• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Tento Akční plán vychází z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Podíl "Tento Akční plán vychází z"

Copied!
24
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SEMILY NA ROK 2023

Tento Akční plán vychází z Komunitního plánu sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Semily pro rok 2021 – 2025.

(2)

1

Obsah

Zkratky použité v textu ... 2

Úvod ... 3

Přehled jednotlivých priorit, aktivit a opatření ... 4

1. Cíl 1 – Podpora, rozvoj a udržitelnost systému poskytovaných soc. služeb ... 6

2. Cíl 2 - Vznik nových sociálních služeb ... 11

3. Cíl 3 –Podpora souvisejících služeb ... 14

4. Cíl 4 –Společné všeobecné priority ... 17

Tabulka č. 1 - Základní síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících na území SO ORP Semily... 20

Závěr ... 23

(3)

2 Zkratky použité v textu:

a.s. Akciová společnost

CIPSLK Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje CSU Český statistický úřad

CZPLK Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje

DC Dětské centrum

DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením DPS Dům s pečovatelskou službou

ČSÚ Český statistický úřad

KPSS Komunitní plán sociálních služeb

KÚ Krajský úřad

MMN Masarykova městská nemocnice

MP Městská policie

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí NNO Nestátní nezisková organizace

NNPsP Nemocnice následné péče s poliklinikou OOP Obvodní oddělení policie

OOSV Občané ohrožení sociálním vyloučením o. p. s. Obecně prospěšná společnost

ORP Obec s rozšířenou působností o. s. Občanské sdružení

OZP Osoby se zdravotním postižením PAS porucha autistického spektra PČR Policie České republiky

PD Projektová dokumentace

PnP Příspěvek na péči

p.o. Příspěvková organizace POU Pověřený úřad

PS Pracovní skupina, pečovatelská služba RsDM Rodiny s dětmi a mládež

SAS Sociálně aktivizační služby SO Správní obvod

s.r.o. Společnost s ručením omezeným

SOZP Senioři a osoby se zdravotním postižením

SPRSS LK Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje SS Sociální služby

SSP Služby sociální péče

SWOT Analýza silných a slabých stránek projektu

UP Úřad práce

UPCHR Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ZP Zdravotně postižení

z.s. Zapsaný spolek

z.ú. Zapsaný ústav ZM Zastupitelstvo města

ZS Základní síť poskytovatelů sociálních služeb ŽBB Život bez bariér

(4)

3

Úvod

Tvorba Akčního plánu pro rok 2023 vychází ze stanovených priorit a opatření, které jsou vytyčeny v Komunitním plánu sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Semily pro rok 2021-2025. Je to nástroj, který pomáhá jednotlivé priority a opatření kontrolovat, vyhodnocovat a hledat další oblasti, na které je potřeba zaměřit pozornost.

Hlavní úkoly akčního plánu jsou:

• podpora rozhodovacích procesů a činností pro pracovní skupiny

• zavedení a podpora jednoduchých kontrolních mechanizmů

• sjednocení přístupů při přípravě a realizaci opatření

• podpora pro projednání s dalšími subjekty (Libereckým krajem, partnery, poskytovateli dotací apod.)

• sledování naplňování plánovaných aktivit

• posílit povědomí o sociální podpoře v našem území a zajistit předávání informací mezi občany ORP Semily

• najít vyhovující systém společného financování sociálních služeb obcí v ORP Semily

Součásti akčního plánu je:

• přehled aktuálních opatření určených k přípravě nebo realizaci pro daný rok

• konkrétní popis rozvojových opatření

(5)

4

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PRIORIT, AKTIVIT A OPATŘENÍ

Priorita 1: Podpora, rozvoj a udržitelnost systému poskytovaných sociálních služeb, tzv. základní sítě sociálních služeb (viz. tab. 13), dle zákona č. 108/2006 Sb.

Priorita 2 - Vznik nových sociálních služeb

Domov pro OZP §48 Služby sociální péče Tereza, p.o.

Vznik nové služby pro osoby s duševním onemocněním s kapacitou 16 osob Domov pro seniory a DZR

§ 49 a 50 ALCH Lomnice, SE Vznik domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Lomnici/Pop.

Chráněné bydlení pro osoby s chronickým duševním a mentálním postižením

§ 51

Služby sociální péče Tereza, p.o.

Vznik chráněného bydlení v návaznosti na transformaci organizace služby Život bez bariér, z. ú.

Vznik chráněného bydlení pro osoby s tělesným, mentální a kombinovaným postižením a duševním onemocněním.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

§ 62

Vznik nízkoprahového nebo

volnočasového centra pro děti a mládež

SAS pro rodiny s dětmi

§ 65 Charita Semily Vznik sociálně aktivizační služby pro

rodiny s dětmi pro Semilsko

Priorita 3 – Podpora souvisejících služeb

Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu děti a mládež a jejich rodiče

Specifická primární prevence pro děti a mládež Preventivní aktivity pro rodiče dětí

Podpora souvisejících SS pro děti, mládež, jejich rodiče, OZP a seniory Pevný harmonogram preventivních akcí

Podpora souvisejících služeb pro

cílovou skupinu senioři a OZP Podpora volnočasových a preventivních aktivit pro seniory a OZP

Zabezpečení bezbariérovosti

Zabezpečení bezbariérových úprav bytů pro seniory a OZP na Lomnicku

Bezbariérové přístupy do veřejných objektů Podpora a navýšení služeb

sociální rehabilitace

Navýšení stávající kapacity služby sociální rehabilitace službou Apropo, o.p.s (pro oblast Lomnicka)

(6)

5

Udržení AT poradny Ambulantní služba pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, včetně léčby gamblerů

