takové, že v sociálním rozměru se jedná o

společenství (Gemeinschaft). Religionistika chápe amiše jako křesťanskou sektu.

Prostřednictvím této typologie je k amišům dále takto přistupováno.

Bylo zjištěno, že v interakci s moderním světem dochází k různým změnám ve všech sférách života amišů. Nejmenší dopad byl zaznamenán v ceremoniální oblasti, kterou amišové považují za nedotknutelnou a její ochrana je pro ně prioritou. Nicméně zde můžeme vlivy moderní společnosti vysledovat (např. v jazykových novotvarech). Pronikání moderních technologií je zřetelnější v soukromém životě amišů, jak zjišťujeme například při pohledu do jejich domácností. Nejvýraznější oblastí „modernizace“ je práce. V tomto ohledu jsou

amišové nejliberálnější. Převážně však ke změnám dochází s jejich vědomím, po pečlivém vyhodnocení a dlouhodobém sledování konkrétního fenoménu.

Hlavními prostředky pro vznik této práce jsou studie autorů Johna Hostetlera a Donalda Kraybilla. Hostetler dělí amiše ve vztahu k moderní společnosti, a jejich resistenci k ní, do dvou diskursů, kdežto Kraybill pracuje s generálním vzorcem amiše. Vzájemné doplnění obou názorů je základním nástrojem tohoto tématu.

44 The work is focused on the introduction to overall issues related to Amish community and the modern society. Describes the basic features of the everyday life of the community and explains their significance. Primarily it tries to show whitch part of traditional life is

influenced by pressure from the modern world and introduce social and cultural factors that affect it.

Theme is based on the assumption that the traditional community center with a religious basis for a modern, technologically and materially based society, is completely bound to any effect of exposure. Given the high degree of cultural contrasts, this field is quite wide.

In the introduction there is proposed typology of Amish, based on current knowledge of social sciences and religious studies. The output position is such that in the social dimension this is a community (Gemeinschaft). Religions sciences understand Amis as a Christian sect. Through this typology is followed acces to the Amish.

It was found that because of the interaction with the modern world there are various changes in all spheres of Amish life. The smallest impact was seen in the ceremonial area, which Amish considered inviolable and its protection is a priority for them. However, we can trace the influences of modern society (eg language neoplasms). Penetration of modern technology is evident in the private lives of Amish, as we can see, for example, when looked in their homes. Work is the most striking area of "modernization". In this aspect Amish are the most liberal. Mostly, they are changing their mind after careful evaluation and long-term

monitoring of a particular phenomenon.

The main resources for the development of this work are the studies written by John Hostetler and Donald Kraybill. Hostetler divided Amish in relation to modern society and their resistance to it in the two discourses, while the Kraybill is working with the general pattern of Amish. Coherence of the two views is an essential tool for this topic.

45 Přílohy:

Příloha 1. Demografie kongregací.

Oblast Stát Počet kongregací.

Holmes County Ohio 213

Lancaster County Pensylvánie 169

Elkhart/LaGrange Indiana 133

Geauga County Ohio 85

Adams County Indiana 45

Nappanee Indiana 34

Arthur Illinois 28

Daviess County Indiana 23

Zdroj: http://www2.etown.edu/amishstudies/Largest_Settlements_2008.asp, dne 12.6.2009

Příloha 2. Příklady zákazů a povolení.

Příklady pokynů, které Ordnung předepisuje:

Příklady pokynů, které Ordnung zakazuje:

Barva a styl odívání Leteckou přepravu

Styl klobouků pro muže Ústřední topení v domech

Řád bohoslužeb Rozvod

Klečení věřících při bohoslužbě Elektřinu z veřejné sítě

Sňatek v rámci církve Vstup do armády

Použití koní k práci na poli Šperky, včetně náramkových hodinek a snubních prstenů

Hovořit dialektem Členství ve veřejných organizacích Ocelová kola na strojích Vlastnictví televize, počítače, rádia

Vlastnictví a řízení automobilu Používání dojícího zařízení

Použití traktoru při polních pracích Nástěnné koberce

Zdroj: John A. Hostetler, Amish Society, The Johns Hopkins University Press, 1993, str. 82.

46 Příloha 3. Odhady populace v Lancaster County-Pennsylvania

Datum Počet kongregací Počet lidí

1880 6 750

1910 9 1100

1940 18 2950

1970 46 7500

1990 95 16.400

2010 194 33.000

Zdroj: Donald B. Kraybill, The Riddle of Amish Culture, The Johns Hopkins University Press 2001, příloha B.

Obrázek 1.

Obrázek 2.

47 Obrázek 3.

Obrázek 4.

Zdroj k obrázkům 1-4: John A. Hostetler, The Amish Use of Symbols and Their Function in Bounding the Community, The Journal of the Royal Anthropological Institute od Great Britain and Ireland, Vol. 94, No. 1, 1964.

In document MASARYKOVA UNIVERZITA (Stránka 39-47)