• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Journal of Tourism and Services

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Podíl "Journal of Tourism and Services"

Copied!
118
0
0

Fulltext

Political changes in North America and in the Muslim countries of the Middle East are creating new trends in this tourist-attractive region. As the most important destination on the African continent, Egypt is becoming a big unknown with a whole range of development scenarios.

Druhá etapa vývoje 1993–2007

Česká republika

Zdroj: Zpracováno z: Ročenka cestovního ruchu, Statistika cestovního ruchu dostupná na http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy [poslední stažení. Rozsah domácího cestovního ruchu (pomineme-li chaty) se odráží i v počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (viz graf 1).

Graf 1 Počet hostů v HUZ v mil., 1993–2008
Graf 1 Počet hostů v HUZ v mil., 1993–2008

Slovenská republika

V 90. rokoch sa zmenila aj vnútorná štruktúra dopytu domácich účastníkov cestovného ruchu po službách pre ubytovacie zariadenia na Slovensku. Nasledujúce grafy predstavujú vývoj celkového počtu celoročných ubytovacích zariadení a počtu lôžok v nich ako aj hotelov na Slovensku v tomto roku.

Graf 6 Vývoj počtu celoročných ubytovacích zariadení
Graf 6 Vývoj počtu celoročných ubytovacích zariadení

Třetí etapa vývoje 2008–2010 .1 Česká republika

Slovenská republika

Koncom roka 2008 sme všetci na Slovensku pripravovali prechod na novú menu – EURO a obávali sa neodôvodneného zvyšovania cien. Na základe analýzy dostupných informácií môžeme konštatovať, že dynamický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku v rokoch 2006 a 2007 zastavila kríza.

SWOT analýza České a Slovenské republiky z hlediska cestovního ruchu

SWOT analýza cestovního ruchu České republiky

SWOT analýza cestovného ruchu Slovenskej republiky

Závěr

Je potrebné zintenzívniť mobilizáciu relevantných finančných prostriedkov a využiť nové možnosti zapojenia sa do Národného programu podpory cestovného ruchu. Anna Šenková vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici, odbor ekonomika verejných služieb.

Theoretical Basis for Understanding Quality in Tourism From Perspective

Introduction

 • Quality communication by symbols
 • Certification of quality management systems [1]
 • Integrated quality management (IQM) in tourism [3]
 • Czech National Services Quality System in Tourism [9]

This activity is supported by the European Commission and is fully in line with the priorities of the European tourism industry [2]. Its criteria and procedures are regularly reviewed and further developed according to the expectations of the guests. The aim of the Quality Program of Swiss Tourism1 is the development of a quality label that supports the continuous development.

At the company level, for example the ISO 9000 standards aim in particular at management quality. Quality management is a cyclical process and the development of the quality strategy is not the end of the process at the destination, but only the beginning. The objectives defined in the strategy must be implemented to evaluate the success of the actions.

Unfortunately, sub-project no. 3 removed by the decision of the Ministry of Regional Development. Based on the evaluation of the theoretical bases for understanding the quality of tourism from various aspects in relation to the reality in the Czech Republic, I can say that the Czech Republic does not adequately implement the principles on which quality in tourism is based. He is also a member of the Czech Quality Committee, the Technical Department for Quality Tourism and Hospitality, Spas and Gastronomy, etc.

The „faux pas“ Most Frequently Committed by Czech Managers

Practice shows that the use and quality of business cards in Czech managers in particular could be improved. In the Czech Republic we are used to using titles, but we often make serious mistakes when addressing foreigners. Another area for improvement often found in the Czech Republic is the organization and preparation of business negotiations.

Here in the Czech Republic it is not advisable to hold meetings for earlier than 9 – 10 A.M. The negotiation itself is nevertheless carried out between people at the same professional and functional level in the hierarchy. If more people are to be included in the negotiation, both the host and the guest must introduce themselves (each will introduce the members of their respective teams).

Helping a woman with her coat is not accepted in the same way in all countries – in some countries this can lead to resentment. In most European countries it is polite to unwrap the gift; in Asia, on the other hand, gifts are never unwrapped in the presence of the giver. It is usually the new employees who have no knowledge of company protocol and the peculiarities of the behavior of foreign business partners.

Intercultural Education

Management- Case study based on Poznan University College

 • Problem formulation
 • Culture shock - My Experience
 • Social gatherings for students
 • Conclusion

In Poland, government officials fail to effectively communicate the necessary information in English to foreign students. Therefore, most of the time, foreign students are left to deal with their culture shock on their own. To illustrate this situation from the perspective of foreign students, the author presents excerpts from an essay written by a business management student at the Poznań College of Business on his experience of culture shock in Poland.

These cultural differences and shock experienced by foreigners and foreign students need effective management and assistance for foreign students to live and study comfortably in Poland. Below are some innovative ways on how a business university college can help its foreign students effectively manage their culture shock they face in the first year of settlement in Poland. Formal and informal counseling for foreign students to manage culture shock, especially for non-EU students.