Sociální služby určené pro osoby s chronickým duševním

onemocněním

Vznik multidisciplinárního týmu koordinujícího služby ambulantní, terénní i pobytové, kdy bude komplexně zajištěna péče cílové skupiny

Priorita 4 – Společné, všeobecné priority Podpora informovanosti o

sociálních službách, službách souvisejících a nárocích jednotlivých cílových skupin

Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti

Zvýšení informovanosti zástupců samospráv obcí v celém ORP Semily

Podpora procesu komunitního plánování na území ORP Semily

Pravidelné setkávání pracovních skupin

Monitoring a vyhodnocení komunitního plánu

Aktualizace katalogu sociálních

a návazných služeb Vydání aktuálního katalogu v tištěné i elektronické podobě

Financování sociálních služeb

Jednání s obcemi na dosažení dohody o spolufinancování sociálních služeb. Zapojení jednotlivých obcí regionu je zcela zásadní pro udržení kvality a rozsahu stávajících služeb.

(7)

6

1. CÍL 1 – PODPORA, ROZVOJ A UDRŽITELNOST SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOC. SLUŽEB

Číslo 1.1. Název opatření

Udržitelnost a zachování kapacity sociálních služeb

Konkrétní popis rozvojového opatření

Udržení či rozvoj nastaveného standardu sítě sociálních služeb v ORP v závislosti na potřebách uživatelů v návaznosti na tab. č. 13 v Komunitním plánu, pro rok 2023 je Základní síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících na území SO ORP Semily aktualizována tabulka číslo 1.

Vazba na strategické

dokumenty

KP: priorita 1

Cílová skupina Dle druhu sociální služby

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb ORP Semily, Města Semily a Lomnice nad Popelkou, Krajský úřad LK.

Předpokládané finanční zdroje

MPSV a EU, Liberecký kraj, obce, úhrady od uživatelů, dary, nadační fondy,

Číslo 1.2. Název opatření

Rozšíření pečovatelské služby do obcí regionu

Konkrétní popis rozvojového opatření

Je nutné podporovat v celém ORP poskytování pečovatelské služby a osobní asistence. Služby jsou poskytovány v domácnosti klientů.

Podporují uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích (nemoc, stáří, zdravotní postižení) zůstávat ve svém přirozeném prostředí.

Pečovatelská služba (§40) - Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, p.o. – je poskytována osobám, především seniorům a osobám zdravotně postiženým v domácnostech na území města Lomnice nad Popelkou a integrovaných obcích města (Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Želechy) a dále v obcích s dojezdovou vzdáleností 10 km od Lomnice nad Popelkou. Služba je poskytována denně (včetně sobot, nedělí a svátků). Služba je poskytována osobám bez omezení věku.

Pečovatelská služba (§40) - Sociální služby Semily, p.o. – cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané města Semil a spádových obcí, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy a zdravotní postižení nebo omezení v důsledku věku jim brání zvládnout každodenní úkony. Za spádové obce pro účely poskytování výše uvedených sociálních služeb jsou přednostně považovány takové obce, které nemají svůj obecní úřad a městské části města Semily, tj. Bítouchov, Podmoklice,

Klinkovice, Spálov, Nouzov, Cimbál.

V případě volné kapacity služby je možné za tyto obce považovat obce do max. 10 km od centra města Semily.

(8)

7

Za takové obce byly předběžně určeny: Chuchelna, Bořkov, Slaná, Hořensko, Benešov, Příkrý, Bozkov, Záhoří.

Služba je poskytována Po – Pá: 6:30-19:00, So, Ne, svátek: 8:00-11:30.

Pečovatelská služba (§40) – ZDRAVOŠ PÉČE, s.r.o

Služby jsou poskytovány v režimu pověření KÚ LBC za spolupráce s městy (§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav a novelizací, především §40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu č.505/2006 Sb.)

Služby jsou poskytovány na principu vícezdrojového financování, mj. za finanční podpory MPSV.

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou:

Osoby s trvalým bydlištěm na území obcí, se kterými je uzavřena Veřejnoprávní smlouva.

Osoby, které ztratily soběstačnost v péči o sebe nebo domácnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení.

Senioři.

Další uživatelé – občané, kteří nejsou příjemci starobního ani invalidního důchodu, avšak žijí osaměle a z důvodu přechodného zhoršení stavu nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost a potřebují pečovatelské úkony. Služba je zde poskytována na přechodnou dobu.

TPS poskytuje tyto základní činnosti: dle Vyhl. 505/2006 Sb.:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 1 Cílová skupina Senioři a OZP

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Poskytovatelé sociálních služeb Předpokládané finanční

zdroje

MPSV, KÚ LK, obce, prostřednictvím projektů, platby od uživatelů

Číslo 1.3. Název opatření

Změna kapacity v důsledku transformace sociální služby Týdenní stacionář Služeb sociální péče Tereza, p.o. (snížení kapacity Týdenního stacionáře)

Konkrétní popis rozvojového opatření

Proběhne snížení kapacity: 12 osob. (teď 23)

Jednolůžkové pokoje umožní větší soukromí a individuální přístup, možnost většího prostoru při svém svobodném

rozhodování, zlepšení hygienického zázemí (samostatná sprcha a WC), svobodnější rozhodování při stravování, možnost samostatného vaření a nakupování, praní prádla … Služba bude podporovat udržování a rozvoj schopností, dovedností

a odpovědnosti vedoucí k jeho samostatnosti...

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 1

Cílová skupina Cílovou skupinou budou osoby:

(9)

8

• s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí,

• osoby s mentálním postižením,

• osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití.

Služba bude určena pro osoby ve věku od 19 do 60 let.

