• Nebyly nalezeny žádné výsledky

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR SILVARIUM

SILVARIUM INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

Na´zev a URL: SILVARIUM.CZ lesnicko–drˇevarˇsky´ www server

http://www.silvarium.cz

e–mail: Obecny´ email:info@silvarium.cz

administra´tor:admin@silvarium.cz

Zameˇrˇenı´ serveru: Server je zameˇrˇen spı´sˇe jako informacˇnı´. Lze zde nale´zt i prvky porta´love´ho serveru — adresa´rˇ firem a e–veletrh.

Struktura informacı´: Hierarchicky strukturovana´ skladba informacı´ pomocı´ prˇe- hledne´ho menu.

Vyhleda´vacı´ stroj: Fulltextovy´ vyhleda´vacı´ stroj, umozˇnˇujı´cı´ prohleda´vat nejen cely´ server, ale i jeho jednotlive´ cˇa´sti.

Zameˇrˇenı´ informacı´ na serveru: Lesnictvı´, drˇevarˇstvı´, myslivost

Diskuse: Verˇejnou diskusi na SILVARIU lze ve´st dveˇma zpu˚soby. Bud’

formou e–mailove´ konference nebo prˇes diskusnı´ prˇı´speˇvky (prˇı´speˇvky dopisovatelu˚).

e–mail diskuse — nemoderovana´ diskuse je vedena prˇes e–

–mail. U´ cˇastnı´k se registruje administra´toru sluzˇby (u´cˇastnı´k musı´ mı´t zrˇı´zenu e–mail schra´nku u ktere´hokoliv poskytova- tele internetove´ho prˇipojenı´ ISP) a je mu zarucˇeno, zˇe pokud zasˇle svu˚j prˇı´speˇvek, dotaz cˇi prosbu o radu na diskusnı´ adresu

silvarium@eunet.cz, je tento prˇı´speˇvek automatizovaneˇ ro- zesı´la´n na e–mail adresy vsˇech registrovany´ch u´cˇastnı´ku˚ kon- ference.

diskusnı´ prˇı´speˇvky — moderovana´ diskuse je vedena prˇes WWW–stra´nky SILVARIA formou vyplneˇnı´ jednoduche´ho formula´rˇe a jeho na´sledne´ho odesla´nı´. Prˇı´speˇvek se po ode- sla´nı´ nezobrazı´ okamzˇiteˇ na stra´nka´ch SILVARIA, ale obdrzˇı´

jej administra´tor diskuse, ktery´ zkontroluje formu prˇı´speˇvku, nikoliv obsah a zverˇejnı´ jej na verˇejneˇ prˇı´stupny´ch stra´nka´ch diskuse.

Podpora e–business: Server podporuje e–business v neˇkolika oblastech. Nabı´zı´ pro- na´jem elektronicke´ho obchodu, prˇı´padneˇ jeho vybudova´nı´ „na klı´cˇ“ v projektu E–VESNICE. Prˇı´kladem elektronicke´ho ob- chodu je obchu˚dek firmy Myslivosti s.r.o. Da´le podporuje elektronickou vy´meˇnu obchodnı´ch informacı´ online v aplikaci OBCHOD DRˇ I´VI´M. Oblast e–business bude redakce nejvı´ce rozvı´jet a podporovat.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR SILVARIUM

Server Silvarium.CZ

Silvarium.cz je zpravodajsky´ lesnicko–drˇevarˇsky´ server, ktery´ si mu˚zˇete prˇedstavit jako In- ternetovy´ du˚m, pod jehozˇ strˇechou jsou soustrˇedeˇny informace z cele´ho lesnı´ho hospoda´rˇstvı´, ale i drˇevarˇske´ho pru˚myslu a myslivosti. Silvarium nejsou jen informace, ale take´ virtua´lnı´

obchodnı´ domy, burza drˇı´vı´ a pra´veˇ noveˇ otevı´rany´ e–veletrh. Na tomto serveru najdete vsˇe potrˇebne´ zarˇazeno do prˇehledny´ch kategoriı´.

Sluzˇby, ktere´ v soucˇasnosti SILVARIUM nabı´zı´, lze rozdeˇlit na bezplatne´ a placene´.

Ze sluzˇeb bezplatny´ch se jedna´ prˇedevsˇı´m o mozˇnost prˇida´nı´ Vasˇı´ firmy do adresa´rˇe firem, ktery´ je rozdeˇlen do jednotlivy´ch kategoriı´ a je urcˇen pro firmy, ktere´ jizˇ majı´ vy- tvorˇenu prezentaci na Internetu. Dalsˇı´ bezplatnou sluzˇbou je mozˇnost rˇa´dkove´ inzerce na SILVARIU a bezplatne´ vyuzˇı´va´nı´ burzy pra´ce. Je zde take´ mozˇnost zası´lat na SILVARIUM diskusnı´ prˇı´speˇvky a vyuzˇı´t bezplatne´ho zarˇazenı´ do elektronicke´ konference vedene´ prˇes elektronickou posˇtu. V pravidelny´ch intervalech jsou zverˇejnˇova´ny ceny drˇı´vı´ a progno´zy cen drˇı´vı´ v Cˇeske´ republice a Slovensku, prˇipravuje se obdobne´ zverˇejnˇova´nı´ a rakousky´ch cen drˇı´vı´. Dalsˇı´ bezplatne´ informace:

