• Nebyly nalezeny žádné výsledky

O firmeˇ: Spolecˇnost Lesnictvi.cz, s.r.o. byla zalozˇena v cˇervnu 2000. Jejı´m hlavnı´m posla´nı´m a prˇedmeˇtem cˇinnosti byl provoz lesnicke´ho Internetove´ho serveru Lesnictvi.cz na adrese:http://www.lesnictvi.czahttp://www.prvniles.cz.

Vsˇichni trˇi zakladatele´ a spolecˇnı´ci te´to spolecˇnosti jsou absolventi brneˇnske´ lesnicke´

fakulty. Promoce v roce 1994. Majoritnı´m vlastnı´kem a jednatelem spolecˇnosti je zakladatel serveru Lesnictvi.cz (pu˚vodneˇ pod na´zvem 1. lesnı´ server) ing. Vı´t Ska´la.

Postupneˇ se aktivity spolecˇnosti rozsˇı´rˇily i na tvorbu webovy´ch prezentacı´, hosting pre- zentacı´ — umı´steˇnı´ prezentacı´ na Internet, registraci dome´n, Internet marketing — marketing prostrˇednictvı´m Internetu a sˇkolı´cı´ cˇinnost. Kromeˇ spolecˇnı´ku˚ pro spolecˇnost pracuje i neˇ- kolik externı´ch spolupracovnı´ku˚ a pro lesnickou poradenskou cˇinnost, ktera´ je provozova´na prostrˇednictvı´m serveru Lesnictvi.cz je vyuzˇı´va´no sluzˇeb rˇady odbornı´ku˚ z te´to oblasti.

Z WWW prezentacı´, ktere´ jsme zpracovali je mozˇne´ uve´st naprˇ.:

http://www.subaruvysociny.cz,

http://www.sportovnirybarstvi.cz,

http://www.domintex.cz,

http://www.vyrobniprogram.cz.

Jsme schopni zpracovat prezentaci dle na´vrhu zadavatele (http://www.domintex.cz), cˇi na za´kladeˇ podkladu˚ navrhneme design i strukturu (http://www.subaruvysociny.cz).

Mu˚zˇeme take´ celou prezentaci vytva´rˇet ve spolupra´ci a podle konzultacı´ s objednatelem (http://www.sportovnirybarstvi.cz,http://www.vyrobniprogram.cz).

WWW prezentace vytva´rˇı´me s ohledem na maxima´lnı´ cˇistotu html ko´du, tak aby tento ko´d odpovı´dal standardu a proto se na´mi vytvorˇene´ prezentace obstojneˇ zobrazujı´ na veˇtsˇineˇ pocˇı´tacˇu˚, v ru˚zny´ch rozlisˇenı´ch a na ru˚zny´ch platforma´ch. Dynamicke´ aplikace vytva´rˇı´me za pouzˇitı´ PHP a CGI skriptu˚.

V soucˇasne´ dobeˇ posilujeme nasˇe programa´torske´ za´zemı´ a jsme tak schopni zpracovat i velmi rozsa´hle´ projekty a prezentace, nejen za pouzˇitı´ PHP skriptu˚, ale i te´zˇ na ba´zi apli- kacˇnı´ho serveru. Toto zpracova´nı´ je vhodne´ prˇedevsˇı´m pro rozsa´hle´ informacˇnı´ cˇi obchodnı´

aplikace (obchodnı´ syste´m pro online prodej prostrˇednictvı´m Internetu pro veˇtsˇı´ podnik, rozsa´hla´ prezentace porta´love´ho typu naprˇ. neˇjake´ho vy´zkumne´ho u´stavu, odborne´ sˇkoly, atd.).

