• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Zadávací dokumentace Strandardní projekty - ADOC.PUB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Podíl "Zadávací dokumentace Strandardní projekty - ADOC.PUB"

Copied!
65
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ÚDAJE O SKUPINĚ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

Z ÁKLADNÍ INFORMACE A VYMEZENÍ POJMŮ

Návrh projektu obsahuje i další údaje požadované touto zadávací dokumentací a příslušnými právními předpisy, které jsou nezbytné pro poskytnutí podpory. Pokud se studenti budou vědecky podílet na řešení grantového projektu, je možné je zařadit jako S1, ...., Sn.

P OŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST UCHAZEČE A ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

Požadavky na způsobilost žadatele a způsob prokázání způsobilosti. podle zákona č. e) af) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) podmínky obdobné podmínkám způsobilosti uvedeným v písm. 2 odst. § 18 písm. 2) Žadatel, se kterým je uzavřena smlouva o přidělení podpory pro přidělení účelové podpory nebo v jehož prospěch je vydáno rozhodnutí o přidělení podpory, je povinen na žádost poskytovatele doložit ověřený kopie ne starší 90 kalendářních let zakladatelské smlouvy, zakladatelského aktu nebo jiného dokumentu o založení nebo založení, pokud tyto údaje o žadateli nelze nalézt v žádné informaci veřejné správy. Systém. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), identifikační údaje ve formě písemného prohlášení. Není-li způsobilost plně prokázána nebo nejsou-li splněny podmínky způsobilosti, je tato skutečnost důvodem pro vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže.

S OUTĚŽNÍ A HODNOTICÍ LHŮTA , VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE A PŘEDPOKLÁDANÉ

PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

O BECNÉ PODMÍNKY PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Použití upraveného textu bez citace je hrubým porušením respektovaných standardů vědecké práce a podmínek tohoto zadávacího materiálu a je důvodem pro vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže. Důvody udělení této výjimky musí navrhovatel vysvětlit v příloze návrhu projektu v souladu s čl. 3.2. Nesplnění některé z výše uvedených podmínek je důvodem k vyloučení z veřejné soutěže. Tyto skutečnosti musí navrhovatel uvést v příloze návrhu projektu v souladu s čl. 3.2. Profesionální spolupracující partner musí být zaměstnancem žadatele nebo se jím stane po poskytnutí podpory.

Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh vytvořený aplikací a zaslaný prostřednictvím systému informačních datových schránek (ISDS) do datové schránky s názvem Grantové projekty (Grantová agentura ČR) s identifikací ntq92qs. Návrh projektu bude po kompletaci žádostí opatřen elektronickou pečetí, nesmí být tedy žádným způsobem měněn. Elektronická pečeť pro návrh projektu zajišťuje prokazování původu každého zaslaného dokumentu (dokument je vytvořen v aplikaci a je zde také evidován), čímž je zajištěna neměnnost údajů (žadatel nezměnil čísla ani jiné texty v PDF a dokument tedy odpovídá příslušným údajům v žádosti) a je i v elektronické podobě, pečeť uchovává informace, které přesně identifikují pracovní verzi projektu.

Za předloženou verzi návrhu se považuje ta verze, která naposledy prošla datovou schránkou uvedenou v tomto odstavci před koncem soutěžního období – nemusí se nutně jednat o poslední verzi návrhu v přihlášce.

N ÁVRH PROJEKTU

130/2002 Sb., na základě porovnání s informačním systémem pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, součástí centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (dále jen "IS VaV - CEP") prováděným o.s. žadatel; .. f) období řešení v tomto roce a termín zahájení řešení dotačního projektu; .. g) kódy charakterizující zařazení grantového projektu podle oborů pro IS VaV - CEP, dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace; j) pokud grantový projekt zahrnuje činnosti vyžadující zvláštní oprávnění podle zvláštního právního předpisu (viz § 18 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.), je třeba přiložit kopii příslušného oprávnění (např. .klinické zkoušky musí být doprovázeny vyjádřením etické komise, pro manipulaci s chovnými nebo pokusnými zvířaty musí být připojeno platné "povolení k použití pokusných zvířat"8). V případě výrazného navýšení nutných nákladů v dalších letech řešení v příslušné položce je toto zdůvodnění uvedeno v tomto formuláři návrhu projektu. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, včetně skupiny CZ-CPA (klasifikace produkce), a od ní odvozená doba odpisování (v případě, že doba odpisování stanovená podle těchto pravidel je jiná, je použit pro účely stanovení výše dotace delší dobu odepisování), podíl využití investice na řešení grantového projektu vyjádřený v procentech; výše požadované zvláštní podpory na pořízení nebo odpisy .. e) zdůvodnění nezbytnosti požadovaného dlouhodobého majetku z hlediska nezbytnosti pro řešení projektu az požadavků § 8 odst. 1 písm.