Aktua´lnı´ zpravodajstvı´: Zde najdou denneˇ na´vsˇteˇvnı´ci pravidelne´ zpravodajstvı´

z oboru˚ LH, drˇevozpracujı´cı´ho pru˚myslu a myslivosti (archiv od 1. 9. 1999). Jedna´

se o monitor me´diı´ CˇR (vy´beˇr vsˇech cˇla´nku˚ z vesˇkere´ho tisku, ktery´ vycha´zı´ u na´s), ktery´ sleduje kromeˇ celosta´tnı´ch titulu˚ a jejich prˇı´loh i regiona´lnı´ denı´ky, odborne´

ty´denı´ky a meˇsı´cˇnı´ky, zpravodajske´ relace rozhlasu˚, publicistiku a diskusnı´ porˇady rozhlasovy´ch stanic.

Cˇ ı´ta´rna: Zde si mu˚zˇete v elektronicke´ podobeˇ prˇecˇı´st Lesnickou pra´ci, Sveˇt myslivosti, Zelenou zpra´vu MZe, Drevo, Myslivost a dalsˇı´ novinky.

Legislativa: Nejnoveˇjsˇı´, ale i starsˇı´ za´kony a vyhla´sˇky z oboru LH, zˇivotnı´ho prostrˇedı´

a myslivosti v plne´m zneˇnı´.

Ekonomika: Autorske´ cˇla´nky danˇovy´ch poradcu˚, odhadcu˚ lesnı´ho majetku a cˇla´nky z odborny´ch cˇasopisu˚. Nacha´zı´ se zde take´ rˇada odkazu˚ na dalsˇı´ informacˇnı´ zdroje z oblasti justice, danı´, financı´ a cenny´ch papı´ru˚.

Z placeny´ch sluzˇeb nabı´zı´me mozˇnost vytvorˇenı´ firemnı´ prezentace na Internetu a vystavenı´ te´to prezentace prˇı´mo na SILVARIU. Zde se nabı´zı´ sˇiroka´ sˇka´la mozˇnostı´, podrob- nosti naleznete bud’ na SILVARIU v nabı´dce a cenı´ku sluzˇeb nebo Va´s na za´kladeˇ Vasˇeho dotazu budeme informovat prˇı´mo. Pro veˇtsˇı´ firmy nebo sdruzˇenı´ nabı´zı´me mozˇnost tzv. part- nerstvı´ SILVARIA, ktere´ je zalozˇeno na teˇsneˇjsˇı´ spolupra´ci s redakcı´ SILVARIA a obna´sˇı´

jednora´zovy´ financˇnı´ vklad do provozu SILVARIA a v ra´mci tohoto partnerstvı´ je potom zarucˇena reklama na hlavnı´ch stra´nka´ch SILVARIA a slevy na placene´ sluzˇby. Mezi placene´

sluzˇby da´le patrˇı´:

Virtua´lnı´ E–VESNICE: Jedna´ se o virtua´lnı´ obchodnı´ du˚m, ktery´ mu˚zˇe fungovat ve trˇech podoba´ch. Jako nabı´dkovy´ syste´m, ktery´ je vlastneˇ elektronicky´m katalo- gem produktu˚. Nebo jako objedna´vkovy´ syste´m, ktery´ umozˇnˇuje za´kaznı´kovi podat za´vaznou online objedna´vku popta´vane´ho zbozˇı´. Trˇetı´ mozˇnostı´ je prodejnı´ syste´m, ktery´ da´va´ uzˇivateli mozˇnost nejen podat objedna´vku, ale za´rovenˇ take´ online prove´st platebnı´ transakci (ve fa´zi projektu). Jak vsˇe funguje v realiteˇ si mu˚zˇete prohle´dnout naprˇı´klad v obchodnı´m domeˇ spolecˇnosti Silvaco a. s. cˇi spolecˇnosti Myslivost s.r.o.

SILVARIUM INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR

Obchod se drˇı´vı´m online: Dynamicky´ internetovy´ na´stroj vytvorˇeny´ za u´cˇelem zvy´- sˇenı´ odbytu Vasˇı´ firmy, rychle´ho a snadne´ho vyhleda´nı´ zdroje vy´chozı´ suroviny pro Vasˇi vy´robu a prˇehledne´ orientace na trhu drˇı´vı´.

Naleznete zde sve´ potenciona´lnı´ dodavatele cˇi odbeˇratele, zajı´mave´ nabı´dky a po- pta´vky drˇevnı´ch surovin a vy´robku˚. V nejblizˇsˇı´ budoucnosti jej intenzivneˇ zameˇrˇı´me na obchod se rˇezivem.

E–veletrh: Elektronicky´ katalog firem.