• Nebyly nalezeny žádné výsledky

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR COMPEKON

COMPEKON INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

Autor/firma: COMPEKON s.r.o.

Jme´no programu: IS Compekon verze C/S

Rˇesˇena´ u´loha: Komplexnı´ podnikovy´ informacˇnı´ syste´m rˇesˇı´cı´ oblast ekonomiky, financı´, mezd, skladove´ evidence, obchodu, lesnı´ vy´roby.

HW pozˇadavky: Jedna´ se jizˇ o technologii client/server. Aplikace je instalova´na na serveru, data jsou centralizova´na v databa´zi.

Operacˇnı´ syste´m: OS serveru: Windows NT, Windows 2000 Prostor na disku: Na serveru pro program cca. 300 MB,

cˇı´selnı´ky a data za´visı´ od velkosti organizace.

Zpu˚sob ovla´da´nı´: Skoro vsˇe mozˇno kla´vesnicı´, takte´zˇ je zapojena mysˇ, existujı´ zde ru˚zna´ menu a specia´lnı´ ikony.

Postup zpracova´nı´: Mozˇnost definice automaticky´ch a poloautomaticky´ch operacı´ rˇı´ze- ny´ch uzˇivatelem.

Zpu˚sob zpracova´nı´: Na pozadı´ vsˇech operacı´ vznikajı´ kompletnı´ u´cˇetnı´ za´pisy, ktere´ jsou da´vkoveˇ prˇeda´va´ny k vrcholove´mu zpracova´nı´. Vsˇe je plneˇ prova´- za´no a kontrolova´no na spolecˇne´ parametry a cˇı´selnı´ky. Aplikace beˇzˇı´ pouze na serveru ke ktere´mu se prˇipojujı´ jednotlivı´ uzˇivatele´ — maxima´lnı´ ochrana dat. Syste´m umozˇnˇuje vzda´lene´ online prˇipojenı´

pobocˇek (naprˇ. pro plneˇnı´ LA lı´stku˚ prˇı´mo z polesı´).

Na´vaznost s programy: IS Compekon je prova´za´n s MS Office (MS Word, MS Excel), exis- tuje napojenı´ na rˇadu externı´ch specificky´ch syste´mu˚ (kartograficke´, vy´robnı´ apod.), syste´m umozˇnˇuje tisky a generaci cˇa´rovy´ch ko´du˚, EDI zpra´v, prˇipravova´na verze pro B2B.

Instalacˇnı´ procedura: Prova´dı´ dodavatel, na´sledne´ reinstalace je mozˇne´ prova´deˇt vzda´leneˇ prˇes Internet — maxima´lnı´ zkra´cenı´ cˇasu doda´nı´ novy´ch verzı´ + snı´zˇenı´ na´kladu˚ na servis

Ko´dova´nı´ cˇesˇtiny: CP 1250 Databa´zove´ prostrˇedı´: MS SQL Server

Oracle Sybase

Dokumentace k programu: V elektronicke´ podobeˇ, cca. 1600 stran, interaktivnı´ HELP

URL WWW–stra´nky: http://www.compekon.cz

e–mail: compekon@compekon.cz

Splnˇuje legislativnı´ prˇedpisy: ANO. Prˇipravova´n na chystane´ zmeˇny ohledneˇ elektronicke´ho ukla´- da´nı´ dat.

IS COMPEKON verze C/S — modul Lesnı´ vy´roba

Modul Lesnı´ vy´roba umozˇnˇuje evidenci a sledova´nı´ vsˇech cˇinnostı´ prova´deˇny´ch v lesnı´m hospoda´rˇ- stvı´ s mozˇnostı´ komunikace a vazeb na odbytove´, mzdove´ a u´cˇetnı´ cˇinnosti. Hlavnı´mi krite´rii cele´ho modulu jsou:

• variabilnost cele´ho syste´mu ve vazbeˇ na loka´lnı´ cˇı´selnı´ky Lesnı´ vy´roby, Odbytu a na Spolecˇne´

cˇı´selnı´ky

• mozˇny´ dalsˇı´ vy´voj v na´vaznosti na oblasti lesnı´ho hospoda´rˇstvı´, odbytu a legislativy

• podpora jednoduchosti pra´ce syste´mu pomocı´ prˇedem vytvorˇeny´ch vzoru˚ a akcı´