Doba realizace Do roku 2025

Odpovědnost za realizaci Liberecký kraj, Služby sociální péče Tereza Předpokládané finanční zdroje Liberecký kraj

Číslo 1.4. Název

opatření

Rozšíření kapacity poskytování služby sociální rehabilitace Fokus Semily, z.s.

Konkrétní popis rozvojového opatření

U SR Od roku 2023 v rámci reformy psychiatrické péče dojde v rámci projektu k rozšíření služby Sociální rehabilitace k navýšení úvazku na 4,0.

Multidisciplinární tým SR se od 1.1.2023 dělí na úvazky takto:

Sociální pracovník (1,0 úvazek), pracovník sociálních službách včetně peer konzultanta (2,9 úvazku), psychoterapeut (0,1 úvazku).

Cílem služby sociální rehabilitace je především:

• zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti

• a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

• aktivovat uživatele, zvýšit jeho sebevědomí posilováním jeho silných stránek a dovedností a podporovat

samostatnost a nezávislost klientů tréninkem sociálních dovedností potřebných v běžném životě.

• zprostředkovávat uživateli kontakt se sociálním prostředím a podporovat ho při hledání přátel, zábavy

• a koníčků.

• vzděláváním a aktivizací klienta rozvíjet a upevňovat jeho pracovní návyky, dovednosti a kontakty.

Služba je poskytována v terénu i ambulantně pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin. V ORP Semily, Jilemnice, Železný Brod.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 1

Cílová skupina Osoby 16-75 s chronickým duševním onemocněním,

kombinovaným postižením a s mentálním postižením – lehká a střední mentální retardace

Doba realizace 2021-2025

Odpovědnost za realizaci Fokus Semily, z.ú.

Předpokládané finanční zdroje MPSV, KÚ LK, prostřednictvím projektů, ORP

(10)

9 Číslo 1.5. Název

opatření

Rozšíření kapacity poskytované služby denního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou, Život bez bariér, z.ú.

Konkrétní popis rozvojového opatření

Rozvoj denního stacionáře Lady clubu a Gentleman clubu. Cílovou skupinou jsou uživatelé s Alzheimerovou chorobou a demencí. Od 1.1.2023 plánovaná kapacita 15 uživatelů.

Služba poskytuje tyto základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb.

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• Poskytnutí stravy

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• Sociálně terapeutické činnosti

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována ambulantní formou, pondělí, středa, pátek v době od 7:00 do 15:00 hod. a úterý, čtvrtek v době od 7:00 do 18:00 hod. Služba DS je placená.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 1

Cílová skupina Osoby s Alzheimerovou chorobou

Doba realizace 2023

Odpovědnost za realizaci Život bez bariér, z.ú.

Předpokládané finanční zdroje

Královéhradecký kraj, obce

Číslo 1.6. Název opatření

Rozšíření služby sociální rehabilitace na terénní formu, Život bez bariér, z. ú

Konkrétní popis rozvojového opatření

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných, pro samostatný život

nezbytných činností. Činnosti probíhají způsobem, který využívá a umožňuje zachovat schopnosti, potenciál a kompetence klientů.

Život bez bariér spatřuje v této službě důležitost, a to nejen v ambulantní formě, ale i terénní formě.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 1

Cílová skupina Osoby ve věku od 16 do 80 let: s tělesným postižením, mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Život bez bariér, z.ú..

Předpokládané finanční zdroje

Královéhradecký kraj, obce

(11)

10 Číslo 1.7. Název

opatření

Navázání spolupráce Apropo Jičín, o.p.s.

Konkrétní popis rozvojového opatření

Klienti z Lomnice nad Popelkou převážně navštěvují či navštěvovali speciální základní školu či praktickou školu. V současné době se jedná 4 klienty. První klient navštěvuje denní stacionář a keramiku, účastnil se též pobytu, který pravidelně Apropo Jičín pořádá. Druhý využil odborného sociálního poradenství. Poslední klient navštěvuje denní stacionář, využívá fakultativní navazující služby a osobní asistenci.

Další klientka je z Bradlecké Lhoty, tato dívka dochází nyní již jen sociálně terapeutické dílny a využívá služeb osobní asistence. Dříve navštěvovala i sociální rehabilitaci.

Spolupráce byla obnovena v roce 2022, do skupiny komunitního plánování Lomnice nad Popelkou byla zařazena Manažerka sociálních služeb Bc. Marie Částková, DiS. Cílem je spolupráci udržet a rozvíjet. Komunikovat pomocí setkání skupiny, a i pomocí mailové komunikace předávat dál informace o fungování služby, která se nachází v Královéhradeckém kraji.

Služby jsou poskytovány v Jičíně a v dojezdu 20 km.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 1

Cílová skupina Osoby s chronickým duševním onemocněním Osoby s kombinovaným postižením

Osoby s mentálním postižením Osoby s tělesným postižením Osoby v krizi

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Apropo Jičín, o.p.s., koordinátor, Předpokládané finanční

zdroje

Nevyčísleno

Číslo 1.8. Název opatření

Rozšíření kapacity poskytovaných sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Konkrétní popis rozvojového opatření

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové SS osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se nejsou schopny obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena jiná pomoc.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 1

Cílová skupina OZP jejichž schopnosti v oblasti péče o vlastní osobu a o domácnost jsou sníženy z důvodu zdravotního stavu. OZP jejichž schopnosti v oblasti péče o vlastní osobu a o domácnost jsou sníženy z důvodu zdravotního stavu.

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci MMN, a.s., Semily.

