• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Ekonomické aspekty rekonstrukce náhradních porostů v Krušných horách

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Podíl "Ekonomické aspekty rekonstrukce náhradních porostů v Krušných horách "

Copied!
72
0
0

Fulltext

Lesní porosty na svazích Krušných hor ničily emise plynů především z elektráren, které v té době vyráběly energii pro celé Československo. S cílem získat kvalitnější podklady pro plánované realizační výstupy má Ministerstvo ČR ÚHÚL k dispozici dvě podpůrné studie „Šetření stavu pozemků v Krušných horách“ (záruka .. Ivo Růžička, ÚHÚL) a „Vliv zvěře. "Dal rozkaz. o lesních ekosystémech Krušných hor“, sponzor Ing.

1 Struktura projektu

 • Stav a produkční schopnosti lesních půd
 • Stav porostů ND, jejich odolnost, stabilita a životnost
 • Hospodářská opatření
 • Ekonomické vyhodnocení hospodářských opatření
 • Záchrana a využití genofondu lesních dřevin Krušnohorské oblasti
 • Syntéza poznatků

Přeměny PND jsou však vzhledem k jejich věkové struktuře, poměrně velké rozloze, nerovnoměrné kvalitě a zejména kvůli velmi složitým imisním a ekologickým podmínkám Krušných hor dlouhodobým problémem. Z poznatků získaných o těchto územích je vypracována odlišná strategie jeho využití při obnově lesa a jeho funkcí, zejména v nejproblematičtějších podmínkách samotných Krušných hor.

2 Rámcová metodika řešení projektu

Stav prostředí a dynamika vývoje v posledních letech

Stav porostů ND, jejich odolnost, stabilita a životnost

Ekonomické zhodnocení ekonomických opatření se skládá ze tří, do jisté míry samostatných částí, a to z posouzení rentability jednotlivých transformačních zásahů ve srovnání se stojatou variantou ND, z posouzení ekonomických dopadů vlivů volně žijících živočichů na zvěř a zhodnocení ekonomických dopadů na NP. lesa, posouzení rentability jednotlivých transformačních zásahů ve srovnání s variantou ND porostu, posouzení ekonomických dopadů zvěře na les, posouzení ekonomického vyhodnocení ekonomických opatření. včetně posouzení rentability opatření ke snížení škod na lesích a posouzení možných ekonomických dopadů opatření na zachování nebo zlepšení stavu lesních pozemků. Vyhodnocení ekonomických dopadů vlivu zvěře na les, včetně vyhodnocení rentability opatření ke snížení škod na lese, bude spočívat ve výpočtu vstupů, tzn.

Syntéza poznatků bude zpracována tak aby zohlednila dlouhodobé zajištění všech funkcí lesa včetně funkce produkční a rovněž s ohledem na požadavky ochrany přírody

3 Předpokládané výsledky

4 Realizační výstupy

Syntéza poznatků bude zpracována tak, aby zohledňovala, aby byly dlouhodobě plněny všechny funkce lesa, včetně funkce produkční, a aby byly zohledněny i požadavky ochrany přírody.

Metodika vyjádření společenské hodnoty funkcí lesa pro kalkulace společenské sociálně-ekonomické efektivnosti rekonstrukce náhradních

Úvod

V případě definitivního odnětí nebo likvidace daných funkcí lesa je odvozena celková jednorázová kapitalizovaná hodnota. Socio-socio-ekonomické hodnoty funkcí v daném území budou vyjádřeny na základě následujících jednotkových cenových relací podle příslušných funkcí lesa.

1 Ceny dřevoprodukční funkce lesa

2 Ceny funkce lesa chovu zvěře a myslivosti

3 Ceny nedřevoprodukční funkce lesa

Pro nahrazení lesa krajinným krytem charakteru trvalých pastvin, zahrady a sadu se hodnoty násobí koeficientem 0,9 pro lehké půdy a 0,7 pro středně těžké a těžké půdy. Uvedené hodnoty platí pro odlesňování a likvidaci specifické funkce lesa a přeměnu lesa na krajinný pokryv obdobného charakteru jako výše.

Tab. č. 2: Koeficienty pro stanovení hydrické funkce lesa snížení maximálních průtoků dle textury lesní půdy a LVS
Tab. č. 2: Koeficienty pro stanovení hydrické funkce lesa snížení maximálních průtoků dle textury lesní půdy a LVS

5 Ceny půdoochranných funkcí lesa

6 Cena vzduchoochranných funkcí lesa – vázání CO 2

7 Ceny zdravotně-hygienických funkcí lesa

8 Ceny kulturně-naučných funkcí lesa

Hodnoty v tabulce platí při přeměně lesa na holou (nebo zastavěnou) plochu a oblast se ztrátou veřejného přístupu. V případě obnovy lesa nebo snížení vyklučení se škoda počítá na část plochy nad zákonem povolenou plochou (neschválenou SSL). V případě obnovy, zřízení holiny je škoda vyčíslena na část plochy nad plochou povolenou právními předpisy.

