• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu"

Copied!
14
0
0
Zobrazit více ( Stránka)

Fulltext

(1)

Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

Denisa Červenková, Tomáš Halík, Pavel Hošek

(2)

Tematické okruhy

1.      Etika, kultura a náboženství v dialogu. Základní pojmové vymezení 2.      Globalizace jako výzva k dialogu

3.      Filozofie dialogu a odpovědnosti

4.      Vztah k transcendenci a jeho vliv na utváření kulturních a náboženských vztahů 5.      Pozitivní teologické přístupy k pluralitě

6.      Dialog a tolerance v současné teologii a církevních dokumentech 7.      Dějiny mezináboženského dialogu

8.      Religionistické modely mezináboženského dialogu

9.      Dimenze a praktické podoby mezináboženského dialogu

10.  Mezináboženské vztahy z pohledu ostatních náboženských tradic 11.  Dialog křesťanů a židů

12.  Etická kritéria mezináboženského a mezikulturního dialogu

(3)

1. Etika, kultura a náboženství v dialogu. Základní pojmové vymezení

definovat cíl, k němuž směřuje dialog v oblasti kulturních a

náboženských hodnot,

definovat pojmy kultura, náboženství.

Jaké jsou rozdíly v Geertzově a Taylorově pojetí kultury?

Co je funkcí kultury podle J. Ch. Adelunga?

Jaké typologie vztahu mezi kulturou a

náboženstvím nacházíme v současné reflexi sociálních věd a teologie?

Co je to inkulturace - z hlediska teologické reflexe?

Jaký je postoj katolického magisteria ke vztahu kultury a víry?

Jak byste odlišil/a interkulturní přístup od multikulturního?

Jaké znáte procesy sociokulturní adaptace?

(4)

2. Globalizace jako výzva k dialogu

charakteristika různých pojetí globalizace

střet kultur nebo soužití kultur (Hunghtington)

role náboženství v procesu globalizace

změny na globální náboženské scéně dnešního světa a změny v chápání náboženství

Na základě studia byste měli být schopni pohovořit o následujících tématech:

1. sekularizace - specifický fenomén Evropy, spor o jeho příčinách a interpretaci, kořeny (v biblickém pohledu/ v

„papežské revoluci“/v modernitě – diferenciaci), pokusy z fenoménu sekularizace udělat paradigma výkladu náboženství a jeho budoucnosti

2. kritika paradigmatu sekularizace - Pozornost k dalším formám náboženství (Luckmann aj.), Funkcionální pojetí náboženství (Durkheim, Parsons, Luhmann),

3. pluralizace náboženství, pozornost k situaci v USA -

„ americká výjimka“?, Berger: teorie pluralizace, ekonomická teorie náboženství

4. repolitizace náboženství- repolitizace monoteistických náboženství koncem 20. stol. (Keppel)

náboženství a násilí, terorismus (Juergensmeyer)

5. Nová náboženská hnutí a náhražková náboženství - sekty a kulty, civil religion (Bellah), náhražky tradičního náboženství:

umění, kultura/ nacionalismus/ sport/ média/ kapitalismus

(5)

3. Filozofie dialogu a odpovědnosti

1. Filozofie dialogu v"neohebrejském myšlení" - Buber, Rosenszweig, Levinas

2. Pojetí odpovědnosti u Levinase a Jonase 3. Filozofie dialogu v díle G. Marcela

(6)

4. Vztah k transcendenci a jeho vliv na utváření kulturních a náboženských vztahů

Které náboženské kategorie hrají důležitou roli při utváření mezináboženských vztahů?

Jak můžeme popsat vztah mezi náboženstvím a vírou (z hlediska současné teologické reflexe?)

Jak se pojímá téma reciprocity a diference ve vztahu k transcendenci (z hlediska křesťanské teologie)?

Jakou roli zde hrají kategorie kenosis a agapé?

(7)

5. Pozitivní teologické přístupy k pluralitě

Definujte a odlište pojmy evangelizace, misie, mezináboženský dialog.

Jaký je hlavní přínos misijních modelů podle S. Bevanse?

Jaké modely mezináboženského dialogu

přináší současná teologická reflexe (Wilfred, Pannikar, Tracy)?

(8)

Dialog a tolerance v současné teologii a církevních dokumentech

• pojetí dialogu a tolerance v dokumentech II.

vatikánského koncilu

• pojetí dialogu a tolerance v učení Jana Pavla II. a Benedikta XVI.

(9)

7. Dějiny mezináboženského dialogu

• Na základě četby doporučených textů pohovořte o jednotlivých etapách

dějin mezináboženského dialogu a o hlavních tématech, které v nich

nacházíme.

(10)

8. Religionistické modely mezináboženského dialogu

• Na základě přednášky a četby

přibližte jednotlivé religionistické modely (exkluzivismus,

inkluzivismus, pluralismus,

postpluralismus, perspektivismus ad.), jejich přednosti a limity.

(11)

 9. Dimenze a praktické podoby mezináboženského dialogu

• Pokuste se vystihnout tzv. dialogický princip (viz přednáška a text P.

