• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Ekonomické aspekty hospodaření v lesním vegetačním stupni 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Podíl "Ekonomické aspekty hospodaření v lesním vegetačním stupni 1"

Copied!
84
0
0

Fulltext

Lesní závod (LZ) Židlochovice je jedním z přímo řízených lesních závodů státního podniku Lesy České republiky. V současné době LZ Židlochovice provozuje 11 bažantnic a ve vlastní správě obhospodařuje 6 farem s jelení, daňčí, mufloní a černou zvěří.

Obrázek 1: Organiza č ní mapa LZ Židlochovice
Obrázek 1: Organiza č ní mapa LZ Židlochovice

ECONOMIC MODELLING OF SILVICULTURAL MEASURES IN FOREST STAND RECONSTRUCTION

Úvod

V tomto ohledu jsou velmi aktuální monokultury na nevhodných stanovištích, zejména monokulturní smrk v první polovině spektra lesních vegetačních stupňů.

Východiska ekonomického modelování

Parametrizace nákladového modelu

Navržené parametry zároveň představují rizikové faktory modelu, neboť úroveň těchto parametrů nelze přesně plánovat a vzhledem k obtížně předvídatelné rozmanitosti konkrétních přírodních podmínek jednotně kvantifikovat.

Uvažované výkony

Záv ě r

Použitá literatura

SOU Č ASNÉ Č ESKÉ MYSLIVOSTI

Stav ř ešené problematiky - metodika

Ad. 10.1 Ocen ě ní živé zv ěř e

Ad. 10.2 Výnosy mysliveckého hospoda ř ení

Zv ěř spárkatá

Skutečná početnost populace spárkaté zvěře ovlivňuje i nabídku placených lovů, které mohou představovat významnou část příjmů mysliveckého hospodaření. Podíl trofejového lovu byl stanoven na základě modelů normálního zastoupení věkových tříd v populaci s přirozeným poměrem pohlaví 1:1.

Zv ěř drobná

Nejvyšší procento z celkových tržeb hospodářství myslivosti představuje úplatný odstřel černé zvěře, který představuje 32,8. Celkový potenciální příjem z lovu spárkaté zvěře v ČR je Kč ročně nebo 77,3 % z celkových příjmů z lovu.

Ad. 10.3 Náklady uživatel ů honiteb

Celkový potenciální výnos pro myslivecké uživatele v ČR z produkce zvěřiny, surových kůží a poplatkového lovu drobné zvěře činí celkem 22,7 Kč ročně, tj. 22,7 % celkových výnosů z myslivosti. Je zcela zřejmé, že v myslivecké činnosti zaujímá z ekonomického hlediska zcela dominantní postavení skupina činností vyjádřená pojmy „péče o zvěř, monitoring, ochrana lovu a zajištění řádného mysliveckého hospodaření“.

Ad. 10.4 Osobní náklady myslivce

Ad. 10.5 Intenzivní chovy zv ěř e

Oborní chovy zv ěř e

Příjmy plynoucí z úspěšných obchodních vztahů lze vnímat jako ekonomickou externalitu, která pomáhá kompenzovat konkrétně měřitelnou ztrátu specializovaného chovu zvěře. Na modelovém příkladu založeném na regulaci poměru pohlaví a snížení vrcholného věku kořisti v intenzivních chovech byla ukázána možná cesta ke zvýšení rentability chovu specializovaných zvířat.

Bažantnice

Tato skutečnost potvrzuje hypotézu, že číselně prokazatelné ekonomické efekty mysliveckého hospodaření jsou pouze částí celkových efektů. Na oborových hracích prknech s možností relativně jistých loveckých úspěchů je zázemí oboru využíváno jako netradiční prostředí pro obchodní a politická jednání a vytváření vhodného prostředí pro jejich úspěch.

Ad. 10.6 Ekonomika myslivosti na úrovni státu

P ř íjmy státu z myslivosti

Státní podpora myslivosti

TIMBER CONTRACTS ON STATE AND FEDERAL LAND IN MONTANA

Introduction and Background

When states in the American West were admitted to the union, they gave land grants outside the public domain. Some of these lands are inaccessible, so a precise definition of the lands, which can be operated, is difficult. The conversion ratio depends on species, diameter and length of the logs, but I used a ratio of 183 cubic feet per thousand board feet and then converted cubic feet to cubic meters.

