• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Komentář

In document DIDAKTICKÉ STUDIE (Stránka 151-157)

Žáci zvládají určování čísla ve většině případů bez velkých obtíží, pokud to nejsou podstatná jména pomnožná, hromadná nebo vlastní jména. Zpočát- ku činí žákům obtíže ukazovací zájmeno ta objevující se v singuláru i plurálu.

Problémy s touto jmennou kategorií mají především žáci s odlišným mateřským jazykem. Žáci se tedy musí naučit převádět slova do základního tvaru v singuláru.

Tab. 5 Osoba v názoru učitelů na otázku č. 1

Co považujete za potřebné zjistit, co žáci vědí nebo co si myslí, než začnete s vý- kladem gramatické kategorie?

Výčet odpovědí

Zjistit, jaká znají žáci osobní zájmena.

Zjistit, zda žáci rozumí významu osobních zájmen.

Zjistit, zda žáci v souvislosti s osobním zájmenem používají správný slovesný tvar.

Zjistit, zda žáci rozpoznají sloveso a jeho tvary.

Zjistit, zda žáci chápou smysl a rozdíl mezi osobami.

Tab. 6 Osoba v názoru učitelů na otázku č. 2

V čem žáci při určování této kategorie nejčastěji chybují?

Výčet odpovědí

Žáci chybují v zapamatování si jednotlivých osob.

Žáci často do osoby zahrnují pomocná zájmena.

Žáci chybují v identifikaci 3. osoby čísla jednotného a množného.

Žáci chybují v nalezení slovesa ve větě a k přiřazení správné osoby, např. Žena jela. Auta jela.

Žáci chybují v rozlišení času u vzhledově podobných sloves, např. píšu x napíšu.

Žákům činí potíže určit 1. osobu a 3. osobu v čísle množném.

Tab. 7 Osoba v názoru učitelů na otázku č. 3

Co je podle vás pro žáky při pochopení této kategorie nejtěžší?

Výčet odpovědí

Naučit se přiřazovat ke slovesným tvarům osobní zájmena.

Uvědomit si celou škálu tvarů zájmen pro 3. osoby čísla jednotného a množného.

Určit a pochopit 3. osoby čísla jednotného a množného – zájmeno ona.

Pochopit význam osobních zájmen 3. osoby čísla množného – zájmena oni/ony.

Tab. 8 Osoba v názoru učitelů na otázku č. 4

Co jako chyba při určování této kategorie u žáků přetrvává? Jak dlouho?

Výčet odpovědí

Určení 3. osoby čísla jednotného a množného – zájmeno ona, případně rozdíl oni/ony přetrvává do konce 4. ročníku.

Automatizace tohoto jevu přetrvává do konce 4. ročníku.

Komentář:

Při určování osoby mají žáci potíže se zapamatováním jednotlivých osob- ních zájmen a často zapomínají správné pořadí osob. Matoucí se pro žáky stává 3. osoba, kdy se v singuláru i plurálu objeví vždy 3 zájmena, zatím co v 1. a 2.

osobě pouze jedno zájmeno. Většina učitelů se shoduje na tom, že od prvopočát- ku školní docházky je důležitá důslednost při tvoření větných celků obsahujících slovesné tvary 1. osoby čísla jednotného (např. Šel jsem do parku. Četla jsem si knihu.) a 3. osoby čísla jednotného (např. Šel do parku. Četla si knihu.). Rovněž se shodují na tom, že určování osob v přítomném čase zvládají žáci většinou bez problémů. Nejen za vhodné, ale především za nutné považují určování mluvnic- kých kategorií z větných celků.

Tab. 9 Čas a v názoru učitelů na otázku č. 1

Co považujete za potřebné zjistit, co žáci vědí nebo co si myslí, než začnete s vý- kladem gramatické kategorie.

Výčet odpovědí

Zjistit, zda si žáci uvědomují rozdíl mezi přítomností, minulostí a budoucností.

Zjistit, zda si žáci uvědomují rozdíly mezi jednotlivými časy a zda jsou schopni tyto rozdíly dodržovat např. při vyprávění a využívat jejich správné tvary i v dal- ších vlastních projevech.