• plna´ prova´zanost na moduly Odbyt, Mzdy a U´ cˇetnictvı´

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR COMPEKON

Lesnı´ vy´roba rˇesˇı´ tyto u´lohy:

• Evidence vy´robneˇ – mzdovy´ch lı´stku˚ (vy´kaz LA41)

• Evidence dodacı´ch lı´stku˚ (vy´kaz LA43)

• Evidence vy´kupnı´ch lı´stku˚ (vy´kaz LA43)

• Evidence hmotovy´ch lı´stku˚ a prˇesunu za´sob (vy´kaz LA45)

• Evidence mzdovy´ch lı´stku˚ (vy´kazu˚ LA46)

• Skladova´ evidence v cˇleneˇnı´ po strˇediscı´ch a lokalita´ch

• Fakturace z lesnı´ vy´roby (z dodacı´ch lı´stku˚)

• Vytvorˇenı´ podkladu˚ pro mzdy (export do modulu Mzdy)

• Vytvorˇenı´ podkladu˚ pro klı´cˇova´nı´ zaka´zek s druhotny´mi vy´kony

• Hromadne´ plneˇnı´ natura´lnı´ch ukazatelu˚ do kalkulacˇnı´ch knih z modulu LV

• Operativnı´ sledova´nı´ vsˇech cˇinnostı´

• Prˇipravujı´ se na´pocˇty

Tak jako vsˇechny ostatnı´ moduly, sehra´vajı´ i v Lesnı´ vy´robeˇ svojı´ podstatnou roli loka´lnı´ cˇı´selnı´ky a jejich nastavenı´. Jedna´ se zejme´na o cˇı´selnı´k skladu˚ (definuje i lokality P, OM, ES, fa´zove´ a skladnı´ ceny), vy´kony (definice dle vy´konu˚ vyuzˇı´vany´ch v lesnı´m hospoda´rˇstvı´, tvorˇı´ ja´dro zaka´zky), podvy´kony (na´vaznost na definici vy´konu˚, mozˇno uzˇivatelsky definovat), prostrˇedky (evidence vsˇech prostrˇedku˚ pouzˇı´vany´ch organizacı´, na´vaznost na sledova´nı´ na´kladu˚, propojenı´ na modul Majetek), sortiment (analogie odbytove´ho cˇı´selnı´ku, deˇlenı´ na druhy drˇevin), meˇrne´ jednotky (na´vaznost na prˇepocˇı´tacı´ tabulky, naprˇ. prostorove´ metry na metry kubicke´ apod.).

Porˇizova´nı´ dat do modulu Lesnı´ vy´roba je rˇesˇeno prostrˇednictvı´m jednotlivy´ch vy´kazu˚ typu LA41, LA43 apod. Syste´m ctı´ zvyklosti zabeˇhle´ jizˇ rˇadu let v resortu lesnictvı´. Rozdı´l je pouze v tom, zˇe jednotlive´ vy´kazy jsou rozdeˇleny na hlavicˇky a polozˇky vy´kazu˚. Je to da´no proto, zˇe mnohe´

informace se na vy´kazech opakujı´ a jsou spolecˇne´ (naprˇ. odbeˇratel, lokalita, pracovnı´k, strˇedisko, zaka´zka . . . ). Tyto informace se zada´vajı´ jednou a jsou mnohdy prˇednastaveny podle cˇı´selnı´ku˚.

Polozˇky pak obsahujı´ dı´lcˇı´ informace k jednotlivy´m vy´konu˚m, porostu˚m, cˇinnostem apod. Tı´mto zpu˚sobem, spolu s mozˇnostı´ kopı´rova´nı´ jizˇ jednou zadany´ch LA lı´stku˚, byl velmi zkra´cen cˇas prˇi typova´nı´ dat. Prˇibyly i mnohe´ funkce navazujı´cı´ na jine´ cˇa´sti syste´mu. Naprˇ. je mozˇno odkazovat se prˇi prodeji drˇı´vı´ na jizˇ uzavrˇenou smlouvu a prˇebı´rat urcˇita´ data.

