• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Informace a informacˇnı syste´my v lesnım hospoda´rstvı CˇR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Podíl "Informace a informacˇnı syste´my v lesnım hospoda´rstvı CˇR"

Copied!
98
0
0

Fulltext

Důležitost kvalitního a moderního informačního systému bychom dnes neměli podceňovat. V současné době jsou data o hlavních informačních zdrojích v odvětví LH zadávána do metainformačního systému fungujícího v rámci U´VIS.

Teoreticke´ prˇı´speˇvky

Informacˇnı´ strategie v rˇı´zenı´ podniku

Proces tvorby a zajišťování informační strategie je permanentním dialogem mezi vedením společnosti a IT. Studenti mohou využívat i moderní počítačové vybavení Informačního centra a studovny Ústřední knihovny MZLU.

Informacˇnı´ syste´my a pouzˇitı´ prostrˇedku˚ vy´pocˇetnı´

Mezi základní činnosti ve vedení účetnictví s využitím výpočetní techniky patří sběr dat, zpracování účetnictví a jejich příprava více než slušný výkon. V dnešní době existuje více než široká škála softwarových nástrojů pro počítačové zpracování.

Inovace informacˇnı´ch syste´mu˚

INFORMAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE SHOE MANAGEMENTU M. MICHALCI´K .. preferují elektronickou formu nákupu a následný tisk podkladů. před současným opačným, těžkopádnějším postupem, b) konkrétnímu uživateli. Lidský faktor ovlivňuje výsledky procesu získávání informací a práce s výpočetní technikou (CT) velmi výrazně. Obecně vzato není postoj pracovníků venkovní dopravy k VT nadšený.

Informacˇnı´ syste´m a jeho uzˇivatel

Pro uživatele (zejména pro druhou skupinu — „uživatele“ výsledků práce softwaru) je neméně důležitým výstupem schopnost IS produkovat včasné, správné, jasné a transparentní informace. To by ho mělo osvobodit od rutinní práce s výběrem a zpracováním dat a prezentací výsledků.

Softwarove´ firmy, aplikacˇnı´ software

EP Kapita´l Group, a.s

1 Zkusˇenosti s nasazenı´m informacˇnı´ho syste´mu Navision Financials

EP Kapita´l Group

  • Efekty ze zavedenı´ nove´ho IS Mozˇnost vzda´lene´ho
  • Zmeˇny organizace pra´ce
  • Lepsˇı´ evidence drˇeva
  • Automatizace sbeˇru dat
  • Vazba na obchodnı´ spolecˇnosti

Sledování financí činnosti společnosti je závislé na možnosti podrobné evidence spotřeby zdrojů a výdajů. U vystavené „Objednávky odběratele“ bude plátcem obchodní společnost a zákazníkem společnost. Po dodání objednaného sortimentu a zaúčtování "Prodejní dodávky" může pracovník v lesním podniku obratem vystavit obchodní společnosti "Prodejní fakturu".

V případě reklamace odběratele na množství, kvalitu nebo dodaný sortiment může být vystaven částečný „prodejní list“. Zároveň odpadá nutnost dvojího zadávání „objednávky na prodej“ v obchodní společnosti a lesní společnosti. Díky přístupu pracovníka obchodní společnosti je možné zajistit synchronizaci počtu zboží a zákazníků.

2 Koncepce nove´ho informacˇnı´ho syste´mu

Koncepce rˇesˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu v EP Kapita´l Group .1 Strategicka´ studie

  • Na´vrh syste´mu

Komunikační řešení Způsob propojení každého pracoviště, střediska, divize a centrály je podrobně popsán v návrhu systému. Kromě registrací dodavatelů, poptávek a objednávek, prodejů z nákladních skladů a reklamací dodavatelů je v systému realizován prodej bez účasti firmy Allwood a prodej prostřednictvím společnosti Allwood as. Vzhledem ke specifickému charakteru výroby v lesnických akciových společnostech byla oblast výroby naprogramována v prostředí Navision Financials a integrována do informačního systému.

