• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Analýza péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Analýza péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity"

Copied!
1
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Zobrazit více ( Stránka)

Fulltext

(1)

Analýza péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity

Autor práce: Matěj Belička

Studijní program: Ekonomika a management

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku Vedoucí práce: Ing. Štěpánka Frýdová Uličná, Ph.D.

Bakalářská práce 2019

Abstrakt

Získat a udržet kvalitní pracovní potenciál je pro organizaci klíčové.

Proto organizace musí do lidského kapitálu investovat a náležitě péči o pracovníky zkvalitňovat. Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat péči o zaměstnance a zaměstnanecké benefity v Ústavu hematologie a krevní transfuze(ÚHKT), zjistit případné nedostatky a pokusit se navrhnout zlepšení. Pomocí dotazníkového šetření byla získána data od zaměstnanců, z nichž vyplývá, že ve sledované organizaci je péče o zaměstnance dostačující a zaměstnanci jsou s benefity spokojeni.

Organizace byla s výsledky šetření seznámena a bylo ji navrženo několik nových žádaných benefitů.

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ

English summery

Gaining and maintaining a high-quality job potential is crucial for the organization. That is why organizations must to invest in human capital and improve the care for employees. The aim of this bachelor thesis was to analyze the care of employees and employee benefits in The institute of hematology and blood transfusion, to find out possible shortcomings and to try to propose improvement. Using the questionnaire survey, data were obtained from employees, which show that the care for employees is sufficient and the employees are satisfied with the benefits in the monitored organization. The organization was acquainted with the survey results and several new benefits have been proposed.

Metodika

V teoretické části byly popsány druhy benefitů, jejich využití a péče o zaměstnance. V praktické části byla popsána charakteristika sledované společnosti, pracovně-právní nároky a pracovní podmínky jejích zaměstnanců a poskytovaná péče o zaměstnance na pracovišti. Použitý onlinový dotazník obsahoval 15 otázek uzavřeného typu.

Dotazník vyplnilo 150 zaměstnanců. Výsledky byly zpracovány převážné ve formě grafů a tabulek.

V

Výsledky

12,80%

13,50%

16,30%

26,20%

35,50%

37,60%

37,60%

61%

70,90%

71,60%

72,30%

Podpora dárcovství krve Zaměstnanecké půjčky Příspěvek k narození dítěte Kávovar na pracovišti Odměny při pracovním výročí Zvýhodněné služby tel. operátora Ovocné dny Cvičení na bolavá záda v práci – jóga Příspěvek na sport – tzv. Multisport karta Osobní den volna Jazykové kurzy

Chybějící benefity

57,1%

40%

2,9% 0

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Spokojenost

52,90%

42,90%

4,30%

Finanční odměna Morální odměna Zaměstnanecké výhody

Motivace k pracovnímu výkonu

24,30%

35%

20,70%

12,90% 7,10%

1 2 3 4 5

Pracovní zátěž

spokojen 1/ nespokojen 5

1. Rejf, Libor. Řízení lidských zdrojů. 1 vydání. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2009,978-80-01-04388-2.

2. Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 978-80-247-1407-3.

3. Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů.Základy moderní personalistiky. 4. vydání Praha: Management Press, s.r.o., 2010. 978-80-7261-288-8.

4. Šikýř, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. 2 vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016, 978-80-247-5870-1.

5. Dvořáková, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1 vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, 978-80-7400-347-9.

6. Bláha, Jiří a kol. Pokročilé řízení lidských zdrojů. 1 vydání. Brno: Edika, 2013,978-80-266-0374-0.

Závěr

• Zaměstnanci preferují zejména benefity jako je placené zdravotní volno – sick days, příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na stravování.

• Skoro polovinu zaměstnanců motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu morální odměna ve formě pochvaly od vedoucího či uznání od kolegů.

• Zaměstnanci by si přáli zavést nové benefity, cca 70 % respondentů by si přálo příspěvek na sport ve formě multisport karty, jazykové kurzy a osobní den volna.