Lesnı´ vy´roba ma´ i svoji samostatnou operativnı´ cˇa´st, kde je mozˇne´ vytva´rˇet rˇadu zajı´mavy´ch sestav. Samozrˇejmeˇ je mozˇne´ i v porˇizova´nı´ dat se podı´vat na libovolny´ prˇedesˇly´ doklad. V operativnı´

cˇa´sti jsou jizˇ ale prˇeddefinovane´ urcˇite´ okruhy sestavy, kde si mu˚zˇe by´t pracovnı´k jist, zˇe nic nepozmeˇnı´, pouze se na data podı´va´. Je zde prostor i na prˇida´va´nı´ specia´lnı´ch sestav vytvorˇeny´ch prˇı´mo na prˇa´nı´.

Obecneˇ platı´, zˇe co je v syste´mu zada´no, mu˚zˇe slouzˇit jako vy´stupnı´ informace, nebo vy´beˇrova´, sumacˇnı´ podmı´nka.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR FORESTASG

Foresta SG, a. s.

O firmeˇ Akciova´ spolecˇnost Foresta SG byla zalozˇena v roce 1995. Sı´dlo spolecˇnosti se nacha´zı´

ve Vsetı´neˇ, Hornı´ na´meˇstı´ 1. Firma ma´ pracovisˇteˇ v Brneˇ, Vsetı´neˇ, Halenkoveˇ a v Praze.

Foresta SG zameˇrˇuje svou cˇinnost na sfe´ru lesnictvı´ a dalsˇı´ch oboru˚ orientovany´ch do extravila´nu (hlavneˇ zemeˇdeˇlstvı´, zˇivotnı´ prostrˇedı´, ale take´ doprava) da´le na informatiku a ekonomiku. Zajı´mavy´ch vy´sledku˚ spolecˇnost dosahuje prˇedevsˇı´m dı´ky schopnosti uplatnˇovat prˇi rˇesˇenı´ jednotlivy´ch projektu˚

multidisciplina´rnı´ prˇı´stup, cozˇ je umozˇneˇno dı´ky ty´mu slozˇene´mu ze specialistu˚ na rˇadu disciplı´n, od lesarˇiny, prˇes matematiku, informatiku a ekonomiku po problematiku zemeˇdeˇlstvı´ a zˇivotnı´ho prostrˇedı´. Spolecˇnost ma´ dveˇ dcerˇinne´ spolecˇnosti: NADIR a. s., Foresta SK a. s. Foresta SG pru˚meˇrneˇ zameˇstna´va´ 45 pracovnı´ku˚.

Partnerˇi Mezi nejvy´znamneˇjsˇı´ obchodnı´ partnery patrˇı´ MZe, pro ktere´ se realizovaly zaka´zky jako vy´voj programu pro pra´ci s daty lesnı´ch hospoda´rˇsky´ch pla´nu˚ a osnov, katastru nemovitostı´, cˇi jeden z nejvy´znamneˇjsˇı´ch projektu˚ ktere´ firma rˇesˇı´ — Dotace. Dalsˇı´m vy´znamny´m partnerem jsou Lesy CˇR, pro ktere´ se mimo jine´ vyvı´jely programy rˇesˇı´cı´ vy´nosove´ ocenˇova´nı´ lesa, modelova´nı´ ru˚stovy´ch procesu˚ lesnı´ch porostu˚. Mezi dalsˇı´ vy´znamne´ partnery rˇadı´me: NP Sˇumava, NP Krkonosˇe, CˇAPLH, podnikatelske´ subjekty v lesnı´m hospoda´rˇstvı´, Ministerstvo pro mı´stnı´ rozvoj, U´ stav u´zemnı´ho rozvoje Brno, VU´ ZE.

Prˇedmeˇt cˇinnosti Prˇedmeˇtem cˇinnosti akciove´ spolecˇnosti Foresta SG je tvorba programu˚ a uceleny´ch informacˇnı´ch syste´mu˚, prˇedevsˇı´m pro pra´ci s u´zemneˇ orientovany´mi daty, porˇizova´nı´

a zpracova´nı´ geograficky´ch dat, expertnı´ a poradenska´ cˇinnost prˇedevsˇı´m v oblasti lesnictvı´, zˇivotnı´ho prostrˇedı´ a sta´tnı´ spra´vy. Spolecˇnost ma´ rovneˇzˇ pracovisˇteˇ pro interpretaci dat da´lkove´ho pru˚zkumu Zemeˇ a geodeticke´ strˇedisko.