This opportunity for occasional student meetings can be a way for foreign students to get closer to their home and country colleagues. This is the first step a university college should take to help its foreign students cope with culture shock. International students must be aware of the basic rules that apply to their new environment, as these differ greatly from those in their local country.

Multidimensional Comparative Analysis of the Slovakia and the

Attractiveness for the European Francophone Market

Viacrozmerná komparatívna analýza atraktívnosti Slovenska a Českej

 • Úvod
 • Atraktívnosť cieľového miesta cestovného ruchu
 • Cieľ, materiál a metodika skúmania
 • Komparácia atraktívnosti Slovenska a Českej republiky pre obyvateľov vybraného trhu
  • Atraktívnosť hodnotená podľa geografického prístupu
  • Atraktívnosť hodnotená podľa ekonomického prístupu
  • Atraktívnosť hodnotená podľa prezentačného prístupu
  • Atraktívnosť hodnotená podľa perceptívneho prístupu
  • Viacrozmerné zhodnotenie atraktívnosti
 • Úskalia použitej metodiky hodnotenia atraktívnosti cieľových miest
 • Záver

Pri objektívnom skúmaní atraktivity destinácie cestovného ruchu je možné porovnávať údaje priestorovo aj časovo, pričom subjektívne skúmanie atraktivity destinácie je možné hodnotiť len v danom momente. Atraktívnosť destinácie podľa ekonomického prístupu posudzuje objektívne údaje o využívaní destinácie podľa dopytu (napríklad priemerný počet návštevníkov, počet prenocovaní, dĺžka ich pobytu) alebo o ekonomickom hodnotení cestovného ruchu. v destinácii (napríklad príjem z cestovného ruchu, zamestnanie v cestovnom ruchu). Atraktivita destinácie podľa percepčného prístupu sa hodnotí podľa toho, ako subjektívne vníma danú destináciu vybraný cieľový trh.

Hodnoty ukazovateľov úrovne atraktivity destinácie podľa geografického prístupu úag1 a úag2sa sú následne interpretované podľa tabuľky 2. Keďže statická kapacita ubytovacích zariadení v cieľových miestach s rozvojom cestovného ruchu rastie, úroveň atraktívnosti je relevantnejším ukazovateľom pri hodnotení atraktivity cieľovej krajiny na základe geografického prístupu cieľová lokalita úag2, ktorý zohľadňuje počet stálych miest vo verejne prístupných ubytovacích zariadeniach. Pri posudzovaní informačnej hodnoty nositeľov informácií o ponuke cieľovej krajiny cestovného ruchu (webové stránky, knižní sprievodcovia, tlačené propagačné materiály) sa venovala pozornosť vybraným kritériám atraktivity, ktoré boli použité pri skúmaní atraktivity cieľovej krajiny na základe percepčný prístup.

Ukazovateľ vyjadruje, do akej miery atraktívnosť prezentácie turistickej destinácie zodpovedá hodnoteniu atraktivity prezentácie tzv. Ide o percentuálne vyjadrenie, do akej miery atraktívnosť danej turistickej destinácie zodpovedá pre hypotetické posúdenie ideálnej destinácie pre vybranú skupinu respondentov (pri zachovaní individuálneho váženia kritérií). Pri skúmaní atraktivity destinácie z geografického prístupu sa najskôr uvažovalo o využití komplexného hodnotenia jednotlivých prvkov ponuky cestovného ruchu podľa balíčkov.

Resources and Processes Used for the Commercial Air Transport Safety

Prostředky a postupy používané pro dosažení bezpečné obchodní letecké

Vývoj bezpečnostní problematiky v letecké dopravě

 • Charakter růstu objemu osobní letecké přepravy
 • Vybraná technická řešení používaná pro zvýšení bezpečnosti (Safety)
 • Opatření pro zvýšení bezpečnosti letecké dopravy v oblasti legislativní
 • Aplikace nových poznatků v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy – Aviation Security

V reakci na prohlubující se recesi proto ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) v prosinci 2008 revidovala svou prognózu růstu letecké dopravy pro Severní Ameriku, Evropu a Japonsko, orientovanou na situaci na konci roku 2009. Jeho význam spočívá v harmonizaci implementace a aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), konkrétně technických požadavků a správních postupů v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Montrealská úmluva o potlačování nezákonných činů proti bezpečnosti civilního letectví) z roku 1971.