9 Závěr

Hodnocení efektivnosti v lesním hospodářství Karel Pulkrab

1 Kritéria hodnocení projektu Metoda čisté současné hodnoty (CSH)

Výklad metody NPV uvádí, že projekt je přijatelný pro realizaci, pokud je NPV rovna nebo vyšší než individuální diskontní sazba přijatelná pro investora. Ze vzorce je vidět, že pokud je současná hodnota výnosů rovna současné hodnotě nákladů a čistá současná hodnota projektu je nula, IV je rovna jedné. Interpretace metody IV uvádí, že projekt je přijatelný, pokud je index IV roven nebo větší než 1, a je nepřijatelný, pokud je IV nižší než 1.

V současné době lze metodu čisté současné hodnoty (CSH) interpretovat pomocí následujících modelů: a) Čistá současná hodnota lesní produkce, vypočtená z posouzení dřevoprodukční funkce lesa, kdy. Sběr zmíněných produktů probíhá ve vztahu k lesnictví mimo trh, ale pro vnější prostředí, pro veřejnost má sběr jak netržní zájem – rekreační (společenský), tak zároveň tržně orientovaný (ekonomický ), který se projevuje jako majetkový prospěch spotřebitele. c) Čistá současná hodnota lesní produkce vypočtená na základě vlivu produkční funkce dřeva na trh a váhy netržních mimoprodukčních funkcí lesa, kdy. Samozřejmě je možné tento výpočet vytknout mnoha způsoby, ale na druhou stranu je nutné si uvědomit, že ani žádné jiné, ještě složitější konstrukce posuzování vlivu mimoprodukčních funkcí lesa nejsou přesnější a tento výpočet byl schválen mimo jiné Parlamentem republiky a je nedílnou součástí hlavní legislativní normy pro lesnictví.

Pro investiční rozhodnutí vlastníka je klíčová varianta CSHLV, která posuzuje pouze vliv produkční funkce dřeva (předpokládáme standardního vlastníka a standardní ekonomický cíl firmy). Jiná je situace z pohledu celého podniku - započtením vlivu ostatní produkce a zejména vlivu mimoprodukčních funkcí lesa dojdeme k závěru, že realizace projektu je mimořádně rentabilní ( pokud vezmete v úvahu CSHOPF a CSHOF). Poslední závěr z výše uvedeného příkladu uvádí, že ztráta při zakládání porostu (CHLV) se rovná výši nutné podpory (státní intervence), pokud má stát zájem na zabezpečení ostatních produkčních a mimoprodukčních funkcí analyzovaného objektu lesa. .

Tabulka 1 Výpočet CSH lesní výroby (tis. Kč/ha)
Tabulka 1 Výpočet CSH lesní výroby (tis. Kč/ha)

Studie „Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor“ a „Šetření stavu lesních porostů v Krušných horách“

1 Studie – „Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor“

Posouzení rozsahu škod zvěří

1. inventarizační okruh má poloměr 2 m a slouží ke sledování obnovy lesa, 2. inventarizační okruh má poloměr 3 m a slouží k měření tenkých stromků o celkové tloušťce 7 cm - 11,9 cm. Na volných plochách dominuje umělá obnova (s podílem přirozené obnovy do 20 %), na cca 64 % plochy, pod podrostem absolutně dominuje přirozené zmlazení (s podílem umělé obnovy do 20 %). , na cca 93 % plochy. Počet objevených exemplářů v restaurování je vysoký (9 800 na ha plochy s restaurováním) a je odhadován ve třech výškových třídách.

V souhrnu těchto tří negativních faktorů jsou nejhorší podmínky (na více než 15 % ploch) na volné ploše, což je podpora preference podzemního managementu rostlin. Ve sledovaném zájmovém území byla míra poškození zvěří zjištěna u 32,3 % jedinců v rekonvalescenci (bez ohledu na druh poškození, druh stromu, druh obnovy a třídu zotavovací výšky). Největší počet jedinců v rekonvalescenci (boční skus se v NIL nehodnotí) je poškozen terminálním skusem (nejčastěji vícenásobný - 52,5 % jedinců, jeden skus - 43,3 % jedinců), což je celkem 95,8 %. všech škod vyčíslených při vymáhání.

