• Nebyly nalezeny žádné výsledky

PDF Získávání kvalitního mleziva

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Podíl "PDF Získávání kvalitního mleziva"

Copied!
66
0
0

Fulltext

Úvod

Mlezivo

Imunoglobuliny A se vážou na střevní sliznici a zabraňují patogenům, aby se na ni nalepily a dále se dostaly do krevního oběhu. Nativní kolostrum obsahuje kromě protilátek i další složky, které stimulují a dotvářejí vlastní imunitní systém a ovlivňují vývoj řady dalších orgánových systémů u novorozených telat – např.

Imunologická kvalita mleziva

Rutinní kontrola – odhad kvality mleziva může být jedním z klíčových prvků pro adekvátní zavedení řízení krmení telat mlezivem.

Faktory ovliv ň ující imunologickou kvalitu mleziva

 • Plemeno
 • Po ř adí laktace
 • Objem
 • Doba od otelení k podojení
 • Zdravotní stav krav
 • Doba stání na sucho
 • Výživa krav v období stání na sucho
 • Expozice k patogen ů m a vakcinace

Naše studie (Staněk et al., 2017) prokázala, že mlezivo získané v objemu do 8 l mělo prokazatelně vyšší obsah IgG než mlezivo nadojené v objemech nad 8 l. 1991) zjistila vyšší koncentraci imunoglobulinů v kolostru o obj. do 8,5 l. Výsledky naší studie (Staněk et al., 2017) také ukázaly, že mlezivo nadojené do 4 hodin po otelení mělo výrazně vyšší obsah IgG než mlezivo získané později. Vědecké práce ukazují, že různé krmné dávky (KD) v suchém období, v souladu s normami požadavků na živiny, nemají významný vliv na objem nebo koncentraci Ig v mlezivu (Dardillat et al., 1978;.

Mikrobiologická kvalita mleziva

Výskyt p ů vodc ů infek č ních onemocn ě ní v mlezivu

Mezi hlavní patogeny, které mohou kontaminovat mlezivo při jeho odběru (např. pokud je vemeno kontaminováno výkaly) a dále při manipulaci a skladování, patří fekální koliformní bakterie (Escherichia coli) nebo Salmonella spp. Uvedená infekční agens mohou u telat přímo vyvolat různá onemocnění (enteritidy, sepse, infekce kloubů, uší apod.), které mohou vést až k úhynu telat, ale mohou být i příčinou latentních či subklinických infekcí . , které se projevují až později ve věku zvířat (např. paratuberkulóza).

Mikrobiální kontaminace a dopad na imunitní výbavu telete

Úrove ň mikrobiální kontaminace, hodnocení

Úroveň kontaminace mlezivem v mléčných farmách se velmi liší. 2002) ve své studii v Kanadě zdokumentovali, že ve vzorcích zkrmovaného kolostra byla průměrná CPM pouze 23 tis. KTJ∙ml-1, ale 35,9 % vzorků bylo považováno za kontaminované, protože obsahovaly CPM vyšší než 100 tis. Ve studii hodnotící vzorky kolostra přítomné v den návštěvy na 67 farmách ve 12 státech USA bylo zjištěno, že průměrný obsah CPM byl 79,4 tis. KTJ∙ml-1 a ​​43 % mleziva obsahovalo CPM vyšší než 100 tis. . 2016) uvádí, že ze vzorků získaných z 24 mléčných farem v Austrálii 58 % vzorků splnilo požadavek na prahovou hodnotu až 100 000. Když Heinrichs a Jones (2017) hodnotili 55 vzorků mleziva z pensylvánských farem, zjistili u některých z nich velmi silnou mikrobiální kontaminaci (průměrné CPM 997,5 tis. KTJ∙ml-1, přičemž 55 % z nich splnilo limit <20 tis. KTJ∙ ml -1).

Skladování a manipulace s mlezivem

Krátkodobé uchování mleziva

 • Chlazení
 • Konzervace sorbanem draselným
 • Pasterace
 • Okyselování

Chlazené mlezivo bez předchozí konzervace by mělo být telatům podáváno nejpozději 24 hodin po dojení, zatímco pokud je ošetřeno sorbátem draselným, pak až 96 hodin (Stewart et al., 2005). Autoři dospěli k závěru, že k zodpovězení otázky, jak účinná je taková mírná pasterizace pro eliminaci živých MAP v kolostru, je zapotřebí dalšího výzkumu (Godden et al., 2006). Existují práce, které popisují zhoršení příjmu v závislosti na použitém produktu a sezóně, ale také práce, které tento efekt nepotvrzují (Polzin et al., 1977).

