• Nebyly nalezeny žádné výsledky

ZPRÁVY Moskevská škola a problém rozvíjejícího vyučování

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Podíl "ZPRÁVY Moskevská škola a problém rozvíjejícího vyučování"

Copied!
37
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

Proto jsou psychologové moskevské školy nuceni se těmito orientacemi zabývat, debatovat s některými sovětskými psychology a pedagogy a experimentálně ověřovat platnost svých hypotéz. V této souvislosti je třeba říci, že zatímco ve zmíněných výtkách jsou prezentovány obecnější teoretické námitky, praktické experimentální řešení vztahu mezi učením a rozvojem je bráno ze složitější teoretické perspektivy a její praktické reality. v zásadě ve třech směrech: a) programování — Landa, b) výuka matematiky a jazyků — Davydov, Elkonin, c) výuka na základní škole — Žankov. Hlavním nedostatkem je podle ní fakt, že východiskem studia je jedinec, přičemž se upouští od rozboru struktury vnějších objektů.

Rubinstein hovoří o potřebě učit analýzu a syntézu, Landovy algoritmy, podle Piageta by serializace a klasifikace měly být určeny v duchu této logiky. Je třeba zkoumat a popsat, co vlastně představují systémy teoretických a empirických znalostí nashromážděných v arzenálu lidské společnosti. kapacitě a určené k dodání. Kromě toho je třeba studovat vnitřní strukturu vzdělávacího systému, ujasnit si, co je to předmět, z jakých prvků se skládá, co je vzdělávací úkol, jaká je jeho struktura na rozdíl od praktických úkolů a vědeckých úkolů.

Je třeba stanovit hierarchii metod činnosti, tedy objektivní posloupnost učebních činností, kterými by mělo být dítě postupně vedeno. Zástupci moskevské školy se v polemice a obhajobě svých názorů dotýkají problému aktivity a samostatnosti žáků jako prostředku ke zvýšení efektivity výuky a podpoře intelektuálního rozvoje. Nutno říci, že pouze jedna z výtek kritiků moskevské školy zůstala nezodpovězena, a to jejich upozornění na nutnost studia intelektuálního rozvoje v kontextu osobnosti studenta.

Obecnější přístup spočívá ve stanovení pravidla, které umožňuje určit, zda objekt patří do určité skupiny či nikoli.

Jinak »Jakákoliv revoluce« povede pouze k vnějším změnám tradičních pro

Kterýkoli vztah (na určitém stupni analýzy je jím struktura), je zároveň počátkem pojmu, nikoliv jeho koncem, jak je zvykem se domnívat v tradicích

Změny výchozího slova k získání jeho variantních forem nebo příbuzných slov

Srovnání významu výchozího slova a nových slov získaných změnou vý

Vzájemné porovnání tvarů výchozího slova a vydělení morfémů

Stanovení funkčního významu morfémů obsažených ve slově a zjištění celkového systému informací tlumočených celým slovem

Tyto činnosti v podstatě představují určitou metodu lingvistické analýzy, která dovoluje odhalit spojení jedné gramatické formy s jinými formami,

V novém programu se dětem prezentuje slovo jako jednotka komunikace

Jaké jsou výsledky realizace tohoto programu? Výsledky podle autorů uká

Metody ověřování výsledků

Komplexnost přístupu k výzkumu jako podmínka jeho úspěchu

V souvislosti s problémem vymezení programu pro počáteční vyučování se podle slov pracovníků v oblasti problematiky intelektuálního vývoje dítěte

Tato analýza byla v počáteční fázi pochopitelně zaměřena více k získání psy

Ajdarová (3) se v téže publikaci opírá o četné studie věnované vývoji jazyka a říká: »Pozorování ukazuje, že dítě v četných studiích věnovaných rozvoji řeči říká: »Pozorování ukazuje, že dítě předškolního věku věk je schopen se orientovat v gramatických vlastnostech jazyka. Dítě v tomto období volně operuje s významy jednotlivých morfémů, využívá je při tvoření nových slov, tato schopnost podle autorky nemizí, ale pokračuje ve formě skryté před pozorováním, jak z tohoto důvodu mluví, podle autorky. pro autora je to skutečnost, že každodenní život nestaví před dítě úkoly, které by mohl nebo měl řešit jazykový profík.

