• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Oponentura2007-OP-DP Pitoňáková-Think-tanks.pdf, 65.8 kB Stáhnout

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Oponentura2007-OP-DP Pitoňáková-Think-tanks.pdf, 65.8 kB Stáhnout"

Copied!
2
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Oponentský posudek DP Bc. Lívie Pitoňákové, M. A.: Think-tanks and Their Role in the New EU Member States: Czech and Slovak Experience

Vypracoval: Ing. Petr Vymětal

Diplomová práce se pokouší objasnit ve střední Evropě zatím příliš nezpracované téma role think-tanků v české a slovenské společnosti. Ačkoli by se mohlo zdát, že obě dvě referenční země budou mít mnoho společného, přesto – jak ukazuje autorka – existují značné rozdíly mezi think-tanky obou zemí.

Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. První se zabývá obecnou otázkou role a podoby think-tanků – je ujasněna jak jejich definice, tak jejich odlišnost od zájmových skupin a lobbyingu. Ačkoli se jedná zejména o americkou praxi s relativně dlouhou minulostí, autorka uvádí i jejich specifikum a chápání v regionu střední Evropy. Druhá kapitola se zabývá pojmem networkingu a důvody vytváření a posilování vazeb mezi aktéry, tj. hlavně politické a znalostní sítě a jejich vytváření v prostředí zemí SVE. Bohužel tato kapitola má velký vysvětlující potenciál, ale ve srovnání s ostatními kapitolami se zdá nevyvážená a trochu i podceněná.

Naopak třetí kapitola, která vychází z provedeného dotazníkového šetření, je velmi povedená. Autorka zde shrnuje hlavní zjištění, nepřetěžuje text grafy a statistikami, často navazuje zjištění na teoretické poznatky a naopak, a také diskutuje otázku vlivu amerických think-tanků na činnost jejich partnerů v SVE. Závěrečná kapitola pak spíše stručně shrnuje několik příležitostí, které na think-tanky z USA a zemí SVE čekají.

Práce je také doplněna úvodem a závěrem, které jasně naznačují, resp. shrnují cíl, obsah a hlavní závěry, je také doplněna seznamem literatury a celkem šesti apendixy.

Po formální stránce je práce téměř bez připomínek. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazené, jejich obsah odpovídá deklarovanému záměru i názvům kapitol. Text působí velmi uhlazeně. Jediné připomínky jsou k překlepu v čísle apendixu na str. 19 (jedná se o apendix 2, nikoli 1) a chybí mi také zdroj, ze kterého bylo na téže straně čerpáno. Jediná větší výtka je pak k nedodržování jednoho citačního stylu a přetěžování poznámek pod čarou plnými citacemi, které je možné většinou nalézt či vhodné umístit do seznamu literatury.

Jazyková, gramatická a stylistická stránka textu je na velmi vysoké úrovni, zvláště když přihlédneme k faktu, že je napsaná v angličtině.

Celkově je práce výborná. Jedná se o aktuální téma, které bylo zatím v regionu velmi málo zpracováno a text samotný by mohl být dobrým počátkem autorčiny obšírnější práce o problematice think-tanků v zemích SVE.

(2)

Otázky:

1) V práci zmiňujete, že daňové asignace – jako na příkladu Slovenska – mohou být velmi problematickým nástrojem. Pokuste se to více rozvinout a ukázat také možné ekonomické, politické a sociální důsledky.

2) Hrozí podle Vašeho názoru think-tankům v zemích SVE – v důsledku přesunu zahraniční (americké) dále na východ nějaké nebezpečí? V čem může být tato situace naopak pro české nebo slovenské think-tanky výzvou?

Oponentem navržené hodnocení: výborně

V Praze 28. 5. 2007 ……….

oponent DP

Odkazy

Související dokumenty

Praktická část práce je spíše výborná, text práce si spíše říká o hodnocení velmi dobré.. Po zvážení se přikláním výsledným hodnocením na stranu

Téma diplomové práce je nesporn ě vysoce aktuální, i když v podmínkách Č eské republiky na rozdíl od jiných zemí zatím málo sledované.. Lze proto ocenit,

Téma nebylo v diplomových pracích monotematicky zatím zpracováno. Přínos diplomové práce je tedy poměrně originální, pokud vím, a zejména by mohl být

Zvolená téma diplomovej práce je ve ľ mi aktuálna vzh ľ adom na momentálne realizovanú inštitucionálnu reformu slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce ( ď alej SR ODA),

Diplomová práce na téma Nástup Číny v globalizujícím se světě se zabývá tématem, které je pro aktuální vývoj celé světové ekonomiky velmi důležité.. Proto je

Autorka si zvolila velmi aktuální téma, které dokázala vhodně uchopit v rozsahu bakalářské práce. Celkově popisnější vyznění

V teoretické části práce je patrná výborná znalost dané problematiky, která se projevuje i v celkově velmi dobré práci s odbornou literaturou a dalšími odbornými zdroji..

11 Práce s odborným jazykem Výborná Velmi dobrá Přijatelná nevyhovující. 12 Formální stránka Výborná Velmi dobrá Přijatelná