• Nebyly nalezeny žádné výsledky

MAGNETICKÉ POLE CÍVKY S PROUDEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "MAGNETICKÉ POLE CÍVKY S PROUDEM"

Copied!
19
0
0

Fulltext

(1)

MAGNETICKÉ POLE CÍVKY

S PROUDEM

(2)

Magnetické pole v okolí cívky s proudem

Magnetické pole je znázorněno magnetickými indukč- ními čarami.

I

+ -

(3)

I

+ -

Určení směru magnetických indukčních čar

Zahnuté prsty pravé ruky ukazují dohodnutý směr proudu v závitech cívky a palec ukazuje směr indukčních čar v dutině cívky.

(4)

+ -

Určení magnetických pólů cívky

Na straně severního pólu čáry z cívky vystupují.

Na straně jižního pólu čáry vstupují do cívky.

N S

I

(5)

Magnetická indukce v ose cívky

Magnetické pole v ose cívky je téměř homogenní.

Magnetická indukce B má konstantní velikost.

I

+ -

osa cívky

B

B = konst.

(6)

Magnetická indukce v ose cívky

I

+ -

B

B = konst.

l B  μ0 NI

N - počet závitů cívky

I - elektrický proud v cívce l - délka cívky

(7)

 

ρZ m1

l B  μ

0

NI

l

N ρZ

I B  μ

0

ρ

Z

N - počet závitů cívky l - délka cívky

Z - hustota závitů, udává počet závitů připadajících na 1m délky cívky

Magnetická indukce v ose cívky

N

l

(8)

l B  μ

0

NI

d B  μ

0

I

d - průměr drátu hustě navinuté cívky

Hustota závitů je rovna převrácené hodnotě průměru drátu hustě navinuté cívky.

Magnetická indukce v ose cívky

N

d

l

Nd l

d l

N 1

(9)

Helmholtzovy cívky

Vzdálenost cívek je rovna jejich poloměru h = r, proud v cívkách prochází stejným směrem.

Jsou zdrojem homogenního, poměrně slabého mg. pole.

h

I r I

(10)

Helmholtzovy cívky

Jsou zdrojem homogenního, poměrně slabého mg. pole.

I I

Hermann von Helmholtz (1821-1894) německý fyzik

(11)

Prstencová cívka (toroidní)

osa prstence

I

Magnetické pole je soustředěno téměř jenom v dutině cívky.

Je často používána v technické praxi.

(12)

Experiment

Závislost velikosti indukce magnetického pole cívky na velikosti proudu v cívce ...

+ -

(13)

Určete proud, který prochází dlouhou válcovou cívkou, je-li velikost magnetické indukce magnetického pole cívky 3,14.10-3 T.

Hustota závitů cívky je 2.103 m-1.

I = 1,25 A Řešte úlohu:

(14)

Dlouhou válcovou cívkou, na které je hustě navinut drát o průměru 0,8 mm, prochází proud 1 A.

Určete velikost magnetické indukce magnetického pole cívky.

B = 1,8.10-3 T Řešte úlohu:

(15)

Orientaci indukčních čar v cívce s proudem určujeme:

a) Ampérovým pravidlem pravé ruky, b) Flemingovým pravidlem pravé ruky, c) Ampérovým pravidlem levé ruky, d) Flemingovým pravidlem levé ruky.

Test

1

(16)

Velikost magnetické indukce v ose cívky závisí na velikosti proudu v cívce:

a) přímo úměrně, b) nepřímo úměrně, c) nezávisí.

Test

2

(17)

Veličina hustota závitů cívky udává:

a) vzdálenost závitů od sebe,

b) počet závitů na jednotku délky, c) průměr drátu cívky.

