• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Morfogeneze bakteriálních kolonií

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Morfogeneze bakteriálních kolonií"

Copied!
35
0
0

Fulltext

(1)

Morfogeneze bakteriálních kolonií

a mikorbiálních kolonií obecně

Bakalářská práce

Jaroslav Čepl

Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.

PRAHA, 2008

(2)

Poděkování

Děkuji svému školiteli, docentu Antonu Markošovi, za vedení práce a za vzbuzení mého zájmu o dané téma, doktorce Anně Blahůškové za výborné praktické vedení v laboratoři, profesoru Zdeňku Neubauerovi za téměř nevyčerpatelnou dávku inspirace a ostatním členům skupiny (a katedry) za vytváření příjemné pracovní atmosféry.

(3)

Prohlašuji, že práce byla vypracována samostatně, jen s použitím citované literatury a pod vedením příslušného vedoucího bakalářské práce

V Praze dne 15.8.2008

Jaroslav Čepl

(4)

Abstrakt

Během posledních padesáti let se přestává nahlížet na bakterie jako na jednoduché formy života a začínají se doceňovat jejich sofistikované způsoby sebeorganizace a komunikace.

Vědci přicházejí se stále novými důkazy o bohatosti mikrobiálního sociálního života. Ve své práci představuji práci Jamese A. Shapira, ukazujícího genomové možnosti bakterií, Eshela Ben-Jacoba, hledajícího obecné principy ve formování tvarů, a Zdenu Palkovou s molekulárními principy komunikace kvasinek na dálku.

Klíčová slova:

mikrobiologie, bakterie, kvasinky, kolonie, quorum-sensing

Abstract

During last 50 years, bacteria are more and more viewed as komplex and sofisticated comunicating entities, rather than simple particles. Scientists shed a light on more and more examples of richness of microbial social life. Here I show work of James A. Shapiro with his genomic features of bacterial population, Eshel Ben-Jacob and quest for common features in pattern-forming and Zdena Palková with molecular principles of long-range yeast signaling .

Key words:

microbiology, bactery, yeast, colony, quorum-sensing

(5)

Obsah

Úvod……….…….………...……….………….6

Mikrobiální monumenty……….…….…..………..……7

Bakteriální jaderný reaktor……...……….….…..………..7

Stromatolity ………..………....………8

Světélkující moře……….…….9

Obecný popis………..……….10

Kolonie………..……..…………..10

Bakteriální pohyby……….………..………...11

Quorum-Sensing………..………..………….….12

Tři laboratoře James A. Shapiro………….……….….……….15

Adaptivní mutace……….…..…….…18

Eshel Ben-Jakob……….……….20

Model rozprávějících špacírníků…….….………….………20

Zdena Palková………...………..27

Synchronicita kolonií………….……….29

Závěr……….…….………32

Seznam citací……….………33

(6)

Úvod

Ve své bakalářské práci se chci věnovat tématu sociálního chování bakteriálních kolonií a mikrobiálních kolonií obecně. Ač je to podle mého názoru velice zajímavé a významné téma, nenajde se moc laboratoří věnujících se této problematice.

To, že fenomén organizace mikroorganismů do komplexních útvarů a obecně jejich projevy sociálního chování byly dlouho přehlíženy, ilustruje úvod ke kapitole o mikrobiálních koloniích v učebnici z 80tých let:

„Zatím co růst bakteriální populace v homogenní tekuté kultuře je prostudován a znám více než důkladně, růst a množení bakteriální populace za ostatních podmínek je téměř mimo zájem mikrobiologů. Proto je o něm známo jen docela málo.

Růstu a množení bakteriální populace ve formě kolonie na pevné (agarové) živné půdě bylo věnováno jen několik ojedinělých studií a navíc s výsledky rozpornými. To zřejmě není způsobeno ani osobním přístupem autorů, ani tím, že počet měření není dostatečný pro přesvědčivé zobecnění. Spíše to odráží objektivní zkušenost pramenící z nedostatečné znalosti biologických i chemických procesů v bakteriální kolonii probíhajících.“ (Kaprálek 1985)

Ve své práci nejprve předvedu několik monumentálních výjevů, které ukazují, že mikroorganismy mohou dosáhnout opravdu velikých věcí, pokud se jich účastní mnoho. Dál, přes obecný popis, se chci dostat ke třem laboratořím, z jejichž pohledu jsem si vývoj a život kolonií přibližoval. Jsou to laboratoře vedené Jamesem A. Shapirem, Eshelem Ben-Jacobem a Zdenou Palkovou.

(7)

Mikrobiální monumenty

Bakteriální jaderný reaktor

V Gabonu, v oblasti Oklo, se nachází naleziště uranu, pyšnící se světovým unikátem.

Probíhala zde totiž jaderná řetězcová reakce miliony let před příchodem člověka.