Defoliace je definována jako rozsáhlé poškození kůry a běle rostoucích stromů některými druhy zvěře při shánění potravy; Konkrétně se jedná o trhání pruhů kůry a kůry v podélném směru, které je možné pouze v mobilizační fázi růstu stromů v předjaří a během vegetace (poškození mimo toto období se nazývá ohryz). V následujících tabulkách je uvedeno procento poškozených jedinců podle vybraných dřevin (z celkového počtu vyšetřených jedinců v daných výčetních tloušťkách). Poškození ohryzem a loupáním u některých významných dřevin v zájmovém území (SM, JŘ) přesahuje přes 60 % všech jedinců v nesčetné tloušťkové třídě 7-11,9 cm a poškození výrazně dominuje v oblasti nad 1/8. obvodu kmene.

Zhodnocení současné úrovně managementu jelení zvěře, analýzy příčin tohoto stavu, stanovení potenciálního stavu zvěře, plošného vyjádření

Výsledkem je zatím velká pestrost pohybu zvěře, na vrchovině jsou místa, kde se jeleni v zimě nevyskytují, ale jsou i případy opačné. Dá se říci, že zhruba do roku 1970 se jelen zdržoval v horských oblastech v zimě, v období tahu. V současné době jsou připomínky zpracovávány, ale jak herní podmínky, tak především genderová struktura se zdají být velmi nevyvážené ve prospěch ženské hry.

Z dosavadního šetření je patrné, že největším nedostatkem je nejednotný názor na nutnost krmení, zejména v oblastech s vyšší sněhovou vrstvou, kdy krmení probíhá po celou dobu nedostatku, ale končí i krmením po krmení. začátek sněžení, v některých případech končí krmením po skončení lovecké sezóny. Na základě dosavadních šetření bude proveden návrh opatření pro zájmové území, a to jak z hlediska myslivosti, tak i z hlediska lesního hospodářství. Vypracovat doporučení ke snížení negativních dopadů zvěře na les hodnocením kladných i záporných stránek všech opatření, která v tomto směru přicházejí v úvahu.

2 Studie – „Šetření stavu lesních porostů v Krušných horách“

2.1 “Nové škody“

Posouzení současného stavu porostů ND (výměra – cca 40.000 ha)

Pro upřesnění výsledků šetření jsou porostní skupiny klasifikovány do vegetačních typů na základě zastoupení dřevin. U těchto porostních typů se předpokládá obdobný stav a vývoj, a tedy i předpokládaná životnost a produkce, jakož i plnění dalších funkcí lesa.

Efektivnost pronájmu honiteb – vztah les a zvěř a obnova lesa František Kaňok

1 Vliv škod zvěří a nákladů na ochranu proti zvěři na ekonomiku lesních majetků

2 Výsledky hodnocení efektivnosti pronájmu honiteb

Jak blízký je tento stav v těchto honech ve vztahu k potřebám lesa a jeho obnově, včetně přirozené, může opět posoudit pouze venkovní návštěva. Účelem následujícího přehledu je přiblížit stav efektivnosti pronájmů honitby na jednotlivých lesních správách KI Teplice. Počet pronajatých honebních pozemků dle jednotlivých zón, podíl nákladů na ochranu lesa a MKP proti zvěři z příjmů za pronájem honebních pozemků rozdělených lesními správami a celkem AI Teplice.

Vysoké podíly umělé obnovy lesa ve změněné druhové skladbě nelze dopěstovat do stadia zajištěného obdělávání pod vysokým tlakem nadměrné populace zvěře bez rozsáhlých obranných opatření proti zvěři, zejména oplocení a krytů. I to ukazuje, že ani vysoké nájemné za pronajaté honitby není pro les krátkodobým ani dlouhodobým řešením, zejména na honitbách, kde se v současnosti i v budoucnu očekává vysoký podíl obnovy lesa. Jedná se pouze o řešení pro les v případě, že bude možné současně zajistit obnovu lesních porostů s listnatými stromy a JD a zároveň přirozenou obnovu lesa s minimem ochranných opatření.

A jen tak budou prostředky vynaložené na tyto přeměny porostů náhradních dřevin účelně využity a nebudou spadat do tzv. a krajů s kladným hospodářským výsledkem. Tímto postupem při regulaci počtu zvířat ve vztahu lesa a zvěře a obnově lesa bude v průběhu času dosaženo pouze minimálně pozitivní rentability pronajatých honů, ale co je hlavní, zajistí úspěšné plnění vysokých úkolů při obnově lesa a dosažení stadia zajištěných těžeb v zákonné době a tedy úspěšné vytvoření nového lesa požadované cílové druhové skladby, jako základního cíle lesníka.

