• Nebyly nalezeny žádné výsledky

3 Prakticka´ uka´zka syste´mu

3.2 Lesnı´ vy´roba

EP KAPITA´ LGROUP INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR EP KAPITA´ LGROUP

Sortiment drˇı´vı´ Posuzova´nı´ kvality drˇı´vı´ v procesu vy´roby je jine´ prˇi vy´kupu, jine´ prˇi vy´robeˇ a opeˇt jine´ prˇi konecˇne´m prodeji drˇı´vı´. Proto v syste´mu Navision Financials jsou rozlisˇova´ny na´sledujı´cı´ trˇi druhy sortimentu˚:

Na´kupnı´ sortiment drˇı´vı´ (NSD) — vznika´ na´kupem vyteˇzˇene´ho drˇı´vı´

na lokalita´ch Parˇez, Odvoznı´ mı´sto, Expedicˇnı´ sklad. Charakter cˇı´slo- va´nı´ tohoto sortimentu je ovlivneˇn potrˇebou prˇesne´ho oznacˇenı´ naku- povane´ho drˇı´vı´. Struktura cˇı´selnı´ku bude proto vy´znamneˇ ovlivneˇna hlavnı´m dodavatelem LCˇR, ale i jiny´mi vlastnı´ky lesu˚.

Vy´robnı´ sortiment drˇı´vı´ (VSD) — vznika´ z na´kupnı´ho sortimentu a oznacˇuje sortiment drˇı´vı´, ktery´ je zpracova´va´n a manipulova´n v pro- cesu vy´roby. Charakter cˇı´slova´nı´ vycha´zı´ z mozˇnosti fyzicke´ identifi- kace tohoto sortimentu drˇı´vı´. U cˇı´slovany´ch kmenu˚ vy´robnı´ho sorti- mentu bude zachova´na vazba na prˇı´slusˇny´ Na´kupnı´ sortiment drˇı´vı´.

Obchodnı´ sortiment drˇı´vı´ (OSD) — vznika´ z vy´robnı´ho sortimentu prˇi prodeji na libovolne´m typu lokality Parˇez, Odvoznı´ mı´sto, Expe- dicˇnı´ sklad. Charakter cˇı´slova´nı´ bude ovlivneˇn potrˇebou prˇesne´ iden- tifikace prˇi prodeji.

Karty zbozˇı´ v syste´mu Navision Financials

Obra´zek ukazuje karty zbozˇı´ a prˇehled zbozˇı´ v syste´mu Navision Finan- cials. Na karteˇ zbozˇı´ jsou evidova´ny za´soby zbozˇı´ v ra´mci cele´ spolecˇnosti.

Statistika za´sob podle strˇedisek je zobrazena na na´sledujı´cı´m obra´zku.

EP KAPITA´ LGROUP INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

Evidence kmenu˚ v syste´mu Navision Financials

Pla´nova´nı´ teˇzˇby Syste´m Navision Financials umozˇnˇuje zaznamena´vat informace o pla´no- vane´ teˇzˇbeˇ. Poveˇrˇeny´ pracovnı´k zalozˇı´ Na´kupnı´ lı´stek pro prˇipravovanou teˇzˇbu v porostu se statutem PLA´ N. Rˇa´dky tohoto lı´stku se zpracova´vajı´

pouze v ra´mci modulu vy´roby a nejsou povinne´ a promı´tajı´ se pouze ve statisticky´ch sestava´ch.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR EP KAPITA´ LGROUP

Na´kupnı´ lı´stek v syste´mu Navision Financials — na´kupnı´ sortiment

Na´kupnı´ lı´stek v syste´mu Navision Financials — vy´robnı´ sortiment

EP KAPITA´ LGROUP INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR Prˇiblizˇova´nı´ a odvoz

drˇı´vı´

Pro evidenci prˇiblizˇova´nı´ a odvozu drˇı´vı´ se pouzˇı´va´ Vy´robnı´ lı´stek. Po- veˇrˇeny´ pracovnı´k zalozˇı´ do syste´mu Vy´robnı´ lı´stek. Prˇi pouzˇitı´ pocˇı´tacˇe Latschbacher se do tohoto Vy´robnı´ho lı´stku naimportuje datovy´ soubor obsahujı´cı´ informace o prˇiblı´zˇene´m prˇı´padneˇ odvezene´m Vy´robnı´m sorti- mentu drˇı´vı´. Prˇi pouzˇitı´ papı´rove´ho formula´rˇe jsou data zada´na rucˇneˇ.

Po na´sledne´ kontrole a prˇı´padny´ch dı´lcˇı´ch u´prava´ch bude Vy´robnı´ lı´stek zau´cˇtova´n. Zpracova´nı´m dojde k automaticke´mu generova´nı´ podkladu˚ pro prˇeskladneˇnı´, zpracova´nı´ podkladu˚ pro mzdy, generova´nı´ odpovı´dajı´cı´ch u´cˇetnı´ch veˇt.