Horninou bohatou na uran protékala řeka. Díky čerstvé přítomnosti kyslíku (bylo to před 1,8 mld let) se uran rozpouštěl na uranylový iont. Jeho koncentrování ve formě oxidů by samovolně nebylo možné. Jenže se v deltě řeky zabydlely bakterie se zvláštní schopností dýchyt v přítomnosti uranylu a koncentrovat tak jeho nerospustné oxidy. Svojí nevědomou činnost vykonaly tak dobře, že uložily kritické množství uranového oxidu a tak se jaderný reaktor mohl rozběhnout. Přítomnost vody se schopností zpomalovat a odrážet neutrony a svým odpařováním regulovat činnost reaktoru umožnila jeho běh po miliony let (Lovelock 1988).

Obr. 1 Pozůstatek jednoho z vyhořelých reaktorů v Oklo.

(http://www.virtualtravelog.net/entries/2004-05-Oklo.png)

(8)

Stromatolity

Stromatolity jsou kulovité útvary, až několik metrů vysoké, vzniklé činností mikrobiálního povlaku, nacházejícího se na jejich povrchu. Klíčová je vrstvička sinic, které ukládají uhličitan vápenatý. Pod nimi se nacházejí další vrstvy mikrobiálního života. Dnes jsou živé stromatolity pouze v oblasti velmi slaných zátok a lagun, ale kdysi byly velice rozšířené (Markoš 2007). Vyskytovaly se už před asi 3,5 miliardami let a do období před asi půlmiliardou let byly jediným makroskopickým důkazem života na zemi.

Obr. 2 Živé stromatolity

(http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Evolution/living_stromatolytes.htm)

(9)

Světélkující moře

Zpráva z britského námořního plavidla:

25. ledna 1995

Během bezměsíčné noci, 150 námořních mil od Somálských břehů, byla na horizontu pozorována bělavá záře. Po 15 minutách plavby byla loď zcela obklopena mléčně bílou vodou se spojitou luminiscencí. Vypadalo to, že bioluminiscence pokrývá celé moře od horizontu k horizontu. Zdálo se, jakoby se loď plavila po sněhu, nebo přelétala nad mraky..

Snímky ze satelitu byly v roce 2005 zpracovány S. Millerem.

Z analýzy vyplynulo, že měla vše na svědomí bakterie Vibrio harveyi. Po laboratorních pokusech s bioluminiscentnímy bakteriemi Miller odhadl počet bakterií na ohromujících 4x1022 buněk, které po dobu tří dní na ploše 15,400 km2 vysílaly svoji záři až do vesmíru (Miller et al. 2005).

Obr. 3 Upravený satelitový snímek bioluminiscentních bakterií v Indickém oceánu v lednu 1995

(http://msnbcmedia4.msn.com/j/msnbc/Components/Photos/051004/milkysea.hlarge.jpg)

(10)

Obecný popis Kolonie

Mikrobiální kolonie je tvořena z jediné buňky a obsahuje jich až 1010. Kromě samotných buněk obsahuje kolonie buňkami sekretované látky, sloužící k ochraně, usnadnění pohybu a komunikaci. Pod elektronovým mikroskopem ukazují povrchy kolonií na značně polymerizovaný extracelulární materiál (Shapiro 1985).

Jednotlivé bakterie uvnitř kolonií mohou diferencovat a přisvojit si specifické funkce, jako například plodničky u myxobakterií (obr. 4).

Obr. 4: Elektronovou mikroskopií pořízený záběr plodniček formovaných myxobakterií Chondromyces crocatus (Grilione & Pangborn 1975)

Všechny kolonie vykazují vysoký stupeň organizace a je zajímavé, že i při této organizované morfogenezi se bakterie na povrchu agaru množí stejně rychle, jako v suspenzi (Shapiro 1992).

Pro praktické účely je však namísto vysetí buněk ze suspenze v laboratořích často využívaná inokulace malého množství buněk do konkrétního místa, např. „giant colonies“ (Palkova et al.

1997a), „toothpick inoculation“ (Shapiro & Hsu 1989), „concol“ (Rieger et al. 2008) s obdobnými morfologickými výsledky.

(11)

Je potřeba si uvědomit, že pěstování bakterií v laboratoři na definovaných mediích a v suspenzní kultuře ústí v jejich adaptaci na podmínky zadané experimentátorem. Následkem potlačení některých metabolických či informatických systémů, které jsou pro život v přírodě esenciální, tudíž nevidíme mikrobiální komunikaci a regulaci v plné kráse (Palková 2004).

V přírodě se mikroorganismy nacházejí jednotlivě jen vzácně. Ani kolonie složené z jediného druhu bakterie nejsou časté. Nejčastěji se bakterie nacházejí v biofilmech, nebo-li nárůstech (placích). Jde o komplexy bakterií jednoho či více (až stovek) druhů. Biofilmy se vyznačují přilnavostí k povrchu, strukturní heterogenitou (značné množství kanálů, výdutí atd.), genetickou diverzitou a složitými mezibuněčnými (i mezidruhovými) interakcemi. Biofilmy jsou také schopné velmi pružně reagovat na měnící se podmínky prostředí tak, že se samy plasticky přestavují (Shapiro 1998b).