Cı´lem nasˇı´ spolecˇnosti je by´t jednı´m z hlavnı´ch poskytovatelu˚ internetovy´ch sluzˇeb lesnicky´m subjektu˚m (firmy, spolecˇnosti, sˇkoly, sta´tnı´ instituce, . . . ) v Cˇeske´ republice, i kdyzˇ se nezameˇrˇujeme pouze na lesnicky´ sektor. Nasˇeho cı´le se snazˇı´me dosa´hnout poskytova´nı´m kompletnı´ho sortimentu kvalitnı´ch a spolehlivy´ch sluzˇeb za prˇijatelne´ ceny.

LESNICTVI.CZ INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

Na´zev a URL: 1. lesnı´ server – Lesnictvi.cz,

http://www.lesnictvi.cz, http://www.prvniles.cz,

http://shop.prvniles.cz

e–mail: skala@lesnictvi.cz

Zameˇrˇenı´ serveru: Informacˇnı´ porta´l o lesnictvı´ a zˇivotnı´m prostrˇedı´ (na ser- veru jsou vystaveny vlastnı´ cˇla´nky a informace prˇipravovane´

redakcı´ serveru Lesnictvi.cz, tak odkazy na „cizı´“ WWW stra´nky).

Struktura informacı´: Rozcestnı´k — odkazy na informace na samostatny´ch WWW stra´nka´ch ma´ hierarchickou strukturu. Inzerce, zpravodajstvı´, kalenda´rˇ akcı´, cˇinnosti v lese — jsou cˇleneˇny v rubrika´ch cˇi v seznamu setrˇı´deˇne´m dle data.

Adresy — seznam adres lesnicky´ch subjektu˚ ma´ hierarchicke´

cˇleneˇnı´ (adresy jsou zarˇazova´ny do jednotlivy´ch rubrik).

Vyhleda´vacı´ stroj: Jednotlive´ sekce serveru je mozˇne´ prohleda´vat pomocı´ vlast- nı´ho full–textove´ho vyhleda´vacˇe. V sekci adres je k dispozici rozsˇı´rˇene´ hleda´nı´ dle rˇady krite´riı´ — umozˇneˇno zada´va´nı´ mul- tikriteria´lnı´ch podmı´nek.

Zameˇrˇenı´ informacı´ na serveru: Lesnictvı´, drˇevarˇstvı´, myslivost, zˇivotnı´ prostrˇedı´, turistika, cestova´nı´.

Diskuse: Neˇkolik diskusnı´ch fo´r. Nemoderovane´. On–line i listserver.

Podpora e–business: Soucˇa´stı´ serveru je Lesnı´ obchodnı´ centrum (shop.prvniles.cz).

Slouzˇı´ prˇedevsˇı´m jako B2C trzˇisˇteˇ, ale je pouzˇitelne´ i pro B2B obchody. K dispozici mozˇnost platby prˇes Expandia banku, dovoz zbozˇı´ kury´rnı´ sluzˇbou, e–mailova´, telefonicka´ podpora.

V horizontu neˇkolika meˇsı´cu˚ dojde ke kompletnı´mu prˇepraco- va´nı´ tohoto trzˇisˇteˇ a budou nabı´dnuty nove´ sluzˇby pro obchod- nı´ky i nakupujı´cı´.

1. lesnı´ server — Lesnictvi.cz funguje jizˇ od roku 1998. Od le´ta roku 2000 dosˇlo k prˇevedenı´

staticky´chhtmlstra´nek do dynamicke´ podoby. V soucˇasne´ dobeˇ je vyuzˇı´va´no PHP skriptu˚ a mdb databa´ze.

Denneˇ se na server podı´va´ cca 300 osob (cca 100 IP adres) a meˇsı´cˇneˇ server Lesnictvi.cz zaznamena´va´ 20 tis. shle´dnuty´ch stra´nek. (U´ daje dle vlastnı´ statistiky a statistiky serveru Billboard.cz)

Kazˇdy´ den se na serveru objevı´ neˇkolik novy´ch inzera´tu˚ nejvı´ce z oblastı´ prodeje lesa, drˇeva, technicke´ho vybavenı´ pro pra´ci v lese a popta´vky po zameˇstna´nı´.

