• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Podnebí a vegetace Asie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Podnebí a vegetace Asie"

Copied!
6
0
0

Fulltext

(1)

Podnebí a vegetace Asie

Rozmanitost přírody

(2)

Podnebí a vegetační pásy Asie

• V Asii jsou zastoupeny všechny podnebné a vegetační pásy:

Podnebí Vegetace

Arktický (chladný málo srážek) trvale zaledněné, polární mrazové Subarktický (chladný málo srážek) tundry a lesotundry

Mírný tajga, listnaté lesy, stepi, chladné pouště

Subtorpický (teplý, suchý) středomořská vegetace, pouště, monzunové lesy, pouště

Tropy (teplý, vlhký) savany, monzunové lesy, tropické deštné lesy

+ horské a vysokohorské oblasti

(3)

Podnebí - samostatná práce

• Pomocí atlasu zjisti:

- nejsušší a nejdeštivější místo Asie

- nejteplejší a nejchladnější místo Asie

• Zjisti a zamysli se:

- Ve které části je největší a nejmenší množství srážek a proč?

- Jaké jsou důvody rozdílů teplot v Asii?

(4)

Podnebí (zápis)

• Díky rozloze Asie je podnebí různorodé (zastoupeny všechny klimatické pásy severní polokoule).

• Podnebí (monzuny, tropické cyklony,

kontinentalita podnebí, nadmořská výška aj.) ovlivňuje společensko-ekonomickou sféru (hustota zalidnění, zemědělství,

turistiku aj.).

(5)

Vegetace (zápis)

• V Asii najdeme všechny vegetační pásy.

Výrazně se zde uplatňuje výšková stupňovitost (především ve velehorách) vegetace.

• Pro zemědělství se nejvíce hodí oblast stepí a smíšených lesů.

• Nejcennější krajiny jsou vyhlášeny za NP.

• Problémem je: kácení tropického lesa, snižování rozmanitosti přírody (kulturní krajina), eroze

půdy aj.

(6)

Samostatná práce - vegetace

• Ve kterém vegetačním páse žijí uvedená zvířata a rostou stromy:

- sob, slon indický, panda velká, lední

medvěd, kůň Převalský, orangutan, sob, tygr sibiřský, cedr libanonský, orchideje, lišejník, olivovník, bambus.

Odkazy

Související dokumenty

pustina tundra tajga listnaté lesy mírného pásu stepi mírného pásu subtropický deštný prales středomořská vegetace monzunový les

V oblasti Nošovic a v blízkém okolí se nachází zdroje znečišťování ovzduší, které mají negativní vliv na životní prostředí či zdraví obyvatel..

 Reformát - vysoké oktanové číslo, vysoký obsah arenů a málo alkenů.  Katalyticky krakovaný benzin - menší oktanové číslo, vysoký obsah alkenů a mírný

 Podnebí: mírný podnebný pás, podnebí země ovlivňuje Atlantský oceán, ale i kontinentální klima,. průměrná teplota leden 0 °C, červenec

• pouštní půdy- málo srážek, nízký obsah humusu, zemědělsky nevhodné. • černozem- step a lesostep mírného pásu, nejúrodnější, hodně

Tu je možno v prvním přiblí- žení počítat naopak bez jakékoliv hydrodynamiky, jako čistě gravitační interakci fragmentů počítanou N –částicově (Richardson et

Tyto expozice jiţ ve stádiu záměru nebo studie musí být předloţeny k posouzení a schválení poţárnímu specialistovi společnosti - OPKf. Architektonické

Naopak v noci stéká chladný vzduch po svazích do údolí (horský vítr).. Uvedený experimentální vztah je možné použít do sklonu svahu asi 30 o. Velikost zesílení v ě

Pavla z díla Máte ráda Brahmse… zase najde uspokojení ve stabilitě, kterou jí nabízí původní, poněkud chladný vztah s Rogerem, a Dominika v příběhu Jeden

Jiným případem je třeba excindační řízení (tercería de dominio). Vyhoví-li soud tomu, kdo impugnační spor vyvolal, bude to mít za následek buď zrušení

Vodní zásoby jsou závislé na množství a době dešťových a sněhových srážek spadlých na území ČR.. Ze spadlých srážek - třetina odteče, třetina se vsákne a třetina

Jak bylo zmíněno, chlorochin a hydroxychlorochin se používají hlavně k léčbě a prevenci malárie a pro své mír- né imunosupresivní účinky jsou oba léky také užívány při

Při nosičem řízené disoluci jsou však irelevantní proměnné parametry výrobního procesu (např. maximální teplota 24 ). Na druhou stranu, pokud jde o léčivem

vegetace (pouště, polopouště, horské oblasti, mrazové oblasti apod.). Navátím vznikají –

rozdíly teplot a méně srážek neumožňují růst souvislého lesa, ale pouze trav.. • Husté

• Najdi v osmisměrce 8 pojmů vztahující se k tundře a zůstane ti zvíře, které žije v polárních krajích, ale v zimě se stahuje až do oblasti.. Hudsovnova zálivu, hledá

velká proměnlivost počasí, čtyři roční období, srážky závislé na vzdálenosti od oceánu oceánské podnebí – maximum srážek v zimě, ale vydatné srážky po celý

Lesostepní mozaika Jižního Uralu zahr- nuje pět hlavních vegetačních typů: svět- lé lesy, stepní louky, kavylové stepi, kame- nité stepi a stepní křoviny.. První čtyři

• v osobních vztazích: v osobních vztazích: přemýšlivý typ chladný přemýšlivý typ, chladný, 

Základní ochranné podmínky chrán ě ných krajinných oblastí sepsané v zákon ě [1] jsou platné pro všechny chrán ě né krajinné oblasti... To znamená, že

Ta zřejmě reaguje na sklon svahu a nadmořskou výšku (s nimiž je silně korelovaná proměnná vzdálenost na transektu), a to zřejmě negativněji než vegetace kompaktní

[r]

Byly navrženy také nepřímé separační metody založené na redukci alkaloidů na málo polární dihydroderiváty, které jsou posléze zpětně oxidovány Hg(CH 3 COO) 2 (Brossi et