• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Magnetické pole

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Magnetické pole"

Copied!
36
0
0

Fulltext

(1)

Magnetické pole

Antonín Procházka

(2)

Co nás dneska čeká?

Stacionární magnetické pole

Elektromagnetická indukce.

Látky v magnetickém poli, magnetické pole

cívky, částice s nábojem v magnetickém poli

(3)

Magnetismus

Jev, při kterém pozorujeme, že některé objekty přitahují železné předměty, sebe navzájem a také působí na nabitou hmotu.

Magnetické účinky pozorujeme i na dálku, tzn. že existují:

Magnetické pole

Magnetická síla

Magnetický moment

Pozn.: pole mají svoji příčinu v primárních vlastnostech látky (u gravitačního pole je tato vlastnost hmotnost, u el. pole je to

náboj. U magnetického pole je touto vlastností magnetický moment)

(4)

Kde se opravdu bere magnetismus?

Magnetismus je dán pohybem nabitých částic v atomu

Může reagovat jádro (lichý

počet nukleonů) – jaderný spin

Elektrony orbitální a magnetický moment

elektronu

(5)

hmota je v pohybu

(6)

Obecně platí

Přenos náboje je vždy doprovázen magnetickým polem

Elektřina a magnetismus jsou neoddělitelné

Proto souhrnně mluvíme o elektro-magnetické síle

(7)

Zdroje magnetismu

1. Permanentní Magnet – látky, které:

Nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy

Vyskytují se přirozeně v některých horninách, ale lze je také vyrobit

Feromagnetické látky

2. Elektromagnet

vodič s protékajícím proudem

(8)

Elektromagnet - cívka

Zesiluje se tzv. jádrem, což je feromagnetický předmět, který se umisťuje doprostřed cívky

Čím má látka tvořící jádro větší relativní

permeabilitu, tím více zesiluje magnetické pole

Mag. pole vzniká v okolí každého vodiče, kterým protéká proud – cívka má však větší indukci, tzn. tvoří silnější mag.

pole

Cívka vykazuje magnetické vlastnosti pouze při

průchodu elektrického proudu

(9)

Permeabilita μ

Schopnost hmoty vytvářet vnitřní magnetické pole

Látky s vysokou permeabilitou zesilují magnetické pole

(10)

Permeabilita μ

μ … absolutní permeabilita materiálu

μ 0 … absolutní permeabilita vakua μr … relativní permeabilita materiálu

Látky s vysokou permeabilitou zesilují magnetické pole

μ0 = 4π . 10−7 N A−2 = 1,6 . 10-6 N A−2

0 r

 

 

(11)

„Síla“ magnetického pole

Dvě veličiny

Intenzita mag. pole H

Mag. indukce B

B = μ . H

Permeabilita μ je konstanta prostředí – tzn. vyjadřuje jaký vliv má prostředí na magnetické pole

Magnetická indukce B tedy zohledňuje vliv látky prostředí jímž se pole šíří

(12)

Typy magnetických látek

Feromagnetické - μ

r

= 10

2

– 10

5

Železo, kobalt, nikl, gadolinium

Curieova teplota – teplota, při které se z feromagnetické látky stává látka paramagnetická. Můžu tímto způsobem „zrušit“ permanentní magnet.

Např. pro železo to je 770°C

Paramagnetické - μ

r

je nepatrně větší než 1

Draslík, sodík, hliník, modrá skalice

Diamagnetické – μ

r

< 1

Inertní plyny, zlato, voda, měď, supravodivé látky

(13)

Magnetické domény

Součet seřazených m. momentů v části látky nazýváme magnetické domény

V silném mag. poli se mag. domény seřazují do stejného směru

Mag. domény feromagnetických látek se mohou řadit spontánně a po seřazení zůstávají

(14)

Magnetická rezonance

(15)

T2 vážený obraz

(16)

B

I

Fm

Magnetická síla - směr

Flemingovo pravidlo levé ruky:

„Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí

magnetické pole na vodič s proudem.“

F

m

= B I l sin α ⋅ ⋅ ⋅

(17)

Samostatná částice v magnetickém poli

Vykonává kruhový pohyb

(18)

Výpočet magnetické síly působící na částice/částici

vztah platný pro jednu částici

… tvar s vektorovým součinem

Q N q N q v

I t t l

  

  

 sin

B I l F

m

m

sin

F     B q v

  

´ 

 sin

sin     

 

 

l B N q v

l

v q B N

F

m

(19)

Jak moc se bude částice stáčet?