Some Financial Aspects of Public Forests Timber Prices in Montana

All of these factors meant that national forest sales typically had more logging systems, fewer bidders, and lower prices than they otherwise would have.9 Forest Service sales also took longer to develop and complete than would have been the case with more prudent development. . The Forest Service and the state oversee sales prior to advertising and bidding, and provide pre-sale estimates of quantity, type, size and contract requirements before timber is auctioned. Both the state of Montana and the US Forest Service also contract for other forestry work.

New Innovations in Contracting

Although the state and the Forest Service typically work directly with one company, multiple companies are typically involved through subcontracting. The Forest Service has a broader mission; it also leases contracts for things like improving fish and wildlife habitat. The state of Montana wants to manage lands efficiently to achieve good returns for the various trust funds.

Summary and Conclusions

Rather than awarding contracts on the basis of price, they are interested in choosing the best contract, where potential contractors propose a variety of approaches to solving problems and getting the job done. Of course, there are often a number of approaches that can work, so the agency anticipates that a wider breadth of approaches may be beneficial rather than designing the project in detail and then bidding on the detailed project.

EKONOMICKÉ ASPEKTY HOSPODA Ř ENÍ V LESNÍM VEGETA Č NÍM STUPNI 1 – LUŽNÍ LESY

Ekonomické aspekty hospoda ř ení

Nutno podotknout, že existují kvalitní DB porosty /mixy/, ale i nekvalitní DB porosty, JS porosty, TP porosty, smíšené listnaté porosty, nekvalitní listnaté porosty, OL porosty a řízky - kulatiny tvrdé a měkké kmeny. Právě typ personálu zajistí potřebnou obnovu lesních útvarů se zaměřením na maximální rozsah přirozené obnovy, zejména v HS s podprůměrnou produkcí. Navíc je to vliv časového omezení při provádění těžebních prací a samotné obnově lesa, ale také v poškození vytěženého dříví, které je stále zatopené a nepřístupné.

Vztah les – intenzivní myslivecké hospoda ř ení – ekonomika

V produkčně významných oblastech je možné vhodným hospodařením udržet trvale vysokou produkci, avšak za cenu zvýšených nákladů na ochranu lesa, zejména oplocení regeneračních bloků a za podmínek udržitelných podmínek zvěře. V PP Bulhary /rozloha 1 164 ha/ – z pohledu produkce dřeva je podíl nákladů na ochranu proti zvěři na celkových příjmech z lovu výrazně podprůměrný – index 0,09 a v PP Soutok / plocha. 4 232 ha/ – říční les – produkčně je podíl palivového dříví nadprůměrný – index 0,73. S růstem potenciální produkce - těžba dřeva za hektaru se zvyšuje rozsah obnovných prvků a tím i plocha porostů I. věkového stupně, které je nutné oplotit, a tím rostou náklady na ochranu MKP před zvěří.

Prodej d ř íví – výt ě žnost, zpen ě žení, ceny

Naproti tomu úlovek + prodej zvěře na 100 ha zvěře v Bulharech je 21,91 a v Soutoku je to 10,78 zvířat/100 ha zvěře, což je méně než polovina oproti bulharské zvěři. Množství potenciální produkce dřeva na hektar je jedním z hlavních limitujících faktorů pro stavy zvěře v rezervacích.

Diferenciální renta modifikovaná – ekonomické nástroje ř ízení

Z celkových HV je 61,5 % HV z hospodaření v lesích, 27,1 % HV z ostatních lesnických a nelesnických činností a HV z prodeje HIM - dlouhodobý majetek 11.4. V roce 2005 činil hrubý HV lesních správ z hospodaření v lesích 74,9 Kč/m3 pronajatého dříví a 453,6 Kč/ha obhospodařované lesní půdy. Celková HV z lesního hospodaření v LZ Židlochovice za rok 2005, měřená modelem rozdílového nájemného, ​​činila 10 Kč/m3 vytěženého dříví a 46 Kč/ha obhospodařované lesní půdy.