Předpokládané finanční zdroje

MMN, a.s, dotace

(12)

11

2. CÍL 2 - VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Číslo 2.1. Název opatření

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nebo volnočasového centra pro děti a mládež

Konkrétní popis rozvojového opatření

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále také jen NZDM) je jednou z forem nízkoprahového zařízení a patří mezi sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.[1] Tato služba se zaměřuje především na neorganizovanou mládež na velkých sídlištích, v rizikových oblastech, kde je málo organizovaných aktivit pro tuto skupinu. Tato služba je snadno dostupná, bezplatná a především anonymní. Tato služba funguje především jako prevence rizikového chování. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

K realizaci je potřeba najít vhodného poskytovatele služby, nalezení vhodných prostor a v neposlední řadě dostatek finančních

prostředků na provoz služby.

Aktivity naplňující opatření:

• Zajištění finančních prostředků na rozvoj sociální služby v ORP Semily.

• Kvalitní a dostatečné personální zajištění služby.

• Zajištění vhodných prostor k poskytování služby.

• Podpora města Semily, Lomnice nad Popelkou a Libereckého kraje.

• Nalezení vhodného poskytovatele služby či provozovatele zařízení

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 2

Cílová skupina Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Doba realizace Průběžně, po celou dobu plánovacího procesu Odpovědnost za realizaci MPSV, EU, LK, Město Semily, obce v ORP Semily, Předpokládané finanční

zdroje

MPSV, EU, LK, Město Semily, obce v ORP Semily…

Číslo 2.2. Název opatření

Vznik Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou

Konkrétní popis rozvojového opatření

Zařízení ve výstavbě:

Domov se zvláštním režimem

DOMOV DOMA Lomnice nad Popelkou

Registrace služby proběhne po kolaudaci budovy na přelomu jara/léta 2023 Domov se zvláštním režimem, §50 zák.108/2006 Sb., o sociálních službách a provoz bude zahájen v průběhu druhého pololetí roku 2023.

(13)

12 Vazba na strategické

dokumenty

KP: priorita 2

Cílová skupina Senioři a osoby s onemocněním Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí.

Doba realizace 2023

Odpovědnost za realizaci ALCH Lomnice, SE.

Předpokládané finanční zdroje

ALCH Lomnice, SE.

Číslo 2.3. Název opatření

Vznik nové služby SAS pro rodiny s dětmi

Konkrétní popis rozvojového opatření

Jedná se o službu vykonávanou na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a v úzké spolupráci s OSPOD Semily Je třeba zajistit rodičům a dětem psychologické poradenství.

Zájemce o službu je Charita Semily. Mezi prvořadé úkoly patří službu SAS zaregistrovat. Kancelářské a konzultační prostory má poskytovatel již zajištěné. Charita Semily muže poskytnout potravinovou pomoc a služby charitního šatníku. Potravinovou pomoc zajišťujeme (ve spolupráci s Potravinovou bankou Libereckého kraje) K dispozici jsou dva sociální pracovníci.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 2 Cílová skupina Cílová skupina:

• Osoby pečující o malé děti

• Rodiče samoživitelé

• Osoby ohrožené domácím násilím

• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Doba realizace Rok 2023

Odpovědnost za realizaci Charita Semily Předpokládané finanční

zdroje

Město Semily, Liberecký kraj, dary, sbírky,

Číslo 2.4. Název opatření

Vznik chráněného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním, kombinovaným a mentálním postižením, Služby sociální péče Tereza, p.o.,

Konkrétní popis rozvojového opatření

Vzniknou 2 byty o velikosti 2+1 splňující materiálně-technický standard pro cílovou skupinu osob.

Byty se budou nacházet v klidné části Semil. Tuto lokalitu si zvolili klienti kvůli zachování kontaktu s rodinnými příslušníky a blízkými osobami, v nácviku volného pohybu jsou už s městem Semily obeznámeni, stalo se jim důvěrným, umožní jim společenské fungování.

Chráněné bydlení zvýší soukromí klientů, prostory a vybavení budou uzpůsobeny individuálním potřebám klientů.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 2

Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,

ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.

Osoby s mentálním postižením.

(14)

13

Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani své okolí.

Služba je určena pro osoby ve věku od 19 let se střední mírou podpory.

Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Liberecký kraj, Služby sociální péče Tereza Předpokládané finanční

zdroje

Liberecký kraj, MPSV,

Číslo 2.5. Název opatření

Vznik domova pro osoby se zdravotním postižením Služby sociální péče Tereza, p.o., (2021-2023)

Konkrétní popis rozvojového opatření

Kapacita: 16 osob (nová služba, 4 domácnosti, každá pro 4 osoby) DOZP bude v Semilské zástavbě Na Vinici, cca 1,5 km od hlavní budovy. V nácviku volného pohybu jsou už klienti s městem Semily obeznámeni, stalo se jim důvěrným.

Forma poskytování: pobytová služba, provoz nepřetržitý.

Cílová Skupina:

▪ s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí,

• osoby s mentálním postižením,

• osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití.

Služba v DOZP bude určena pro osoby od 19 let se střední a vysokou mírou podpory.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 2

Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,

ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.

Osoby s mentálním postižením.

Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití.

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Liberecký kraj, Služby sociální péče Tereza Předpokládané finanční

zdroje

Liberecký kraj

Číslo 2.6. Název opatření

Podpora služby Chráněného bydlení pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a osoby s duševním postižením, Život bez bariér, z. ú.,

Konkrétní popis rozvojového opatření

Nedostatečné pokrytí této sociální služby v Lomnici nad Popelkou a okolí. Chráněné bydlení se podařilo uskutečnit, ale zatím

nesplňuje podmínku sociálního bydlení.

Zajištění kvalitní a odpovídající péče dané cílové skupině.

(15)

14

Osamostatnění klienta, přechod do běžného života, kdy pečující osoby již péči o klienta v domácím prostředí nezvládají.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 2

Cílová skupina Osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním od 3 let věku.

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Život bez bariér, z. ú., Předpokládané finanční

zdroje

Úhrady od uživatelů.

