• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Jan Sokol, Etika a život

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Jan Sokol, Etika a život"

Copied!
5
0
0
Zobrazit více ( Stránka)

Fulltext

(1)

Jan Sokol

ETIKA A ŽIVOT

Pokus o praktickou filosofii

Praha (Vyšehrad) 2010, 239 str . Sepsat dobrou úvodní studii o etice není jednoduché . Jan Sokol v knize Etika a život poskytuje nejen inter- pretace základních etických postojů,  ale snaží se předložit vlastní chápá- ní původu morálních závazků v na- šem životě.

Dědictví jako zdroj života  a závazku

Na začátku knihy Jan Sokol čtenáři  předkládá své důvody pro sepsání fi- losofického pojednání o bytostně prak- tické otázce: Jak máme žít? Prvním  důvodem je, že u věcí, „o kterých se  přestane mluvit, vzniká dojem, že pře- staly být“. Druhým důvodem je obecně  rozšířená neschopnost svůj život a své  jednání tematizovat, neboť to zkrát- ka neumíme (21–22) .1 Sokol tedy ne- jen připomíná, kde a jak se mravnost  v našem životě projevuje, ale zároveň  chce čtenáři představit rozbor základ- ních pojmů, které k uchopení morálky  potřebujeme.

  Hlavní tezí Sokolovy knihy je, že 

„žijeme  ze  zděděného“.  Život,  kte- rého se nám dostalo, je chápán jako zděděný a jako takový vytváří záva- zek nejen toto dědictví neprohospo- dařit, ale zároveň i předat dál (174). 

Sokol  zde  chápe  „život“  jako  život  biologický – nikdo z nás není původ- cem sebe sama – i jako život společen- ský – rodíme se nejen do určitého kul- turního a společenského prostředí, ale  také díky tomuto kulturnímu a spole- čenskému prostředí.2 Oba tyto aspekty zaujímají v Sokolově výkladu klíčové  místo .

Život a společnost základ, na kterém celý normativní vý- klad v knize stojí, autor odvozuje na nejelementárnější úrovni od sedmi vý- znamných rysů života (33 a 39). Sokol  se vlastně snaží ukázat, jak biologic- ký pojem života přirozeně vede k jím  načrtnuté etice dědice. Již na biolo- gické úrovni lze totiž hovořit o vydě- lení, které bychom na úrovni jednot- livce asi uchopili v pojmu osoby, dále o závislosti organismu na svém okolí, což je na úrovni jedince téměř samo- zřejmé, ale zároveň často opomíjené. 

Dalšími rysy jsou regulace vnitřních  stavů  a  procesů,  tj.  základní  sebe- vztah, a dráždivost, tj. schopnost ori- entace a rozlišování . Sokol dále zmi- ňuje přirozený průběh života od zrodu  po zánik, reprodukci a evoluci. Těchto  sedm atributů živého autor rozvíjí ne- jen v jejich biologickém slova smyslu, ale hlavně na úrovni jedince a společ- nosti. Tento způsob myšlení připomíná  Henri Bergsona .

  Na opačném pólu výkladu (kterému  je, podle mého soudu, bohužel v knize  věnováno neúměrně málo místa) pak  stojí člověk jako bytost společenská.3

1 Čísla v závorkách odkazují ke stránkování recenzovaného svazku.

2 Srv. již Platón, Crito, 51c–d .

3 Jelikož Sokol odmítá intelektualistické pozice v etice či příliš racionalistické  výklady lidské přirozenosti, dualitu člověka jako živé bytosti a bytosti společenské již 

(2)

Na několika stránkách Sokol načrtá- vá obhajobu společenských institucí  (odd. 4.4): „svědomitá péče o uchová- ní, rozvíjení, kritické čištění a předá- vání kultury v nejširším smyslu slova není už možná jinak než odpovídají- cím rozdělením odpovědností. Lidé,  kteří do příslušných oblastí vstupují 

… přebírají zvláštní odpovědnost za 

‚své‘ oblasti a obory“ (217). Tato od- povědnost tak vytváří závazky, které  dotyčný má nikoli proto, že je člově- kem či prostě morální bytostí, ale prá- vě protože je nositelem dané role či  zástupcem společenské instituce.