Tabulka 2: Průměrné počty mikroorganismů (log10 KTJ∙ml -1 ) v mlezivu v závislosti na způsobu jeho uchování (upraveno podle Stewarta a kol., 2005)
Tabulka 2: Průměrné počty mikroorganismů (log10 KTJ∙ml -1 ) v mlezivu v závislosti na způsobu jeho uchování (upraveno podle Stewarta a kol., 2005)

Dlouhodobé uchování mleziva

 • Zamražení

Rozmrazování mleziva

 • Vodní láze ň
 • Mikrovlnné zá ř ení

Tato pracovní rutina má však jednu velkou nevýhodu, a to rychlé ochlazení teplé vody a neúměrné prodloužení doby rozmrazování mleziva. Mikrovlnka je dnes běžným standardem v každé domácnosti, ale zatím není tak rozšířená jako nástroj na rozmrazování mleziva. Bylo zjištěno, že mlezivo rozmrazené v mikrovlnné troubě má nižší celkový obsah bílkovin a IgA, přičemž mlezivo poněkud koagulovalo. 2010), kteří porovnávali účinek rozmrazování kolostra ve vodní lázni při 46 °C a v mikrovlnné troubě při 250 W po dobu 15 minut, zjistili, že pokles obsahu IgG byl u obou ošetření stejný, na úrovni 44 .

Možnosti ov ěř ování imunologické kvality mleziva

P ř ímé stanovení IgG v mlezivu

Alternativou k RID je metoda ELISA, která je sice cenově dostupná, ale vzhledem k nutnosti vícenásobného ředění vzorku je její přesnost v mnoha případech nejistá. Přímé stanovení IgG v mlezivu (ale i krevním séru či plazmě telat) je v současnosti více využíváno ve vědecké sféře než v každodenní praxi.

Odhad obsahu IgG kolostrom ě rem

Problémy s hodnocením kvality mleziva pomocí kolostra mohou nastat, pokud není mlezivo měřeno při teplotě doporučené výrobcem (tj. teplotě použité při kalibraci), která je typicky mezi 20 a 23 °C. Skutečný obsah Ig v mlezivu byl však na odhadované hodnotě: .. a) při teplotě o 5 °C nižší, a to 40,8 g.l-1 (nízká teplota naměřeného mleziva PŘEDCEŇUJE výslednou hodnotu), .. b) při teplota 22 °C v podstatě stejná, a to 54,4 g.l-1 (pokojová teplota měřeného mleziva odpovídala teplotě doporučené výrobcem, proto kolostrametr jen s malým rozdílem ukazoval SPRÁVNĚ - jde o metodu odhadu) , .. c) při teplotě o 37 °C vyšší, konkrétně 66,4 g.l-1 (teplota blízká tělesné teplotě naměřeného mleziva výslednou hodnotu PODCEŇUJE). Častým problémem kolostra měřičů (kromě jejich křehkosti) je proto nesprávný výpočet kvality kolostra, neboť výsledky jsou silně ovlivněny teplotou kolostra, jeho pěnivostí, poměrem tuku k celkovému množství kolostra. pevných látek, obsah volných plynů v mlezivu po dojení aj. 2015) zjistil poměrně vysokou korelaci (r=0,77) mezi výsledky získanými RID a hustoměrem, ale odpovídala pouze hodnota 80 g.l-1 naměřená kolostrem. nejlépe do 50 g.l-1 IgG detekované RID.