4 zákona č. 130/2002 Sb., a dle čl. 3.3.2 této zadávací dokumentace; má-li požadovaná nemovitost kupní cenu vyšší než 500 000 Kč a zařízení daného druhu a kvality se již nachází na pracovišti žadatele, bude žadatel nebo navrhovatel povinen zdůvodnit, proč je nelze použít k dokončení grantového projektu řešit; .. f) odůvodnění osobních výdajů musí u jednotlivých osob obsahovat:. zdůvodnění výše závazku v souladu s jejich podílem na očekávaných výstupech grantového projektu;. zdůvodnění s přihlédnutím k hospodárnosti a efektivitě výše osobních nákladů dle čl. 3.3.1. výši osobních nákladů dle čl. 3.3.1. 9) Část C1 – motivace návrhu projektu je vyplněna v angličtině. Soubor vytvořený mimo aplikaci ve formátu PDF o maximální velikosti 3 MB se do aplikace vkládá obdobným způsobem jako přílohy návrhu projektu. Soubor vytvořený mimo aplikaci ve formátu PDF a o maximální velikosti 1 MB se do aplikace vkládá obdobným způsobem jako přílohy návrhu projektu.

Navrhovatel musí uvést: krátký strukturovaný profesní životopis, datum (od do) a místo (instituci a stát) postdoktorské výzkumné stáže a výčet činností za poslední 3 roky v oboru, který je předmětem ocenění bude. projektu (uvádí se i údaje o odborných spolupracovnících dle čl.

V YMEZENÍ POLOŽEK ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ

Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (investice) (1) Přiměřenými náklady mohou být náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného majetku (nářadí, strojů, zařízení, samostatných movitých věcí, případně souborů movitých věcí s příp. samostatný technicko-ekonomický účel a jiný dlouhodobý hmotný majetek, který je za úplatu, přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, jehož počáteční cena je vyšší než 40 000 Kč a má provozně technickou funkci delší než jeden rok) a nehmotný majetek majetek (software a jiný dlouhodobý nehmotný majetek nakoupený za úplatu), přeměnou nebo vytvořený vlastní činností, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použití je delší než jeden rok), který je nezbytný pro řešení grantového projektu a je získáván a využíván v přímé souvislosti s jeho řešením. Jedná se o náklady vynaložené výhradně v přímé souvislosti s řešením grantového projektu, včetně pracovního ubytování a výjezdů uskutečněných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Zahrnuje také cestovní a ubytovací náklady spojené s účastí zahraničních pracovníků účastnících se grantového projektu.

Dále konferenční poplatky; pronájem prostor pro konání krátkodobých akcí s vědeckým výstupem (např. konference, semináře apod.), členské příspěvky v institucích, jejichž členství je prokazatelně nutné nebo finančně přínosné pro řešení grantového projektu; provedení připojení s výjimkou uvedenou v článku 3.3, část U(N) = (A/B) × C × D, kde U(N) jsou způsobilé náklady, A je doba, po kterou budou práva využívána projektové řešení, B je časové provozně-technické funkce (v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), C je kupní cena práv a D je podíl jeho užívání. na řešení dotačního projektu. U práv k průmyslovému vlastnictví, vykonávaných po dobu odpovídající době řešení dotačního projektu nebo kratší, se uznatelné náklady stanoví podle vzorce: U(N) = C × D, kde symboly U(N), C a D mají stejný význam jako v předchozím vzorci v této části. 6) Způsobilými náklady mohou být dodatečné (režijní) náklady vynaložené v přímé časové a věcné souvislosti při řešení grantového projektu, jejichž náklady přispějí k realizaci projektu (např.

Dodatečné (režijní) náklady plánované v návrhu projektu nelze v průběhu řešení projektu překročit ani požadovat jejich navýšení.

ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ A VÝBĚRU NÁVRHŮ PROJEKTŮ

 • P ŘIJÍMÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
 • H ODNOCENÍ PRAVDIVOSTI A SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ V NÁVRHU PROJEKTU
 • H ODNOCENÍ ODBORNÉ ÚRO VNĚ NÁVRHU PROJEKTU
 • H ODNOCENÍ NAVRŽENÝCH NÁKLADŮ
 • Z PŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ
 • D ŮVODY PRO VYŘAZENÍ NÁVRHU PROJEKTU Z VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Pokud nejsou v návrhu projektu požadovány dodatečné (režijní) náklady, nelze je zahrnout mezi uznané náklady. do veřejné soutěže nebo jejich vyřazení a končí zpracováním protokolů o hodnocení návrhů projektů. V tomto případě může ZS ČR vyloučit návrhy projektů tohoto příjemce z veřejné soutěže na dobu až tří let ode dne, kdy toto porušení bylo příjemci prokázáno nebo kdy je písemně uznal.

VYMEZENÍ ÚDAJŮ URČENÝCH KE ZVEŘEJNĚNÍ

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Kopie těchto oprávnění v tomto případě zasílají všichni uchazeči bez ohledu na právní formu jako přílohu návrhu projektu. Tyto přílohy jsou přiloženy k žádosti o návrh projektu, nejsou součástí přihlášky vytvořeného PDF souboru obsahujícího návrh projektu a nejsou doručovány datovou schránkou. Pro posouzení termínu pro návrh projektu je rozhodující datum doručení do databáze poskytovatele, pro posouzení termínu čestného prohlášení datum doručení České poště, popř.