Test

3

(18)

Velikost magnetické indukce v dutině v ose cívky je dána vztahem:

l B   NI

a)

I B  

Z

c)

d B   I

b)

d B I

  2

d)

Test

4

(19)

Výraz , kde d je průměr drátu cívky udává:

a) převrácenou hodnotu průměru drátu,

b) počet závitů cívky připadajících na jednotku délky,

c) hustotu závitů.

d 1

Test

5

Odkazy

Související dokumenty

Vysvětlení pokusu: Vodič, kterým prochází elektrický proud, má kolem sebe magnetické pole. Toto pole působí jako „ručičky“ které si vodič podá s magnetem, jehož

Elektromagnetická indukce je jev, ke kterému dochází v nestacionárním (nestálém, mě- nícím se) magnetickém poli. Toto magnetické pole v cívce vytváří indukované elektrické

Jedná se o hodnotu magnetické indukce materiálu, která bude materiálem udržována i po jeho odebrání z vnějšího magnetického pole (H=0).. Fyzikálně reprezentuje hodnota

Obrázek 1.8: Vlevo: Teplotní závislost permitivity v EuTiO 3 keramice, která byla zmˇeˇrena pˇri frekvenci elektrického pole 1 kHz a r˚uzné velikosti vnˇejšího

Výsledkem analýzy stěračového motorku je zobrazení barevného rozložení magnetického pole v řezu motorku a naznačení směru magnetické indukce v motoru.. 8 N

V polarizační fázi je cívka protékána poměrně velkým polarizačním proudem I P , který musí při dané konfiguraci cívky vytvořit magnetické pole mnohem

Po vložení do magnetického pole dojde k podobnému efektu jako je Faradayův zákon elektromagnetické indukce a atomy látky si vytvoří vlastní magnetické momenty, které se

(Vhodné aplikace pro Android byly zmíněny v kapitole Magnetostatika.) Pro měření je potřeba zjistit polohu sondy magnetického pole ve smartphonu, to lze udělat

 Popisuje vznik elektrického napětí v uzavřeném elektrickém obvodu, který je způsoben změnou magnetického pole v okolí cívky.  Pole, které se mění se

2. Magnetické účinky elektrického proudu procházejícího cívkou.. Tepelné účinky elektrického proudu na teplotu vodiče, kterým proud prochází Graf závislosti

4.7: Teplotní závislost stejnosměrné magnetické susceptibility krystalu DyCo 2 při aplikaci magnetického pole podél směru [100].... 4.8 je znázorněna závislost magnetizace

U obou těchto materiálů dochází k magnetizaci, při které se magnetické domény uspořádají ve směru magnetického pole, avšak po vyjmutí z magnetického pole

Druhá část představuje kvantitativní laboratorní měření, při kterém studenti zkoumají závislost magnetického pole na vybraném parametru cívky.. Každá ze

V magnetickém poli cívky tedy působí na magnetická množství na koncích magnetu

Vypočítejte magnetickou indukci magnetického pole, ve kterém se přímý vodič délky 12 cm pohybuje kolmo na směr magnetické indukce rychlostí 0,2 m s -1.. Galvanometr ukazuje

Vypočítejte induktanci této cívky a proud, který cívkou protéká, když je připojená na zdroj střídavého napětí 3 V. Nakreslete fázorový diagram obvodu a určete výsledné

Magnetické indukční čáry magnetického pole válcové cívky s proudem jsou v dutině cívky rovnoběžné... Magnetické pole v okolí válcové cívky s proudem. Magnetické

Naznačíme uchopení vodiče s proudem pravou rukou tak, aby vztyčený palec ukazoval směr proudu ve vodiči, pak zahnuté prsty ukazují směr magnetických indukčních čar.

Je přímo úměrný velikosti magnetické indukce B, je přímo úměrný obsahu plochy S závitu.. Magnetická indukce homogenního magnetického pole je 1,4 T.. Rovina závitu

Při změně proudu v primárním obvodu se mění magne- tické pole, sekundární cívka je v nestacionárním poli, sekundárním obvodem protéká elektrický proud.. Dvě cívky

I.. Při přerušení obvodu zanikající magnetické pole mění svou energii vlastní indukcí na elektrický proud, který krátký čas ještě obvodem prochází.. Přeměna energie

Určete okamžitou hodnotu proudu za 0,1 ms od okamžiku, kdy byl okamžitý proud 0 A. Vypočítejte induktanci této cívky a amplitudu proudu, který jí protéká, je-li připojena ke

a) velikost tahové síly, kterou je napı́náno lano nad h vzpěrou, b) velikost tlakové sı́ly, kterou je namáhána vzpěra,. c) velikost tahové síly, kterou je natahováno lano