Zpracova´nı´, analy´za a tisk mapovy´ch dat (GIS) Pro zpracova´nı´, zobrazova´nı´, analy´zy a tisk digita´lnı´ch map na platformeˇ PC vyvinula Foresta SG vy´konny´ GIS na´stroj – prohlı´zˇecˇku a editor vektorovy´ch a rastrovy´ch map Baset. Jeho prˇednostı´ je snadne´ ovla´da´nı´, vynikajı´cı´ mozˇnosti tisku a mozˇnost nacˇı´ta´nı´ dat z veˇtsˇiny pouzˇı´vany´ch vektorovy´ch a rastrovy´ch forma´tu˚. Firma rovneˇzˇ na- bı´zı´ komponenty pro vy´voj GIS aplikacı´, vcˇetneˇ rˇesˇenı´ pro Internet. Foresta SG se veˇnuje rovneˇzˇ poradenstvı´ prˇi zava´deˇnı´ GIS a definova´nı´ a tvorbeˇ uzˇivatelsky´ch mapovy´ch vrstev.

Specia´lnı´ projekty, poradenstvı´ Foresta SG se vy´znamneˇ podı´lı´ na tvorbeˇ informacˇnı´ch syste´mu˚

v lesnictvı´ a poskytuje take´ poradenstvı´ v oblasti rˇı´zenı´ lesnı´ho podniku. V ra´mci integrace GIS a da´lkove´ho pru˚zkumu Zemeˇ je analy´za datovy´ch zdroju˚ pro GIS na u´rovni okresnı´ch u´rˇadu˚ (vy´zkumna´

zpra´va pro Ministerstvo zˇivotnı´ho prostrˇedı´) nebo vytvorˇenı´ metodiky sledova´nı´ vy´skytu lesnı´ch holin na za´kladeˇ multispektra´lnı´ analy´zy druzˇicovy´ch snı´mku˚. Firma rˇesˇı´ problematiku vy´nosove´ho ocenˇova´nı´ lesu˚ a modelova´nı´ ru˚stovy´ch procesu˚ lesnı´ch porostu˚ pro Lesy Cˇeske´ republiky. Foresta SG se da´le veˇnuje specia´lnı´mu lesnicke´mu poradenstvı´. Prˇı´kladem mu˚zˇe by´t neˇkolik studiı´ dostupnosti drˇevnı´ suroviny a jejı´ dopravy v ra´mci CˇR pro ru˚zne´ subjekty, formulace cˇi oponentura investicˇnı´ch za´meˇru˚ v lesnictvı´.

FORESTASG INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

Autor/firma: Foresta SG, a. s.

Jme´no programu: JHK — Vy´pocˇet za´sob drˇevin porostnı´ skupiny dle metody JHK (jednotne´ hmotove´ krˇivky)

Rˇesˇena´ u´loha: Vy´pocˇet za´sob drˇevin porostnı´ skupiny dle metody JHK (jednotne´

hmotove´ krˇivky)

HW pozˇadavky: min. PC 486, 8 MB RAM, barevny´ monitor 15”, mysˇ

pro pra´ci s veˇtsˇı´m objemem dat min. Pentium 133, 16 MB RAM Operacˇnı´ syste´m: MS Widows 3.1 a vysˇsˇı´

Prostor na disku: dle mnozˇstvı´ dat

Zpu˚sob ovla´da´nı´: Kla´vesnice/mysˇ, povelovy´ rˇa´dek/nabı´dky (menu), tlacˇı´tka Postup zpracova´nı´: Automaticky´/rˇı´zeny´ uzˇivatelem

Zpu˚sob zpracova´nı´: Interaktivnı´/da´vkovy´

Na´vaznost s programy: Lesnı´ renta Instalacˇnı´ procedura: Podle na´vodu Ko´dova´nı´ cˇesˇtiny: PC 852 Databa´zove´ prostrˇedı´: Paradox 5

Dokumentace k programu: Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka, helpy

URL WWW–stra´nky: http://www.foresta.cz

e–mail: info@foresta.cz

Splnˇuje legislativnı´ prˇedpisy: Dı´lcˇı´ cˇa´sti dle lesnı´ho za´kona (289/1995) a prˇı´slusˇny´ch vyhla´sˇek JHK — Na´stroj pro vy´pocˇet za´soby drˇevin porostnı´ skupiny dle metody JHK

(jednotne´ hmotove´ krˇivky)

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR FORESTASG Program JHK je na´stroj pro vy´pocˇet za´soby porostu˚ ze sveˇrkova´nı´ porostnı´ch skupin metodou JHK.