Odhad obsahu IgG refraktometrem

Možnosti ov ěř ování mikrobiální kontaminace

Stanovení CPM laboratorn ě

Pro posouzení úrovně kontaminace lze použít limitní hodnoty podle McGuirka a Collinse (2004), které jsou <100 tisíc pro CPM. KTJ∙ml-1 mleziva a KB <100 KTJ∙ml 1. Dále lze pracovat s nálezy konkrétních mikroorganismů, podle jejich příslušnosti ke skupinám podle pravděpodobného původu: a) patogeny mléčné žlázy (původci) mastitida) , b) mikroorganismy běžně se vyskytující na kůži a sliznicích, c) fekální kontaminanty, d) mikroorganismy životního prostředí. V rámci našeho projektu jsme provedli komplexní mikrobiologickou studii 108 vzorků z 18 farem (Nejedlá et al., 2018), výsledky jsou uvedeny v grafu 2 a tabulce 3.

S podrobnějšími výsledky může chovatel dále cíleně pracovat na optimalizaci kritických bodů podle příslušné skupiny detekovaných mikrobiálních kontaminantů (patogeny mléčné žlázy - optimalizace managementu zdraví mléčné žlázy a týmových postupů; fekální kontaminanty - hygiena jalovic a krav v období stání na sucho včetně kontroly postupů hygieny dojení apod.). Výsledky uvedené v tabulce 3 ukazují, že Enterococcus spp., který patří do skupiny fekálních kontaminantů, byl izolován ze 71,0 % vzorků.

Tabulka 3: Záchyt vybraných druhů mikroorganismů ve 108 hodnocených mlezivech a jejich zatřídění do skupin dle pravděpodobného původu (upraveno podle Nejedlé a kol., 2018)
Tabulka 3: Záchyt vybraných druhů mikroorganismů ve 108 hodnocených mlezivech a jejich zatřídění do skupin dle pravděpodobného původu (upraveno podle Nejedlé a kol., 2018)

Nep ř ímé ov ěř ení zdroj ů kontaminace

Navržený postup kontroly kvality mleziva vychází ze znalosti přetrvávajícího nepříliš uspokojivého stavu mlezivových protilátek u telat v ČR (Šlosárková et al., 2014; . Šlosárková et al., 2017a) a z našich současných poznatků. průměrné úrovně imunologické a nevyhovující úrovně mikrobiologického kvalitního kolostra v chovech dojnic v ČR (Staněk et al., 2016; Staněk et al., 2017; Nejedlá et al., 2018; Pechová et al., v tisku) . Před řešením nebyla v ČR publikována žádná vědecká práce o jejich využití k on-farmovému ověřování imunologické kvality kolostra. Díky našemu přesnému vyšetření IgG v mlezivu pomocí RID a současnému stanovení IgG refraktometrií (Pechová et al., v tisku) je možnost použití multifunkčního refraktometru s Brixovou stupnicí pro kontrolu imunologické kvality mleziva za podmínek Česká republika je nový účinný postup.

Základem programů potlačujících výskyt paratuberkulózy jsou: a) hygiena porodních beden, b) hygienický odběr mleziva (tj. minimalizace rizika kontaminace z prostředí pozitivních chovů), c) používání pouze mleziva od ELISA negativních matek. (Collins et al., 2010) ad) odchov telat v prostředí bez kontaminace MAP. Velmi vysoká míra bakteriální kontaminace mleziva v České republice zjištěná v naší studii ukazuje na nutnost komplexního řešení a sledování mikrobiální kvality mleziva. Pro tuto certifikovanou metodiku jsme jako první v ČR provedli první studii hodnocení kvality kolostra, a to jak z imunologického, tak z mikrobiologického hlediska.

V případě hodnot detekovaných optickým a digitálním refraktometrem MISCO jsou střední a střední hodnoty řady rovny nebo vyšší než 23 % Brix, což je prahová hodnota, kterou jsme odvodili pro označení kolostra jako kvalitní , vhodné i ke zmrazení (Pechová et al., v tisku). Pro kompetentní kontrolu kvality mleziva proto doporučujeme pravidelně i indikovaně kontrolovat úroveň imunologické i mikrobiologické kvality mleziva a výrazně zvýšit kontrolu v hygienické části extrakce mleziva. Ohledně vhodnosti metody dekontaminace kolostra byl proveden experiment s 12 vzorky kolostra, u kterých se projevily účinky gama záření (28 kGr, 8 hodin), šetrná pasterizace (60 °C, 30 minut), okyselení (při pH 4,4) byly vystaveny. ), porovnával aktivní rozmrazování ve vodní lázni (50 °C, 45 minut) a rozmrazování v mikrovlnné troubě (160 W, 15 minut) na jeho vybrané mikrobiologické a imunologické parametry (Krejčí et al., 2018).