ENERGETICKÝ AUDIT S NÁVAZNOSTÍ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ T Ě ŽEBNÍCH

TECHNOLOGIÍ

Problematika

Cílem této práce je navrhnout postup hodnocení všech těžebních technologií, v celém rozsahu jejich životního cyklu tak, aby tato metodika mohla být použita pro hodnocení dílčích prvků řetězce, a výsledky hodnocení může být jedním z kritérií při výběru vhodné a ekologicky šetrné technologie.

Energetický audit

Na základě všech informací zjištěných ve studii produktu je následně navržena strategie snižování spotřeby energie (dále ERS - Energy Reduction Strategy). 2003) zveřejnil ERS pro technologii sklizně, která umožnila 13% snížení spotřeby energie na funkční jednotku. Vypracování strategie snižování spotřeby energie (ERS) na základě získaných dat, jejímž účelem je snížení dopadu technologie na životní prostředí.

Obrázek 1: Diagram základních prvk ů životního cyklu
Obrázek 1: Diagram základních prvk ů životního cyklu

Ekonomické hodnocení

Literatura

EKONOMICKÉ ASPEKTY VYBRANÝCH FUNKCÍ LUŽNÍCH EKOSYSTÉM Ů

ECONOMICAL ASPECTS OF CHOSEN FLOOD-PLAIN ECOSYSTEM FUNCTIONS

Údolní nivy a lužní lesy jsou však již delší dobu pod výrazným antropogenním tlakem a udržování přírodního prostředí a všech jeho biotopů v rovnováze je jednou z priorit Lesního hospodářství České republiky (LH). V tomto smyslu je zejména nutné posuzovat a optimalizovat hospodaření v lesích ve smyslu udržitelného rozvoje zájmového území. Poměrně široký a nově podložený výzkum hodnocení ekonomických procesů a peněžního vyjádření funkcí lužních ekosystémů je součástí výzkumného projektu MSM Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného hospodaření v lesích a využití dřeva jako obnovitelné suroviny, zaměřena na Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně od roku 2005 (rámec řešení.

P ř ístupy k formulacím funkcí lesa

Závěry z výše uvedených fór svědčí nejen o rostoucím významu ekonomického konceptu trvale udržitelného hospodaření v lesích, ale také o rostoucím významu lesů pro společnost obecně. Intenzita hospodaření podle něj vyjadřuje ekonomicky ekologický a zároveň efektivní způsob provozu, zohledňuje kromě hodnoty potenciální produkce i ekologické vlivy porostů, které ovlivňují a víceméně omezují. intenzita zemědělství. Intenzita hospodaření je přímo závislá na hodnotě potenciální produkční (produkční funkce lesa) a ekologické funkce lesa a zohledňuje rentabilitu hospodaření.

Právní specifikace funkcí lesa

Hodnota funkcí lesa se vypočítá tak, že úřední výpočet poplatku za odstranění lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa podle přílohy lesního zákona prostřednictvím ekologických váhových faktorů z lesa.

Díl č í zám ě r „Lužní lesy –

QF 3233 Vyjadřující společenskou efektivnost existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v ČR, řešeno ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady a Mendelovou univerzitou hl. Zemědělství a lesnictví v Brně. Další vazby lze spatřovat v implementaci Národního lesnického programu ČR - NLP I., např. prioritní úkol (a) Hospodaření v lesích podle zásad trvale udržitelného hospodaření - programové opatření (a3)​​​​​ zalesňování nelesní, převážně neobdělávatelné půdy, a zpracování návrhu na jejich zjednodušení a ekonomickou podporu rozšiřování lesních ploch tímto zalesňováním [8], dále priorita (d) Zajištění produkce a využití dřevní suroviny, programová opatření (d10) Doplnění Národního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie k vyhodnocení předpokladů a možností zvýšení produkce dříví plantážním pěstováním rychlerostoucích dřevin. o zemědělských plochách a na plochách rekultivovaných po těžbě uhlí [3], nebo přednostně (b) Rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa - programové opatření (b4) Vypracování návrhu nového systému kategorizace lesů na základě studie vč. posouzení nutnosti změny stávajícího systému, analýza ekonomických efektů a řešení případných kompenzací. Zásadním předpokladem pro vypracování vhodné metodiky ekonomického hodnocení procesů a peněžního vyjádření funkcí lesů a především jejich zavádění do praxe je znalost všech souvislostí, včetně povědomí či reflexe lesnické politiky a právních aspektů a jejich konkretizace. v zájmových územích – v případě povodňových ekosystémů.

