• Nebyly nalezeny žádné výsledky

V ZPRA ODAJ - Disk cPilot

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Podíl "V ZPRA ODAJ - Disk cPilot"

Copied!
40
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

V úrovni maximální výduti je vý- zdoba tvořená vícenásobnou vlnicí a pod Areál nemocnice se nachází na levém břehu řeky Bečvy při východním okraji městské zástavby. Místo určené pro rozšíření kapacity par- kovacích stání se nachází v zatravněné ploše, která nebyla v minulosti výrazněji dotčena stavební činností. Od výše zmí- něné lokality v trati „Za kapličkou“ situ- ované na hraně a svazích staré říční tera- sy se nachází přibližně 90 – 120 m.

Druhým objektem byla sídlištní jáma z období raného středověku, z jejíž výplně se podařilo zachránit několik zlomků keramických nádob. Nástroje byly zhotoveny ze sili- citu krakovsko-čenstochovské jury, jehož primární zdroje se nachází v oblasti již- ního Polska. Osídlení z mladší doby železné – laténu př. n. l.) zastupuje prozatím několik zlomků keltských na kruhu vytá- čených nádob, které jsou na povrchu zdobeny svislými rýhami.

Naarden, který se nachází přibližně dvacet kilometrů jihovýchodně od Amsterdamu, představuje malebné městečko v Nizozemsku, v provincii Severní Holandsko. Místo posledního odpočinku jedné z nejvýznamnějších postav čes- ké historie se nachází v bývalé Valon- ské kapli na ulici Kloosterstraat při severním okraji městské zástavby. V jedné z bočních ulic zvané Klooster- straat se nachází Mauzoleum a muzeum Komenského umístěné v bývalé Valon- ské kapli.

V prvním patře jižního křídla přerovského zámku se nachází expozice Památník Jana Amose Komen- ského, jejíž součástí jsou kopie reliéfů od Jaroslava Horejce a prsť hlíny z místa posledního odpočinku Komenského v nizozemském Naardenu uložená ve skleněné urně.

VÝJIMEČNÝ MYKOLOGICKÝ NÁLEZ

V současnosti je jasný trend publikování podobných odborných časopisů nejen v klasické papírové podobě, ale i elek- tronicky na webu. Se zprovozněním nové podoby webo- vých stránek celého Muzea Komen- ského a tím pádem i ORNISu jsme se rozhodli udělat velký krok právě k do- stupnosti Zpráv MOS na webu. V těchto dnech (konec března 2021) má- me zveřejněny plná znění jednotlivých článků Zpráv MOS ve formátu pdf zpětně do roku 2007.

Zá- roveň platí, že jsme se rozhodli uveřejňo- vat plné znění článků se zpožděním 2 let. Na konci února uplynul rok od posled- ní velké veřejné vernisáže v prosto- rách přerovského zámku. V březnu je to také rok od chvíle, kdy se kvůli šíře- ní nového koronaviru COVID-19 v Čes- ké republice musely uzavřít návštěv- nické provozy muzeí, galerií a dalších kulturních institucí.

Dalším výsledkem tohoto snažení je také nový oficiální profil muzea na Instagramu a odstartování dlouhodobého projektu Proto i Muzeum Komenského v Přerově začalo ještě intenzivněji využívat virtuál- ního on-line světa. Kurátoři za- čali vybírat ze svých sbírek předměty, které jsou něčím výjimečné nebo nejsou běžně k vidění. Někdy půjde o zajímavosti z našich expozic, ve většině případů ale budeme vybírat předměty z našich depo- zitářů, a půjde tedy o věci, které nejsou pro návštěvníky muzea běžně k vidění.

Zejména na Instagramu si pak můžete naše příspěvky procházet a vyhledávat podle klíčových slov neboli „hashtagů“. Kromě muzejních úterků však budou na Instagramu i na Facebooku přibývat i další typy příspěvků: například připo- mínky různých významných dnů či výročí, nezapomeneme ani na velké osobnosti z Přerova a okolí, jindy zve- řejníme ukázku z výstavy.