• V organizaci jsem nenalezl žádné viditelní nedostatky týkající se poskytované péče o zaměstnance a většina pracovníků je s pracovními podmínkami, systémem odměňování a se stávající nabídkou zaměstnaneckých benefitů jednoznačně spokojeni.

Celková spokojenost v zaměstnání Spokojenost s pracovní zátěží Různé motivace pracovního výkonu Chybějící benefity s největším zájmem

Odkazy

Související dokumenty

Zaměstnanci představují jednu z nejdůležitějších složek každé organizace, proto jim musí být věnována náležitá pozornost. Úspěch podniku závisí na kvalitním

Název práce: Analýza péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity.. Jméno autora:

Zaměstnanecké benefity, jakožto forma odměňování zaměstnance, jsou velmi důleži- tým tématem dnešní doby. Trendy v této oblasti jsou různé a zaměstnanec i podnik má

Dle výsledků dotazníkového šetření jsme zjistili, že nastavený systém vzdělávání je pro zaměstnance a obchodní zástupce dostačující, nicméně je potřeba se zaměřit

Cílem práce bylo na základě dotazníkového šetření v organizaci zjistit, jaké jsou motivační preference zaměstnanců a úroveň motivace zaměstnanců v šetřené

Zaměstnanecké benefity hrají v dnešní době významnou roli při odměňování zaměstnanců. Dobře nastavený systém odměňování motivuje zaměstnance k

Dále bylo také zjištěno, že zaměstnance motivují spíše hmotné faktory, jako jsou například finanční odměny ve formě mzdy či zaměstnanecké benefity?.

Pojem péče o zaměstnance představuje široké pojetí pracovních podmínek. Péče o zaměstnance se může realizovat nejen při plnění pracovního závazku, ale i ve volném

V praktické části autor analyzuje prostřednictvím dotazníkového šetření situaci v oblasti péče o zaměstnance ve vybrané společnosti. Popis a analýza dat je

Cílem bakalářské práce je analýza péče o zaměstnance v Slovenské republice, zejména se zřetelem na zaměstnanecké benefity.. Práce srovnává zaměstnanecké benefity

Ze všech dostupných výsledků z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci ve společnosti greiner jsou nadmíru ze svými benefity spokojeni a mají vše co jim společnost

• Cílem teoretické části bakalářské práce bude zpracovat literární rešerši na téma péče o zaměstnance a firemní wellbeing. Teoretická část se proto bude

Cílem kaţdého podniku je vytváření zisku. Ještě více se to projevuje v době ekonomické krize. O tom, ţe finanční a technické zdroje zlepšují obchodní

Policie České republiky v rámci péče o své zaměstnance pečuje o odborný rozvoj za- městnanců. Péče o odborný rozvoj zahrnuje zejména prohlubování a

Společnost dále poskytuje zaměstnancům benefity a to z důvodu udržení si kvalitních zaměstnanců a zachování jejich spokojenosti. Vzdělávání pro své

Zaměstnanecké benefity v roce 2011: daňové a pojistné režimy benefitů, čili, jak zaměstnancům poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i

Co říkal, bylo vlastně pro nás všechno nové a bylo poprvé.. A nyní po absolutoriu žižkovské sociální péče začínám chápat po více než šedesáti letech, co na

Tento model byl následně podroben Partial Least Squares analýze v programu SmartPLS (verze 3). Potřebná data byla získána pomocí dotazníkového šetření

Cílem této práce je analyzovat stávající situaci v problematice péče o zaměstnance, se zaměřením zejména na zaměstnanecké výhody a služby, které jsou

Dalším ze strategických cílů je neustálá péče o navyšování finančního zajištění zaměstnanců, rozvíjet systém zaměstnaneckých benefitů a dalších forem péče o

Zaměstnanecké benefity lze rozdělit do skupin dle daňové optimality z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Daňově optimální je zaměstnanecký benefit, který je pro

V řízení o určení výživného je za splnění určitých předpokladů možné považovat jako jednu z odůvodněných potřeb také tvorbu úspor. V zákoně je tato

Z dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci v obou pobočkách analyzované společnosti vyplývá, že si zaměstnanci nejvíce cení prostředí (klimatu)