Z hlediska managementu zdraví telat je hlavní výhodou metody možnost zavedení efektivního systému hodnocení imunologické a mikrobiologické kvality mleziva v chovu a kontroly míry kontaminace zařízení a nádob používaných pro získávání, skladování a krmení kolostrem.

Tabulka 4: Imunologická kvalita mleziva (RID, refraktometry; Pechová a kol., v tisku; n = 1522)
Tabulka 4: Imunologická kvalita mleziva (RID, refraktometry; Pechová a kol., v tisku; n = 1522)

Náklady spojené se zavedením ov ěř ování kvality mleziva

P ř ínosy spojené se zavedením kontrol kvality mleziva

The effect of colostrum storage conditions on serum immunoglobulin G concentration of dairy heifers and pre-weaning health and growth rate. Influence of preservation methods on the quality of colostrum from New Zealand dairy farms. Heat treatment of colostrum increases the efficiency of immunoglobulin G absorption in high, medium and low quality colostrum.

Effects of feeding heat-treated colostrum on passive transfer of immune and nutritional parameters in neonatal dairy calves. Use of colostrum from rotavirus-immunized cows as a single feed to prevent rotavirus-induced diarrhea in calves. Nationwide evaluation of quality and composition of colostrum on dairy farms in the United States.

Evaluation of colostrum quality in the Czech Republic by radial immunodiffusion and different types of refractometers, Vet. Relationship between bacterial levels in colostrum and efficiency of immunoglobulin G absorption in newborn dairy calves. To apportion the mortality risk associated with inadequate passive transfer of colostral immunoglobulins in dairy calves.

Quality of colostrum and influencing factors in dairy herds in the Czech Republic.

PROSTORNÉ A HYGIENICKÉ USTÁJENÍ KRAV PŘED PORODEM A BĚHEM NĚJ

ZÍSKÁVÁNÍ MLEZIVA – FAKTOR ČASU

MINIMALIZACE MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE MLEZIVA PŘI JEHO ZÍSKÁVÁNÍ

Jedním ze základních úkonů záchodu vemene i před dojením mlezivem je dezinfekce struků před dojením (předmáčení), např. musí být mokrý záchod (sprcha), kromě zcela špinavého vemene. vyloučeno, protože bez dostatečného vysušení vede k vysoké kontaminaci. Pokud je vyžadována toaleta pro mokré vemeno, je třeba použít čistý hadřík a čistou vodu s přidaným dezinfekčním prostředkem.

MINIMALIZACE MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE MLEZIVA PO JEHO NADOJENÍ

Stejné mlezivo lze navíc zamrazit v 1 litrové láhvi, pokud na farmě platí požadavek co největšího objemu prvního nápoje (tedy až 4 litry), protože lze zamrazit 3 + 1 litrové láhve . kombinovaný. Na farmách se zvláštním režimem odchovu telat (např. při potlačování paratuberkulózy) je třeba přísně dbát na to, aby tele dostávalo mlezivo pouze od testované negativní krávy (vlastní matka nebo jiná negativní kráva), případně náhražku mleziva, krmené smíšené kolostrum je vyloučeno. Colostrum lze skladovat ve zmrazeném stavu po dobu až jednoho roku bez výrazného snížení jeho imunologické kvality (s výjimkou devitalizace imunitních buněk).

Použít lze PET lahve o objemu 1 až 3 litry, ale také speciální 4litrové kartuše (vpravo) vhodné pro ohřev a krmení telete. Dostatečný objem a stálá teplota (max. 60 °C) zajistí rozmrznutí mleziva za 45 až 80 minut – v závislosti na objemu láhve a teplotě vody. Ve vodní lázni (teplota max. 60 °C) je žádoucí při rozmrazování obsah mrazicí nádoby promíchat (obojí lze zaručit použitím pračky).