Bakteriální pohyby

Bylo pozorováno množství různých druhů pohybu bakterií po povrchu agaru. Uvádím zde klasifikaci podle Hanrichsena, upravené Ben-Jacobem (Henrichsen 1972; Ben-Jacob 1997):

1- „swimming“:

Swimming je druh pohybu způsobený pohyby bičíku. Děje se jen, když je vrstva povrchové kapaliny dostatečně silná. Při pozorovaní mikrostruktury jsou bakterie při tomto druhu pohybu neorganizované. Buňky se pohybují individuálně a náhodně, stejně jako bičíkaté bakterie v dočasných preparátech (téměř rovná plavba přerušená krátkým motáním- thumblingem).

2 –„swarming“:

Swarming je druh pohybu způsobený pohyby bičíku, ale liší se od swimmingu. Při pozorování mikrostruktury jsou bakterie při tomto druhu pohybu vysoce organizované ve víry a pruhy. Pohyb je plynulý a výhradně podél dlouhé osy buněk, které jsou spojené ve svazcích během pohybu.

(12)

3-„gliding“:

Gliding je druh pohybu, vyskytující se pouze u nebičíkatých bakterií a pouze v kontaktu s pevným povrchem. V ostatních ohledech je shodný se swarmingem.

4- „twitching“:

Twitching je druh pohybu, dějící se jak u nebičíkatých, tak bičíkatých bakterií, ale nikdy díky akci bičíku. Buňky se pohybují převážně jednotlivě, ačkoli jsou pozorovatelné i menší agregáty. Pohyb se jeví jako nesouvislý a trhaný a nesleduje dlouhou osu buňky.

5- „sliding“:

Sliding je druh pohybu způsobený expanzivními silami v rostoucí kultuře v kombinaci se speciálními povrchovými vlastnostmi buněk plynoucích z redukce tření mezi buňkou a substrátem. Při pozorovaní mikrostruktury jsou bakterie při tomto druhu pohybu slité v uniformní povlak úzce svázaných buněk v jedné vrstvě. Vrstva se pohybuje pomalu a jednotně.

6- „darting“:

Darting je druh pohybu způsobený expanzivními silami vyvinutými v agregátu buněk potažených povlakem a plynoucí z „vystřelení“ buněk z tohoto agregátu. Při pozorovaní mikrostruktury jsou bakterie při tomto druhu pohybu náhodně rozložené do agregátů s volnými územími agaru mezi. Ani buňky, ani agregáty se nehýbou s výjimkou vystřelení, které je pod mikroskopem pozorováno jako záblesk.

Quorum sensing

Quorum sensing je název pro bakteriální komunikaci, založenou na zjišťování aktuální density populace (hledání dostatečně velkého quora). Quorum sensing ovlivňuje děje, které mají význam jen při větších hustotách bakterií, jako je např. bioluminiscence, exprese virulentních faktorů, tvorba biofilmů, sporulace a konjugace.

Doposud byly popsány tři základní systémy quorum sensing (Bassler 2002) (obr. 5):

(13)

obr 5A (Leadbetter & Greenberg 2000) Obecná struktura AHL produkovaného při quorum-sensing: R1 je -H, -OH, nebo =O; R2 je -CH3, -(CH2)2-10CH3

nebo -(CH2)3CH=CH(CH2)5CH3

Obr 5B (Kleerebezem et al. 2003) Schéma subtilinu, krátkého signálního peptidu u Bacillus subtilis.

Obr. 5C (Defoirdt et al. 2006)

Furanosyl boratediester sloužící jako autoinduktor AI-2

Obr. 5 Schéma tří různých typů signálních drah quorum-sensing

(14)

Obrázek 5A ukazuje typický průběh odpovědi na signál quorum-sensing u gram-negativních bakterií. Zde jsou autoinduktorem AHL (N-acyl laktony homoserinu). Jde o malé molekuly, prostupné skrz buněčnou membránu. Díky tomu určuje jejich koncentrace v prostředí celkovou hustotu bakterií. AHL jsou syntetizované Lux1 proteinem a jejich receptorem je LuxR protein, který reguluje expresi určitého genu. Bylo popsáno přes 50 gram-negativních bakterií produkujících různá AHL, lišících se pouze v acetylované části řetězce.

Obrázek 5B ukazuje příklad quorum-sensing u gram-positivních bakterií. Autoinduktor je krátký, obvykle modifikovaný peptid (např. subtilin u B. subtilis). Ten je aktivně exportován z buňky a interaguje s externí doménou membránových receptorů. Přenos signálu se děje fosforylační kaskádou a vrcholí aktivací DNA-vazebného proteinu, který reguluje transkripci cílového genu.