Problémy se svobodou a s rozumem

V  nejrozsáhlejších  pasážích  kni- hy, mezi výkladem o životě a obha- jobou společenských institucí, autor  nejprve vyloží své chápání několika  základních etických pojmů (spravedl- nost, svoboda, odpovědnost atd.) a ná- sledně ve třetí kapitole probere jed- notlivé etické koncepce (etiku ctností, Kantův přístup a utilitarismus). Sokol  v úvodu zmiňuje tři opěrné pilíře své- ho výkladu: lidský rozum, historickou zkušenost a výsledky – zejména biolo- gických – věd (19). Zřejmě nejčastě- ji užívanou vědou je však antropolo- gie. Historicky i prostorově obsáhlým  antropologickým záběrem Sokol uka- zuje jak vývoj a závislost zdánlivých samozřejmostí v našem životě na do- bových a místních kontextech, tak také 

universální konstanty, které jsou v kul- turní rozmanitosti zachovány (např. 

dar, úcta k předkům).

V druhé kapitole „Od slov k po- jmům“ (29–89) se začíná rozborem  běžného  užití  slov  jako  „svoboda“, 

„odpovědnost“  či  „spravedlnost“. 

Zmiňme  především  Sokolovo  poje- tí svobody, kterému je věnováno nej- více prostoru . Autor tematizuje svo- bodu tradičně jako absenci vnějších  překážek (viz paradigmaticky u Hob- bese) a jako možnost volby (Locke); 

třetí koncepcí, která je autorovi nej- bližší, je svoboda modelovaná na zá- kladě hry. Hra, stejně jako svoboda,  vyžaduje vzájemnost, tvořivost i nut- nost pravidel a samozřejmě zdůrazňuje  nutnost volby .

  Nicméně Sokolův radikální závěr  nelze při nejlepší vůli přijmout: „sou- vislost mezi hrou a svobodnou spo- lečností není nahodilá a není to pouhá  metafora.  …  Díky  společné  zkuše- nosti spravedlivé čili ‚férové‘ hry se  pak lidé nakonec odvážili prosazovat  i do tvrdého života hlavní prvky hry: 

pravidla, nestranné soudce a snahu o  spravedlnost.“  (55) Autor  se  zde  snaží přesvědčit čtenáře, že uspořá- dání lidské společnosti se odvíjí od  zážitku „férovosti“ ve hře. Nikdo ne- pochybuje, že hra a hraní pravidlům  učí. Pokud je však tato teze myšlena  skutečně tak obecně a radikálně, jak  je výše citována, pak by si zaslouži- la alespoň pokus o doklad, ve kterém  nedoplňuje třetím aspektem, kterým by byl právě člověk jako bytost kontemplativní  či rozumová. Oproti tomu srv. jeho důraz na lidský rozum, jako jeden ze tří opěr- ných sloupů jeho výkladu (19). Výše zmíněným třem aspektům lidské přirozenosti  odpovídají zajímavým způsobem tři části lidské psyché u Platóna, srv. interpretaci  in: M . F . Burnyeat, The Truth of Tripartition, in: Proceedings of the Aristotelian Society, 106, 2006, str . 1–23 .

(3)

by byla patrná nikoli pouze analogie mezi jistými aspekty svobody ve spo- lečenském životě a ve hře, ale právě  také závislost pravidel společenského  života na pravidlech hry. Je otázkou,  jak vážně autor tuto koncepci svobo- dy vlastně míní. Již v následující ka- pitole pojednávající o vztahu svobody a moci totiž svobodu chápe jednoduše  jako svobodu volby, bez jakékoli sto- py po konceptu hry či jiných pojetích  (60) .

Motivem, který prochází celou kni- hou, je autorova nedůvěra k intelektu- alismu či racionalitě obecně (odlišné  od rozumnosti) .4 „V životě nejde pře- devším o vědění, o poznání a moud- rost, nýbrž o život sám v jeho bez- podmínečné a nezajištěné křehkosti“,  píše Jan Sokol (76). K péči o křehký  život pak vede etika založená na nut- né vzájemnosti mezi živými bytostmi  a společenskou institucí, nikoli napří- klad snaha racionální bytosti o ma- ximalizaci vlastního blaha či jednání  podle pravidel rozumu . Ve své kritice role rozumu při konstrukci morálních  teorií však Sokol často své oponenty  spíše zkresluje, místo toho aby vyložil  meritum jejich názorů.