Protokol o potlačování protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, dodatek k Úmluvě o potlačování protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti civilního letectví) z roku 1989. Základním legislativním dokumentem pro tuto oblast se v ČR stal předpis pro letectví L 17 − Bezpečnost − Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy. Na základě tohoto závěru přijala Komise legislativní návrh rámcového nařízení Evropského parlamentu a Rady, které stanovilo společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

2320/2002 byla první legislativou Společenství v oblasti ochrany civilního letectví a jejím cílem bylo nejen stanovit bezpečnostní pravidla pro přepravu osob na letištích v rámci EU, ale také mnoho dalších otázek. Ta mimo jiné nařídila státům vypracovat a zavést národní program obrany civilního letectví a přijmout národní program kontroly kvality. 300/2008 ukládá provozovateli letiště, leteckému dopravci, poskytovateli letových provozních služeb a poskytovateli služeb mít schválený bezpečnostní program na ochranu civilního letectví před protiprávními činy před zahájením své činnosti při odbavovacím procesu na letišti.

Graf 1 Počet obětí na 100 milionů cestujících přepravených
Graf 1 Počet obětí na 100 milionů cestujících přepravených

Závěr

3] Žihla, Z.: Moderní technické řešení aplikované pro zvýšení bezpečnosti systémů řízení letu, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MOSATT 2009, Slovenská dopravní společnost SAV, 22. 8] Romanowski, M., Pardee, J. : Usnadnění sdílení bezpečnostních dat leteckých společností, Representing the Commercial Aviation Safety Team (CAST), Mezinárodní konference Evropa - USA, Kolín 2005. Od roku 1961 působil jako pedagogický sbor na Vojenské akademii v Brně, poté jako pedagog na vysokou vojenskou technickou v Káhiře v Egyptě, do roku 1991 opět jako pedagog na různých úrovních na Vojenské akademii v Brně, v oboru automatického řízení letadel.

Poté působil jako ředitel Ústavu pro přípravu cizích občanů Vojenské akademie v Brně, ředitel Ústavu jazykové přípravy Vojenské akademie v Brně jako odborný konzultant na Veletrhech Brno v Brně.

Industry News

Head of the Air Transport Department of the University of Business in Prague, Ing. The theme of the conference was product development and offering products to the market as a basic prerequisite for the competitiveness of tourist destinations. Title of the paper (14pt Times New Roman, Bold, . left justified) in English and Czech/Slovak (if applicable).

For the text of the section, use 12 pt Times New Roman, single spacing. Leave 1 blank line between text blocks. For the text of the subparagraph, use 12 pt Times New Roman. Leave two blank lines between consecutive subparagraphs and/or subparagraphs. The article must be sent by email to the editorial office at the address: journal.tands@vso-praha.eu.

Please name the file as follows: author's surname_title of the paper (White_Tourism Development in Europe). In the Subject of the e-mail please write: Magazine for Tourism and Services - paper. Papers written by members of the Editorial Board will be judged by independent referee.

Obrázek

Graf 1 Počet hostů v HUZ v mil., 1993–2008
Graf 2 Hosté v HUZ podle zemí, 2000–2008
Tabulka 2 Výjezdy českých občanů do zahraničí, 1993 – 2006
Graf 3 dokládá skutečnost, že minimální počet HUZ byl zaznamenán v roce 1993 (1476), maxima pak bylo dosaženo v roce 2003 (7926)
+7

Odkazy

Související dokumenty

Vnímanie atraktívnosti Slovenska ako cieľo- vej krajiny cestovného ruchu podľa výskumnej skupiny závisí najmä od vzťahu potenciálnych návštevníkov z frankofónnych štátov

Predložená DP je zameraná na podporu rozvoja cestovného ruchu na základe opatrení destinačného managementu, na zvolenom území mikroregiónu Plumlovsko. V

Diplomová práca na tému Zhodnotenie online komunikácie Brna v oblasti cestov- ného ruchu z pohľadu destinačných stakeholders sa zaoberá zmapovaním názorov kľúčových

trhu práce krajín eurozóny a ČR, verejných financí ekonomík eurozóny a ČR, kurzu českej koruny, testovania výhod rýchlejšieho ekonomického rastu a konverengencie

Pri rozhodovaní a zvažovaní spôsobu zmeny prechodu z českej meny na euro má Česká republika veľkú výhodu, pretože môže využiť skúsenosti krajín, ktoré sú už

Register digitalizácie bol založený ako projekt Knižnice Akadémie vied a Národnej knižnice Českej republiky.. Z hľadiska Českej digitálnej knižnice sa jedná

Českej republike sa darí. Ako jedinej z krajín Európskej únie, ktorá už pristúpila na zdvíhanie úrokových sadzieb, HDP za 10 rokov medziročne rastie v aritmetickom priemere o

Autorka naplnila cieľ práce, ktorým bolo „na základe komparácie daňových systémov Slovenskej republiky, Českej republiky a Veľkej Británii so zameraním zdaňovanie

Zakladanie Fintech spoločnosti na území Českej republiky a Slovenska je výrazne ovplyvnené aj značnými investíciami do ICT sektora, ktorý podľa posledných dostupných dát