Ve zpravodajstvı´ se objevuje cca 5 novy´ch zpra´v ty´dneˇ. Cˇa´st zpra´v je prˇejı´ma´na z ru˚zny´ch agentur, cca 50 % zpra´v tvorˇı´ zpra´vy vlastnı´, komenta´rˇe cˇi shrnujı´cı´ cˇla´nky k neˇjake´mu aktua´lnı´mu te´matu.

Kalenda´rˇ akcı´ je neusta´le aktualizova´n a obsahuje za´kladnı´ u´daje o veˇtsˇineˇ odborny´ch akcı´ z oblasti lesnictvı´, drˇevarˇstvı´ a myslivosti.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR LESNICTVI.CZ

V rozcestnı´ku je vı´ce nezˇ 1 000 okomentovany´ch a zatrˇı´deˇny´ch odkazu˚ na dalsˇı´ zdroje z oblasti zameˇrˇenı´ serveru. V adresa´rˇi je necely´ch 2 000 adres podnikatelsky´ch i nepodnika- telsky´ch subjektu˚ jejichzˇ cˇinnost neˇjak souvisı´ s lesnictvı´m a zˇivotnı´m prostrˇedı´m. Vesˇkere´

u´daje jsou pru˚beˇzˇneˇ kontrolova´ny a aktualizova´ny.

Architektura serveru je rˇesˇena jako otevrˇena´ a tak kdokoliv se mu˚zˇe podı´let na vytva´rˇenı´

obsahu tohoto serveru. Do vsˇech sekcı´ je mozˇne´ informace prˇida´vat prˇes online formula´rˇe.

Kdokoliv mu˚zˇe prˇidat odkaz na zajı´mave´ WWW–stra´nky z oboru, zpra´vu do zpravodajstvı´, akci do kalenda´rˇe, inzera´t do inzerce, adresu do seznamu adres. Vesˇkere´ prˇida´vane´ informace podle´hajı´ rezˇimu schva´lenı´/autorizace ze strany provozovatelu˚ serveru a azˇ pote´ se zacˇnou zobrazovat na Internetu. Proces autorizace probı´ha´ zpravidla neˇkolik hodin.

Redakce serveru Lesnictvi.cz spolupracuje s dalsˇı´mi oborovy´mi servery, se ktery´mi si vymeˇnˇuje cˇla´nky do zpravodajstvı´ (v plneˇ automatizovane´m rezˇimu), odkazy na titulnı´ strany serveru˚ a dalsˇı´mi aktivitami.

Soucˇa´stı´ serveru Lesnictvi.cz je i „Lesnicka´ poradna“. Na e–mailove´ dotazy je opeˇt e–

–mailem odpovı´da´no. Jednoduche´ dotazy by´vajı´ zodpoveˇzeny do neˇkolika hodin, slozˇiteˇjsˇı´

do neˇkolika dnu˚ nebo ty´dnu˚. Redakce serveru spolupracuje s advoka´tnı´ kancela´rˇı´ a rˇadou odbornı´ku˚ s ru˚zny´mi specializacemi a zajisˇt’uje tak kvalitnı´ fundovane´ odpoveˇdi prakticky na kazˇdou ota´zku.

Vesˇkere´ informace na serveru Lesnictvi.cz jsou k dispozici zdarma a to vcˇetneˇ inzerce a jednoduchy´ch odpoveˇdı´ v lesnicke´ poradneˇ.

Provoz serveru je financova´n cˇa´stecˇneˇ reklamou na stra´nka´ch serveru, cˇa´stecˇneˇ placenou formou registrace firem, ktere´ chteˇjı´ by´t vı´ce zviditelneˇny v adresa´ch na serveru Lesnictvi.cz a z veˇtsˇı´ cˇa´sti je pak dotova´n z dalsˇı´ch cˇinnostı´ spolecˇnosti Lesnictvi.cz, s.r.o.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR SILVARIUM