• Nebyly nalezeny žádné výsledky

OponenturaD_Černá_Michaela_O_Jahodová.pdf, 56.9 kB Stáhnout

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "OponenturaD_Černá_Michaela_O_Jahodová.pdf, 56.9 kB Stáhnout"

Copied!
1
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Zobrazit více ( Stránka)

Fulltext

(1)

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Michaela Černá Název diplomové práce: Reklama, právo a etika

Všeobecné hodnocení: Diplomová práce se zabývá reklamou, systémem právní úpravy v České

republice z hlediska veřejného i soukromého práva a porovnává ji se systémem právní úpravy ve vybraných evropských zemích a v USA. Analyzuje činnost orgánů a organizací, které přispívají k dodržování zákonů a etiky v oblasti reklamy v České republice. Působení a vliv reklamy na nejrůznější cílové skupiny spotřebitelů autorka dokládá v přílohách diplomové práce.

Cíl práce a závěry: Cíl práce autorka uvedla v úvodu, když vymezila jednotlivé kapitoly a postup při zpracovávání. Podrobně se věnovala analýze vlivu reklamy na podnikatelské subjekty a na cílové spotřebitele – jednotlivé skupiny obyvatelstva.

Struktura práce, její přínos: Autorka rozdělila diplomovu práci na část teoretickou a část praktickou. Závěry a východiska jednotlivých kapitol následně využila při analýze vlivu reklamy na cílové skupiny v části praktické. Uvedením mnoha konkrétních příkladů prokázala, že reklama ve všech svých aspektech (reklama pravdivá, agresivní, klamavá) velmi výrazně ovlivńuje chování spotřebitelů.

Přístup ke zpracování tématu: Autorka si byla vědoma šíře problematiky, kterou reklama zahrnuje, že zasahuje do našeho každodenního života, že jsme, ať chceme nebo ne, jejím působením velmi ovlivněni. Správně zdůraznila, že reklama, ať v kladném nebo záporném slova smyslu, nepřetržitě atakuje spotřebitele. Ne všichni se dokáží účinně bránit. Klade velký důraz na vysvětlení úlohy orgánů a institucí, které se etickým chováním zadavatelů reklamy zabývají a samotným etickým kodexem reklamy.

Práce s literaturou: Práci s literaturou, dalšími písemnými zdroji a fakty hodnotím kladně. Autorka v teoretické části věnovala velkou pozornost vyhledání a zpracování konkrétních údajů z nejrůznějších průzkumů trhu, analýz renomovaných reklamních agentur, které se výzkumem trhu a působení reklamy na spotřebitele zabývají.

Stylistická stránka, V práci je nutné ocenit velmi dobrou stylistickou a gramatickou skladbu, je zřetelné, tabulky, přílohy: že autorka nad stavbou věty a její návazností na další písemný projev analyticky přemýšlela. Diplomová práce je doplněna dostatečným počtem grafických příloh, které v konkrétních údajích doplňují obsah práce.

Zásadní připomínky: Jako oponentka nemám k diplomové práci zásadní připomínky.

Závěrečné hodnocení: Autorka využila v práci zkušeností, které získala shromažďováním konkrétních podkladů za delší časové období, aby mohla provést analýzu uloženého úkolu.

Splnila tak požadavky, které jsou na diplomovou práci a diplomantku kladeny.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře Otázky opomenta k ústní obhajobě:

1. V práci srovnáváte rozdíly v reklamě ve vebraných evropských zemích. V čem vidíte nejzásadnější rozdíl působení reklamy na spotřebitele ve srovnání s českými podmínkami?

2. V práci hovoříte o klamavé reklamě jako o nebezpečném fenoménu. V čem vidíte její negativní úlohu a jakým způsobem byste vy osobně řešila, aby došlo k zamezení tohoto jevu?