Personalistika V systému Navision Financials jsou shrnuty podklady pro výpočet čistých mezd zaměstnanců a vytvořeno propojení se stávajícím mzdovým systémem od společnosti LORGA — ČISTÁ mzda. Údaje o zaměstnancích jsou zpracovávány v systému Navision Financials prostřednictvím zaměstnaneckých karet, kde jsou uchovávány podrobné údaje o zaměstnancích. Školení koncových uživatelů pro práci se systémem je standardním způsobem prováděno hlavními uživateli, uživatelé z ostatních skupin jsou proškolováni v rámci implementace Finance informačního systému Navision.

3 Prakticka´ uka´zka syste´mu

Informacˇnı´ syste´m Navision Financials v lesnı´ch spolecˇnostech Vazba vy´roby na

Lesnı´ vy´roba

Výrobní sortiment držáků (VSD) — vzniká z nákupního sortimentu a označuje sortiment držáků, který je zpracováván a manipulován ve výrobním procesu. V případě uvedených kmenů objemu výroby je zachována souvislost s předchozím objemem nákupu držáku. Sortiment obchodu (OSD) – je vytvořen ze sortimentu produktů při prodeji v jakémkoli typu místa v Parezu, na místě vyzvednutí, ve skladu.

Lístek výrobce slouží k záznamu vyrovnání a odstranění držáku. Při použití počítače Latschbacher se do tohoto výrobního lístku naimportuje datový soubor obsahující informace o přibližném příjezdu nebo odjezdu výrobního sortimentu držitele. '. EP KAPITA' LGROUP INFORMAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ RK Uvolnění do spotřeby Uvolnění držitele pro osobní spotřebu je realizováno uvolněním Ob-.

Compekon s.r.o

Název programu: JHK — Výpočet zdrojů dřeva porostních skupin podle metody JHK (rovnoměrná hmotnostní křivka). Název programu: Evaluace — nástroj pro výpočet ceny lesního porostu a pozemků na základě vyhlášky Ministerstva financí. Řešený úkol: Výpočet ceny lesního porostu a pozemků na základě vyhlášky MF HW požadavky: min.

Ocenění - Nástroj pro výpočet ceny lesního porostu a pozemků na základě vyhlášky MF. Aplikace si klade za cíl vypočítat cenu lesního porostu a pozemků na základě aktuální platné legislativy. Název programu: Relascope – Nástroj pro výpočet zásob dřeva porostních skupin pomocí relaskopické metody.

Řešený úkol: Výpočet zdrojů dřeva porostních skupin pomocí relaskopické metody HW nároky: min. Program Relaskop je nástroj pro výpočet rostlinných zdrojů na základě metody Relaskop testovacích ploch.

HA–SOFT s.r.o

HA–SOFT INFORMAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ČR Název programu: IS HA–SOFT komplex SEIWIN. Způsob zpracování: kombinace interaktivního a dávkového Konektivita s programy: Oracle Discoverer. Postup instalace: automatický s možností obnovení Kódování: DOS: Kamenicky, Latin 2.

Pro export a import dat je možné využít e-mail, FTP nebo datový server přímo z aplikace. Export dat lze také provést přímo ve formátu tabulkového procesoru Microsoft Excel (XLS), aniž by bylo nutné instalovat samotnou aplikaci Microsoft Excel. Součástí aplikace je také univerzální generátor sestav s možností návrhu vlastních sestav a návrhář SQL dotazů pro vytváření a zpracování dotazů na data například napříč všemi aplikacemi.

LORGA, s.r.o

Základem zpracování jsou datové soubory pro zaměstnavatele (parametry organizace) a hlavní data pro zaměstnance. V měsíčních položkách se zadávají údaje o neodpracované době a odpracované době. Data z docházek lze vytvářet a zpracovávat buď přímo v úloze MZDY, nebo je lze předzpracovat v úloze MZDY (výpočet hrubých mezd na zakázky).

Poskytuje řadu přehledů pro osobní práci, vznik pracovní smlouvy, platový tarif a další nepovinné formuláře.

Unipex CZ, s.r.o

Velké databázové aplikace, tvorba datových skladů a „datových pump“, implementace manažerských informačních systémů s využitím technologií Oracle OLAP a OLTP a Oracle Data Warehousing. Rozsáhlé a komplexní informační a řídící systémy pro hutnictví, potravinářství a telekomunikace. PIKEELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY V LESNICTVÍ Pobočky společnosti, kontaktní adresy Společnost má kromě sídla v Praze 3 pobočky v České republice (Brno, Plzeň, Olomouc).