Magnetická síla způsobuje pohyb nabité částice po kružnici – působí tedy jako

dostředivá síla

Platí pro částici, co vlétla kolmo, sin 90° = 1

2

m d

F F

B q v m v

r r m v

B q

   

 

(20)

Hmotnostní spektroskopie

(21)

Urychlovače částic - Cyklotron

Využití v medicíně:

- k výrobě radiofarmak – například 18FDG pro PET vyšetření

- k radioterapii v onkologické léčbě – ozařování urychlenými protony, či jinými částicemi

(22)

Positron emission tomography (PET)

(23)

Příklady

(24)

Příklady

(25)

Cívka

Elektrotechnická součástka používaná v obvodech k vytvoření:

Elektromagnetu

K indukci elektrického proudu a elektromotorického napětí proměnným magnetickým polem – cívka slouží jako tzv.

induktor

Grafická značka v obvodech:

Značí se L

Intenzita magnetického pole H vytvářeného cívkou je:

H = z . I z… počet závitů na jednotku délky (př. 3 závity na mm)

I… proud protékající cívkou

(26)

Indukce elektromagnetického napětí

Zákonem elektromagnetické indukce (1831 Michael Faraday)

Popisuje vznik elektrického napětí v uzavřeném elektrickém obvodu, který je způsoben změnou magnetického pole v okolí cívky

Pole, které se mění se nazývá nestacionární pole

(27)

Využití mag. indukce

(28)

Magnetický indukční tok

Značka Φ (řecké fí)

Jednotkou je Weber, značka Wb

Říká nám, jak se magnetická indukce B promítá do určité plochy

Např. do plochy jednoho závitu cívky

B … magnetická indukce S … plocha, na kterou magnetické pole působí

α – úhel, který svírá normála plochy

 cos

B S

(29)

Změna magnetického indukčního toku

Faradayův zákon

Indukované napětí se rovná časové změně indukčního toku

Směr indukovaného elektromotorického napětí a případně indukovaného proudu je vždy proti

změně indukčního toku, která ho vyvolala.

U

i

t



 

(30)

Celkové indukované napětí

Cívka

více závitů ⇒ větší indukované napětí

Pouze vodič v měnícím se mag. poli:

Uc … celkové indukované napětí na cívce

Ui … ind. napětí na jednom závitu ~ Ui

v l B

U

i

  

N U

U

c

i

t U

i

N



 

(31)

Moment dvojice sil působící na závit cívky

α – úhel, který svírá normála plochy

 sin

B I S

M

(32)

Indukčnost (cívky)

Fyzikální veličina, která vyjadřuje

schopnost dané elektrické konfigurace (části obvodu) vytvářet ve svém okolí

magnetické pole

Značí se L

Jednotkou je Henry, značka H

Indukčnost jednoho závitu:

= Φ

(33)

Energie magnetického pole cívky

Značí se E

m

Jednotku má jako každá jiná energie Joule

Vztah je podobný vztahu kinetické energie

Kde L je indukčnost cívky,

I je proud protékající cívkou

Uvedený vztah platí pouze pro cívku bez jádra

2

2

1 L I

E

m

  

(34)

Příklady

(35)

Příklady

(36)

Reference

1. KRYNICKÝ, Martin. Elektronické učebnice

matematiky a fyziky. [online]. 2013-01-28 [cit.

2013-01-29]. Dostupné z:

http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=3

2. REICHL, Jaroslav, VŠETIČKA

Martin. Encyklopedie fyziky [online]. [cit.