Program pracuje s daty porˇı´zene´ ve standardu IS LH a je schopen nacˇı´tat data vytvorˇena´ v nejpouzˇı´- vaneˇjsˇı´ch taxacˇnı´ch programech pro tvorbu LHP.

Program je urcˇen pro vsˇechny subjekty, ktere´ potrˇebujı´ zjistit okamzˇitou drˇevnı´ za´sobu za´jmove´

cˇa´sti lesnı´ho majetku, tedy pro taxacˇnı´ kancela´rˇe, vlastnı´ky lesa, teˇzˇebnı´ firmy i pro soudnı´ znalce prova´deˇjı´cı´ znaleckou cˇinnost nad lesem.

Za´kladnı´ mozˇnosti a funkce aplikace:

• nacˇtenı´ dat standardu IS LH

• zalozˇenı´ porostnı´ eta´zˇe

• editace sveˇrkovacı´ho za´pisnı´ku — vstup pocˇtu kmenu˚ a vy´sˇek

• zjisˇteˇnı´ krˇivky JHK

• vy´pocˇet taxacˇnı´ch hodnot porostu

• export dat do IS LH

• za´lohova´nı´ za´pisnı´ku˚

• prezentace a tisk za´pisnı´ku˚

• prˇipojenı´ dalsˇı´ch externı´ch programu˚

FORESTASG INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

Autor/firma: Foresta SG, a. s.

Jme´no programu: LHKE — Lesnı´ hospoda´rˇska´ kniha a evidence

Rˇesˇena´ u´loha: Spra´va a aktualizace vsˇech informacı´, ktere´ jsou potrˇebne´ prˇi hos- podarˇenı´ s lesnı´m majetkem.

HW pozˇadavky: min. PC 486, 8 MB RAM, barevny´ monitor 15”, mysˇ pro pra´ci s mapou min. Pentium 133, 16 MB RAM, graficka´ karta 1 azˇ 2 MB

Operacˇnı´ syste´m: MS Widows 3.1 a vysˇsˇı´

Prostor na disku: min. 25 MB, da´le dle mnozˇstvı´ dat

Zpu˚sob ovla´da´nı´: Kla´vesnice/mysˇ, povelovy´ rˇa´dek/nabı´dky (menu), tlacˇı´tka Postup zpracova´nı´: Automaticky´/rˇı´zeny´ uzˇivatelem

Zpu˚sob zpracova´nı´: Interaktivnı´/da´vkovy´

Na´vaznost s programy: Lesnı´ renta, Oceneˇnı´

Instalacˇnı´ procedura: Podle na´vodu Ko´dova´nı´ cˇesˇtiny: PC 852 Databa´zove´ prostrˇedı´: Paradox 5

Dokumentace k programu: Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka, helpy

URL WWW–stra´nky: http://www.foresta.cz

e–mail: info@foresta.cz

Splnˇuje legislativnı´ prˇedpisy: dı´lcˇı´ cˇa´sti lesnı´ho za´kona (289/1995) a vyhla´sˇek, IS LH 2000 Lesnı´ hospoda´rˇska´ kniha a evidence

Lesnı´ hospoda´rˇska´ kniha a evidence (LHKE) je aplikace, ktera´ umozˇnˇuje spra´vu a aktualizaci vsˇech informacı´, jenzˇ jsou potrˇebne´ prˇi hospodarˇenı´ s lesnı´m majetkem.

Program je urcˇen pro obecnı´ a meˇstske´ lesy a soukrome´ majitele lesu˚. Vy´znamnou pomoc vsˇak mu˚zˇe znamenat prˇi orientaci a pra´ci s LHP i pro ru˚zne´ za´jemce naprˇ. z oblasti zˇivotnı´ho prostrˇedı´ jako jsou oblastnı´ inspektora´ty, spra´vy CHKO nebo Cˇeska´ inspekce zˇivotnı´ho prostrˇedı´, nebo pro subjekty z vy´robnı´ podnikatelske´ sfe´ry v lesnı´m hospoda´rˇstvı´. Program LHKE je v soucˇasnosti celoplosˇneˇ pouzˇı´va´n u sta´tnı´ho podniku Lesy Cˇeske´ republiky a pro prˇeva´zˇneˇ jeho potrˇebu je take´ vyvı´jen.