NENÍ PES JAKO PES

Přežil jen díky psovi, který mu přinášel chléb ze stolu svého pána a olizoval rány (i proto je samotný pes v těchto situacích často zob- razován: v našem okolí nechybí chléb v psí tlamě například u lidové barokní so- chy sv. Rocha v nedalekých Dřevohos- ticích nebo v Dolanech u kostela sv. Ma- touše). Rocha se na vás dívá také z titulní strany zpravodaje Po prodělaných útrapách dorazil koneč- ně zpět k domovskému městu. Nako- nec jej údajně identifikoval až na smrtel- né posteli místní kněz, který věděl o ma- teřském znamení ve tvaru kříže na jeho prsou.

Ať vám vaši čtyřnozí miláčci přináší jenom radost a ti cizí ať na vás nevrčí, neštěkají či dokon- ce nekousnou.

KRÁSA UPLETENÁ Z DRÁTU

Dá se na ni nahlížet mnoha pohledy, tak si dovolím pár řádků za ty, kterým mimo komplikací přinesla i radosti a hmata- telné výsledky dlouhodobé práce. Na hradě jsme po třech letech omezeného provozu moh- li konečně přistoupit k běžnému režimu návštěv tj. Po slavnost- ním otevření zachráněného torza doplně- ného o nové expozice se na konci prázd- nin doslova utrhla lavina zájmu o tuto ex- kluzivní novinku.

Přestože jsme tedy přišli o velké kulturní počiny a akce (v čele s Hefaistonem), běžná denní návštěvnost sanovala tento propad více než dobře. Všechny akce spojené s palácem (noč- ní prohlídky, mimořádné prohlídky, Noč- ní kování atp.) byly nesmírně povzbudivé a potvrzovaly nám, že energie do prosto- ru vložená se nám teď bude dlouhodobě vracet. Externě byl osloven Poslední souborné dílo o hradu Helfštýn sepsal patriot a znalec místních dějin Isi- dor Kahlig.

Z různých pohledů se Helfštýnem zabý- vali přední znalci dějin umění, památkové péče i kastelologie, vždy však pouze se zaměřením na jednotlivá témata či části hradu. Sto let po druhém vydání Kahligovy pu- blikace se myšlenkou o shromáždění do- stupných textů o dějinách a současnosti Helfštýna začala zabývat k tomu účelu vzniklá redakční rada odborníků z Muzea Komenského v Přerově, organizace, která o Helfštýn pečuje již od roku 1960. Součástí atraktivní prezentace naleze- ných artefaktů jsou již zcela nové unikátní objevy z torza hradního paláce provedené mezi lety 2017 a 2020.

Svým zaměřením a zpracováním jde o publikaci vědecko-populární dělenou na jednotlivá témata tak, že čtenář nemusí při jejich čte- ní postupovat pouze chronologicky, ale každá kapitola je pojatá jako autonomní část celku. Jedním z impulzů pro vznik monografie byl také rozsáhlý stavebně-investiční projekt Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn realizovaný v letech 2017–2020. Pro Tomu nejpodstatnějšímu od roku 1650 do roku 1960 se věnoval muzejní historik a ve- doucí oddělení společenských věd Mu- zea Komenského Lubor Maloň.

3Autor známých kastelologických pojednání (např.: .. Praha: Libri, 1999) se Helfštýnu věnoval především z pozice oponenta Gardavského a jeho snahy o kompletní dostavbu hradu. Vzniku knihy finančně pomohlo Sdružení pro záchranu a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně ve složení firem Hochtief, a. Umělecký talent se u Josefa Spáčila pro- jevil již na škole v Příboře, kde si jeho schopností povšiml učitel kreslení.

ZNÁMÝ NEZNÁMÝ JOSEF SPÁČIL

První velké ocenění získal v roce 1925 – na Zemské všeobecné hospodářsko-průmy- slové výstavě v Kroměříži obdržel zlatou medaili Ministerstva školství za obraz. V těžkých dobách oku- pace, kdy kvůli odbojové činnosti nemohl učit, se pak malbě věnoval naplno. Hned na počátek roku 2021 byla do vý- stavního plánu Muzea Komenského v Přerově zařazena monografická vý- stava přerovského učitele a výtvarníka Josefa Spáčila.

