• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Republic with View to Development of their Professional Competences in Comparison

5. Conclusion

The list of the above mentioned countries shows that in most tourism developed European countries a tourist guide activity is mostly regulated trade. Also from the historical perspective the Czechoslovakia, resp. the Czech Republic was the country with a regulated trade. Beside this even in the former socialist Czechoslovakia in the 1980´s of the last century the Ministry of Trade and Tourism paid great attention to the training and professional competences of tourist guides. The fact that in the Czech Republic foreign tourist guides can perform guiding activity without notification, and without the prove of elementary knowledge in the field of tourist guide activity, lead both to the fact that these foreign guides present incorrect information about the Czech Republic, and thus damage not only image of the Czech Republic, but they also take jobs of Czech tourist guides and reduce the quality of tourist guide services. Therefore, the pressure to change the overall situation in this field and professional competences of tourist guides is justified. The second area, which would

help to solve some partial problems in proving professional competences in the EU member states is the attempt for implementation of a Single European certificate for professional training which would be based on learning outcomes and consist of the common mandatory criteria which would be used freely and independently trough their confirmation at national or local levels, while at the same time they would refer to the frameworks, which exit for certificates of professional training at the level of individual member states.

In accordance with the results of the analysis and in order to provide quality guiding services the following activities can be recommended:

Re-transfering the trade „Tourist Guide Activity“ back to the regulated (bound) trades.

Responsible bodies: Ministry of Industry and Trade accompanied by Ministry for Regional Development, Czech Tourist Guide Association accompanied by Association of Czech Confederation of Commerce and Tourism and Chamber of Commerce

Unification of definitions of the Regulated Professions within the EU.

Responsible bodies: European Commission accompanied by Czech Republic, resp. other member states, Ministry of Education, Youth and Sports accompanied by Ministry of Industry and Trade, FEG - European Federation of Tourist Guide Associations.

Implementation of a Single European Certificate for professional training.

Responsible bodies: European Commission accompanied by Czech Republic, resp. other member states, Ministry of Education, Youth and Sports, FEG - European Federation of Tourist Guide Associations.

Providing professional training based on implementation of the European standard EN 15 565 “Tourism services - requirements for provision of professional tourist guide training and qualifications programmes”.

Responsible bodies: European Commission accompanied by Czech Republic, resp. other member states, Ministry of Education, Youth and Sports accompanied by Ministry for Regional Development, FEG - European Federation of Tourist Guide Associations., Czech Tourist Guide Association.

Support of Tertiary Education focused on tourist guides

Responsible bodies: Ministry of Education, Youth and Sports accompanied by Ministry for Regional Development, Universities, Colleges, Czech Tourist Guide Association accompanied by FEG - European Federation of Tourist Guide Associations and WFTGA - World Federation of Tourist Guide Associations

Application of the Code of Guiding Practice WFTGA into tourist guides practice.

Responsible bodies: Czech Tourist Guide Association accompanied by FEG - European Federation of Tourist Guide Associations and WFTGA - World Federation of Tourist Guide Associations

References

[1] Štědrý, B., Buchtela, R., Řád živnostenský, díl I., Komentované zákony Československé republiky, Československý Kompas, a.s., Praha 1936.

[2] Franke, A. a kol.: Rukověť cestovního ruchu, Merkur Praha, Praha 1980, 51- 331-80

[3] Havel, Z., Pichanič, M., Pražská, L.: Organizace a řízení socialistického vnitřního obchodu, Merkur Praha, 2. dopl. Vydání, Praha 1987, 51-525-87.

[4] Ryšavá, J., Voleman, S.: Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, Praha 2009, ISBN 978-80-254-4865-6[5] Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, živnostenský odbor.

[5] Metodický pokyn k aplikaci zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

„Transformace oprávnění k podnikatelské činnosti vydaných před 13. březnem 1965“, čj.: 56946/92/Ru ze dne 4. 8. 1992.

[6] Informační zpravodaj pro průvodce 1990, zvláštní číslo, nakladatelství Merkur Praha, 1990.

[7] Zákon č. 122/1948 Sb. ze dne 5. května 1948 o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří

[8] Zákon č. 227/1859 ř.z. ze dne 20. prosince 1859 Řád živnostenský, § 15 odst.

4/ „živnosti těch, kteří na veřejných místech prostředky na dopravu osob k potřebě jednoho každého pohotově mají aneb ke službám osobním se nabízejí (jako poslové, nosiči, průvodčí cizinců atd.)“

[9] Nařízení ministra obchodu v dohodě s min. vnitra. č. 187/1911 ř.z. ze dne 14.

září 1911 jímž se živnost těch, kteří nabízejí osobní služby na neveřejných místech, váže na koncesi.