PŘÍLOHY

ČLENĚNÍ VĚDNÍCH OBORŮ DO HODNOTICÍCH PANELŮ

VZORY ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje (uvedené v bodech III až V tohoto prohlášení) jsou určeny v § 14 odst. Identifikace všech osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě ze dne udělil plnou moc (§ 14 odst.

STRUKTURA SKUPIN A PODSKUPIN VÝZKUMNÝCH OBORŮ PRO IS

PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

 • P OSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY NEBO VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ
  • P OSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY
  • P OSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY
 • P ODMÍNKY , LHŮTA A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÉ PODPORY
 • P ODMÍNKY PRO NAKLÁDÁNÍ S ÚČELOVOU PODPOROU
 • Z ÁSADY PRO ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU
  • D ÍLČÍ A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU
  • D ÍLČÍ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU
  • Z ÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU
  • H ODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU
  • H ODNOCENÍ UKONČENÉHO GRANTOVÉHO PROJEKTU
 • Z MĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU
  • P OSTUP PŘI ZMĚNĚ GRANTOVÉHO PROJEKTU
  • P OSTUP PŘI ZMĚNĚ ŘEŠITELE

V dílčí nebo závěrečné zprávě je příjemce povinen uvést celkovou výši všech příjmů z výsledků řešení grantového projektu získaných v příslušném roce řešení grantového projektu a navrhnout způsob jejich využití při řešení grantového projektu. grantový projekt. grantový projekt. Třetí část ukazuje náklady na řešení daného grantového projektu vynaložené v posledním roce jeho řešení. V poli Úplné citace je uvedeno maximálně pět publikací, které jsou výsledkem řešení grantového projektu a které příjemce a řešitel považují za významné ve vztahu k sumarizaci výsledků grantového projektu.

Při celkovém hodnocení ukončeného grantového projektu zohledňuje disciplinární komise a hodnotící komise i dodržování podmínek řízení poskytované zvláštní podpory.

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY

Pro další roky realizace Projektu je výše podpory z veřejných prostředků poskytnuté Poskytovatelem stanovena v dodatku k této Smlouvě v souladu s čl. pro realizaci Projektu pro účely uvedené v čl.

Výše jejich podpory na první rok realizace projektu je uvedena v plánu finančních prostředků na první rok realizace projektu. Dále je příjemce povinen do obsahu každé smlouvy o spolupráci při řešení projektu uzavřené s jiným účastníkem zahrnout ustanovení zavazující druhého účastníka plnit povinnosti z přílohy č. 4 čl. je povinen tyto prostředky použít výhradně na uhradit uznané náklady projektu dle této smlouvy, které má příjemce nebo jiní účastníci řešení projektu za podmínek a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy, zadávací dokumentace a obecně závazných právních předpisů.

Dodavatel má právo provést kontrolu v souladu s touto Smlouvou nebo Zadávací dokumentací kdykoliv v průběhu realizace Projektu a do dvou let po jeho ukončení. Příjemce a další účastník jsou povinni postupovat při řešení Projektu s odbornou péčí s využitím všech odborných znalostí příjemce, řešitele, druhého účastníka a spoluřešitele. Příjemce a ostatní účastníci jsou povinni použít na řešení Projektu hmotný a nehmotný majetek, který zakoupili z Grantových fondů, a to v rozsahu a způsobem vyplývajícím z této Smlouvy, Zadávací dokumentace a Návrhu Projektu.

V rámci řízení o řešení Projektu je Příjemce povinen předložit Poskytovateli dílčí zprávy a závěrečnou zprávu, a to ve lhůtě dle čl. Příjemce se zavazuje dodržovat další povinnosti vyplývající z ustanovení Zadávací dokumentace. návrh Projektu a obecně závazné právní předpisy při řešení Projektu. 6 této Smlouvy a výsledky Řešení Projektu musí být zdokumentovány nebo předloženy Dodavateli v souladu s Návrhem Projektu a příslušnými ustanoveními Zadávací dokumentace.

Po ukončení řešení projektu je příjemce povinen zpracovat údaje pro informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaV), součást Registru informací o výsledcích (RIV), a tyto údaje doručit poskytovateli na v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů. V případě, že Příjemce nebo jakýkoli jiný subjekt podílející se na realizaci Projektu poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo Zadávací dokumentace nebo obecně závazných právních ustanovení, je Poskytovatel vždy oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez upozornění. Kdykoli po uzavření této smlouvy vyjde najevo, že příjemce nesplnil požadavky na způsobilost k řešení projektu.

Příjemce je povinen zpracovat a doručit zhotoviteli závěrečnou zprávu o řešení projektu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti ukončení smlouvy.

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Odkazy

Související dokumenty