Prˇi pra´ci s programem je mozˇne´ prova´deˇt i za´kladnı´ operace s lesnı´ hospoda´rˇskou mapou, jako je ukazova´nı´ z databa´ze do mapy a naopak, popis nebo vybarvenı´ mapy podle databa´zove´ informace, tisk mapy nebo jejı´ cˇa´sti. K tomu u´cˇelu LHKE spolupracuje s programy Baset 3 nebo TopoL.

Program vycha´zı´ z informacı´ lesnı´ho hospoda´rˇske´ho pla´nu. Data jsou ve forma´tu, ktery´ odpovı´da´

standardu vyhla´sˇene´mu s ohledem na novou legislativu MZe (IS LH). Informace pla´nu je mozˇne´

prˇevzı´t z ktere´koliv zdrojove´ podoby (U´ HU´L, DoGa, IS HU´L).

Aktualizace dat je zajisˇteˇna nacˇı´ta´nı´m lesnı´ hospoda´rˇske´ evidence bud’ rucˇneˇ, nebo z neˇktere´ho

„vy´robnı´ho“ programu. Dalsˇı´ mozˇnostı´ aktualizace je prˇı´my´ vstup do urcˇity´ch cˇa´stı´ databa´ze. Aktua´lnı´

informace nenı´ cı´lem, ale pouze za´kladem pro dalsˇı´ vyuzˇitı´, ke ktere´mu jsou urcˇeny navazujı´cı´ moduly.

Za´kladem je pra´ce s hospoda´rˇskou knihou, ve ktere´ jsou zobrazeny i informace hospoda´rˇske´ evidence.

Standardem je vytva´rˇenı´ vsˇech oficia´lneˇ pozˇadovany´ch vy´stupu˚. Vyuzˇitı´ vsˇech informacı´ je mozˇne´

pomocı´ modulu dotazu˚, tvorby sestav a grafu˚, matematicko–statisticke´ho modulu a da´vkovy´ch operacı´.

Program byl vyvinut ve spolupra´ci s firmou DoGa Cˇesky´ Rudolec, za sta´le´ oponentury LCˇR, rˇady OLH a vlastnı´ku˚ lesa. Databa´ze plneˇ odpovı´da´ informacˇnı´mu standardu MZe (IS LH) ve tvaru platne´m pro rok 2000. Program respektuje pozˇadavky a prˇipomı´nky uzˇivatelu˚. Spolu s programem Baset nebo TopoL tvorˇı´ uceleny´ na´stroj pro vsˇechny uzˇivatele, kterˇı´ potrˇebujı´ pracovat s lesnicky´mi daty v numericke´ i graficke´ podobeˇ. Neklade vsˇak takove´ na´roky na znalosti a zkusˇenosti pra´ce s vy´pocˇetnı´ technikou, jako velke´ GIS programy.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR FORESTASG

FORESTASG INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR FORESTASG

Autor/firma: Foresta SG, a. s.

Jme´no programu: Oceneˇnı´ — na´stroj pro vy´pocˇet ceny lesnı´ho porostu a pozemku na za´kladeˇ vyhla´sˇky MF

Rˇesˇena´ u´loha: Vy´pocˇet ceny lesnı´ho porostu a pozemku na za´kladeˇ vyhla´sˇky MF HW pozˇadavky: min. PC 486, 8 MB RAM, barevny´ monitor 15”, mysˇ

pro pra´ci s veˇtsˇı´m objemem dat min. Pentium 133, 16 MB RAM Operacˇnı´ syste´m: MS Widows 3.1 a vysˇsˇı´

Prostor na disku: min. 5 MB, dle mnozˇstvı´ dat

Zpu˚sob ovla´da´nı´: Kla´vesnice/mysˇ, povelovy´ rˇa´dek/nabı´dky (menu), tlacˇı´tka Postup zpracova´nı´: Automaticky´/rˇı´zeny´ uzˇivatelem

Zpu˚sob zpracova´nı´: Interaktivnı´/da´vkovy´

Na´vaznost s programy: LHKE Instalacˇnı´ procedura: Podle na´vodu Ko´dova´nı´ cˇesˇtiny: PC 852 Databa´zove´ prostrˇedı´: Paradox

Dokumentace k programu: Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka, helpy

URL WWW–stra´nky: http://www.foresta.cz

e–mail: info@foresta.cz

Splnˇuje legislativnı´ prˇedpisy: Vyhla´sˇky cˇ.279/1997 Sb., cˇ.127/1999 Sb., cˇ.173/2000 Sb.