Obrázek 5C ukazuje děje v gram-negativní bakterii Vibrio harveyi. Tento druh quorum- sensing ovlivňuje bioluminescenci. V. harveyi produkuje dva autoinduktory nazvané HAI-1 a AI-2. HAI-1 je typický gram-negativními buňkami produkovaný AHL, ačkoli jeho syntéza není závislá na LuxI-like enzymech. Druhý autoinduktor, AI-2, je nečekaně furanosyl boratediester. HAI-1 a AI-2 signalizační přenos funguje jako u gram-positivních bakterií, fosforilační kaskádou. AI-2 se ukazuje být univerzální signální molekulou mezi bakteriemi (Chen et al 2002).

Známé signály quorum sensing představují pouze špičku ledovce na poli bakteriální komunikace. Jen jakési všeobecné vyvolávání. Jednotlivé bakterie v biofilmech (Williams 2007) i koloniích mohou komunikovat na mnohem jemnějších úrovních.

(15)

James A. Shapiro

a výzkumy laboratoře jím vedené

James A. Shapiro se narodil v roce 1943 a od roku 1985 je profesorem mikrobiologie v Department of Biochemistry and Molecular Biology na University of Chicago. Začínal svojí vědeckou kariéru v době bouřlivého rozvoje molekulární biologie. Byl ovlivněn výzkumy Jacquese Monoda a osobností Barbary MacClintokové, se kterou udržoval čilou korespondenci. Sám experimentoval na poli transponovatelných elementů.

K otázkám bakteriálních kolonií a jejich mnohobuněčného charakteru přivedly Shapira zkušenosti s pozorováním kolonií E. coli, kde při experimentech vkládal gen lacZ do sledovaného promotoru1 (Shapiro 1984).

Shapiro pozoruje na barvících se koloniích vznik specificky zbarvených obrazců: jednak vějířovité útvary pocházející z jedné mutované buňky a jednak ostře vymezené, modré prstence ukazujících rozdílnou aktivitu beta-galaktozidázy (obr. 6). Buňky v těchto prstencích nemohou pocházet z jediné buňky nesoucí mutaci indikující změnu biochemické aktivity.

Jsou důkazem diferenciace v rámci bakteriální kolonie. Jak Shapiro pozoruje - i menší kolonie v zóně hustšího výsevu, tedy s menším počtem buněk v kolonii, se barví současně s koloniemi většími – tudíž diferenciace buněk tvořící modré kruhy není regulována množstvím buněk, ale spíše časem (Shapiro 1997).

K těmto pokusům je důležité poznamenat, že barvení pomocí Xgal je jenom vhodná metoda vizualizace a prstence tudíž nejsou artefakty vázané na použití této metody. Struktura kolonie je patrná i pomocí reflexní světelné mikroskopie nebo SEM (skenovaní elektronové mikroskopie) (Shapiro 1985).

1 Gen lacZ je součást Lac-operonu a kóduje samotnou beta-galaktozidázu - enzym, štěpící laktózu. Tento

systém je využívaný v genovém inženýrství pro barvení buněk exprimujících sledovaný gen. K barvení je využito Xgal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside), která je štěpena B-galaktozidázou na modrý produkt.

(16)

Obr. 6 Příklad kolonie obarvené Xgal. Kolonie v horní části byla přidána až po čase, ale vykazuje synchronní fázi barvení se starší kolonií. Vpravo dole je vějířovitý útvar, pocházející z jedné mutované buňky. (http://shapiro.bsd.uchicago.edu/)

Při bližším pohledu na morfogenezi bakteriální kolonie časně po vysetí na agarovou misku vidí Shapiro (pomocí SEM, i světelné mikroskopie), že bakterie E. coli se snaží o maximalizaci mezibuněčného kontaktu (Shapiro & Hsu 1989). To platí jak pro klony pocházející z jedné buňky, tak po určitou dobu i mezi různými mikrokoloniemi, jak ukazuje obr. 7. Už ve stadiu čtyř buněk Shapiro pozoroval pravidelné uspořádání buněk (obr. 7 vpravo)

(17)

Obr. 7 Záběry z časosběrné kamery zachycující vznik kolonií v nejranějších stádiích (Shapiro

& Hsu 1989)

Další důkaz o buněčné diferenciaci přináší studium kmene Pseudomonas putida, které i při pozorování na makroskopické úrovni ukazuje mnoho důkazů o tom, že kolonie jsou složené z různých typů buněk. Často jsou pozorovány kolonie složené z diferencovaných buněk, které po purifikaci a vysetí dají vznik rozdílným koloniím, kdežto ze směsi vznikají znovu kolonie původní (Shapiro 1985).

Díky dlouholetému bádání na poli vytváření bakteriálních kolonií je Shapiro oprávněn vznést koncept bakteriální mnohobuněčnosti (Shapiro 1998):

- Bakteriální buňky mají komunikační a rozhodovací schopnosti, které jim umožňují koordinovaný růst, pohyb a biochemické aktivity.

- Příklady komunikace a koordinovaného chování jsou rozšířeny mezi všemi taxony bakterií a nejsou limitované na několik skupin se specializovanou mnohobuněčností.