Zjistit, jak žáci vnímají čas a co si pod tímto pojmem představují.

Tab. 10 Čas v názoru učitelů na otázku č. 2

V čem žáci při určování této kategorie nejčastěji chybují?

Výčet odpovědí

Žáci chybují ve tvoření a určování jednoduchého tvaru budoucího času.

Žáci chybují ve tvoření a určování budoucího času tvořeného předponami, např. napíšu.

Žákům není znám pojem dokonavé/nedokonavé sloveso, poté mají problém rozpoznat rozdíl mezi časem přítomným a budoucím.

Žákům činí obtíže zapamatovat si pojem infinitiv.

Žáci chybují v rozlišování jednoduchého a složeného tvar u budoucího času.

Žáci zaměňují přítomný a budoucí čas u sloves typu podívám se.

Žáci mají tendenci určovat čas u rozkazovacího způsobu.

Tab. 11 Čas v názoru učitelů na otázku č. 3

Co je podle vás pro žáky při pochopení této kategorie nejtěžší?

Výčet odpovědí

Pochopit pravidla pro koncovky li/ly/la v minulém čase.

Pochopit a rozlišit různé tvary slovesa být v různých časech.

Pochopit a rozlišit tvary slovesa být.

Vyhledat slovesný tvar složený.

Uvědomit si, že u dokonavého slovesa není přítomný čas.

Pochopit tvary budoucí času. Např. Budu zpívat. Zazpívám.

Tab. 12 Čas v názoru učitelů na otázku č. 4

Co jako chyba při určování této kategorie u žáků přetrvává? Jak dlouho?

Výčet odpovědí

Koncovky li/ly/la minulého času přetrvávají do konce 4. ročníku.

Správné časování slovesa být v oznamovacím i podmiňovacím způsobu často přetrvává až na II. stupeň.

Komentář:

Žáci celkem bez velkých obtíží zvládají čas přítomný. Čas budoucí je po- třeba s žáky řádně procvičit, a to především tvořením složených tvarů budu psát, po řádném procvičení učitelé doporučují přejít k tvoření tvarů jednoduchých, např. napíšu. V mluvené češtině se objevují tvary slovesa být v přítomném čase bez j, např. Našla sem korunu. Tato chyba se následně objevuje i v písemných projevech žáků. Zůstane zajímavé zjistit, jak žáci 1.–2.ročníku, kteří se ještě ne- seznámili s určováním času, pojem čas vlastně vnímají. Percepce času je pro náš projekt výzvou k dalšímu úkolu.

Tab. 13 Rod v názoru učitelů na otázku č. 1

Co považujete za potřebné zjistit, co žáci vědí nebo co si myslí, než začnete s vý- kladem gramatické kategorie.

Výčet odpovědí

Zjistit, zda žáci chápou realitu a vztah ten muž, ta žena, to dítě.

Zjistit, zda žáci dokáží ke jménu přirozeně přiřadit vhodný tvar ukazovacích zájmen.

Tab. 14 Rod v názoru učitelů na otázku č. 2

V čem žáci při určování této kategorie nejčastěji chybují?

Výčet odpovědí

Žáci nedokáží správné použít ukazovací zájmena ten/ta/to/ti/ty/ta.

V určování rodů chybují nejčastěji žáci s odlišným mateřským jazykem.

Žáci chybují v určování rodu u množného čísla.

Žáci chybují v určování rodu u hromadných a pomnožných podstatných jmen.

Tab. 15 Rod v názoru učitelů na otázku č. 3

Co je podle vás pro žáky při pochopení této kategorie nejtěžší?

Výčet odpovědí

Naučit se znát a tvořit tvar podstatného jména v 1. pádě čísla jednotného.

Pochopit rozdíl mezi 3. osobou čísla jednotného (ona) a 3. osobou čísla množ- ného (ona) a dokázat u slov správně určit rod.

Tab. 16 Rod v názoru učitelů na otázku č. 4

Co jako chyba při určování této kategorie u žáků přetrvává? Jak dlouho?