Oceneˇnı´ — Na´stroj pro vy´pocˇet ceny lesnı´ho porostu a pozemku na za´kladeˇ vyhla´sˇky MF

Aplikace je urcˇena pro vy´pocˇet ceny lesnı´ho porostu a pozemku na za´kladeˇ soucˇasneˇ platne´ legislativy.

Vstupnı´ data je mozˇno nacˇı´tat z nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch taxacˇnı´ch programu˚ pro tvorbu LHP nebo je lze

FORESTASG INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR vlozˇit manua´lneˇ. Koncove´ vy´pocˇty se prova´dı´ hromadneˇ. Vsˇechny tabulkove´ hodnoty (Au, Fa, c, RVB) jsou digita´lneˇ zpracovane´ a aplikace je automaticky vyhleda´va´.

Program je urcˇen prˇedevsˇı´m pro soudnı´ znalce prova´deˇjı´cı´ znaleckou cˇinnost nad lesem, avsˇak s u´speˇchem jej mohou pouzˇı´t vsˇechny subjekty, ktere´m potrˇebujı´ zjistit okamzˇitou cenu lesnı´ho majetku naprˇ. pro danˇove´ u´cˇely, nebo vlastnı´ci lesa k oveˇrˇova´nı´ kvality hospodarˇenı´.

Za´kladnı´ mozˇnosti a funkce aplikace:

• nacˇtenı´ dat standardu IS LH

• zalozˇenı´ posudku, evidence je vedena cˇı´slova´nı´m

• editace databa´ze posudku

• automaticke´ vyhleda´nı´ hodnot a prˇirˇazenı´ k prˇı´slusˇne´ drˇevineˇ

• prohlı´zˇenı´ a vyhleda´va´nı´ tabulkovy´ch hodnot uzˇivatelem

• vy´pocˇet cen porostu˚ i pozemku˚ po jednotlivy´ch parcela´ch a u´rovnı´ch lesnicke´ho rozdeˇlenı´

• vy´pocˇet ceny porostu s koeficientem prodejnosti i bez neˇj

• tisk sestav oceneˇnı´ pozemku a porostu˚ a dalsˇı´ch prˇehledny´ch sestav

• prˇevod vy´sledny´ch dat do forma´tu.xls, .dbf

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR FORESTASG

Autor/firma: Foresta SG, a. s.

Jme´no programu: Relaskop – Na´stroj pro vy´pocˇet za´sob drˇevin porostnı´ skupiny re- laskopickou metodou

Rˇesˇena´ u´loha: Vy´pocˇet za´sob drˇevin porostnı´ skupiny relaskopickou metodou HW pozˇadavky: min. PC 486, 8 MB RAM, barevny´ monitor 15”, mysˇ

pro pra´ci s veˇtsˇı´m objemem dat min. Pentium 133, 16 MB RAM Operacˇnı´ syste´m: MS Widows 3.1 a vysˇsˇı´

Prostor na disku: dle mnozˇstvı´ dat

Zpu˚sob ovla´da´nı´: Kla´vesnice/mysˇ, povelovy´ rˇa´dek/nabı´dky (menu), tlacˇı´tka Postup zpracova´nı´: Automaticky´/rˇı´zeny´ uzˇivatelem

Zpu˚sob zpracova´nı´: Interaktivnı´/da´vkovy´

Na´vaznost s programy:

Instalacˇnı´ procedura: Podle na´vodu Ko´dova´nı´ cˇesˇtiny: PC 852 Databa´zove´ prostrˇedı´: Paradox

Dokumentace k programu: Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka, helpy

URL WWW–stra´nky: http://www.foresta.cz

e–mail: info@foresta.cz

Splnˇuje legislativnı´ prˇedpisy: Dı´lcˇı´ cˇa´sti dle lesnı´ho za´kona (289/1995) a prˇı´slusˇny´ch vyhla´sˇek Relaskop — Na´stroj pro vy´pocˇet za´soby drˇevin porostnı´ skupiny relaskopickou metodou

Program Relaskop je na´stroj pro vy´pocˇet za´soby porostu˚ na za´kladeˇ relaskopicke´ metody zkusny´ch ploch. Program pracuje s daty porˇı´zene´ ve standardu IS LH a je schopen nacˇı´tat data vytvorˇena´