- Bakteriální populace odvozují adaptivní výhody z mnohobuněčné kooperace a jejich schopnosti integrovat různé aktivity různých buněk. Tyto výhody jsou např.:

o Účinnější proliferace plynoucí z buněčné dělby práce

o Přístup k surovinám a nikám, které nemohou být využitelné jedinou buňkou o Kolektivní obrana proti protivníkům, kteří eliminují jedinou buňku

o Optimalizace přežití populace diferenciací na různé typy buněk

(18)

Adaptivní mutace

Téma adaptivních mutací je úzce spojené s tématem společenského fungování bakteriálních kolonií a dobře ilustruje širokost bakteriálních možností.

Shapiro rozvijí myšlenky J. Cairnse (Cairns et al. 1988) a zapojuje se do diskuze na téma adaptivních mutací (Shapiro 1994; Shapiro 1995c; Shapiro 1995a). Uvádí příklad LacI-Z33 fuzního genu (lacI kóduje represor a lacZ kóduje beta-galaktosidázu), kde kvůli posunu čtecího rámce nemůže docházet k expresi beta-galaktosidázy a tím pádem zpracování laktózy.

Ale bakterie nesoucí lacI-Z33 vykazují jen zpožděnou kinetiku růstu lac+ bakterií (bakterií schopných metabolizovat laktózu). To ukazuje, že proběhlo mnohem více posuvných mutací po spuštění selekčního tlaku, než v době růstu bez selekčního tlaku.

Neodarwinismus staví svojí teorii na náhodných mutacích, stochastických změnách a jejich evolučních výhodách (Dawkins 1976), ale Shapiro nevidí reversi LacI-Z33 jen jako malfunkci základní replikace způsobené stresem. Adaptivní mutace se vyskytují častěji, pokud je na ně kladen neletální selekční tlak. (Na rozdíl od pokusů Luria a Delbrücka z roku 1943 (Luria &

Delbruck 1943), kde testování adaptivních mutací připomíná scénu z filmu Matrix: „dodge this“ (http://www.youtube.com/watch?v=eo3nPKRksY8) 2.)

Genetické změny mohou ovlivnit rychle i širší populaci - transfer do jiné buňky je proveden ještě dříve, než se mutovaná buňka rozdělí.

Shapiro netvrdí, že jde o cílené mutace, dostatečné vysvětlení vidí v selekcí indukovaných, rekombinačních aktivitách nebo ve funkcích transferu plasmidů (Shapiro 1995b).

V příběhu od Jamese Thurbera (Thurber 1939) vidí muž v zahradě jednorožce. Běží vzbudit manželku a nadšeně jí vypráví o jednorožci. Manželka mu nevěří a říká, že jednorožec je jen bájná bytost a když muž trvá na svém, zavolá psychiatry. Ti přijedou a žena jim vypráví, jak její muž viděl jednorožce. Když se zeptají manžela, zda viděl v zahradě jednorožce, odpoví, že ne, že jednorožec je jen bájná bytost. Psychiatři si tady namísto něho, odvezou jeho manželku.

Shapiro prohlašuje: „Nenašel jsem v zahradě jednorožce, ale genetickou inženýrku, která má spoustu důmyslných molekulárních nástrojů“ (Shapiro 1995c) .

Sahpiro říká, že jediný způsob, který by dával posledním padesáti letům molekulární biologie smysl, je opustit mechanistické a atomistické myšlenky éry před objevem DNA a vzít v úvahu

2To je scéna, při které jedna z hrdinek přiloží nepříteli pistoli k hlavě a se slovy „zkus uhnout“ vystřelí.

(19)

více organické, kognitivní a výpočetní pohledy na buňku a její genom. Vybízí nás přijmout, že bakterie, stejně jako celé kolonie, jsou interaktivními systémy. Bakterie stále sbírají a vyhodnocují informace o prostředí, vnitřním stavu a jiných buňkách, aby rozhodly pro vhodné biochemické a biomechanické kroky.

Vidí užitečnou analogii v současných elektronických informačních systémech. Navrhuje, abychom genom nebrali jako „read-only memory“, ale spíše jako „read-write“ úschovnou organelu. Tato svoboda nám umožní pochopení důmyslných bakteriálních adaptací a dalších možností přirozeného genového inženýrství. Ale zároveň varuje před uvíznutím a svázáním touto metaforou, protože naše možnosti jsou, vzhledem ke komplexním procesům probíhajícím v živých buňkách, omezené (Shapiro 2007).

Obr. 8 Shapiro našel v zahradě ne jednorožce, ale genovou inženýrku.

(20)

Eshel Ben-Jacob

výzkumy laboratoře jím vedené

Eshel Ben-Jacob se narodil v roce 1952, studia fyziky dokončil na Tel-Avivské Univerzitě v roce 1982 a od roku 1992 je na stejném ústavu profesorem. Věnoval se výzkumu a modelování neživých soustav a matematice nestability dynamických systémů (Ben-Jacob et al. 1990).