Dotace ze státního rozpočtu.

Vyrovnávací platby z rozpočtů územních samosprávných celků (obce, kraje).

Ostatní zdroje (dary fyzických a právnických osob, aj.).

3. CÍL 3 –PODPORA SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Číslo 3.1. Název opatření

Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu děti a mládež a jejich rodiče

Konkrétní popis rozvojového opatření

Specifická primární prevence pro děti a mládež:

Cílem preventivních aktivit je předcházet sociálnímu vyloučení a selhání těch, kteří jsou ohroženi kriminalitou a trestnou činností, experimentováním, užíváním návykových látek, šikanou, násilím, ale také zdravotními riziky, jako jsou poruchy příjmu potravy, bezpečnost aj. Děje se tak prostřednictvím dlouhodobých,

ucelených, interaktivních a tematicky zaměřených programů, které naplňují specifikum primární prevence. Tyto aktivity jsou zaměřeny na děti do 18 let věku (MŠ, ZŠ, SŠ). Velkou devizou je také aktivní účast středoškolských dobrovolníků na preventivních aktivitách.

Nově začlenit preventivní aktivity pro rodiče dětí:

Nově se aktivity budou zaměřovat také na rodiče dětí. Rodinné prostředí je základem, a pokud není stabilní a „zdravé“, negativně ovlivňuje především děti. Proto je nutné působit také na rodiče.

Podpora souvisejících služeb pro děti, mládež a jejich rodiče:

Volnočasové aktivity, které nabízí různé spolky, jsou důležitou součástí bio-psycho-sociálního vývoje dětí a mládeže. Děti, které tyto „kroužky“ navštěvují, smysluplně využívají svůj volný čas, učí se se svým časem nakládat, učí se komunikaci, toleranci, dle zaměření kroužku rozvíjí svoji fantazii, fyzické či duševní

schopnosti, logické myšlení atd. V ORP Semily existuje na několik desítek takových organizací a důležitá je jejich především finanční podpora.

Návrh preventivních aktivit pro školy na rok 2023:

• 1.stupeň – BESIP, Obezřetnost, Zebra se za tebe

nerozhlédne, (policie ČR, Městská policie), Zdravý způsob života.

• 2.stupeň – Jak se nestát závislákem, Kyberšikana, Finanční gramotnost, Hrou proti AIDS.

(16)

15

Akce Městské knihovny – v lednu dojde k proškolení pracovníků knihovny na obsluhu deskové hry Kybernetov, 18.1.2023 pozván první třídní kolektiv. Na podzim je v Týdnu knihoven hlavní téma:

„Mediální gramotnost“- cílová skupina je rodiče a děti.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 3

Cílová skupina Děti a mládež (3-18), rodiče dětí.

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Komise prevence, skupina Prevence soc. patologických jevů, město Semily, spolky zajišťující volnočasové aktivity, školy.

Předpokládané finanční zdroje

Město Semily, příspěvky okolních měst a obcí, dotace EU, kraje, sponzorské dary, projekty podnikatelských subjektů.

Číslo 3.2. Název opatření

Podpora volnočasových a preventivních aktivit pro seniory a OZP

Konkrétní popis rozvojového opatření

Jedná se o činnosti poskytované za účelem aktivizace seniorů a OZP, kdy dochází k navození a obnovení dovedností a schopností.

Pořádané aktivity jsou zaměřeny na prevenci v přirozeném sociálním prostředí (kyberšikana, ochrana před nekalými praktikami podomních prodejců, zdravotní rizika atd.), ale i vně (bezpečnost v ulicích). Snahou nabízených programů je společenský život, naplnění volného času a předcházení negativním vlivům.

Plánované akce:

Klub seniorů Nad Školami:

• Dvě cestovatelské přednášky.

• Tvořivé dílničky jarní i podzimní (téma si senioři teprve zvolí).

• Zájezd Cieplice.

• Výlety nejspíš po rozhlednách našeho kraje.

• Výlet na zámek Moritzburg, divadlo…

Městská knihovna Semily:

• Každou první středu se schází Klub absolventů trénování paměti.

• 24. ledna 2023 - setkání studentů virtuální univerzity třetího věku v knihovně – speciální host Ing. Vančatová:

přednáška Poutní místa Libereckého kraje

• Od 7. ledna virtuální univerzita třetího věku: 3 témata, 6 setkání (pouze důchodci):

• Základy letectví a letadlové techniky od 9.30

• Buddhistické umění Indie od 11.00

• Dějiny oděvní kultury III od 12.30

• Březen – Jak na tablet a chytrý telefon II, termíny 13.3.

a 20.3.2023

• Podzim kurzy – Bezpečný internet, Trénování paměti Klub Modřín:

• Pět klubových setkání

• Dvoje tvořivé dílny

• Čtyři turistické výlety

• Dvě posezení s doprovodným programem

• Čtyři zájezdy

• Na akcích se vystřídá cca 30 seniorů

(17)

16 Vazba na strategické

dokumenty

KP: priorita 3 Cílová skupina Senioři a OZP.

Doba realizace 2021–2025 (po celé plánovací období).

Odpovědnost za realizaci Město Semily, město Lomnice nad Popelkou, skupina a komise prevence, kluby seniorů, Městská knihovna a ostatní poskytovatelé souvisejících služeb.

Předpokládané finanční zdroje

Město Semily, příspěvky dalších měst a obcí, dotace EU, kraje, sponzorské dary, projekty podnikatelských subjektů, příspěvky členů klubů...

