• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Zadání jednotlivých aktivit

In document DIDAKTICKÉ STUDIE (Stránka 162-166)

Název aktivity: Pseudonymy

Studenti dostanou seznam občanských jmen významných českých spisovate- lů, které by měli znát z hodin české literatury (v ukázce vlevo) a papírky obsahu- jící jednotlivé pseudonymy (v ukázce vpravo).

Cíl: Uvědomit si a pochopit pojem pseudonym, pokusit se určit motivaci 1 Autorka příspěvku působí od roku 2001 jako učitelka českého jazyka a literatury, děje-

pisu a občanské výchovy na VOŠZ a SZŠ, kde jednotlivé aktivity ověřovala. Další mož- nost ověřit úspěšnost aktivit se naskytla u příležitosti jazykového výzkumu týkajícího se přezdívek v dětském kolektivu, který autorka provedla v roce 2009 na vybraných pražských středních školách.

vzniku pseudonymu, pokud je to možné. Upevnit mezipředmětové vztahy ling- vistika – česká literatura, dějepis; zopakovat již dříve získané vědomosti.

Zadání: Pseudonymy, jakási náhradní, krycí jména, která si sami zvolili, uží- vali mnozí představitelé našeho kulturního života. Znali byste alespoň některé z nich? Spojte v co nejkratším čase správné dvojice:

Emil Frída (Jaroslav Vrchlický)

Antonín Zeman (Antal Stašek)

Kamil Zeman (Ivan Olbracht)

Otto Popper (Ota Pavel)

Eduard Schmidt (Eduard Bass) Vladimír Vašek (Petr Bezruč)

Václav Jebavý (Otokar Březina)

Eliška Pechová (Eliška Krásnohorská) Antonín Vančura (Jiří Mahen)

Jiří Ohrenstein (Jiří Orten) Václav Voňavka (Václav Řezáč) Johana Mužáková (Karolína Světlá) Antonín Bernášek (Karel Toman) Název aktivity: Kdo byl kdo?

Studenti dostanou seznam významných českých osobností, které by měli znát z hodin dějepisu a české literatury, (v ukázce vlevo) a seznam jejich přídomků (v ukázce vpravo).

Cíl: Uvědomit si a pochopit pojem přídomek, upevnit mezipředmětové vzta- hy lingvistika – dějepis, česká literatura; zopakovat již dříve získané vědomosti.

Zadání: Někteří naši panovníci a další významné osobnosti naší historie jsou dodnes spojováni s více či méně lichotivými přídomky, které získali. Spojte správ- né dvojice:

Přemysl Otakar II. (Král železný a zlatý) Jan Lucemburský (Král cizinec)

Karel IV. (Otec vlasti)

Zikmund Lucemburský (Liška zrzavá) Fridrich Falcký (Zimní král) František Josef I. (Starej Procházka) Jan Amos Komenský (Učitel národů) František Palacký (Otec národa) Josef Dobrovský (Modrý abbé)

V souvislosti s touto aktivitou rozhodně není negativem, když studenti zhlédnou alespoň část hry Divadla Járy Cimrmana České nebe, konkrétně pasáž, ve které babička vypočítává jednotlivé „velikány“ našeho národa – Otec národa, Tatíček národa, Zrádce národa… Nejen že se jedná o velmi zajímavý dramatický text a řada studentů jej jistě dobře zná, ale potvrdíme tím, že obecné povědomí o významných osobnostech české historie a o jejich vnímání současníky i dalšími generacemi je pro všeobecný kulturní přehled i dnes velmi důležité.

Název aktivity: Středověký kalendář

Cíl: Uvědomit si původ a původní význam jmen biblických, ale i slovanských a germánských, která se u nás v minulosti hojně rozšířila a byla ve své době popu- lární, a jména oblíbená v dnešní době. Pochopit proměnu vnímání a užívání jmen od pouhého křestního jména – příjmí – po dnes užívané občanské rodné jméno a příjmení. Upevnit mezipředmětové vztahy lingvistika – dějepis; zopakovat již dříve získané vědomosti.

