• Nebyly nalezeny žádné výsledky

N ÁKLADY NUTNÉ KE ZHOTOVENÍ DÍLA PODZHOTOVITELI

7. POROVNÁNÍ PŘEDBĚŢNÝCH A VÝSLEDNÝCH CEN

7.1. N ÁKLADY NUTNÉ KE ZHOTOVENÍ DÍLA PODZHOTOVITELI

Tabulka č. 32: Předpokládané a výsledné ceny oddílů k provedení podzhotoviteli [Zdroj: autor]

Poř.č. Popis oddílu Cena za oddíl uvaţovaná Cena za oddíl skutečná

1 zemní práce 20.538 Kč 12.028 Kč

79 Graf č. 6: Předpokládané a skutečné náklady dílčích oddílů [Zdroj: autor]

80 7.2. Celková rekapitulace stavby

Zakázka je po konečné rekapitulaci hodnocena jako vysoce zisková.

Pomohl tomu zejména dobře nastavený plán výběrových řízení jednotlivých podzhotovitelů, s dostatečným časovým prostorem pro jeho realizaci. Z původní uvaţované částky potřebné k provedení díla podzhotoviteli ve výši 4.760.684 Kč bylo potřeba 4.203.118 Kč, a to včetně později vynaloţených dodatečných víceprací a méněprací. Zde měl tedy zhotovitel výraznou rezervu, která mu přinesla navíc původně neplánovaných 557.566 Kč.

Dodatečné práce ve výši 254.692 vygenerovaly zhotoviteli po odečtení správní reţie ve výši 6% a nákladů na podzhotovitele 212.822 Kč zisk hodnoty 26.588 Kč.

Výrobní reţie byla oproti na počátku kalkulované reţii mírně navýšena (ze 703.500 Kč na 786.500 Kč) a to zejména z důvodu zapojení druhého stavbyvedoucího při zahájení a dokončování stavby. Rozdíl mezi těmito reţiemi činil 83.000 Kč. Za zmínku stojí fakt, ţe pokud by ostatní poloţky původní kalkulace zůstaly nezměněny, znamenalo by navýšení výrobní reţie sníţení zisku ze 137.052 Kč na 54.052 Kč, tedy 0,9%. Tato hodnota by sice ještě neznamenala pro společnost ztrátu, ale po odečtení případných nákladů spojených s reklamacemi by zakázka mohla generovat nulový zisk.

V tabulce č. 31 jsou přehledně zrekapitulovány hlavní finanční parametry stavby, z nichţ je pro zhotovitele nejuspokojivější částka zisku 850.840 Kč, coţ odpovídá 13,69 % z ceny díla. Tato hodnota je nadstandardní, nicméně u díla menšího rozsahu, s dostatečným časem pro přípravu a kvalitním provedením prací, dosaţitelná.

Graf č. 7 zobrazuje finanční rekapitulaci stavby po jejím dokončení, s rozdělením jednotlivých hlavních kategorií. Obsahuje tedy skutečné náklady nutné ke zhotovení díla podzhotoviteli, výrobní reţii, správní reţii a zisk včetně rezervy.

Z Grafu č. 8 můţeme přehledně vyčíst, jak by zakázka vypadala v případě, kdyby stavba negenerovala ţádné vícepráce a méněpráce, tedy by si zachovala svou původní hodnotu.

Graf č. 9 ukazuje skutečné finanční parametry celé zakázky po dokončení díla.

81 Graf č. 10 je v tuto chvíli čistě spekulativní, protoţe zobrazuje předpokládané parametry stavby po skončení záruční lhůty a odečtením nákladu rezervy na reklamace.

Tabulka č. 33: Výsledné finanční parametry zakázky [Zdroj: autor]

Poloţka kalkulace Cena

Skutečné náklady nutné ke zhotovení díla podzhotoviteli 4.203.118 Kč

Výrobní reţie (12,66%) 786.500 Kč

Správní reţie (6%) 372.795 Kč

Zisk včetně rezervy (13,69%) 850.840 Kč

Celková cena zakázky včetně dodatečných prací 6.213.253 Kč

Graf č. 7: Finanční rekapitulace stavby po dokončení [Zdroj: autor]

4 203 118 Kč 786 500 Kč

372 795 Kč

850 840 Kč

Skutečné náklady nutné ke zhotovení díla

Výrobní režie

Správní režie

Zisk včetně rezervy

82 Graf č. 8: Finanční rekapitulace bez zohledněných dodatečných prací [Zdroj:

autor]

Graf č. 9: Finanční rekapitulace se zohledněním a započítáním dodatečných prací [Zdroj: autor]

Výrobní režie Správní režie Zisk včetně rezervy

Předpokládané Skutečné

Výrobní režie Správní režie Zisk včetně rezervy

Předpokládané Skutečné

83 Graf č. 10: Finanční rekapitulace se zohledněním a započítáním dodatečných prací a odečtením rezervy ve výši 0,3% na případné reklamace [Zdroj: autor]

4 760 684,00 Kč

Výrobní režie Správní režie Zisk Rezerva na případné reklamace Předpokládané Skutečné

84 jsem se zabýval také názvoslovím v oblasti oceňování, ať uţ výkazem výměr, stavbou, rekonstrukcí, dodavatelem a investorem. Samotnému pojmu rozpočtu jsem věnoval celou kapitolu, kdy jsem popsal různé varianty rozpočtů, rozdíly mezi nimi a jejich základní členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací na základní rozpočtové náklady, vedlejší rozpočtové náklady, práce a dodávky hlavní stavební výroby, přidruţené stavební výroby, montáţe a hodinové zúčtovací sazby.

