• Nebyly nalezeny žádné výsledky

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.

plochy)

Orientační náklady za rok (Kč bez DPH)

Orientační

náklady za období platnosti plánu péče (Kč bez DPH) Jednorázové a časově omezené zásahy

Doplňující inventarizace ploch vhodných pro bourovce trnkového

--- 20 000,- Kč

Základní zoologický průzkum území (různé indikační skupiny živočichů)

--- 100 000,- Kč

Podpora dřevin přir. dr. skladby (JL, BRK, TR) 250 000,- Kč

Označení ZCHÚ infotabulemi (13 ks) 195 000,- Kč

Pruhové značení 35 000,- Kč

Náhrady za ztrátu na produkci (ponechání stromů v porostech na dožití)

--- dle aktuál. stavu a

metodiky Vydání propagačního materiálu (skládačka 1000x) 10 000,- Kč

Geodetické zaměření ZCHÚ --- 1 500 000,- Kč

Geodetické zaměření OP 250 000,- Kč

Zalučnění orné půdy (4 ha po 7 500,-) 30 000,- Kč

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) --- 2 390 000,- Kč Opakované zásahy

Základní monitoring předmětu ochrany (2x) 30 000,- Kč 60 000,- Kč

Kontrola a údržba infotabulí 9 000,- Kč 45000,- Kč

Údržba pruhového značení (2x) 35 000,- Kč 70 000,- Kč

Sečení OP 1x ročně s odklizením biomasy (4 ha 9x – místo jednoho zásahu bylo zatravnění)

52 000,- Kč 468 000,- Kč Sečení OP 1x ročně s odklizením biomasy (18 ha

10x)

234 000,- Kč 2 340 000,- Kč Redukce a zmlazovaní křovin v TTP (1,3 ha/rok) 52 000,- Kč 520 000,- Kč

Opakované zásahy celkem (Kč) 3 503 000,- Kč

N á k l a d y c e l k e m (Kč) --- 5 893 000,- Kč V nákladech není kalkulována péče o TTP v rámci mozaiky ovocných sadů, jelikož se jedná o běžný management, který je zajištěn vlastníky při péči o svůj majetek.

4.2 Použité podklady a zdroje informací

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J., 1999. Geobiocenologie I. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 63 s. ISBN 80-7157-397-3

BUČEK, A., LACINA, J., 1999. Geobiocenologie II. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 240 s. ISBN 80-7157-417-1

CULEK, M. et al., 1995. Biogeografické členění ČR. Praha, Enigma, 347 s. ISBN 80-85368-0-3

DEMEK, J. et al., 2006. Hory a nížiny – Zeměpisný lexikon ČR. Brno, AOPK ČR, 580 s.

ISBN 80-86064-99-9

DEYL, M., HÝSEK, K., 2001. Naše květiny. Praha, Academia, 690 s. ISBN 80-200-0940-X.

GRULICH, V. (ed.), 1989. Výsledky Floristického kursu ČSBS v Uh. Hradišti 1989, Odbor kultury ONV Uh. Hradiště

GUTH J., 2002. Praktické a metodické poznámky ke klasifikaci biotopů. Praha, AOPK ČR, 2002. 10 s.

HÁJEK, M., 1996. Floristický materiál z okolí Hluku, Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, I:18-27, Přírodovědný klub - Uherské Hradiště

HÁKOVÁ A., KLAUDISOVÁ A., SÁDLO J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. PLANETA XII, 3/2004 – druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha.

HEJNÝ, S; SLAVÍK, B., 1987. Regionálně fytogeografické členění ČR. Květena ČSR , 1.

díl. Praha. 557 s..

HRABEC J., ŠNAJDARA P., KRUPIČKOVÁ Z, JAGOŠ V.‚ 2002. Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. ČSOP, Uherské Hradiště. 68 s. ISBN 78-59617-15-4 CHYTRÝ, M. et al., 2001. Katalog biotopů ČR. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 304 s. ISBN 80-86064-55-7.

KOLEKTIV: Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice. Základní doporučení pro hospodářské soubory.

PLANETA XII, 3/2004. Ministerstvo životního prostředí, Praha. 2004

KOLEKTIV: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000. Ministerstvo životního prostředí, Praha.

2006

KOLEKTIV: Příručka hodnocení biotopů. Praha, AOPK ČR, 2008. 401 s.

KOPEČEK, F., 2011. Monitoring ploch s výskytem bourovce trnkového (Eriogaster catax) na vybraných zájmových plochách evropsky významných lokalit ve Zlínském kraji od roku 2009 do roku 2011. Výstup projektu PODPORA BIODIVERZITY EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT VE ZLÍNSKÉM KRAJI (09028336)

LACINA, D. et al., 2010. Podklady pro plány péče v ZCHÚ Zlínského kraje, část 10 – Biotopové lokality – kontinentální biogeografická oblast – Hlucko a Uherskobrodsko, ZCHÚ Újezdecký les CZ0720013

MACKOVČIN, P., JATIOVÁ, M. A KOL., 2002. Zlínsko. In: Mackovčin P. Sedláček M.

(eds): Chráněná území ČR, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 s. ISBN 78-89562-23-6

MACKŮ J. et al., 1993. Klasifikační systém lesních půd, ÚHÚL Brandýs nad Labem

MARHOUL, P., TUROŇOVÁ, D., (eds.): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000. Metodika AOPK ČR. AOPK ČR. Praha.

2008

MORAVEC, J., 2011. Inventarizační průzkum EVL Újezdecký les z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový), Mott MacDonald Praha, Praha

NOVÁK P. et al., 1992. Syntetická půdní mapa ČR 1 : 200 000, list D 5 Trnava. Účelový tisk MŽP ČR a MZe.

PAVELČÍK, P. Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji.

Krajský úřad ve Zlíně.

PLÍVA, K. et al., 1984. Přírodní lesní oblasti ČSR. Praha, Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ve Státním zemědělském nakladatelství

QUITT, E., 1971. Klimatické oblasti Československa. Brno, Academia, GÚ ČSAV v Brně, 73 s

SCHNEIDER, J., URBAN, J., REBROŠOVÁ, K., DOUDA, P., DYMÁK, M., DOBROVOLNÝ, L., CHMELAŘ,, J. 2008 Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny. Odborná zpráva projektu IGA LDF MZLU č. 57/2008. MZLU 2008.

ŽALOUDÍK, V., Lesní hospodářský plán LHC Luhačovice, LZ Luhačovice pro roky 1964 - 73. Všeobecná část. ÚHÚL Zvolen, pobočka Brno, pracoviště Kroměříž. 1963

LHP LS Luhačovice, revír Uherský Brod pro období 1994 - 2003 (textová část a hospodářská kniha)

Podklady z hospodářských knih jednotlivých sdružení vlastníků lesa + LČR, LS Luhačovice http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs

http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

http://geoportal2.uhul.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=oprl_2010&

http://heis.vuv.cz/

http://botany.cz

Vlastní terénní šetření v roce 2011 a ústní sdělení pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje.

4.3 Seznam používaných zkratek

C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky

C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České republiky

§1 – Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb.

§2 – Silně ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb.

§3 – Ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb.

ČR – Česká republika

EVL – Evropsky významná lokalita

(M)ZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území OP – ochranné pásmo

pp – plán péče

PP – přírodní památka TTP – trvalý travní porost ÚP – územní plán

ÚSES – územní systém ekologické stability