Výčet odpovědí

Snaha o rychlé určení rodu v čísle množném.

Naučit se znát a tvořit tvar podstatného jména v1. pádě čísla jednotného do kon- ce 3. ročníku.

Pochopit rozdíl mezi jednotným číslem r. středního a množným číslem r. žen- ského (dítě – děti, oko-oči, ucho-uši), přetrvává do konce 4. ročníku.

Automatizace tohoto jevu.

Komentář:

Určování rodu způsobuje problémy především žákům s jiným mateř- ským jazykem než českým. Ukazovací zájmeno ta – pro číslo jednotné a pro číslo množné nebývá zautomatizované. Žáci se mnohdy dopouštějí chyb v určování rodu především z důvodu nepozornosti než z neporozumění, např. ta slepice, ta křídla – určují jako rod ženský. Učitelé považují za podstatné, aby se žáci naučili vytvořit slovo v základním tvaru čísla jednotného. Chyby se objevují především u podstatných jmen pomnožných a hromadných.

Pro další práci zůstane otázkou vnímání rodu substantiv dětmi ve věku 3-6 let,

Tab. 17 Životnost v názoru učitelů na otázku č. 1

Co považujete za potřebné zjistit, co žáci vědí nebo co si myslí, než začnete s vý- kladem gramatické kategorie.

Výčet odpovědí

Zjistit, zda žáci mají povědomí o tom, že mluvnická a reálná životnost spolu nesouvisí.

Zjistit, zda si žáci uvědomují rozdílnost tvarů slov u 1. a 4. pádu čísla jednotné- ho rodu mužského.

Zjistit, zda si žáci uvědomují rozdíl mezi živými a neživými objekty.

Zjistit, zda žáci ovládají pádové otázky a umí podstatná jména skloňovat.

Tab. 18 Životnost v názoru učitelů na otázku č. 2

V čem žáci při určování této kategorie nejčastěji chybují?

Výčet odpovědí

Žáci chybují ve vytvoření správného tvaru 1. a 4. pádu čísla jednotného.

Žáci zpočátku určují životnost i u podstatných jmen všech rodů.

Žáci mnohdy tuto kategorii zapomínají určovat.

Tab. 19 Životnost v názoru učitelů na otázku č. 3

Co je podle vás pro žáky při pochopení této kategorie nejtěžší?

Výčet odpovědí

Pochopení mluvnické a reálné životnosti, např. sněhulák.

Neplést si životnost s pojmem živý.

Nevnímat rostliny jako živé, např. jetel.

Využívat 1. a 4. pádu k určení životnosti a nespoléhat se na zkušenost ze života.

Tab. 20 Životnost v názoru učitelů na otázku č. 4

Co jako chyba při určování této kategorie u žáků přetrvává? Jak dlouho?

Výčet odpovědí

Pochopení mluvnické a reálné životnosti přetrvává do konce 4. ročníku.

Chybné tvoření 1. a 4. pádu čísla jednotného při určování vzorů, např. plaz, šimpanz.

Trvání chyb je individuální.

Automatizace tohoto rodu trvá do konce 4. ročníku.

Komentář:

Od začátku je třeba, aby žáci neztotožňovali životnost s  živostí. Učitelé rovněž kladou velký důraz na procvičení skloňování a správné používání 1. a 4.

pádu čísla jednotného. Je zajímavé, že např. pro žáky vietnamského etnika rozli- šování životnosti a neživotnosti není příliš obtížné, např. slovo sněhulák je pro ně slovo rodu mužského a po užití pádových otázek jsou schopni správně přiřadit i životnost. Nemají potřebu zjišťovat, co je ve skutečnosti živé či neživé na rozdíl od českých žáků, kteří u slovního spojení např. papírový drak váhají, zda se jedná o podstatné jméno rodu mužského životného, nebo neživotného. Dalším problé- mem je např. určování životnosti/neživotnosti u pohádkových bytostí.

In document DIDAKTICKÉ STUDIE (Stránka 151-157)