• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Autor/firma: UNIPEX CZ, s.r.o.

Jme´no programu: KALIBR

Rˇesˇena´ u´loha: Podrobna´ kalkulace na´kladu˚ na cˇinnosti a technologie, v prvnı´

verzi pro lesnı´ akciove´ spolecˇnosti

HW pozˇadavky: standardnı´ PC s Windows, schopne´ provozovat MS Office Operacˇnı´ syste´m: Windows 9x, NT, 2000

Prostor na disku: pro program a cˇı´selnı´ky 40 MB (strˇednı´ hodnota, za´visı´ na zpu˚sobu vyuzˇitı´)

Zpu˚sob ovla´da´nı´: standardnı´ rozhranı´ Windows (kla´vesnice, mysˇ) Postup zpracova´nı´: automaticky´/rˇı´zeny´ uzˇivatelem

Zpu˚sob zpracova´nı´: interaktivnı´/da´vkovy´

Na´vaznost s programy: ekonomicky´ syste´m lesnı´ spolecˇnosti, kalkulace Instalacˇnı´ procedura: automaticka´ (pru˚vodce)

Ko´dova´nı´ cˇesˇtiny: Windows 1250

Databa´zove´ prostrˇedı´: MS Access, mozˇnost budoucı´ho prˇechodu na SQL Dokumentace k programu: elektronicka´ na´poveˇda, cz

URL WWW–stra´nky: http://www.unipex.cz

e–mail: info@unipex.cz

Splnˇuje legislativnı´ prˇedpisy: nenı´ prˇı´ma´ vazba (pro internı´ pouzˇitı´)

Program KALIBR pro podrobnou kalkulaci na´kladu˚ technologiı´

Program Kalibr kalkuluje a eviduje na´klady v detailu, ktery´ si zvolı´te podle vlastnı´ho uva´- zˇenı´. Program Va´s nenutı´ do neprˇehledne´ slozˇite´ evidence v prˇı´padeˇ, zˇe jste v kalkulacˇnı´

problematice zacˇa´tecˇnı´ci, je schopen Va´s vsˇak prove´st vsˇemi za´klady kalkulacˇnı´ch cˇinnostı´.

Naopak pro zkusˇene´ specialisty je prˇipraven systematicky evidovat, trˇı´dit, kontrolovat data i prˇi vysoky´ch na´rocı´ch na prˇesnost a detail.

Pokud jste zvyklı´ pracovat se svy´m zavedeny´m syste´mem, Kalibr je schopen Va´sˇ syste´m absorbovat a pote´ vysoce zproduktivnit. Program da´le pracuje s Va´mi urcˇeny´m syste´mem, prˇesneˇ dodrzˇuje stanoveny´ rezˇim a zadana´ data prˇipravuje k dalsˇı´mu sˇiroke´mu vyuzˇitı´.

Udrzˇuje i historii vy´voje na´kladu˚ ve volitelne´m cˇasove´m kroku a je schopen ji poskytnout k externı´mu vyuzˇitı´.

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR PIKEELECTRONIC

PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o.

O firmeˇ: Firma PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. byla zalozˇena v roce 1991 jako spo- lecˇnost poskytujı´cı´ komplexnı´ sluzˇby v oblasti tvorby softwarovy´ch aplikacı´.

Prˇedmeˇt podnika´nı´ Firma se podı´lı´ na realizaci rozsa´hly´ch projektu˚ nejen v CˇR, ale i ve sveˇteˇ, ve spolupra´ci s partnery jako jsou firmy ORACLE, SIEMENS, MANESMANN, SMS–DEMAG, HP. Tyto projekty realizovala v Cˇeske´ republice, USA, Kanadeˇ, Mexiku, Neˇmecku, Holandsku, Finsku, Japonsku, Indone´sii, Malajsii, Indii, JAR, Brazı´lii, Cˇı´neˇ, jizˇnı´

Koreji, Ira´nu a Saudske´ Ara´bii.

Firma se specializuje na cˇtyrˇi hlavnı´ oblasti:

• Doda´vka, lokalizace, implementace, podpora a rozvoj standardnı´ podnikovy´ch apli- kacı´ od zna´my´ch do sveˇtovy´ch dodavatelu˚ naprˇ. Oracle e–Business Suite (Oracle Applications).

• Velke´ databa´zove´ aplikace, tvorba datovy´ch skladu˚ a „datovy´ch pump“, realizace Manazˇersky´ch informacˇnı´ch syste´mu˚ s vyuzˇitı´m Oracle OLAP a OLTP technologiı´ a Oracle Data Warehousingu. Mezi nejveˇtsˇı´ za´kaznı´ky se rˇadı´ od roku 1997 Vsˇeobecna´

zdravotnı´ pojisˇt’ovna CˇR, ktera´ spravuje za´znamy cca 8 milionu klientu˚ a v soucˇasne´

dobeˇ datovy´ sklad VZP–CˇR obsahuje vı´ce jak jednu miliardu za´znamu˚.

• Rozsa´hle´ a komplexnı´ informacˇnı´ a rˇı´dı´cı´ syste´my pro hutnı´, potravina´rˇsky´ pru˚mysl a telekomunikace.

• Pru˚myslova´ automatizace, tj. projekce, doda´vky, programova´nı´, uva´deˇnı´ do provozu logicky´ch automatu˚ (PLC, PCS7), vizualizace a ovla´da´nı´, optimalizace technologic- ke´ho procesu (neuronove´ sı´teˇ) vcˇetneˇ komunikace s vysˇsˇı´mi rˇı´dı´cı´mi syste´my.