Tato fáze ve vztahu k problematice vývoje dítěte předškolního věku se pro jevila v plánech výzkumu Institutu psychologie APN SSSR a Institutu před

Konečně nutnost věnovat zvýšenou pozornost předškolnímu věku jako věku nevyužitých potencionálních možností dětí, která se zákonitě prosazují v proce

Ukazuje jen na nutnost výzkumu intelektuálního vývoje dítěte v kontextu jeho

České školství v Jugoslávii

I když počet historiků - absolventů ENS je malý ve srovnání s jejich kolegy, kteří každoročně odcházejí z filozofických fakult francouzských univerzit. zdůvodňuje to, zabývat se rovnou stovkou. historie dieta v této škole. Je to fa sám o sobě. kult nebo nějaký druh školy vyššího vzdělání, použijeme-li srovnání s naším ano. opatření? Snaha o zachování a povzbuzení samotného intelektuálního života školy po první světové válce, která ji těžce zasáhla,5) vedla k vytvoření kurzů, které měly jinou náplň než kurzy Sorbonny a navíc byly velmi originální a aktivní. . knihovního fondu a za platbu v hotovosti. nosiče se staly impulsem pro rozvoj „relativně .. měkkého učení“ a vznik nové formy výuky.

O výuce zde proto nemá smysl mluvit. jeho historie, protože všechny větve Humy . závitová část tvoří jeden celek, jehož části jsou vzájemně výhodné. přidali se. DUEL se skládá z francouzské skladby (jejíž předmět může být literární, filozofický nebo historický dle volby studenta), překladu z latiny nebo řečtiny a živého jazyka a skladby na historické téma. Proto studenti E.N.S. máte a při přípravě licence pro Sor. bonna trvá tři roky, vydělává se z těchto stovek. je vyhlouben po pouhých dvou letech studia.

Jen některé z nich lze číst na pařížské univerzitě. kteří složili „Licence ďenseignement“, po roce studia absolvují další C.E.S., spojenou se získáním magisterského titulu, a zároveň napíší studii na základě vlasti. výzkum.. Magisterské studium je určeno pro nepedagogické. pobočka tel. Každá katedra složená ze studentů stejného oboru se měla scházet na .. přednáškách k řešení vzájemných problémů. své problémy testují četbou vlastních děl, jako jsou pojednání o filozofii, gramatice nebo historii. sto. dent je podvědomě vychován v úctě ke mně. a zároveň se učí kriticky nahlížet na každý názor.. stává se hrací podložkou ve výukovém projektu. projekt, který tímto způsobem vzdělává sebe i ostatní.

Pro každou pobočku bude po . strávit několik let ve výchově svých přátel. Tito »agrégés — repétiteurs«. zajišťují zajištění seminářů a praktických cvičení určených k opakování a přípravě na zkoušky C.E.S., licenční a agregační soutěž. Na některých seminářích jich vypracují sto. vedená profesory Sorbonny, metodologie, kterou univerzita přijala až později.

Je však možné, že kon. uvádí, že studenti studují pedagogické principy v praxi bez teoretizování celé čtyři roky, aby zůstali. Poté seznámil přítomné s pokusem katedry nastínit empirický model učitele na základě rozboru jeho duševních vlastností, pro . provedeny na reprezentativním vzorku. Odmítá snahu, která stále stojí. ukazuje, že vnucovat posluchačům filozofii jako uzavřený systém nedává smysl. vědecké dokumentace.

Na závěr prvního dne semináře jsem napsal na téma »Filozofický výklad společenskovědních kategorií, zejména po .. jm »politický a mravní profil« dr. Želmíra Vrťová. Pokusil se zhruba ukázat situaci v oblasti estetické výchovy v pedagogickém směru vysokoškolského studia. dia, jak se objevilo v posledních pasážích. mechu, o vztahu mezi estetikou a morálkou. lidské vlastnosti, ale i některé trendy v přístupu mladých lidí k uměleckým dílům. V první části charakterizoval vývoj . šest učebních osnov za posledních sto let ve srovnání s učebními osnovami v zahraničí.

V závěru své zprávy zdůraznil, že osnova koncepce výchovně vzdělávací práce základní školy je v podmínkách pětidenního plánu. týdne vychází ze zkušeností z pedagogické praxe i z něčích výsledků. částečný výzkum a některé na . navrhovaná opatření jsou zatím pouze hypotetická.

Odkazy

Související dokumenty