Muzeum Komenského v Přerově zve všechny milovníky archeologie, histo- rie a umění na výstavu prezentující výběr nejkrásnějších ukázek reliéfně zdobených kamnových kachlů, jež stvořily ruce hrnčířských mistrů v ob- dobí 15. Hlavním cílem výstavy Gotické, renesan- ční a raně barokní kachle Přerovska (Dáv- né příběhy zobrazené v reliéfech kachlo- vých kamen) je představit odborné i laic- ké veřejnosti bohatství, půvab i symboliku výzdobných motivů středověkých až raně novověkých kachlů, které esteticky dotvářely obytné interiéry šlechtických sídel i měšťanských domů. Výstava je podle jednotlivých okruhů ikonografické výzdoby reliéfně zdobe- ných kachlů rozdělena do skupin motivů náboženských, fantaskních, mytologic- kých, alegorických, žánrových, portrét- ních, heraldických, architektonických a ornamentálních, samostatný oddíl tvoří formy na výrobu čelních vyhřívacích stěn komorových kachlů – kadluby.

Nejedná se pouze o sbír- kové předměty Muzea Komenského v Pře- rově, ale také Muzea a galerie v Hrani- cích. Součástí výstavního projektu je výběrový katalog vytvořený autory výstavy archeolo- gem Muzea Komenského v Přerově Zdeň- kem Schenkem a archeoložkou Irenou Loskotovou z Ústavu archeologie a muzeo- logie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vizuální stránka katalogu je umocněna působivě nafocenými sním- ky jednotlivých reliéfně zdobených kach- lů, jejichž autorkou je muzejní fotografka Iveta Juchelková.

Zpravidla se jednalo o ví- cemístné školní lavice s poličkou pod šik- mou pracovní deskou, u nichž byly se- dačky díky lyžinám či středovým sloup- kům pevně spojeny se stolem. zelenou .. ně také svou délkou zabírat větši- mohla případ- .. nu šířky školní světni- ce. Vzhle- dem k současným protipandemickým opatřením se přímo nabízí připomenout fenomén tzv. domácích školních lavic, což nás vrací do období celé první poloviny 20. století. Nechyběla výš- kově nastavitelná sedač- s opěr- ka tup k prostorné odklá-. kou zad, I zde se jednalo o šikmo uloženou pracovní desku, která se.

Jedná se zároveň o vůbec nejmladší kousek z ce- lé kolekce domácích školních lavic, který byl vyroben v 80. Je ov- šem nutné dodat, že celá vyrobená série byla určena výhradně pro anglický trh. Ostatně v dnešní zavirované době nezbývá nic jiného než věřit, že ona „hra na školu“ zůstane nadále opravdu jen dětskou hrou a skutečná výuka se vrátí zpět na známá místa s portrétem Komen- ského či prezidenta nad učitelskou kated- rou.

13 v obci Dobrčice zachránila muzejní pedagožka Jana Syryčanská soubor archeologických nálezů, který předala k vyhodnocení kolegům archeo- logům Muzea Komenského v Přerově. V našem případě se s vel- kou pravděpodobností jedná o dílnu Mo- rice Mahlera ve středočeském Kolíně, která produkovala dvoudílné dýmky typu Café na území Čech.

KALENDÁRIUM

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

KULTURA

TADY VARY

A ZASE BUDE!

Dějištěm slavností i individu- álních procházek byl městský park Michalov na levém břehu Bečvy, jenž byl pro obyvatele východní části města přístup- nější díky dřevěné lávce. Dlouhý krojovaný průvod účastníků takřka z celé Hané prošel středem města na sokolský stadion, kde před více než deseti tisíci diváků slavnosti vyvrcholily ukázkami regio- nálních zvyků včetně tradiční hanácké „svajby“. Vyvrcholením byl nedělní průvod historického vojska včetně jízdy a bojových vozů, který smě- řoval z jezdeckých kasáren, přes střed města, Masarykovo náměstí na sokolský stadion na levém břehu Bečvy, kde účastníci divákům předvedli několik dynamických ukázek z husitských válek.

Odkazy

Související dokumenty