Číslo 3.3. Název opatření

Zabezpečení bezbariérovosti

Konkrétní popis rozvojového opatření

Bezbariérové přístupy do veřejných objektů:

Uvedená priorita vzešla napříč pracovními skupinami. Oblast bariérovosti je velmi široká, lze do ní zahrnout nejen „fyzické“

bariéry, ale i bariéry smyslové (informační tabule, zvuková znamení). Důležité je dbát na důstojnost osob, kterým je odstranění bariér určeno (např. vstupy do úřadů). Oblast bezbariérovosti se netýká jen OZP a seniorů, ale také rodičů s kočárky a malými dětmi. Veřejné objekty nepřetržitě vznikají, prochází rekonstrukcí či renovací. Bezbariérovost by tak měla být základním bodem, který má být zvažován.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 2

Cílová skupina Senioři a osoby zdravotně postižené.

Doba realizace Celé plánovací období

Odpovědnost za realizaci Město Semily, Lomnice nad Popelkou Předpokládané finanční

zdroje

Město Semily, Lomnice nad Popelkou

Číslo 3.4. Název opatření

Udržení AT poradny

Konkrétní popis rozvojového opatření

Jedná se o ambulantní službu pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, včetně léčby gamblerů. Současně je

poskytována poradenská pomoc jejich rodinným příslušníkům.

Jedná se o jedinou službu tohoto typu v Libereckém kraji. Služba je využívána také klienty z Královéhradeckého kraje. Poskytovány jsou individuální konzultace, poradenství, zajišťování léčby, individuální i skupinové terapie.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 3

Cílová skupina Osoby závislé na alkoholu a návykových látkách a jejich rodinní příslušníci.

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci MMN, a.s., Semily Předpokládané finanční

zdroje

Péče je 100 % hrazena ze zdravotního pojištění.

(18)

17 Číslo 3.5. Název

opatření

Sociální služby určené pro osoby s chronickým duševním onemocněním – vznik multidisciplinárního týmu

Konkrétní popis rozvojového opatření

Nedostatek vhodných sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním je celorepublikovým problémem. Jisté je, že počet osob s duševním onemocněním roste a možnost nabídnout jim pomoc je omezená. Navíc často chybí náhled nemocné osoby nad svojí nemocí a nepřipouští si ji. Chybí zde také služby určené primárně pečujícím o duševně nemocné, především poradenské služby nebo také služba odlehčovací.

Jako vhodné se jeví prvotně vznik multidisciplinárního týmu koordinujících služby A, T, P, tak, aby byla zjištěna komplexní péče o klienta a jeho rodinu a blízké (léčba, poradenství, sociální začleňování, rehabilitace atd.). Multidisciplinární tým by kromě koordinace i mapoval potřebnost služeb pro osoby s duševním onemocněním v území. Dalším krokem by v budoucnu mohl být vznik psychiatrického centra vč. příp. chráněného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 3

Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Město Semily, OSV, Fokus Semily, Fokus Turnov Předpokládané finanční

zdroje

Město Semily, Lomnice nad Popelkou, projekty, …

4. CÍL 4 –SPOLEČNÉ VŠEOBECNÉ PRIORITY

Číslo 4.1. Název opatření

Podpora informovanosti o sociálních službách, službách souvisejících a nárocích jednotlivých cílových skupin

Konkrétní popis rozvojového opatření

Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti: Z dotazníkového šetření, především mezi seniory, vzešla důležitá informace, a to, že jedním ze

zásadních problémů je nízká míra informovanosti o SS, službách souvisejících a dalších informacích. Cílem je proto zvýšit povědomí nejen uživatelů, budoucích uživatelů a veřejnosti, ale také zástupců samosprávných celků o jednotlivých možnostech. Dalším cílem je zlepšit informovanost, komunikaci a provázanost mezi jednotlivými sociálními poskytovateli sociálních služeb nejen v ORP Semily.

Zvýšení informovanosti zástupců samospráv obcí v celém ORP Semily.

Průběžné zveřejňování materiálů jednotlivých sociálních služeb.

Aktualizace katalogu sociálních služeb.

(19)

18

Informování prostřednictvím tištěných publikací, internetu, televizního vysílání, novin nebo dle možností informování obcí na jejich úrovni.

Ze strany obcí především podpora informativní kampaně.

Pravidelné informování zástupců obcí na společných schůzkách.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 4

Cílová skupina Všechny cílové skupiny.

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Města Semily a Lomnice nad Pop., obce, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb.

Předpokládané finanční zdroje

Obce.

Číslo 4.2. Název opatření

Podpora procesu komunitního plánování na území ORP Semily

Konkrétní popis rozvojového opatření

Pravidelné setkávání pracovních skupin a předkládání výstupů z jejich činnosti řídící skupině. Řídící skupina se setkává čtyřikrát do roka.

Podpora a udržení procesu komunitního plánování umožní to, aby na území ORP Semily byly poskytovány služby odpovídající

zjištěným skutečným potřebám. Aktualizovaný komunitní plán navíc bude sloužit jako podklad pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.

Probíhá monitoring a vyhodnocení komunitního plánu, tvorba Akčního plánu.

Komunitní plán bude po vypršení jeho platnosti aktualizován Koordinátor komunikuje se starosty obcí v ORP Semily, informuje o jednotlivých službách, o změnách ve službách a kapacitách služeb. Zjišťuje potřebnost služeb v území.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 4 Cílová skupina Všechny cílové skupiny

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Město Semily, město Lomnice nad Popelkou.

Předpokládané finanční zdroje

Město Semily, Liberecký kraj

Číslo 4.3. Název opatření

Aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb

Konkrétní popis rozvojového opatření

Na rok 2023 je v plánu vznik nového elektronického katalogu sociálních služeb a služeb navazujících v ORP Semily.

V menším nákladu je v plánu vydat i tištěný katalog sociálních služeb. Po zveřejnění katalogu bude nutné dostat fungování elektronického katalogu do povědomí veřejnosti. Při vzniku obou druhů katalogu je třeba pomoci všech zainteresovaných subjektů (obce, sociální služby,).