Zadání: V minulosti se k dataci užívalo místo číselného označení dne a měsí- ce označení příslušného dne jménem světce – narodil se na den sv. Martina 1372, do města přijel na den sv. Kateřiny LP 1547 apod. Seřaďte jména světců a světic tak, jak jdou za sebou v dnešním kalendáři od ledna do prosince2:

sv. Mikuláš, sv. Jan, sv. Kateřina, sv. Anna, sv. Lucie, sv. Valentýn, sv. Václav, Tři králové, sv. Martin, sv. Barbora, sv. Jiří, sv. Štěpán

K rozšíření aktivity je možné vyzvat studenty, aby doplnili ke jménům světců a světic konkrétní data, kdy mají svátky, a výsledky pak společně zkontrolovat.

Další možností je využít práci se jmény k zopakování pojmu pranostika. Vzhle- dem k tomu, že jména v ukázce byla volena tak, aby byla obecně známá (jedná se především o významné svátky během roku, případně dny, ke kterým se váže nějaký zvyk či jiná tradice), můžeme navázat na výklad o jménech svatých ne- jen krátkým výkladem o jejich životě (a umučení), případně jejich atributech, ale především pak spojit jejich jména s příslušnými pranostikami, pokud je to možné (svatá Anna, chladna zrána; svatá Lucie noci upije; svatý Martin přijede na bílém koni)3.

2 Správné řešení: Tři králové, sv. Valentýn, sv. Jiří, sv. Jan, sv. Anna, sv. Václav, sv. Martin, sv. Kateřina, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, sv. Štěpán.

3 Za pozornost stojí dále například Žalmanova píseň Svatá Kateřina, která využívá pra- nostiku jako součást básnického textu a odkazuje na běh vesnického života v minulos- ti.

Závěr

Předkládaná aplikace představuje tři aktivity, které jsou určeny především pro studenty středních škol. Aktivity vychází z předpokládaných znalostí stu- dentů a jejich cílem je nejen uvědomit si a pochopit nové pojmy, ale především samostatně dospět k závěru a na základě současných vědomostí vyřešit samostat- ně či ve skupině zadaný problém. Aplikace přináší řadu podnětů a rozšiřujících činností, které mohou být využity jak v hodině českého jazyka, tak v rámci výuky dějepisu a občanské výchovy. Tento přesah vyplývá především z faktu, že všech- ny představené aktivity silně akcentují mezipředmětové vazby, a mohou tak být mnohostranně využity.

Studenti na předkládané aktivity reagovali většinou velmi vstřícně. Domní- váme se, že touto formou lze velmi nenásilně a zajímavým způsobem nejen zo- pakovat a shrnout již známá fakta (Pseudonymy, Kdo byl kdo?), ale velmi vhodně motivovat studenty k dalšímu zájmu o probírané téma (Středověký kalendář).

Literatura

BAUEROVÁ A. Tisíc jmen v kalendáři. Praha: Šulc a spol., 1992.

BENEŠ J. O českých příjmeních. Praha: Nakl. československé AV, 1962.

FUČÍK B., POKORNÝ J. Zakopaný pes, aneb O tom jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví. Praha: Albatros, 1992.

HAUSER P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1980.

KNAPPOVÁ M. Jak se bude jmenovat. Praha: Academia, 1978.

KNAPPOVÁ M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat. Praha: Academia, 1999.

KOPEČNÝ Fr. Průvodce našimi jmény. Praha: Academia, 1974.

MATES Vl. Jména tajemství zbavená, 1. díl. Malá encyklopedie nejčastějších pří- jmení. Praha: Epocha, 2002.

MATES Vl. Jména tajemství zbavená, 2. díl. Praha: Epocha, 2003.

MATES Vl. Jména tajemství zbavená, aneb Příjmení pod mikroskopem. Praha:

Epocha, 2004.

MOLDANOVÁ D. Naše příjmení. Praha: Mladá fronta, 1983.

PhDr. Marta Kvíčalová

Katedra českého jazyka PedF UK v Praze marta.kvicalova@seznam.cz

In document DIDAKTICKÉ STUDIE (Stránka 162-166)