  Tento nešvar je zjevný například  v kritice Immanuela Kanta: podle So- kola Kant redukuje problém jednají- cího člověka na správnost rozhodnu- tí, které je chápáno jakožto singulární  akt,  jejž  jedinec  vykoná  jen  jednou  a pak na něj navazuje. V Sokolově in- terpretaci Kanta se svoboda týká jen jednotlivých rozhodování, u kterých okamžitě víme, zda jsou dobrá či špat- ná, a nemáme tedy nikdy čeho litovat  (109) . Sokol také opakuje Simmelovu námitku, že mravností svého jednání  si můžeme být jisti pouze tehdy, když  vede „proti snaze o štěstí“ (108), čímž  by se reflektovaný mravný život stal  nutně životem nešťastným. Kant podle  tohoto závěru chápe štěstí jako karika- turu požitkářství, které chce z našeho  života vyloučit spolu s „mravním ci- tem“ (107–108).

   V první řadě je otázkou, nakolik  jsou motivy jednání podle Kanta člo- věku přístupné tak, jak předpokládá  Sokol . Kant je v tomto ohledu natolik skeptický, že ani u vlastního jednání  nemůže naše přesvědčení o jeho mo- rální hodnotě vycházet ze zkušenos- ti .5 Jednání ani rozhodnutí dále podle něj nelze chápat jako singulární akt6

4 Srv. například str. 134, 150, 161. K rozdílu mezi racionalitou a rozumností,  který by mohl odpovídat Sokolovu víceméně intuitivnímu a pouze nastíněnému pojetí,  viz T . Scanlon, What We Owe to Each Other, Cambridge (Mass .) 1998, kap . 1 a 5;

opačný přístup, tj. vykázání role racionality v etice, která se blíží pojetí Jana Sokola,  viz R . Audi, The Architecture of Reason: The Structure and Substance of Rationality, Oxford 2001, kap. II,6 , str. 135–168 („Others as Ends“).

5 I . Kant, Základy metafyziky mravů, přel. L. Menzel, Praha 1990, str. 71: 

„Vskutku nemůžeme nikdy ani sebepřísnějším zkoumáním proniknout zcela za skryté  pružiny, poněvadž, když je řeč o morální hodnotě, nezáleží na jednání, které vidíme,  nýbrž na oněch jeho vnitřních principech, jež nevidíme.“

6 Srv. komplexní výklad o morálním zájmu, tj. motivaci, včetně role mravního  citu a úcty k zákonu v poznámce tamt ., str . 65; I . Kant, Kritika praktického rozu- mu, přel. J. Loužil, Praha 1996, odd. „O pružinách čistého praktického rozumu“,  str . 122–152 .

(4)

a vztahovat k takovému aktu pojem svobody je zcela v rozporu s Kanto- vým názorem .7 V žádném případě pak  neplatí, že mravní život je životem ne- šťastným a že by se člověk měl vzdát  štěstí ve svém životě.8

Další (vybrané) problémy Následující námitky mohou vypadat jako slovíčkaření, ale sám Jan Sokol  upozorňuje, že „filosof nemá k dispo- zici nic jiného než slova a zase slova,  a musí si jich tudíž patřičně hledět“ 

(29). Bylo by obtížné vykázat, že Hu- mův skepticismus ohledně vyvozování  normativních závěrů z deskriptivních  výroků9 nějak odpovídá Kantovu roz- lišení mezi materiální přírodou světa  kolem nás a „říší účelů“, jak tvrdí So- kol (24) .

V kapitole „Východiska praktické filosofie“ prochází autor většinu histo- rických etických koncepcí . Domnívám se, že jeho interpretace jsou v několika  bodech neudržitelné, což snižuje je- jich hodnotu, zejména pokud by knihu měli číst studenti bez vlastní průpravy 

v dějinách etiky. Například tvrzení, že 

„G. E. Moore redukoval praktickou fi- losofii na logické zkoumání hodnotí- cích výpovědí“ (123) je problematické  nejen kvůli roli, kterou Moore přisu- zuje kasuistice,10 ale hlavně proto, že  odpovídá  pouze  první,  nejznámější  kapitole jeho spisu Principia ethica . zbylých šest kapitol je substanciál- ním výkladem ne-naturalistické eti- ky a nemá s „logickým zkoumáním“ 

mnoho společného.

  Teze, že stoické učení není deter- ministické  (130),  by  si  samozřejmě  také zasloužila větší obhajobu, proto- že v porovnání s dochovanými texty  není zřejmé, proč by čtenář měl takové  interpretaci prima facie věřit.

Co dál?