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 4

Cílová skupina Všechny cílové skupiny

Doba realizace 2023

(20)

19

Odpovědnost za realizaci Město Semily, město Lomnice nad Popelkou, služby Předpokládané finanční

zdroje

Město Semily, město Lomnice nad Popelkou

Číslo 4.4. Název opatření

Financování sociálních služeb

Konkrétní popis rozvojového opatření

Obce mají povinnosti dle § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťovat potřeby, zajišťovat dostupnost informací, spolupracovat při zprostředkování pomocí osobám apod. Pokrytí a zajištění dostupnosti sociálních služeb nemusí být ve všech místech spádového území stejné. Proces zajištění spolufinancování ze strany obcí, ale umožňuje vyšší kontrolu a vymahatelnost působení poskytovatelů sociálních služeb na daném území.

Poskytovatelé služeb v současné době žádají nejenom kraj, ale následně i každou obec, kde poskytují své služby, o finanční příspěvek na zajištění dostupnosti sociálních služeb pro dané území. Dá se předpokládat, že zjednodušení procesu

spolufinancování přinese více času na odbornou práci poskytovatele sociální služby.

Vazba na strategické dokumenty

KP: priorita 4

Cílová skupina Všechny cílové skupiny

Doba realizace 2023-2025

Odpovědnost za realizaci Město Semily Předpokládané finanční

zdroje

Město Semily, město Lomnice nad Popelkou a všechny obce ORP Semily.

(21)

20

Tabulka č. 1 - Základní síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících na území SO ORP Semily

NÁZEV POSKYTOVATELE

WEB SLUŽBA CÍLOVÁ SKUPINA DRUH SLUŽBY FORMA

A, T, P

IČO

ID Působnost

ADVAITA, z. ú.

www.advaitaliberec.cz

Centrum služeb – ambul. poradenství

osoby 15 + ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, os. vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

§37- Odborné sociální poradenství

A 65635591 6552817 LK

Apropo Jičín, o.p.s.

www.apropojicin.cz

Osobní asistence OZP 3–55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

§39 – Osobní

asistence T 15 99 682 POU Lomnice nad Popelkou

Denní stacionář OZP 6–55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

§46 – Denní

stacionář A 15 99 682 POU Lomnice nad Popelkou

Sociální rehabilitace OZP 18–55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

§70 – Soc.

rehabilitace A, T 15 99 682 POU Lomnice nad Popelkou

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

www.cipslk.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, děti a mládež ve věku 6-26 let ohrožené společensky. nežádoucími jevy, os.: v krizi, žijící v soc. vyloučených komunitách, vedoucí rizikový způsob života, senioři, etnické menšiny, os. ohrožené závislostí nebo závislé

§37 - Odborné sociální poradenství

A 70868476 5005475

ORP Semily ORP Jilemnice

Centrum LIRA, z. ú.

www.centrumlira.cz

SAS pro rodiny

s dětmi rodiny s dětmi do 10 let s poruchami autistického spektra §65 - SAS pro

rodiny s dětmi A, T 28731191 4823957 LK

Ranná péče rodiny s dětmi do 7 let se zrakovým, mentálním, tělesným

a kombinovaným postižením, s PAS nebo ohrožením vývoje §54 - Raná péče A, T 3959325 LK

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

www.czplk.cz

Odborné sociální poradenství Semily

osoby: 15+ se ZP, s chronickým duševním a chronickým onemocněním, s jiným zdravotním, kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým i zrakovým postižením

§37 – Odborné sociální poradenství

T 26593980 4148036

ORP Semily ORP Jilemnice ORP Turnov

Odlehčovací služby Semily

osoby 3+ se zdravotním postižením, s chronickým on., s jiným zdravotním, kombinovaným, tělesným, mentálním, sluchovým či zrakovým postižením, senioři

§44 - Odlehčovací

služby T 6806376 ORP Semily

ORP Jilemnice

Osobní asistence Semily

osoby 3+ se ZP, s chronickým duševním a chronickým on., s jiným ZP s kombinovaným postižením, s mentálním, tělesným, sluchovým či zrakovým postižením, senioři

§39 – Osobní

asistence T 3852372

ORP Semily ORP Jilemnice ORP Turnov

Tlumočnické služby neslyšící, os. se sluchovým, kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením

§56 - Služby

tlumočnické A, T 2453453

ORP Liberec ORP Semily ORP Jilemnice ORP Turnov ORP Frýdlant

(22)

21 POSKYTOVATEL

WEB SLUŽBA CÍLOVÁ SKUPINA DRUH SLUŽBY FORMA

A, T, P

IČO

ID Působnost

Člověk v tísni, o.p.s.

www.clovekvtisni.cz Dluhové poradenství osoby ohrožené finančními problémy, osoby ve finanční krizi

§37- Odborné sociální poradenství

A 25755277 ORP Semily

Dětské centrum Semily, p.o.

www.dcsemily.cz Denní stacionáře

osoby 1–6 let: s kombinovaným postižením, s chronickým duševním on., s chronickým on., s jiným zdrav., mentálním, tělesným, či zdravotním postižením, s PAS

§46 – Denní

stacionáře A 856134

4297455 ORP Semily

Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú.

www.hospic-semily.cz

Odborné sociální

poradenství Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři

§37- Odborné sociální poradentství

A, T 9088091 ORP Semily

FOKUS Semily, z.s.

www.fokussemily.cz

Sociálně

terapeutické dílny

osoby 15-65 let s chronickým duševním on., s kombinovaným či s mentálním postižením