CHARAKTERISTIKA PRVNÍHO LESNÍHO

VEGETA Č NÍHO STUPN Ě DLE SKUPIN LESNÍCH TYP Ů

Dub letní přizpůsobený spíše vnitrozemskému klimatu se soustřeďuje na půdách ovlivněných vodou, zejména v nivách, na nejteplejších svazích dub pýřitý a na jižní Moravě se lokálně vyskytuje dub cer. Na Moravě pokrývá údolí řek Moravy, Svratky a Dyje (přírodní lesní oblasti 34 – Hornomoravský úval a 35 – Jihomoravské úvaly), vyskytuje se ojediněle i na severu v nejnižších oblastech povodí Odry (přírodní les) oblast 39 – Podbeskydská hohkatina). LVS mají značně velkou amplitudu rozdílů, která je dána jejich přírodními podmínkami (chudé půdy, nízké srážky na jedné straně až úrodné půdy periodicky nebo občas zaplavované oblasti lužních lesů s vysokou produkcí biomasy).

Tabulka 1: P ř ehled vegeta č ních lesních stup ňů a jejich klimatická charakteristika
Tabulka 1: P ř ehled vegeta č ních lesních stup ňů a jejich klimatická charakteristika

SOCIÁLN Ě -EKONOMICKÁ VÝZNAMNOST FUNKCÍ LESA NA ÚZEMÍ LZ ŽIDLOCHOVICE

1 Úvod

Na území se nachází unikátní ukázka středoevropského lužního lesa, který se zachoval podél řek Jihlavy, Dyje, Moravy a Svratky na ploše cca 10 000 ha, což je 40 % z celkové plochy LZ Židlochovice. . a 30 % rozlohy lužních lesů na území ČR. V současné době LZ Židlochovice provozuje 11 bažantnic a obhospodařuje 5 revírů ve své správě s jelení, losí, mufloní a černou zvěří. Z výše uvedeného je vidět, že les a lesní hospodářství na území ZL Židlochovice plní ve značné míře různé funkce a je jednoznačně multifunkční.

2 Metodika

Společenská, socioekonomická cena funkcí lesa je kalkulována na základě dosud vypracované metodiky (Šišák, Švihla, Šach, 2002), přizpůsobené s ohledem na konkrétní podmínky a vstupní údaje řešeného území. Uvedená sociálně socioekonomická cena je kalkulována při odejmutí nebo omezení příslušných funkcí lesa v důsledku lidské činnosti, není však mechanicky vázána na pohyb zásoby dřevní suroviny na pařezu v daném místě. po chvíli. Vyjádření sociální socioekonomické újmy a poškození funkcí lesa je založeno na ocenění sociálního socioekonomického významu funkcí lesa.

3 Výsledky

Z dosavadních předběžných výsledků (Tab. 1) je patrné, že mimoprodukční funkce lesa převyšují hodnotu funkcí produkčních (dřevoprodukce a chov dobytka a myslivost) v poměru 61:39. dřevoprodukční funkce je doprovázena funkcí ochrany ovzduší - sekvestrace CO2. Pak je poměr hodnot zbývajících mimoprodukčních funkcí v lese ke společné hodnotě funkcí produkčních a funkce sekvestrace CO2 56:44. Výše uvedené ilustruje následující graf, který vyjadřuje procentuální zastoupení jednotlivých sociálních, socioekonomických funkcí v lese na LZ Židlochovice.