Sortimentace a manipulace

Pro evidenci cˇinnostı´ sortimentace a manipulace se pouzˇı´va´ Vy´robnı´ lı´stek.

Prˇi teˇchto cˇinnostech jesˇteˇ nevznika´ Obchodnı´ sortiment drˇı´vı´. Vy´robnı´

lı´stek slouzˇı´ i pro evidenci pra´ce zdroju˚. V tomto prˇı´padeˇ se jedna´ naprˇ.

o peˇstebnı´ cˇinnosti, o poteˇzˇebnı´ u´pravy pracovisˇteˇ, o u´drzˇbu sva´zˇnic a dalsˇı´. Poveˇrˇeny´ pracovnı´k zalozˇı´ do syste´mu Vy´robnı´ lı´stek. Prˇi pouzˇitı´

pocˇı´tacˇe Latschbacher, Psion Workabout se do tohoto Vy´robnı´ho lı´stku naimportuje datovy´ soubor obsahujı´cı´ informace o sortimentovane´m a manipulovane´m vy´robnı´m sortimentu drˇı´vı´ a spotrˇebeˇ zdroju˚. Prˇi pouzˇitı´

papı´rove´ho formula´rˇe jsou data zada´na rucˇneˇ.

Po na´sledne´ kontrole a prˇı´padny´ch dı´lcˇı´ch u´prava´ch se Vy´robnı´ lı´stek zau´cˇtuje. Zpracova´nı´m dojde k automaticke´mu generova´nı´ podkladu˚ pro prˇeskladneˇnı´, zpracova´nı´ podkladu˚ pro mzdy, generova´nı´ odpovı´dajı´cı´ch u´cˇetnı´ch veˇt.

Vy´roba obchodnı´ho sortimentu

Pro vy´robu obchodnı´ho sortimentu drˇı´vı´ slouzˇı´ Expedicˇnı´ lı´stek. Poveˇrˇeny´

pracovnı´k zalozˇı´ na za´kladeˇ Prodejnı´ objedna´vky nebo dokladu Cash&

Carry odpovı´dajı´cı´ Expedicˇnı´ lı´stek. Prˇi pouzˇitı´ pocˇı´tacˇe Latschbacher, Psion Workabout se do tohoto Expedicˇnı´ho lı´stku naimportuje datovy´

soubor obsahujı´cı´ informace o spotrˇebeˇ Vy´robnı´ho sortimentu a zdroju˚.

Prˇi pouzˇitı´ papı´rove´ho formula´rˇe jsou data zada´na rucˇneˇ.

Po na´sledne´ kontrole a prˇı´padny´ch dı´lcˇı´ch u´prava´ch se Expedicˇnı´ lı´stek zau´cˇtuje. Zpracova´nı´m dojde k automaticke´mu generova´nı´ podkladu˚ pro prˇeskladneˇnı´, zpracova´nı´ podkladu˚ pro mzdy, generova´nı´ odpovı´dajı´cı´ch u´cˇetnı´ch veˇt. Pokud je na Expedicˇnı´m lı´stku uveden konkre´tnı´ za´kaznı´k, je rovneˇzˇ automaticky generova´n podklad pro fakturaci, Dodacı´ list a obchodnı´ sortiment je vyda´n ze skladu.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR EP KAPITA´ LGROUP

Expedicˇnı´ lı´stek v syste´mu Navision Financials — obchodnı´ sortiment

Expedicˇnı´ lı´stek v syste´mu Navision Financials — vy´robnı´ sortiment

EP KAPITA´ LGROUP INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR Vy´dej do spotrˇeby Vy´dej drˇı´vı´ do vlastnı´ spotrˇeby je realizova´n prostrˇednictvı´m vy´deje Ob-

chodnı´ho sortimentu. Poveˇrˇeny´ pracovnı´k zalozˇı´ odpovı´dajı´cı´ Expedicˇnı´

lı´stek. Po na´sledne´ kontrole a prˇı´padny´ch dı´lcˇı´ch u´prava´ch je Expedicˇnı´ lı´s- tek zau´cˇtova´n. Zpracova´nı´m dojde k automaticke´mu generova´nı´ podkladu˚

pro prˇeskladneˇnı´, zpracova´nı´ podkladu˚ pro mzdy, generova´nı´ odpovı´dajı´- cı´ch u´cˇetnı´ch veˇt. Vznikly´ obchodnı´ sortiment je na´sledneˇ pomocı´ vy´dejky v Denı´ku zbozˇı´ vyda´n do spotrˇeby.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR COMPEKON