V praktické části jsem začal popisem zvolené stavební zakázky. Jednalo se o rekonstrukci geriatrického oddělení v nemocnici s poliklinikou v Havířově. Tuto zakázku jsem u mého současného zaměstnavatele zpracovával v době podání nabídky i v průběhu její realizace. Předmětem plnění veřejné zakázky byly práce při rekonstrukci jednoho celého podlaţí, se souvisejícími pracemi na ostatních podlaţích bloku nemocnice. Stručně jsem popsal prováděné práce, stavební, konstrukční a materiálové řešení.

V další fázi jsem se věnoval zprvu obecnému a posléze konkrétnímu postupu zpracování předběţné ceny rekonstrukce. Celý rozpočet jsem rozdělil na několik dílčích částí, uspořádáním jednotlivých profesí do oddílů, s ohledem na budoucí plnění jednotlivých podzhotovitelů. Uvedl jsem také důvody tohoto rozdělení a jeho částečnou subjektivnost.

Po rozdělení rozpočtu na oddíly jsem popsal metody ocenění jednotlivých oddílů, s ukázkou názorných příkladů nejen u celých oddílů, ale také u vybraných poloţek. Postupně jsem tedy stanovoval ceny za oddíly rozpočtu včetně vedlejších rozpočtových nákladů, ze kterých jsem potom vycházel pro stanovení ceny

85 rekonstrukce. K těmto nákladům jsem dále přičítal výrobní reţii, správní reţii, zisk a rezervu. Vysvětlil jsem také princip navýšení jednotkových cen pomocí koeficientu o poţadované nepřímé náklady stavby, za účelem rozpočtení těchto přiráţek do rozpočtu.

V této kapitole jsem společně s reţiemi ukázal původní plánovaný harmonogram výstavby.

V další kapitole jsem zakázku přenesl do realizační, tedy investiční fáze. Jedná se o část, kdy dodavatel zakázku získá a začne se jí hlouběji zabývat pro kvalitní provedení díla. Postupně popisuji upřesnění harmonogramu výstavby společně s důvody jeho změn. V návaznosti na předchozí rozdělení rozpočtu na oddíly se věnuji přerozdělení a optimalizaci těchto oddílů, kterou provádí konkrétní vedoucí projektu nebo stavbyvedoucí, dle skutečných potřeb stavby a ostatních okolností. Na základě těchto změn potom provádím cenovou aktualizaci jednotlivých oddílů.

Po této úpravě přecházím k určení skutečných nákladů nutných ke zhotovení díla. Předkládám vstupní parametry pro výběr podzhotovitelů, nastavuji soutěţní plán a popisuji skutečné hodnoty z reálných nabídek na prováděné práce jednotlivých oddílů.

Jako u téměř kaţdé stavby, věnuji pozornost také dodatečným pracím na stavbě, tedy vícepracím a méněpracím. Na řešené stavbě jsem tyto práce popsal z technického i ekonomického hlediska.

Po provedení všech prací a dokončení díla bylo nutné přepočítat výrobní reţie stavby, dle jejich skutečných nákladů.

V závěru této práce jsem zrekapituloval a porovnal předpokládané a skutečné ceny jednotlivých oddílů, hodnoty výrobních a správních reţií, ukázal aktualizované hodnoty zisku a započítal vzniklé dodatečné práce. Po tomto zhodnocení se zakázka projevila jako vysoce zisková, s hodnotou téměř čtrnáctiprocentního zisku, který je u podobných zakázek nadstandardní.

Popsal jsem veškeré změny, ať uţ technického, ekonomického nebo časového charakteru, které měly vliv na rozdíly mezi předběţnou a výslednou cenou, věnoval jsem se důkladně všem finančním parametrům a pracoval s reálnými daty vybrané stavební zakázky. Tím jsem dosáhl cíle této práce a naplnil její podstatu.

86

9. Seznam pouţitých zdrojů a literatury

1) TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Ceny ve stavebnictví I, Brno: URS Brno, s.r.o., 1999. 206 s.

2) MARKOVÁ, L. Stavební podnik. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

3) NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P.: Finanční řízení podniku, Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-3158-2

4) ÚRS PRAHA a.s., Rozpočtování a oceňování stavebních prací, ÚRS PRAHA a.s., 2009

5) SVOBODA, L., Kalkulační vzorce ve stavebnictví, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010, 60 s.

6) TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Ceny ve stavebnictví II- Vzorový rozpočet, Brno: URS Brno, s.r.o., 2000

7) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 8) Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

9) URS PRAHA, a.s., Rozpočtování a oceňování stavebních prací, Praha: URS PRAHA, a.s., 2009. 206 s. ISBN 978-80-7369-239-1

10) STAVEBNIONLINE.CZ [online]. 2015 [cit. 29.12.2015]. Dostupné z:

http://www.stavebnionline.cz/dodatecne_prace.asp?ID=2&Pop=0&IDm=2030972

&Menu=Dodate%E8n%E9%20stavebn%ED%20pr%E1ce

11) STAVEBNISTANDARDY.CZ [online]. 2013 [cit. 29.12.2015]. Dostupné z:

http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=2&ID=2 12) Český statistický úřad: http://www.czso.cz

13) Plán výběrových řízení – interní dokument zhotovitele stavby, součástí příloh

87

10. Seznam obrázků

Obrázek č. 1: Průměrná hrubá mzda v České Republice v letech 2005- 2013 Obrázek č. 2: Náklady na udrţování zásob

Obrázek č. 3: Ukázka výpočtu výrobní reţie Obrázek č. 4: Ukázka harmonogramu prací Obrázek č. 5: Druhy kalkulací

Obrázek č. 6: Rozpočet stavebního objektu Obrázek č. 7: Poloţka výztuţe v URS

Obrázek č. 8: Poloţka výztuţe v URS s grafickým rozborem Obrázek č. 9: Poloţka výztuţe upravená s novou cenou dodávky Obrázek č. 10: Poloţka výztuţe upravená s novou hodnotou marţí

Obrázek č. 11: Předpokládaný harmonogram provádění prací u vybrané zakázky Obrázek č. 12: Optimalizovaný harmonogram výstavby u vybrané zakázky

88

11. Seznam tabulek

Tabulka č. 1: Veřejná zakázka malého rozsahu Tabulka č. 2: Podlimitní veřejné zakázka Tabulka č. 3: Kalkulační vzorec

Tabulka č. 4: Základní ukazatele

Tabulka č. 5: Plánované rozdělení zakázky

Tabulka č. 6: Příklad extrémů v nabídkách podzhotovitelů Tabulka č. 7: Zařízení staveniště vybrané zakázky

Tabulka č. 8: Rozdělení zakázky na oddíly včetně předpokládaných cen Tabulka č. 9: Výrobní reţie vybrané zakázky

Tabulka č. 10: Předpokládaná hodnota zakázky

Tabulka č. 11: Přerozdělení pododdílů v realizační fázi Tabulka č. 12: Zemní práce

Tabulka č. 13: Bourací práce Tabulka č. 14: Zděné konstrukce Tabulka č. 15: Omítky

Tabulka č. 16: Střecha

Tabulka č. 17: Obklady a dlaţby Tabulka č. 18: Potěry

Tabulka č. 19: SDK konstrukce Tabulka č. 20: Zámečnické prvky

89 Tabulka č. 21: Hliníkové výplně

Tabulka č. 22: Dveře Tabulka č. 23: Malby Tabulka č. 24: Úklid

Tabulka č. 25: Vestavné skříně, nábytek a obklad stěn z lamina Tabulka č. 26: Teleskopické zástěny mezi lůţky

Tabulka č. 27: Ochranné prvky interiérů Tabulka č. 28: Povlakové podlahy Tabulka č. 29: Poţární ochrana

Tabulka č. 30: Rekapitulace víceprací a méněprací Tabulka č. 31: Přepočítaná výrobní reţie dle skutečnosti

Tabulka č. 32: Předpokládané a výsledné ceny oddílů k provedení podzhotoviteli Tabulka č. 33: Výsledné finanční parametry zakázky

90

12. Seznam grafů

Graf č. 1: Rozdělení zakázky na oddíly včetně předpokládaných cen Graf č. 2: Hlavní kategorie výrobních reţií

Graf č. 3: Předpokládaná hodnota zakázky rozdělená do pododdílů Graf č. 4: Přerozdělení pododdílů v realizační fázi

Graf č. 5: Skutečná hodnota výrobních reţií

Graf č. 6: Předpokládané a skutečné náklady dílčích oddílů Graf č. 7: Finanční rekapitulace stavby po dokončení

Graf č. 8: Finanční rekapitulace bez zohledněných dodatečných prací

Graf č. 9: Finanční rekapitulace se zohledněním a započítáním dodatečných prací

Graf č. 10: Finanční rekapitulace se zohledněním a započítáním dodatečných prací a odečtením rezervy ve výši 0,3% na případné reklamace

91

13. Seznam příloh

Příloha č. 1: Slepý rozpočet vybrané stavební zakázky Příloha č. 2: Plán výběrových řízení zhotovitele Příloha č. 3: Vizualizace

92

14. Přílohy

Příloha č. 1: Slepý rozpočet vybrané stavební zakázky

Příloha č. 2: Plán výběrových řízení zhotovitele

Příloha č. 3: Vizualizace