V celé knize nalezneme mnoho moti- vů, které čtenáře zaujmou, avšak má- lokterý z nich je náležitě rozvinut, což  je škoda zejména v poměru k množství  trivialit . Krátká diskuse o spravedlnos- ti obsahuje náčrt zajímavé a pohříchu  nerozvinuté myšlenky: je důležité si 

7 I . Kant, O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi, přel. K. Novotný – P. Stehlíková, Praha 1999, str. 62: „Avšak dávat přednost jednomu stavu určení vůle před jiným je pouze jistým aktem svobody  (res merae facultatis, jak říkají juristé), v jehož případě není vůbec vzato v úvahu,  zda určení vůle je o sobě dobré nebo zlé, a je tedy vzhledem k obojímu lhostejné.“ 

Svoboda (chápaná jako idea) se pak vztahuje právě k tomuto určení vůle a zakládá  morálku nikoli jako „svoboda rozhodnutí“, jak ji mylně interpretuje Sokol, nýbrž  jako autonomie vůle, srv. I. Kant, Základy metafyziky mravů, str . 110–111 .

8 I . Kant, O obecném rčení, str. 58: „Předběžně jsem prohlásil morálku za úvod  do vědy, která pojednává nikoli o tom, jak se máme stát šťastnými, nýbrž o tom,  jak se máme stát hodnými blaženosti. Přitom jsem neopomněl poznamenat, že tím  od člověka není očekáváno, že by se měl, pokud jde o naplnění povinností, vzdát svého přirozeného účelu, kterým je blaženost; neboť toho ani není schopen, stejně  jako žádná konečná rozumová bytost.“

9 D . Hume, A Treatise of Human Nature, III,1,1, 27 .

10 G . E . Moore, Principia Ethica: Revised Edition, Cambridge 1993, str . 56–57 .

(5)

všimnout, kdo či jaká instituce je tím,  kdo v rámci etické teorie hodnotí (81) . Avšak myšlenka zůstává jen u vyjme- nování několika příkladů, aniž by au- tor  například  nějak  naznačil  vztah  mezi  povahou  či  typem  hodnotitele  a dané etické teorie .

  Výše zmíněná „institucionální“ od- povědnost generuje závazky, které mo- hou být v rozporu se závazky indivi- duální  morálky.  Když  Sokol  takové  konflikty tematizuje (vlastně jen po- mocí několika příkladů na str. 204),  hovoří především o dodržování insti- tucionálních závazků. Ve výkladu tak  citelně chybí pojednání o opačných pří- kladech, kdy je oprávněný nárok osob- ní morálky natolik silný, že znemožní  výkon dané institucionální role .11   Výše jsem uvedl, že Sokol jednot- livé atributy živého rozebírá nejen na  úrovni biologické, ale i osobní a spo- lečenské. Tento postup je výsledkem  Sokolova  zacházení  s  jazykem,  při  kterém  si  všímá  možných  významů  jednoho pojmu na různých úrovních  a v různých kontextech. To mu také  umožňuje překročit případné rozdíly  mezi  normativním  či  deskriptivním  užitím pojmu (srv. například zachá- zení s pojmem „moc“ na str. 56 n.). 

Takový přístup je na mnoha místech  velmi plodný – ukazuje spjatost etic- kých konceptů s běžným užíváním ja- zyka (29) –, avšak vzbuzuje zároveň  několik otázek. Bylo by zajímavé se  dozvědět, co si Sokol myslí o samot- né distinkci mezi normativním a de- skriptivním významem pojmů a soudů,  avšak v knize jsem žádnou takovou re- flexi nenalezl. Dalším zajímavým spo- rem uvnitř knihy je autorovo vlastní  zkoumání jazyka morálky a etických pojmů na straně jedné a kritika ana- lytické  filosofické  tradice  na  straně  druhé (např. str. 123). Není Sokolův  přístup vposledku věrný kritizované  analytické tradici více, než by si au- tor připustil?

  Sokolova  snaha  předložit  vlast- ní zdůvodnění morálních závazků je  sympatická, avšak není dopracována . Vlastní etika zděděného života by si  zasluhovala systematický výklad na větším prostoru než na pár stranách,  které jsou jí v knize Etika a život věno- vány. Zároveň by bylo zajímavé roz- pracovat ji do konkrétnější podoby,  případně ukázat aplikaci tohoto poje- tí na různé etické problémy.12

Jakub Jirsa

11 Tento konflikt může dokonce vést i ke snaze danou instituci zrušit či alespoň  znemožnit její výkon; srv. tematizaci tohoto konfliktu v již starším, klasickém textu  M . Walzer, The Obligation to Disobey, in: Ethics, 77, 1967, str . 163–175 .