3 Závěr

Ekonomická, řídící a organizační problematika Krajského inspektorátu Teplice

Krajský inspektorát (KI) Teplice

Princip kalkulace společenské sociálně-ekonomické hodnoty dřevoprodukční funkce lesa v dotčeném území Krušných hor

1 Metodika

2 Předběžné výsledky

Roční sociálně socioekonomická hodnota dřevoprodukční funkce lesa za standardních produkčních podmínek na území PND je zhruba vyjádřena na úrovni 168,8 mil. Výsledky představují hodnotu dřevoprodukční funkce lesa za standardních produkčních podmínek. podmínek, nebo hodnoty předpokládaného životaschopného a ekologicky stabilního stavu lesa v budoucnu. V současné době neexistuje přesná evidence porostů náhradních dřevin; různé zdroje poskytují údaje, které se liší o desítky tisíc hektarů.

Výsledný výpočet dřevoprodukční funkce lesa bude vypočítán na základě zpracované evidence náhradních sběrů dřevin zpracované ÚHÚL Brandýs nad Labem. Z těchto důvodů se výsledný výpočet může lišit od zde uvedených hodnot na základě identifikace PND dle Ing. Pro získání informací o hodnotě těchto funkcí se provádí hodnocení sociálně-ekonomických funkcí lesa, jehož součástí je i dřevoprodukční funkce lesa.

Při porovnání nákladů na obnovu lesa a výpočtu míry změny společenských funkcí lesa lze určit efektivitu vynaložených investic, která může být jedním z hlavních kritérií při rozhodování o obnově lesa. Krušné hory. Šišák, L., Šach, F., Kupčák, V., Švihla, V., Pulkrab, K., Černohous, V.: Vyjadřování společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v ČR.

Rizika sestavení nákladového modelu pěstebních opatření při přestavbě lesního porostu

1 Apriorní analýza rizika

Pokud se jev může opakovat v čase nebo prostoru, nebo může mít několik různých podob, každé opakování nebo forma se považuje za realizaci jevu.

Obrázek 1: Vazby zdrojů nebezpečí na řešení projektu
Obrázek 1: Vazby zdrojů nebezpečí na řešení projektu

2 Základní otázky analýzy rizika

3 Identifikace nebezpečí

V konečném důsledku je cílem analýzy rizik formulovat kroky a postupy, které minimalizují potenciální škody, pokud dojde k jevu, který je zdrojem potenciálního nebezpečí. Proces analýzy rizik není dostatečně automatizovaný, aby ignoroval lidský vliv tolerance nebezpečí, který úzce souvisí s úrovní přijatelnosti nebezpečí posuzovatelem.

4 Kvalifikace nebezpečí

5 Kvantifikace rizika

Kvantifikace rizik je významně ovlivněna množstvím informací, včetně stupně naplnění známých informačních požadavků, povahou nebezpečí a případně i motivací a důvody pro analýzu rizik.

6 Závěr

Obrázek

Tab. č. 1: Společenská sociálně-ekonomická cena jednotlivých kvalitativních charakteristik nedřevoprodukčních funkcí lesa (Kč/ha)
Tab. č. 2: Koeficienty pro stanovení hydrické funkce lesa snížení maximálních průtoků dle textury lesní půdy a LVS
Tab. č. 3: Textura půdy
Tab. č. 5: Koeficienty váhy lesa podle procenta lesnatosti povodí
+5

Odkazy

Související dokumenty

Pro determinaci algoflóry byla použita následující determina č ní literatura (ETTL 1983, ELSTER et OHLE 1983, HINDÁK et al. M ěř ení pomocí Secchiho desky nebylo

Cílem práce nazvané Marketingové strategie v turismu: Srovnání dvou hotelů v Krušných horách a Bílých Karpatech bylo srovnání hotelů v rámci služeb, okolí a návštěvnosti.

Nás v rámci zmíně- ného projektu zajímají ty stopy, jež v Krušných horách zůstaly po pro- spektorech a hornících, kteří zde před více než osmi sty lety začali vy-

To ostatně potvr- zuje i skutečnost, že v Krušných horách bylo v dobrém potravním roce nalezeno v jednom hnízdě sýce rousného 24 drob- ných zemních savců, z toho 23 hrabošů

Pakliže by se tedy diplomant rozhodl navázat v případném doktorském studiu na svou dosavadní práci dalším studiem dynamických proměn vnitřních Krušných hor ve středověku

Z Vysočiny, Podyjí, Šumavy, Kokořínska, Krušných hor, Bí - lých Karpat nebo z Českého středohoří vozil záběry, ze kterých stihl ukázat jen část na několika výstavách

Nejdéle jsou sledována povodí říčky Trnávky na Českomoravské vrchovině a povodí Jezeří v Krušných horách (PAČES, MOLDAN, 1981; PAČES, PAČESOVÁ, 1988; KINKOR, 1988).

Jeho práce, a to je hlavní qitka, však zůstala na poloviční cestě, předkládaná analýza německých uěebnic se tak jeví především jako struěný rozbor

Zámecký areál Jezeří se nachází v Krušných horách při jejich úpatí na relativně.. izolovaném výstupku