Partnerˇi Spolecˇnost v soucˇasne´ dobeˇ kooperuje s cˇeskou pobocˇkou americke´ softwarove´

firmy Oracle Corp. — Oracle Czech s.r.o., se kterou spolupracujeme na u´rovni CERTIFIED SOLUTION PARTNER. Znamena´ to, zˇe jsme oficia´lneˇ registrovany´mi partnery s plnou, jak marketingovou, tak technickou podporou. Jsme opra´vneˇni, v ra´mci realizace projektu, doda´vat potrˇebny´ software. Vesˇkere´ nasˇe produkty jsou realizovane´ na platformeˇ ORACLE.

PIKEELECTRONIC INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR Firemnı´ pobocˇky, kontaktnı´ adresy Kromeˇ prazˇske´ centra´ly ma´ spolecˇnost 3 po- bocˇky v Cˇeske´ republice (Brno, Plzenˇ, Olomouc). Da´le spolecˇnost u´zce spolupracuje se sestersky´mi firmami PIKE ELECTRONIC GmbH. Nu¨rnberg a PIKE ELECTRONIC Ltd.

Atlanta, cozˇ da´va´ spolecˇnosti znacˇnou flexibilitu.

PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. tel.: +420 (0) 2 7177 2991 Jeseniova 1196/52 fax: +420 (0) 2 7177 3831

130 00 Praha 3 — Zˇ izˇkov http://www.pikeelectronic.com

Za´kladnı´ jmeˇnı´ spolecˇnosti cˇinı´ 9 292 000,00 Kcˇ ke dni 20. 3. 2001.

Obchodnı´ obraty Obdobı´ (rok) Vy´sˇe obratu (tis. Kcˇ bez DPH)

1997 51 458

1998 73 575

1999 79 929

2000 103 000

Autor/firma: PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o.

Jme´no programu: Manazˇersky´ Informacˇnı´ Syste´m

Rˇesˇena´ u´loha: Analy´za a prezentace dat zı´skany´ch z informacˇnı´ch syste´mu˚

HW pozˇadavky: Serverova´ cˇa´st — 128 MB pro NT,

klientska´ cˇa´st — 128 MB pro platformu Windows 98, NT, 2000,

UNIX Server — vı´ce jak 1 GB

Operacˇnı´ syste´m: Windows 98, 2000, NT, HP–UNIX, Sun Solaris, IBM AIX, Compaq True64 UNIX, DEC UNIX

Prostor na disku: pro program a cˇı´selnı´ky: klientska´ cˇa´st 100 MB, serverova´ cˇa´st 200 MB

Zpu˚sob ovla´da´nı´: kla´vesnice nebo mysˇ v kombinaci s nabı´dkovy´m menu Postup zpracova´nı´: automaticky´

Zpu˚sob zpracova´nı´: interaktivnı´ i da´vkovy´

Na´vaznost s programy: Oracle Express Server, Oracle Express Analyzer Instalacˇnı´ procedura: automaticka´

Ko´dova´nı´ cˇesˇtiny: Windows 1250 pro klienta, Databa´ze podle ulozˇenı´ ko´dova´nı´

prˇi instalaci (podpora 36 jazykovy´ch mutacı´), plneˇ lokalizo- va´no

Databa´zove´ prostrˇedı´: Oracle Express Server (Personal)

Dokumentace k programu: K programu je standardneˇ doda´va´na cˇeska´ dokumentace URL WWW–stra´nky: http://www.pikeelectronic.com

e-mail: pike@pikeelectronic.com

INFORMACE A INFORMACˇNI´ SYSTE´ MY V LESNI´M HOSPODA´RˇSTVI´CˇR PIKEELECTRONIC

MANAZˇ ERSKY´ INFORMACˇNI´ SYSTE´M (MIS)

Oblasti vyuzˇitı´ MIS Pokud ma´ spra´vny´ manazˇersky´ informacˇnı´ syste´m slouzˇit jako na´stroj na podporu rozhodova´nı´ a strategicke´ rˇı´zenı´ musı´ pokry´vat na´sledujı´cı´ podnikove´ procesy:

• financˇnı´ rˇı´zenı´

• obchod

• marketing

Rˇ ı´zenı´ a pla´nova´nı´ pru˚beˇhu aktivit v ra´mci vy´sˇe uvedeny´ch procesu˚ (oblastı´) se sleduje jen na za´kladeˇ doprˇedu urcˇeny´ch ekonomicky´ch ukazatelu˚ determinujı´cı´ch rozvoj spolecˇnosti, jejı´ efektivitu a rentabilitu v budoucı´ch obdobı´ch.

Jednotlive´ ukazatele v ra´mci kazˇde´ho procesu je nutne´ sledovat na definovany´ch u´rovnı´ch rˇı´zenı´ spolecˇnosti, tj. detailnı´ informace vzˇdy k urcˇite´mu datu, resp. za urcˇity´ cˇasovy´ interval a stejneˇ tak agregovane´ informace vzˇdy k urcˇite´mu datu, resp. za urcˇity´ cˇasovy´ interval.

UKA´ ZKA NEˇKTERY´CH GRAFICKY´CH VY´STUPU˚ Z MISU