• Nebyly nalezeny žádné výsledky

xnnnnxnnnnxnnnnxnnnnxnnnnxnnnn xnnn! xnnnn xnnnnxnnnnxnnnnxnnnnnxnnnxnnnn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "xnnnnxnnnnxnnnnxnnnnxnnnnxnnnn xnnn! xnnnn xnnnnxnnnnxnnnnxnnnnnxnnnxnnnn"

Copied!
2
0
0

Fulltext

(1)

FAXUTTA TXONOM ICXA ZAPADO CESKT U N IVf RZITY

v PtzNl

FAKULTA EKONOMICKA KPM

Jm6no studenta:

Studijni obor/zanEieni:

T6ma

bakal6isk6 prdce:

Hodnotitel -

vedouci prrice:

krize

Akademicki rok 2013/2014

Jan

POSPfCH

Podnikov{ ekonomika

a management

Ana$za hospodaieni podniku v dobi

hospodr[isk6

Dr.Ing.Jiii Hofman

Krit6ria hodnoceni:

(1

nejlep5i,4 nejhor5i,

N-nelze

hodnotit)

A)

Definovani

cflt

pr6ce

B) Metodickf

postup vypracoviirri pr6ce

C) Teoretickj

zriklad pr6ce (re5er5ni drist)

D)

Clen6ni pr6ce (do kapitol, podkapitol, odstavcri)

E)

Jazykov6 zpracov6ni pr6ce (skladba vdt, gramatika)

F)

Form6lni

zpracovini

prAce

G)

Piesnost formulaci a pr6ce s

odbomjm

jazykern

H)

Pr6ce s odbomou literaturou (normy, citace)

I)

Pr6ce se

zalranidni

literaturou,

frovei

souhmu

v

cizim jazyce

J) Celkovj

postup ie5eni a pr6ce s informacemi

K)

ZdvEry prirce

ajejich

formulace

L)

Splnbni

cihi

pr6ce

M)

Odbomli piinos pr6ce (pro teorii, pro

praxi)

N)

Spolupr6ce autora s vedoucim pr6ce a katedrou

O)

Piistup autora k ie5eni problematiky pr6ce

P) Celkovj'

doj ern z prhce

Do

Portilu ZtlJ byl zadanf

tento

vjsledek kontroly plagiritorstvir:

Posouzeno

Posouzeno - oodeziel6 shoda

Nawhuji klasifikovat bakaliiskou

pr6ci klasifikadnim stupn6m:2

vfborn6 Struin6 zdrivodn6ni navrhovan6ho klasifikainiho

stupn6:3

Bakal6isk6 pr6ce Analliza hospodaieni podniku

v

dobd hospodriiskl krize

patii

mezi nrlrodndj 5i, protoze \Tzaduj e

zpraavat analytickjrni

metodami iadu

drilezitfch

dat a informaci z

firmy.

D6le

je

nutn6 odpovidajici re5er5e literatury

ajeji vluZiti

v textu pr6ce. Obojiho se autor bakali,iskd pr6ce fspdSnd

zhostil.

Bakal6isk6 pr6ce

sqfm

obsahem

napliuje

stanovenj'

cil i

z6sady

pro zpracovini.

Autor uk6zal, Ze umi patiidnE aplikovat teoretick6 pomatky na ie3eni prakticklich rikohi.

Prhcilze povalovat zavelmi

zdaiilou, proto

ji

hodnotim klasifikadnim stupndm

V-iBORNE.

1234N

xnnnn xnnnn xnnnn xnnnn nxnnn xnnnn xnntrtr xnnnn

xnnn!

xntrnn xnnnn xnnnn xnnnn xnnnn xnnnn xnnnn

X n

(2)

F ' lllii!#"'"''-

F'AKT]LTA EKONOMICKA KPM

Otdzky

a

plipomlnky k bliiFimu vysv6tleni

pFi obhajobEa:

1. PiibliZte podrobndji

vjvoj

ukazatele obratu z6sob a ukazatel doby obratu z6sob

(viz.

str. 34-35 BP).

2. Uved'te

hlavnl

pffnosy VaSi

bakalilskd

pr6ce.

V

Plzni, dne 13.5.2014

Metodickd poznimlqr:

' Oznadte vlsledek kontoly plagidtorstvl, ktert jste zadaya do Portflu ZeU a odtvodndte niZe pti odfivodn€nl

- klasi fikadnlho stupnE.

" Kliknutin na pole vyberte poZadovanj kvalifikaCnl stupen.

r StudnE zdtvodndie nawhovanf klasifikadnl stupeli, odflvodnEnl zpracujte v rozsahu 5 - l0 vEt.