Ben-Jacob se ptá, zda spontánní formování tvarů v neživých i živých systémech (sněhové vločky, tuhnutí kovů, růst korálů, růst bakteriální kolonie) je vždy unikátní děj nebo jestli mají některé společné principy (Ben-Jacob & Cohen 1997).

Pozoroval změnu morfotypu3 mezi formami Peanibacillus dendrificans, tvořící větvící se kolonie ( ten nazval T morfotypem (od tip-splitting)). Během dalších pokusů pozoroval vznik dalších dvou morfotypů: C (chiral) a V (vortex). Jak ukazuje, bakteriální kmeny mohou přejít z jednoho morfotypu do druhého v reakci na změnu vnějších podmínek. Přechod morfotypů vyžaduje období adaptace v řádu dní a když je přeměna hotová, nový morfotyp je již stabilní.

Je zřejmé, že jak tvorba vzoru, tak přeměna morfotypů vyžadují organizovanou mezibuněčnou komunikaci a kooperativní, mnohobuněčné chování (Ben-Jacob et al. 1998).

Model rozprávějících špacírníků (comunication walkers model)

Tento model používá Ben-Jacob k popisu formování větvící se bakteriální kolonie. Je to hybridní model – difúze živin je popsána kontinuální reakčně-difúzní rovnicí, kdežto bakterie jsou popsány jako automaty, provádějící diskrétní (nespojité) kroky (Ben-Jacob & Levine 2006).

Výsledky plynoucí ze simulace růstu kolonie podle modelu rozprávějících špacírníků ukazuje obr. 9.

3 Ben-Jacob používá termín morfotyp, aby vyjádřil speciální vlastnosti vývoje bakteriálních kolonií. Morfotyp je odvozený od tvaru kolonie a různé bakteriální kmeny mohou sdílet stejný morfotyp.

(21)

Obr. 9 Vlevo ukázka mřížky, červeně jsou aktivní špacírníci, modře již zamrzlí (v presporulujícím stavu). Vpravo ukazují různé barvy různé časové úseky přírůstku.

(Ben-Jacob & Levine 2006)

Tento model je inspirovaný krystalizací látek v přesycených roztocích. Modelová agarová miska je rozdělena do mřížky sestavené z pravidelných šestiúhelníků, délka jejichž hrany je 100µm. Samotné bakterie jsou představované tzv. špacírníky (walkers). Z praktických důvodů obsahuje každý špacírník asi 104 - 105 buněk. Tím pádem obsahuje kolonie asi 104 - 106 špacírníků. Ti se pohybují náhodně po prostoru (simulující swimming bakterií). Ale stejně jako skutečné bakterie, ani špacírníci se nemohou dostat za hranice zvlhčující kapaliny.

Každý špacírník se za jednotku času pohne o vzdálenost d v náhodném úhlu θ. Tak se v každém kroku dostanou z pozice ri do nové pozice ri'. Tento krok je vyjádřen rovnicí 1:

Rovnice 1

´i i (cos ; sin )

r = +r d θ θ

Pokud je cílová zastávka mimo hranice zvlhčující kapaliny, pohyb se neuskuteční, ale zaznamená se. Pokud počet těchto záznamů vztahujících se k jedné buňce mřížky dosáhne specifického čísla Nc (závislého na suchosti agaru), rozroste se hranice zvlhčující kapaliny o tuto jednu buňku.

(22)

Každý špacírník spotřebovává co nejrychleji živiny. Metabolický stav i-tého špacírníka charakterizuje Ben-Jacob vnitřní energií Ei

Míra změny této vnitřní energie je dána rovnicí 2:

Rovnice 2

i m

consumed R

dE E

dt κC

= −τ

Kde κ je konverzní faktor pro převod potravy na vnitřní energii a je rovna přibližně κ= 5x103 cal.g-1; EmR je celková ztráta energie po dobu životního cyklu, nepočítaje ztrátu energie na rozdělení; Cconsumed je závislé na lokální dostupnosti potravy.

Když je dosaženo prahové hodnoty Ei, tj. nasyntetizování materiálu a dostatek energie na rozdělení, špacírník se rozdělí na dva. Pokud je energie nedostatek (tj. hladovění), špacírník zamrzne – což reprezentuje jeho přechod do pre-sporuliujícího stavu.

Míra změny koncentrace potravy je vyjádřena pro jediný difuzivní agenc s koncentrací C:

Rovnice 3

2

C a consumed

C D C C

t σ

=

σ je denzita špačírníků a zkonzumovaný substrát je vyjádřen vstakem σ aCconsumed

Simulace začíná s jednotným rozložením živin Co (respektive P, jako pepton a hodnota P=10 znamená zhruba 1g l-1). V misce je přibližně 22 ml media a to stačí pro růst asi 109 bakterií.