Řešený úkol: Analýza a prezentace dat získaných z informačních systémů. Dokumentace k programu: Program je standardně dodáván s dokumentací v českém jazyce URL WWW stránka: http://www.pikeelectronic.com. Jednotlivé ukazatele v rámci každého procesu je nutné sledovat na definovaných úrovních řízení společnosti, tzn.

Lesnicke´ internetove´ servery

Lesy jihu

Lesnictvi.cz, s.r.o

Zaměření serveru: Informační portál o lesnictví a životním prostředí (server zobrazuje vlastní články a informace zpracované redakcí serveru Lesnictvi.cz a také odkazy na "zahraniční" WWW stránky ´nky). Zaměření informací na serveru: Lesnictví, zpracování dřeva, myslivost, životní prostředí, turistika, cestování. Denně server navštíví cca 300 lidí (cca 100 IP adres), server Lesnictvi.cz zaznamená 20 000 návštěv měsíčně. nalezených stránek.

Redakce serveru Lesnictvi.cz spolupracuje s dalšími oborovými servery, se kterými si vyměňuje zpravodajské články (v plně automatickém režimu), odkazy na titulní stránky serverů a další aktivity. Veškeré informace na serveru Lesnictvi.cz jsou dostupné zdarma, včetně inzerce a jednoduchých odpovědí v lesnické poradně. Provoz serveru je financován částečně inzercí na stránkách serveru, částečně placenou registrací firem, které se chtějí více zviditelnit na adresách na serveru Lesnictvi.cz a z Je pak dotován z dalších aktivit Lesnictvi.cz, s.r.o.

LESS a. s

Účastník se registruje u správce služby (účastník musí mít zřízenu emailovou schránku u jakéhokoli poskytovatele internetového připojení) a je garantován, pokud svůj příspěvek, dotaz nebo žádost o radu zašlete na rezervační adresu. Po odeslání se příspěvek na stránkách SILVARIA neobjeví hned, ale bude přijat. Další bezplatnou službou je možnost online inzerce na SILVARIA a bezplatné využití veletrhu práce.

Dále je zde možnost zasílat diskusní příspěvky do SILVARIUM a využít bezplatné registrace do elektronické konference konané elektronickou poštou. Mezi placenými službami nabízíme možnost vytvořit si firemní prezentaci na internetu a tuto prezentaci zobrazit přímo na SILVARIA. Třetí možností je prodejní systém, který dává uživateli možnost nejen zadat objednávku, ale také provést platební transakci online (ve fázi projektu).

Odkazy

Související dokumenty

please indicate what steps have been taken to continue the dialogue in progress with the Advisory Committee, including those taken to keep it regularly informed of any action taken in

Meˇla jsem navrhnout a vytvorˇit informacˇnı´ syste´m, ktery´ by shromazˇd’oval data a infor- mace ze Syste ´mu r ˇı ´zenı ´ energeticke ´ho hospoda ´r ˇstvı ´

Cíl práce: zhodnocení finanční situace dvou dopravních společností a jejich vzájemné porovnání.. Stupeň hodnocení Povinná kritéria

Syntézu zhodnocení geofyzikálních metod, vyhodnocení výsledků měření a analýzu porovnání geofyzikálních a archeologických výsledků proto v posudku vyhodnotím

Syntézu zhodnocení geofyzikálních metod, vyhodnocení výsledků měření a analýzu porovnání geofyzikálních a archeologických výsledků proto v posudku vyhodnotím odděleně s

Dalším orgánem v rámci státní správy v odpadovém hospodářství jsou krajské úřady (jejich územní působnost je dána hranicemi krajů, jako vyšších

The purpose of this study was to evaluate the renal function of isolated perfused canine kidneys after 48 h of cold storage with Euro-Collins (EC) solution or EC solution

Bankovní regulace jako palivo krizí 3..

Following these instructions will ensure trouble free operation of this product and extend its working life.. Left side installation Remove the original rear