- Otdzky a pfipomlnky k bliZ5tnu vysvEtlenl pti obhajobd

-

dvd aZ ffi ot6zlcy.

Posuclek na DP/ BP odevzdejte ve dvou origindlnlch vyhoiov€nioh (oboustranaf tisk) nejpozdEji do 15. 5. 2014 spolu

s praci na selcetari6t KPM.

Posudek musl b;ft opatfen vlastnorulnlm podpisem modle (pro rozezn6nl origin6lu).

Odkazy

Související dokumenty

N5rodnost prdce spodiv5 zejm6na v nastudovdniteorie charakteristick'ich m6d0 a moinosti buzeni planSrnich ant6nnich struktur, osvojeni prdce s programem CST Microwave

Bytový dům u Negrelliho viaduktu Glib Khmelnytskyi Ing. Jan Sedlák prof. Ladislav Lábus, Hon. ATBP - Ateliér Bakalářská práce..

Tento cil vychAzi z mnoha dflcich hodnoceni tohoto nerostu, kter6 autorka vyhodnotila pied samotnou definici hlavniho cile v uvodu, 6i jiL z hlediska popisne

Jedná se o tyto ukazatele: průměrný věk mužů a žen, index stáří, střední délka života mužů a žen, kvocient kojenecké úmrtnosti, úhrnná plodnost a průměrný

Form6lni n6leZitosti a rozsah bakal6isk6 pr6ce stanovi pokyny pro vypracovini zveiejnEn6 na webovlich str6nkdch fakulty. Vedouci bakal6isk6 pr6ce:

Tdma pr6ce: Analyza vlivu pouZitd svaiovaci metody na frovei expozice zamdstnance sv6iedskym dymtrm.. Vedouci diplomov6 pr6ce:

Tdma pr6ce: Bezpednost pr6ce v zemdddlstvi pii dinnostech spojenych s rostlinnou vyrobou Vedouci diplomovd pr6ce: IngX. N6rotnost t6matu

G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace).. D Práce se zahraniční literaturou' úroveň souhrnu v cizím

G) Piesnost formulaci apr6ce s odbornym jazykem H) Pr6ce s odbornou literaturou (normy, citace). I) Pr6ce se zahranidni literaturou, frovef, souhrnu v cizim jazyce J)

G) Piesnost formulaci a price s odbomjm jazykem H) Pr6ce s odbomou literaturou (normy, citace). I) Pr6ce se zahranidni literaturou, frovei souhrnu v cizim

G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace). D Práce se zahraniční literaturou' úroveň souhrnu v cizím

G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)!. D Práce se zahraniění literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce J) Celkovy

D) elendniprhce (do kapitol, poclkapitol, odstavcfi) E) Jazykovd zpracovdni pr6ce (skladba vdt, gramatika) F) Form6lni zpracov dni prdce. G) Piesnost formulaci aprhce

G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace).. D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím

G) Piesnost formulaci a pr6ce s odbomjm jazykem H) Pr6ce s odbomou literaturou (normy, citace). I) Pr6ce se zalranidni literaturou, froveri souhmu v cizim

G) Piesnost formulaci a prdce s odbomlfm jazykem H) Prdce s odbomou literaturou (normy, citace).. I) Pr6ce se zahranidni literaturou, frovei souhmu v cizim

G) Piesnost formulaci a pr6ce s odbomllm jazykem H) Pr6ce s odbomou literaturou (normy, citace).. I) Prrice se za}ranidni literaturou, rirovei souhrnu v cizim

G) Piesnost formulaci a prdce s odbomjm jazykem H) Pr6ce s odbomou literaturou (normy, citace). I) Pr6ce se zahranidni literaturou, rirovei souhmu v cizim

G) Piesnost formulaci a pr6ce s odbomjm jazykem H) Pr6ce s odbomou literaturou (normy, citace). I) Pr6ce se zal-ranidni literaturou, rirovei souhmu v cizim

Podstatn6 dilst textu pr6ce s t6matem ani cilem nesouvisi, Setieni ani samotn6 pr6ce jako celek neni o probl6mu ne/spokojenosti zikazruk.& Makra, pr6ce

G) Přesnost formulací aptáce s odborn;im jazykerrt H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace).. I) Práce se zahraniční literaturou' úroveň souhrnu v cizim jazyce J)

G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem H) Práce s odbornou literaturou (normy' citace).. I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce o Celkoý

G) Piesnost formulaci a pr6ce s odbomlim jazykem H) Pr6ce s odbomou literaturou (normy, citace). I) Pr6ce se zahranidni literaturou, frovei souhmu v