Pro model se počítá s mřížkou velikosti 500x500 jednotek, hodnota peptonu P=10, což znamená 10-7g na jednotku mřížky. Z toho plyne, že jedna 1 buňka mřížky uživí jednoho špacírníka. V experimentu se jich objevuje na jednotce přibližně 10, jsou tudíž limitováni difúzí živin. Difúzní konstanta Dc je podle hustoty agaru 10-4-10-6 cm2s-1. Jednotka času v modelu odpovídá času mezi bakteriálním tumblingem, což je asi 1s. Kolonie provede po dobu pokusu asi 104-106 tumblingů. Konstanta mřížky je 100µm, což je asi desetinásobek velikosti kroku špacírníka. Skutečná kolonie se podle pozorování časosběrnou kamerou rozšiřuje rychlostí asi 2-20 µm min-1 na 1,5% agaru. Tomu odpovídá hodnota Nc = 20 v modelu.

(23)

Obr. 10 Výsledky modelu komunikujících špacírníků v závislosti na hustotě agaru (Nc) a koncentraci živin (P) (Ben-Jacob 1997).

Výsledky simulace pro různé koncentrace živin a různé hustoty agaru jsou na obrázku 9.

Stejně jako skutečné kolonie, tvoří kolonie v modelu hustší síť ramen při vyšší úrovni P a řidším agaru.

Ben-Jacob však upozorňuje na nedostatky:

Model nezobrazuje schopnost kolonií:

-tvořit organizované struktury při velmi malém P -úpravy rychlosti růstu v závislosti na koncentraci živin -tvořit trojrozměrné struktury

Aby vysvětlil tyto jevy, vkládá Ben-Jacob do modelu chemotaktické odpovědi. Ty jsou založené na zjištění gradientu a pohybu po gradientu u chemoatracke a pohybu proti gradientu u chemorepulse. Bakterie vnímá koncentraci látek v prostředí vázáním molekul na

(24)

membránové receptory a porovnáváním obsazených a neobsazených receptorů. Tato skutečnost je popsána vztahem:

No/(No+Nf)

Kde No jsou obsazené receptory a Nf volné receptory

Bakterie jsou moc krátké na to, aby porovnávaly gradient na různých místech své membrány, gradient tedy vnímají jako rozdíl koncentrací během svého pohybu. Pro chemoatrakci platí, že čím větší změna ve prospěch atraktantu, tím delší je interval mezi thumblingem.

Je důležité poznamenat, že bakterie měří změny v poměru No/(No+Nf), a ne koncentraci samou.

Tím pádem pro vysokou koncentraci atranktantu chemotaktická odpověď mizí díky zaplnění všech receptorů při malé změně místa, to platí i opačně pro malou koncentraci.

Ben-Jacob vkládá do modelu potravní chemotaxi a dva druhy signální chemotaxe reagující na signál produkovaný samotnými buňkami. Jak Ben-Jacob ukazuje, pro účinnou sebeorganizaci jsou výhodné dva druhy chemotaktické odpovědi operující na dvou různých délkách. Jedna – s krátkým dosahem – regulující dynamiku v rámci větví, druhá – s dlouhým dosahem- regulující organizaci větví.

Potravní chemotaxe je dominantní pro střední velikosti nutričních hodnot. Při vyšších hodnotách peptonu ale tento efekt slábne. V tomto bodě nastupuje jako dominantní atraktivní chemotaxe (Ben-Jacob 1997).

Ve fyzice a chemii dlouhou dobu představovaly modely nepostradatelný výzkumný nástroj.

Ale ve vědách o životě je prediktivní síla modelů stále široce zpochybňována. Člověk může lehce spadnout do tendence vynalézt soubor pravidel, která budou jen napodobovat pozorovaný jev. Je výzvou vyvodit obecné rysy a základní principy nutné k vysvětlení chování z experimentálního pozorování a biologických vědomostí. Při dnešních možnostech počítačové techniky je přirozené snažit se objevit neznámé strategie bakterií modelováním jejich kooperativního chování.

Modely by nikdy neměly být nahlíženy jako přesná analogie faktického systému, ale jako nástroj odhalující příčiny a efekty a pomáhající v putování za odhalením dosud neznámých biologických fenoménů a bakteriální úrovni (Ben-Jacob & Levine 2006).

(25)

Při pozorování bakteriálních kolonií si byl Ben-Jacob vědom, že stavebním kamenem kolonií jsou živé systémy, každý mající svůj vlastní zájem. Účinná adaptace nepříznivým podmínkám vyžaduje sebeorganizaci na všech úrovních a té lze dosáhnout jen spoluprácí jednotlivých buněk. Bakterie si k tomuto účelu vytvořily různé komunikační a regulační schopnosti.

Z těch komunikačních Ben-Javob jmenuje (Ben-Jacob 1997):

- Přímá fyzická nebo chemická interakce buňka-buňka

- Nepřímá fyzická nebo chemická interakce – například produkce extracelulární tekutiny - Signalizace na dálku – jako v případě quorum-sensing

- Chemotaktická odpověď na látky vylučované buňkami

Navrhuje, aby se veškerá bakteriální komunikace dělila do dvou skupin (Ben-Jacob et al.