[10] Nařízení ministra obchodu v dohodě s min. vnitra č. 134/1912 ř.z. ze dne 3.

července 1912 o provozování živnosti těch, kteří nabízejí osobní služby na neveřejných místech (jako poslové, průvodčí apod. služby)

[11] Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 228/1950 Ú.l. ze dne 3. dubna 1950 o složení a úkolech komisí cestovního ruchu

[12] Zákon č. 104/1963 Sb. ze dne 19. prosince 1963 o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruchu

[13] Zákon č. 2/69 Sb. ze dne 8. ledna o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

[14] Zákon ČNR č. 127/1981 Sb. ze dne 17. prosince 1981 o vnitřním obchodě [15] Vyhláška ministerstva obchodu ČR ze dne 22. července 1982 kterou se provádějí některá ustanovení zákona Česká národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě

[16] Zákon ČNR č. 60/1988 Sb. ze dne 21 dubna 1988 o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR

[17] Zákon č. 105/1990 Sb. ze dne 18. dubna 1990 o soukromém podnikání občanů

[18] Zákon č. 427/1990 Sb. ze dne 25. října 1990 o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné, právnické nebo fyzické osoby

[19] Zákon č. 87/1991 Sb. ze 21. března 1991 o mimosoudních rehabilitacích

[20] Zákon č. 92/1991 Sb. ze dne 22. března 1991 o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

[21] Zákon ČNR č. 425/1990 Sb. ze dne 24. října 1990 o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících [22] Zákon č. 455/1991 Sb. z 15. listopadu 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

[23] Zákon ČNR č. 570/1991 Sb. ze dne 31. prosince 1991 o živnostenských úřadech.

[24] Zákon č. 356/1999 Sb. ze dne 30. prosince 1999 kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

[25] Nařízení vlády č. 209/2001 Sb. ze dne 25. června 2001 kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením

[26] Nařízení vlády č. 469/2000 Sb. ze dne 29. prosince 2000 kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

[27] Vyhláška MMR č. 295/2001 Sb. ze dne 15. srpna 2001 o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

[28] Zákon č. 159/1999 Sb. ze dne 23. července 1999 o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

[29] Zákon č. 167/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004 kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

[30] Zákon č. 130/2008 Sb. ze dne 17. dubna 2008 kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

[31] Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností

[32] Zákon č. 179/2006 Sb. ze dne 5. května 2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

[33] Zákon č. 189/2008 Sb. ze dne 2. června 2008 kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

[34] ČSN EN 15565 Služby cestovního ruchu - Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu, ČNI Praha, 2008

[35] ČSN EN 13 809 Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie, ČNI Praha, 2004

[36] The World Federation of Tourist Guides Associations (WFTGA) : Checklist For Professional Tourist Guides, WFTGA, Printed at PSC Printways Nicosia, Cyprus, 2011

[37] The World Federation of Tourist Guides Associations: 1985-2010, 25 Years Guiding World Heritage and Culture, Handbook for Tourist Guides [CD-ROM], WFTGA, 2010 [cit. 2012-01-10],

[38] The European Union: Directive 2005/36/EC of the European Parlament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications [on line], Official Journal of the European Union, 2005 [cit. 2012- 01-10], URL: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:

2005:255:0022:0142:en:PDF>

[39] Evropská komise: Zpráva Komise 2010 z 30. 6. 2010, Evropa, světová destinace č. 1 – nový politický rámec evropského cestovního ruchu (KOM(2010) 352 v konečném znění, Official Journal of the European Union, Brusel, 2010

Ing. Petr Houška

University of Business in Prague Spálená 14

110 00 Praha 1 Czech Republic www.vso.cz

houska@vso-praha.eu

Petr Houška worked for more than 20 years in tourism public administration. During his activities in this area he represented the Czech Republic in the Tourism Advisory Committee of the European Commission. He is also an expert of the National Standardization Autority (ÚNMZ) for standardization of tourism services within the European Committee for Standardization (CEN) and International Standardization Organization (ISO). He has participated in the development of national and international tourism standards, such as the EN 15 565 „Tourism services – Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes and the EN 13 809 „Tourism services – Travel agencies and tour operators – Terminology.

Marco Polo, an innovative system for the

In document Journal of Tourism and Services (Stránka 71-76)