Datum. 6. června 2007

Mgr. Naděžda Jahodová oponentka práce

Odkazy

Související dokumenty

Praktičtější by bylo si vybrat například materiály, s nimiž má autorka osobní zkušenost, a do práce vnést vlastní úhel pohledu, který následně může pomoci

CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): Jak lze vyrozumět z úvodu, jsou cíle diplomové práce členité – autorka se nejprve soustřeďuje na osobnost Františka z

Samotný výzkumný cíl práce je originální, v úvodu by ale měla autorka uvést pouze cíl, ne i výsledky zjištění (it will be shown that …. 9). Jelikož se jedná

Cíl práce není exaktně vymezen (vágně v posledním odstavci úvodu; cíl praktické části práce není formulován vůbec (v názvu kapitoly však je uveden); autorka

Autorka v úvodu ani v teoretické části své BC práce neformulovala cíl práce, ten je formlován až v praktické části uvedené práce?. Paradoxně hodnotím proto pro

V úvodu práce autorka vymezuje cíl práce následovně: „cílem … je ověřit, zda měly teorie mezinárodních vztahů vliv na vývoj zahraničních politik států v

Autorka v úvodu jasně definovala cíl svojí práce, který se podařilo úspěšně naplnit. Práce je na velmi dobré teoretické a obsahové

Lze ř íci, že tento cíl autorka diplomové práce splnila.. Jak lze

Autorka splnila cíl vytčený v úvodu práce a náležitě zhodnotila finanční situaci společnosti. Otázky

Autorka diplomové práce si za svůj cíl zvolila analýzu „významu osobnosti Willyho Brandta pro mezinárodní vztahy“. Jedná se o velmi obecně nastavený cíl, aniž by

Splnění cíle práce: Autorka diplomové práce si dala za cíl analyzovat a vyhodnotit dopad pandemie COVID-19 na český bankovní sektor.. Tento cíl autorka nepochybně splnila velmi

• diplomantce se podařilo cíl diplomové práce splnit velmi dobře. • autorka diplomové práce postupovala při

Tento cíl byl v úvodu označen jako hlavní, pak autorka uvedla jako další důležitý cíl naznačení budoucího předpokládaného vývoje nezaměstnanosti v kraji.. Z obsahu

Po úvodu, ve kterém autorka definuje cíl své diplomové práce, se v druhé kapitole zaměřuje na charakteristiku základních teoretických pojmů, se kterými dále

Sekundární informace jsou přehledně zpracovány v teoretické části práce, velké množství statistických informací dokresluje aktuální situaci na trhu z hlediska

01 Cíl práce uvedený v úvodu se neshoduje s názvem dané práce a jejím obsahem 02 Autorka v rámci teoreticé části práce vychází ze zastaralých dokumentů (str. 9,

V úvodu publikace je definován cíl diplomové práce, který si autorka klade, jako zmapování problematiky zavedení školného a sním spojených podpor student ů , což

V úvodu práce autorka jasně a srozumitelně vymezuje cíl práce, stejně tak i metody jejího zpracování.. V úvodních kapitolách je vymezena daná problematika, autorka zde

V Úvodu diplomové práce autorka stanovuje cíl (zhodnocení úspěšnosti cílování inflace ve vybraných ekonomikách), k němuž celá práce směřuje.. Pak následují

Autorka v úvodu pojmenovala cíl svojí diplomové práce, který se podařilo zdárně naplnit. Autorka prokazuje znalost dostupné literatury, diplomová práce je na dobré teoretické

Po krátkém úvodu do diplomové práce, ve kterém autorka stru č n ě popisuje obsah a cíl této práce, následuje druhá kapitola, která charakterizuje

V úvodu diplomové práce autorka pojmenovala cíl svojí práce, který se ji podařilo úspěšně naplnit. Práce je logicky členěna a je

Autorka bakalářské práce si v práci zvolila za cíl zanalyzovat vliv zájmové skupiny ACEA na instituce EU a její úspěšnost v prosazování zájmů automobilových výrobců