2013-01-29]. Dostupné z:

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/21 9-elektrina-a-magnetismus

3. Wikipedia [online]. [cit. 2013-01-29].

Dostupné z: http://en.wikipedia.org

Odkazy

Související dokumenty

U obou těchto materiálů dochází k magnetizaci, při které se magnetické domény uspořádají ve směru magnetického pole, avšak po vyjmutí z magnetického pole

 magnetická pole elektronů se nevyruší atom se chová ⇒ jako malý magnet = paramagnetický atom.. Ferimagnetické látky (ferity) - (sloučeniny oxidů železa s oxidy

Výsledky statistické studie zaměřené na přeměnu energie magnetického pole pomocí magnetické rekonekce ukázaly, že energie magnetického pole přeměněná na ohřev a

(Vhodné aplikace pro Android byly zmíněny v kapitole Magnetostatika.) Pro měření je potřeba zjistit polohu sondy magnetického pole ve smartphonu, to lze udělat

Velikost magnetické síly závisí na síle magnetického pole (indukci), na náboji a rychlosti částice. sílu pole vyvine tehdy, pokud částice vletí do pole

krátké TR Æ lepší kontrast, ale také menší signál TE co nejkratší, aby byl potlačen vliv T2 relaxace. Intenzita

Polarita vedoucích skupin skvrn a globálního magnetického pole se cyklus od cyklu mění.. Magnetické pole se zesiluje a

Polarita vedoucích skupin skvrn a globálního magnetického pole se cyklus od cyklu mění.. Magnetické pole se zesiluje a zase

(přerušený jednoho pramene délky mm) a distribuce magnetického pole v laně…………..75 Obrázek 6.19 Distribuce magnetického pole v okolí lana, porovnání odezvy

• ΔI &lt; 0 potom se indukuje napětí stejné polarity (Lenzův zákon), proud klesá díky indukovanému napětí pomaleji, odpor obvodu rychle stoupne (proudu v obvodu rychle

Důležitým cílem proto bylo podrobně prozkoumat tvary a intenzity všech polí (magnetické indukce B, elektrického pole E a magnetického vektorového potenciálu A) v okolí

„Velikost magnetického pole je na různých místech Země různá a pohybuje se v rozmezí 20 až 70 μT.“ 16 Magnetické pole Země si můžeme představit jako

-začínají na kladném náboji a končí na záporném (při osamoceném náboji nebo při dvojici nábojů se stejným znaménkem se rozbíhají do nekonečna), - jsou kolmé

Magnetické indukční čáry magnetického pole válcové cívky s proudem jsou v dutině cívky rovnoběžné... Magnetické pole v okolí válcové cívky s proudem. Magnetické

Závislost velikosti indukce magnetického pole cívky na velikosti proudu v cívce .... Dlouhou válcovou cívkou, na které je hustě navinut drát o průměru 0,8 mm, prochází proud

Při změně proudu v primárním obvodu se mění magne- tické pole, sekundární cívka je v nestacionárním poli, sekundárním obvodem protéká elektrický proud.. Dvě cívky

I.. Při přerušení obvodu zanikající magnetické pole mění svou energii vlastní indukcí na elektrický proud, který krátký čas ještě obvodem prochází.. Přeměna energie

1) Přímý vodič o délce 0,4 m, kterým prochází proud 21 A, leží v homogenním magnetickém poli kolmo k indukčním čarám. Velikost vektoru magnetické indukce je 1,2 T.

Vzájemné působení nábojů na dálku – prostřednictvím elektrického pole Důkaz existence pole – pomocí malého kladného testovacího náboje Q.. Je-li pole vybuzeno

Vypočítáme napětí na kondenzátoru, což je podle jeho definice absolutní hodnota rozdílu potenciálů mezi jeho elektrodami.. Integrační cestu budeme začínat vždy na

3: Mezi feromagnetické látky pat í také ferity (látky ferimagnetické). Mají mnohem v tší odpor než feromagnetika a užívají se zejména ve slaboproudé elektronice a

Směr působení magnetické síly na nabitou částici určíme Flemingovým pravidlem levé ruky pro částici s nábojem: Levou ruku přiložíme tak, aby prsty ukazovaly směr

Nakreslete graf závislosti velikosti magnetické indukce B podél os cívek, graf závislosti magnetické indukce B smyčky na jejím poloměru a graf závislosti magnetické