HODNOCENÍ IMUNOLOGICKÉ KVALITY MLEZIVA

Příklady dvou výsledků v optickém refraktometru: levé kolostrum velmi nízké kvality (méně než 13 % Brix), pravé kolostrum vynikající kvality (téměř 28 % Brix). d) posouzení mleziva a příklady jeho možného použití podle výsledků % Brix (tabulka vychází z výsledků naší studie provedené na 1522 vzorcích kolostra). Pokud chcete mít jednotný postup krmení telat mlezivem, zamrazte jej a poté použijte ke krmení jednu třílitrovou láhev a dodržujte nejdůležitější pravidlo: tele by mělo při prvním krmení dostat maximální možné množství mleziva .

KONTROLA MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE MLEZIVA

Odhalte rizikové body – zdroje kontaminace kolostra pomocí rychlých testů, které odhalí zbytková množství bílkovin nebo laktózy. Jedná se o orientační testy a slouží k posouzení hygienické úrovně nádob, nářadí a zařízení, které přicházejí do styku s mlezivem nebo mlékem. Rychlé testy pro zjištění zbytkového množství bílkoviny nebo laktózy včetně indikace stupnice pro stanovení intenzity kontaminace (přítomnost bílkoviny/laktózy). √ CLEAN - OK.

Schéma čištění nádobí, pomůcek a zařízení přicházejících do styku s mlezivem a mlékem.. a) odstranění zbytků mleziva = opláchnutí nádobí vlažnou vodou (nepoužívat příliš horkou vodu, která by vedla k ulpívání bílkovin na stěnách nádoby a tvorbu nežádoucího biofilmu). Čištění by mělo trvat minimálně dvě minuty, zvláštní přesnost je potřeba zejména u jehel a jícnových trubiček, které jsou hůře dostupné. d) Nádobí a náčiní znovu řádně umyjte v teplé vodní lázni a poté je vložte do lázně s kyselinou. Před každým dalším použitím vypláchněte nádoby a krmné pomůcky pro telata alespoň vlažnou vodou, nejlépe teplou.

DALŠÍ MOŽNÉ OŠETŘENÍ KOLOSTRA

Obrázek

Tabulka 1: Vybrané aspekty managementu mlezivové výživy ve 136 tuzemských chovech (Staněk, 2013)
Tabulka 2: Průměrné počty mikroorganismů (log10 KTJ∙ml -1 ) v mlezivu v závislosti na způsobu jeho uchování (upraveno podle Stewarta a kol., 2005)
Tabulka 3: Záchyt vybraných druhů mikroorganismů ve 108 hodnocených mlezivech a jejich zatřídění do skupin dle pravděpodobného původu (upraveno podle Nejedlé a kol., 2018)
Tabulka 4: Imunologická kvalita mleziva (RID, refraktometry; Pechová a kol., v tisku; n = 1522)
+3

Odkazy

Související dokumenty

Nejčastější a nejpopulárnější jsou krouţky kontroly kvality, které se vyznačují skupinovou činností v rámci kaizen a kromě kvality jako takové se zabývají také

Předmětem této práce je však nanoindentace, která je vedle ostatních metod, používaných na určování tvrdostí, zcela specifická. Hlavním rozdílem je

K hodnocení a navrhování opatření budu používat nástroje kontroly kvality jako Paretův diagram, Ishikawův diagram a relační diagram.. Výsledkem by mělo být zvýšení

Zároveň jsem si také vzpomněla sama na sebe, jaká jsem byla jako začínající čtenář, jaké knihy jsem měla ráda a proč.. „Prvním krokem ke čtenářství a k vytvoření

Analysis of the Language of Internet Forums, Twitter Messages and YouTube Video Comments.. Vypracoval: Ondřej

Na evidenci výsledků kontroly kvality testovaných výrobků potřebujeme 10 minut plus dalších 5 minut na evidenci podrobného výsledku v případě, že je výrobek vadný..

The expression of GCLC, GSS and GSR in mice group E having treatment of vitamin C, GSH and vanadyl trehalose was significantly higher than mice in VC + VT Group (group C)

Propojení otevřenosti ke změně s osobním přístupem v rámci transformačního stylu vedení manažerů po- vede ke zlepšení vztahů na pracovišti, většímu porozumění,

The LD isoenzyme pattern of calf tissues 10 calves and serum January, 12 calves are expressed as the end points of resultant vectors in basic model SV5,LD1-5... On the other hand,