12 Tato recenze vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě  Karlově č. 13 Racionalita ve vědách o člověku, podprogram Proměny etiky.

Odkazy

Související dokumenty

Tomuto svému přesvědčení zasvětil Náprstek celý svůj život. Jak si kdysi sám povzdechl: „že život jest tak příliš krátký na zemi pro obsáhlý jeho úkol.“ 142

Na vrcholu průmyslové společnosti (1945-75) rostl kapitál i odměny práce; růst produktivity práce. Její růst se zpomalil se spol. služeb → zpomalení růstu mezd

Josef Mátl v roce 1946 horácký Dyndácký folklórní soubor, který byl doprovázen dyndáckou muzikou (viz kapitola 4.2).. Pozd ě ji vydala manželka

64 KARAFIÁT, J. Praha: Tiskem Pražské akciové tiskárny, 1923, s. Karafiátův účet Reformovaných listů uložený in: Literární archiv Památníku národního písemnictví

Další poznámka se bude týkat vý- znamného objevu dermatoglyfů na am- putačním pahýlu a jejich využití pro život takto postiženého člověka, což bylo opět vybočením

Hlavním cílem práce je komparace volnočasových aktivit na venkově a ve městě za využití metod vizuální sociologie, především metody fotografií

Tehdejší společnost charakterizoval jako otrokářskou, 61 jelikož dle jeho pohledu „svobodní“ dělníci pracují po celý svůj život pro kapitál, který jim

Informace od zdravotních sester na oddělení považuje 33 (tj. 35,5 %) re- spondentů tak nezíská žádné informace. Z výsledků je patrné, že nejvíce jsou klienti spokojeni

Pravděpodobně se však také blíží doba, kdy tyto organismy (nebo jejich enzymy a geny) uplatní svůj potenciál a přinesou pokrok v průmyslu a biotechnologiích.

338 Městské muzeum ve Volyni, Družstvo pěvecké Volyně, Zápisy ze schůzí, Protokol valné hromady z března 1898, karton č.. 339 Městské muzeum ve Volyni, Družstvo

Otázka: V č em se zm ě nil Váš denní režim nyní, když jste nezam ě stnaná, oproti dennímu režimu, který jste m ě la, když jste chodila do

Na trhu práce jsou podle Buchtové et al. Nezam ě stnanost vznikající v d ů sledku útlumu výroby je typická tím, že nezam ě stnaní nalézají na trhu práce pouze

Rozdíly v úrovni zdraví jsou závažnou sociální nerovností i ve vyspělých zemích, chudé sociální a ekonomické podmínky ovlivňují zdravotní stav jedince po celý

V té době jsme už měli s ním jako správcem stanice i řadu jiných konfliktů, zejména pokud se týče udržování pořádku na stanici, a také si mnozí členové

Kapitola obsahuje popis nejzákladnějších požadavků BOZP na prostředí předškolní vý- chovy. Jedná se o legislativní a normativní požadavky, které je

„Dobře učit fyziku není žádná sranda – ale je to radost na celý život!“. • Aby to byla radost a

hled tím, že císař praví, že tu o víru a náboženství ieiich není nic činiti, a kdyby všecky kazatele z města odbyli, že bytím byla přetržena a iim vzata ieiich

68] V. Údaje jsou doloženy také v: NA Praha, Genealogická sbírka Dobřenský,.. Voršily s Janem Hodějovským z roku 1556 víme podrobnosti díky básním humanistických

Aplikovaná etika – bioetika, manažerská etika, etika vědecké práce….. Normativní etika – hledá normy a východiska podle kterých se

národní zemědělské muzeum kačina Muzeum českého venkova.. Zázračné divadlo barokního světa

Vyprávění příběhů (nebo také storytelling, což je slovo, které je vhodné použít hlavně při hledání patřičných odkazů na internetu) je staré jako lidstvo

Život je šance - využij ji Život je krása - obdivuj ji Život je blaženost - užívej ji Život je sen - uskutečni ho Život je výzva - přijmi ji Život je povinnost - naplň ji

 52% půdy se znehodnocuje- 2.6 mld je závislá na zemědělství.  Rozšiřování