• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Téma diplomové práce: Analýza spotřebitelského chování zákazníků second handu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Téma diplomové práce: Analýza spotřebitelského chování zákazníků second handu"

Copied!
1
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Uherské Hradiště 8. května 2012 RECENZE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Petra Valová Recenzent: Ing. Petr Prešnajder

Téma diplomové práce: Analýza spot ř ebitelského chování zákazník ů second handu

Zvolený postup ř ešení zadané problematiky

Diplomová práce začíná teoretickými východisky spotřebitelského chování. Tady se autorka zaměřuje hlavně na modely spotřebitelského chování a faktory, které toto chování ovlivňují.

Následuje charakteristika second handů obecně a vybraného second handu Levňáček.

Autorka podrobně popisuje metodiku sběru dat, kde využívá primární kvantitativní výzkum a anketu. Nejzajímavější častí diplomové práce je analytická část obsahující výsledky realizovaného výzkumu. Poslední část práce tvoří návrhy a doporučení pro Levňáček.

Dosažené výsledky, jejich odborná úrove ň a možnost praktického použití

Cílem diplomové práce bylo analyzovat spotřebitelské chování zákazníků second handu.

Autorka k naplnění cíle využila kvantitativní výzkum. Ten je rozdělený do dvou částí, kde zjišťuje jednak obecné chování a pak se zaměřuje přímo na zákazníky Levňáčku.

Výzkum jako taký je zpracovaný dobře. Autorka vhodně interpretuje jednotlivé otázky.

Trochu rušivě na mně působí to, že diplomantka stále uvádí hodnoty nejen v procentech, ale i v počtech respondentů.

V případě interpretací otázek bude vždy přehledněji působit a mít větší vypovídající hodnotu procentuální graf než tabulka, která obsahuje počty respondentů (obzvlášť u třídění druhého stupně). I navzdory výtkám je výzkum správně vyhodnocený. Diplomantka ukázala, že umí pracovat i s hloubkovými analýzami, když hypotézy vyhodnotila prostřednictvím chí–kvadrát testu.

Pozitivně hodnotím i to, že se autorka zaměřila i na osoby, které v second handech nenakupují. Vzorek, který pro anketu využila (36 respondentů), je však velmi nízký pro obecné závěry.

Návrhy a doporučení, které jsou uvedené, jsou jednoduše proveditelné. Ne všechny vycházejí z provedené analýzy.

Formální náležitosti, vn ě jší úprava, p ř ehlednost apod.

Z hlediska formálních náležitostí je diplomová práce v pořádku. Je přehledná, upravená a dobře se v ní orientuje. Autorka nemá problémy se stylistikou.

U některých otázek by bylo přehlednější použít jiný typ grafu (str. 54).

Práci doporučuji k obhajobě.

Ing. Petr Prešnajder

Otázky k obhajobě:

1. Uvádíte, že 26 % respondentů z Hrabůvky a 23 % respondentů z Dubiny se o Levňáčku dovědělo prostřednictvím letáku. Výsledek nepovažujete za „nijak ohromující“ (str. 58).

Jaké by podle Vás měly být hodnoty, aby byly pro Vás přijatelné a reálné?

Odkazy

Související dokumenty

Otázkou je, co lidi vede k takovému chování, do jaké míry si své chování neuv ě domují, do jaké míry si necht ě jí své chování uv ě domit nebo se chovají práv ě

Analýza spot ř ebitelského chování p ř i likvidaci domovního odpadu The Analysis of Consumer Behavior at Household Waste Disposal.. Student:

Druhá kapitola se zabývá teoretickými východisky spotřebitelského chování a jsou zde popsány především faktory a modely spotřebitelského chování, nákupní

Autorka v teoretické části diplomové práce podrobně rozebírá modely chování spotřebitele a typy spotřebitelského rozhodování Důkladná analýza faktorů chování

Autorka zde popisuje specifika neživotního pojišt ě ní a dále se zam ěř uje na neproporcionální zajišt ě ní.. Poslední pátá kapitola je zam ěř ena

St ř ední a menší firmy zatím význam komunikace podce ň ují, nebo se zam ěř ují jen na marketingovou komunikaci... Korporace za č ne sledovat a vyhodnocovat chování

Autor identifikuje jako základní faktory ovliv ň ující rozložení úspor mezi zmín ě né formy tradici a zkušenosti.. Konzervativní chování č eských domácností je dle

Autorka se p ř itom zam ěř ila na možnosti, které v tomto sm ě ru poskytuje jednak technická analýza, jednak vybrané statistické a