§ 67 - Sociálně

terapeutické dílny A 22871080 6265472

ORP Semily ORP Jilemnice

Sociální rehabilitace osoby 15-65 let s chronickým duševním on., s kombinovaným či s mentálním postižením

§ 70 - Sociální

rehabilitace A, T 8899363

ORP Semily ORP Jilemnice ORP Turnov ORP Železný Brod

FOKUS Turnov, z.s.

www.fokusturnov.cz

Podpora samostatného bydlení

osoby 15+ let s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním

§ 43 - Podpora samostatného bydlení

T 49295101 7471836

ORP Semily ORP Jilemnice ORP Turnov ORP Železný Brod

Most k naději, z.s.

www.mostknadeji.eu

Terénní programy pro uživatele drog

osoby 15+ ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, os. vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

§ 69 - Terénní

programy T 63125137

8306216 LK

NNPsP Lomnice nad Popelkou www.nnplomnice.cz

Nemocnice následné péče s poliklinikou

osoby 27+ se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři

§ 52 - SS ve zdr.

zař. ústavní péče P 00854875 3682159

POU Lomnice n.

P.

Oblastní charita Jičín www.jicin.charita.cz

SAS pro rodinu s

dětmi – Semilsko rodiny s dětmi do 26 let § 65 - SAS pro

rodiny s dětmi A, T 73633755 2584331

POU Lomnice n.

P.

Oblastní charita Jičín www.jicin.charita.cz

Domov se zvláštním režimem

osoby s poruchou autistického spektra se zdraví ohrožujícím chováním

§50 – Domovy se

zvláštním režimem P 73633755 4785596 LK

(23)

22 POSKYTOVATEL

WEB SLUŽBA CÍLOVÁ SKUPINA DRUH SLUŽBY FORMA

A, T, P

IČO

ID Působnost Pečovatelská služba Lomnice

nad Popelkou, p.o.

www.lomnicenadpopelkou.cz

Pečovatelská služba

senioři 65+, osoby 18-64 let s tělesným postižením, s chronickým duševním a chronickým on., s mentálním či zdravotním postižením

§ 40 - Pečovatelská služba

A, T 8163936 7663161

POU Lomnice n.

P.

Rytmus Liberec, o.p.s.

www.rytmusliberec.cz

Sociální rehabilitace, detašované prac. SM

osoby: s chronickým duševním onemocněním, s jiným zdravotním, s kombinovaným, s mentálním, s tělesným nebo zdravotním postižením

§ 70 - Sociální

rehabilitace A, T 27322793 2527518 LK

Služby sociální péče TEREZA, p.o.

http://www.domovtereza.cz/

Denní stacionář osoby 7-50 let s kombinovaným a mentálním postižením, s chronickým duševním onemocněním

§ 46 - Denní

stacionáře A 193771

6266118

ORP Semily ORP Jilemnice

Odlehčovací služby osoby 14–60 let s kombinovaným a mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním

§ 44 –

Odlehčovací služby P 3145588 LK

Týdenní stacionář osoby 14–60 let s kombinovaným a mentálním postižením, s chronickým duševním onemocněním, osoby s PAS

§ 47 - Týdenní

stacionáře P 7007714 LK

Sociální služby Semily, p.o.

www.ddsemily.cz

Domov pro seniory senioři 60+ § 49 - DS P 854930

3732526 ORP Semily Domov se zvláštním

režimem senioři, osoby 55+ s demencí § 50 - DZR P 2308616 ORP Semily

Pečovatelská služba senioři, osoby: s chronickým onemocněním, s mentálním,

tělesným, sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením §40 - PS A, T 3949768 POU Semily TyfloCentrum Liberec o. p. s.

www.tyflocentrum.cz/liberec

SAS pro zrakově postižené

osoby 18+ se zrakovým postižením, s kombinovaným postižením

§66 - SAS pro

seniory a OZP A, T 25475894

2954592 ORP Semily ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

www.cerna-domacipece.cz Pečovatelská služba v ORP SM pokrývá oblast Vysoké nad Jizerou a Roprachtice, zajišťuje péči osobám starým a nemocným

§40 - Pečovatelská

služba T 13167189

5773192

POU Rokytnice n. J.

Život bez bariér, z.ú.

www.zbb.cz

Sociální rehabilitace

osoby 16–80 let s duševním onemocněním, s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

§70 - Sociální

rehabilitace A 26652561 POU Lomnice nad Popelkou

Odborné sociální poradenství

osoby 15 + s chronickým duševním on., s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, osoby v krizi (osoby pečující o osobu blízkou), senioři

§37 - Odborné sociální poradenství

A 26652561 POU Lomnice nad Popelkou

Denní stacionář osoby 15+, osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným ZP §46 - Denní

stacionáře A 26652561 POU Lomnice nad Popelkou

(24)

23

Závěr

Vyhodnocení dokumentu „Akční plán sociálních služeb komunitní plánování sociálních služeb v obci z rozšířenou působností Semily na rok 2023 bude provedeno do konce 1. čtvrtletí roku 2024.

V průběhu roku 2023 se uskuteční nejméně 2 setkání všech pracovních skupin komunitního plánování a 4 setkání Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb.

V roce 2023 bude probíhat spolupráce z Libereckým krajem a ostatními ORP na tvorbě pravidel pro síťování ZSLK 22+

- úkol RK č. 2281/2022 ze dne 1. 11. 2022, č. usnesení 1824/22/RK.

Zpracovala Lenka Machová za podpory pracovních skupin KPSS.

Akční plán sociálních služeb v ORP Semily na rok 2023 byl schválen Radou města Semily dne 20.2.2023 usnesením 230220/RM/87.

Obrázek

Tabulka č. 1 - Základní síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících na území SO ORP Semily

Odkazy

Související dokumenty