Tabulka 1: P ř ehled výše spole č enských sociáln ě -ekonomických funkcí lesa na LZ Židlochovice v K č
Tabulka 1: P ř ehled výše spole č enských sociáln ě -ekonomických funkcí lesa na LZ Židlochovice v K č

4 Záv ě r

Oceňování funkcí lesa, zejména netržního charakteru, bylo, je a bude zahrnovat značné množství subjektivních faktorů (nedochází ani k částečné objektivizaci vstupních dat pro ocenění trhem). Výsledky jsou důležité pro rozhodovací procesy o hospodaření v lesích v dotčeném území, pro výpočty sociálně socioekonomické efektivnosti polyfunkčního lesního hospodářství, významu lesa a lesního hospodářství pro společnost a rozhodování o využití lesů. relevantní zdroje a části krajiny. QF 3233 "Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v ČR" a výzkumný záměr LČR, s.p.

 • Úvod
 • Zostavy výkonov pestovnej č innosti pestovania š ľ achteného topo ľ a (Tpš)
 • Kalkulácia nákladov na rozlíšené výkony pestovnej č innosti jednotlivých
  • variant
  • variant
 • Kalkulácia nákladov na indentifikované výkony ť ažbovej č innosti pre jednotlivé varianty technológie a územia pestovania Tpš
 • Celkové náklady na indentifikované výkony pestovnej a ť ažbovej č innosti v náväznosti na dva varianty technológie pestovania Tpš
 • Kvantifikácia bežných a zreálnených (diskontovaných) výnosov jednotlivých variantov technológie pestovania Tpš
 • Kvantifikácia č istého výnosu (hospodárskeho výsledku) 1. variant
 • Záver
 • Literatúra

Riečna záplavová zóna Mimo riečna záplavová zóna Prvý variant OZ Palárikovo LVÚ Zvolen OZ Palárikovo LVÚ Zvolen. Z prezentovaného príkladu finančného zhodnotenia dvoch možných variantov pestovania topoľov v záplavovej zóne rieky vyplýva, že najpriaznivejšia možnosť zhodnotenia vloženého kapitálu je I. Osobný výber variantu pestovania topoľov mimo záplavovej zóny. alebo aj všeobecne, závisí to však aj od iných faktorov, napr.

Obrázek

Obrázek 1: Organiza č ní mapa LZ Židlochovice
Obrázek 1: Vztahy a agregované základní parametry nákladového modelu p ě stebních opat ř ení
Obrázek 1: Diagram základních prvk ů životního cyklu
Graf 1: Produktivity forwarder ů a náklady na jednotku výroby v závislosti na p ř ibližovací vzdálenosti (Klvac, v tisku)
+7

Odkazy

Související dokumenty

Membránové raf ty jsou la terá lně oddě lené m ikrodomény boha té na sf ingo l ip idy a pro te iny propo jené cho les tero lem... Pro te iny vn i třn ího l is tu

Graf 1 Počty příchozích uprchlíků do Jemenu v období - Graf 2 Počty uprchlíků směřujících ze Súdánu do sousedních zemí Graf 3 Počty uprchlíků

Formální popis teorie kompaktního suffixového automatu a jeho konstrukce je velmi precizní8. Nicméně od sekce 1.4.2 kapitola postrádá příklady, které by zjednodušily

Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků5.

Zadávací řízení realizovaná v rámci reforem a investic Národního plánu obnovy se řídí zákonem č. V případě splnění podmínek pro uplatnění výjimky dle §

Studijní program: Zdravotnická bioanalytika Posudek oponenta bakalářské práce.. Oponent/ka: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. Autor/ka práce:

Chybí zhodnocení výslovnosti jednotlivc ů – ukázky č eských promluv nesystematicky vložené do jednotlivých kapitol sice ilustrují práv ě komentovaný jazykový jev,

svěL Objektivizuje tento svět skrze jazyk a kognitivní aparát na jazyku založený, tedy uspořádává ho jako objekty, jež mají být vnímány jako realitaY Toto vědění je pak

Název disertační práce: Impact of management on diversity of species-rich grasslands Datum konání obhajoby: 30. Karel