Hoška).

• Jaké typy dialogu rozlišujeme?

(12)

10. Mezináboženské vztahy z pohledu ostatních náboženských tradic

• Islám a otázka náboženského pluralismu

Náboženská a kulturní pluralita v hinduismu

Náboženská zkušenost jako východisko dialogu s

buddhismem

Jakým způsobem islám nahlíží

tematiku náboženského pluralismu?

Jaké pojetí inkluzivismu nacházíme v rámci hinduistické náboženské tradice a kultury?

Které tematiky se nabízí jako

vhodné pro mezináboženský dialog s buddhismem?

Jaké přednosti a limity dialog s jednotlivými tradicemi přináší?

(13)

11. Dialog křesťanů a židů

• Jaké základní kulturní a teologické

motivy provázejí v průběhu dějin dialog mezi křesťanskou a židovskou kulturní a náboženskou tradicí?

(14)

Etická kritéria mezináboženského a mezikulturního dialogu

• Dialog v oblasti hodnot – čím je charakterizován, možnosti nalezení transkulturních a transreligiózních hodnot

• Formy dialogu

• Prvky etiky dialogu mezi kulturami a náboženskými tradicemi

• Spiritualita dialogu

Odkazy

Související dokumenty

• JISTÉ – posmrtná bledost, posmrtné skvrny, posmrtné chladnutí těla, tuhnutí těla, posmrtný rozklad...

ADAM, Petr. Stát a církev ve Francii. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2009. Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností po roce 1948 In Revue

Eutanazie i asistovaná sebevražda je v České republice zakázána. Pokud by byla provedena, je kvalifikována jako trestní čin. V roce 1926 obsahoval návrh nového

Zastánci bezplatného vzdělávání argumentují tím, že lepší kvality vzdělávání v důsledku konkurence vysokých škol, lze dosáhnout i jinými

4. Za určitou slabinu považuji formulaci cíle na str. 8, protože cíl práce byl podstatně širší, než uvedená věta. Práce v každém případě dokazuje schopnost autorky

Následně se kapitola zaměřila na analýzu obchodu s elektronickými produkty s Čínou, přičemž na základě analýzy exportů a importů zjistila, že obchod společenství ASEAN s

Práce velmi detailně zkoumá mezinárodní obchod mezi partnery z hlediska jednotlivých zemí uskupení, komoditní struktury i změn v čase.. Autorka využívá primární zdroje

Takto vystavěnou strukturu práce hodnotím velmi pozitivně, protože umožňuje posouzení tématu v širším kontextu vzájemné ekonomické integrace a zároveň i

Uvnitř koule o poloměru R a hustotě % je kulová dutina o poloměru R/4 ve vzdálenosti R/4 od středu koule (viz obrázek který je řezem v rovině procházející středy

Obdélníková deska o rozměrech a, b je zavěšena na vodorovné tyči podle obrázku.. Desku vychýlíme o malý úhel od

Alfa Správně bychom tedy měli říci, analogicky k ideji sudého a lichého, že duše je idea života a že nepřijímá ideu smrti.. To ji ještě

Hvězda se tedy ve skutečnosti musí pohybovat rychlostí 0.22 c směrem k Zemi nebo rychlostí 0.45 c směrem od

Předkládaná práce se zaměřuje na koncept mezináboženského dialogu z pohledu husitské teologie, mapuje soudobé texty teologů československé církve k tématu

časopis Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů (člen redakční rady prof. Hošek) Česká alzheimerovská společnost (předsedkyně správní rady H. Janečková, Ph.D.)..

7) vztahy s ostatními lidmi 8) mít a vychovávat děti 9) postarat se o sebe 10) milovat a být milován 11) mít sexuální život. 12) odpočívat ve volném čase 13) mít koníčky

Mír mezi náboženstvími není možný bez dialogu náboženství.. Mezináboženský dialog není možný bez

„Pak se ovšem otevírá zajímavá, protože méně obvyklá otázka: co by bylo takové myšlení před obrazem, jež by nebylo čtením obrazu, protože používat zde slova

Česko a Slovensko z pohledu vzdělávání.. Michaela Kleňhová

• Základní princip: etické jednání je takové, které je v souladu s.. formulovanými zásadami, které si vytváří každý sám s ohledem na to, aby platily všeobecně

Z kódování vyplývá, že pozitiv, která dotazované ženy cítí ve svém manželství je více než problémů. Tyto problémy ale nevidí ženy jako zásadní, kromě jedné

Asaf ve své přísaze vyzývá své ţáky a nástupce, resp. osoby angaţující se v oblasti medicíny, k důstojnému přístupu ke kaţdému pacientovi. Kaţdý lékař by podle něj měl

V rámci římských tradic se postaral, aby byl jeho předchůdce posmrtně zbožštěn (konsekrován) a sám pak obdržel za své svědomité plnění státních a

Poté se dialog pozvedl na politickou úroveň a kondicionalita EU v rámci dialogu byla výrazně snížena, protože dalším mezníkem na integrační cestě by