2003):

- Induktivní

Tím Ben-Jacob rozumí, že buňka po přijetí určitého signálu spustí specifickou, předem determinovanou odpověď. Například přítomnost laktózy v prostředí spustí díky specifické vnitrobuněčné signální dráze expresi souboru genů, které jsou zodpovědné za metabolismus laktózy.

- Informativní (sémantická)

Chemický signál vyvolá buněčnou odpověď, která není specifická a predeterminovaná.

Naopak, přijatá zpráva spustí individuální interpretační proces podle aktuálního vnitřního stavu a minulých zkušeností. To poskytuje buňce svobodu ke zvolení vhodné odpovědi.

Aby dosáhly správné rovnováhy mezi individualitou a společenskostí, komunikují bakterie širokým spektrem prostředků. Každá bakterie má navíc složité vnitrobuněčné mechanismy pro zpracování signálu zahrnující sítě transdukčních drah a genetický jazyk. To používá, aby odhalila pravý význam pro kontextuální interpretace chemických zpráv a na formulaci vhodných odpovědí (Ben-Jacob et al. 2004).

Aby se Ben-Jacob popral s touto fenomenologií uchyluje se k lingvistice.

Objev universální gramatiky a struktury kódu DNA propojil genetiku s lingvistikou.

Navrhuje, že i bakteriální signalizace zahrnuje jazykovou komunikaci. Má na mysli funkci jazyka, která dovoluje změnu významu a jeho přiřazování v závislosti na kontextu.

(26)

Každý čtenář má sémantickou svobodu přiřazovat textu různý smysl podle osobních zkušeností, specifických očekávání nebo důvodu čtení. Někdy je pravý význam zachycen až po několika přečteních. Při takovém opakování mohou slova, věty a celé odstavce nabývat různé významy.

Používaje pokročilých lingvistických schopností, bakterie mohou žít bohatý sociální život ke svému užitku. Mohou vyvinout kolektivní paměť, vytvořit si skupinovou identitu a rozpoznat identitu jiných kolonií (Ben-Jacob et al. 2004).

Jako příklad výhody bakteriálního diskursu je odpověď při hladovění přítomná u mnoha druhů. Hladovějící buňky vysílají chemické signály, aby vyjádřily svůj stres. Ostatní bakterie použijí tuto informaci pro kontextuální interpretaci stavu kolonie vzhledem k vlastní situaci.

Podle toho každá buňka vyšle signál pro nebo proti sporulaci. Když všechny buňky vyšlou svoje rozhodnutí, uskuteční se sporulace, pokud většina hlasovala pro.

Metafora nebo přehlížená realita?

Aby Ben-Jacob podpořil svoje tvrzení o bakteriální inteligenci, ukazuje, že bakterie předvádí další exotické genomické tahy. Příkladem uvádí genomovou kybernetiku, díky níž bakterie zpracovávají informace a podle toho se mění. Raději, než aby čekaly na náhodné mutace, mají buňky různé genetické variace po ruce a pokud se ukáže, že jsou výhodné, přesunou je během několika cyklů na bakteriální „pevný disk“ (Ben-Jacob et al. 2004). Tímto pohledem se Ben- Jacob velice blíží myšlence přirozeného genového inženýrství J.A. Shapira.

(27)

Zdena Palková

A výzkumy laboratoří jí vedené

Zdena Palková ukončila studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2008 je na stejné fakultě profesorkou katedry genetiky a mikrobiologie. Zabývá se výzkumem vývoje a chování kvasinkových kolonií.

Palková ukazuje, že kromě vnitrokoloniální mezibuněčné komunikace vykazují kvasinky i komunikaci na dálku, mezikoloniální signalizaci. Pozoruje „kalnou stopu“ (turbid path) mezi dvěma koloniemi na stejné misce u různých druhů kvasinek (obrázek 11) (Palkova et al.

1997).

Obr. 11 Ukázka kalné stopy mezi koloniemi různých druhů kvasinek (http://www.natur.cuni.cz/~zdenap/NATURE/Fig1.jpg, výřez)

Na začátku zkoumání komunikace kvasinkových kolonií stály před Palkovou dvě otázky:

- Jak kvasinkové kolonie rozeznávají své sousedy?

- Jaký signál je vysílán a rozpoznáván?

(28)

Aby odpověděla na první otázku, použila množství bariér mezi dvěma koloniemi, které nakonec odhalily, že signálem je malá, nestálá molekula. Experiment, při kterém byly dvě kolonie oddělené vrstvou vzduchu a přesto vykazovaly odpověď na signál, dokázal, že jde o plynnou látku (obr. 12).

Obr. 12 Důmyslný systém dokazující, že signální molekula je přenosná vzduchem (http://www.natur.cuni.cz/~zdenap/NATURE/Fig2.jpg)

Po vychytávání této látky v misce s koloniemi a nádobkou naplněnou kyselým roztokem (10% kyselina citrónová, nebo 2% HCl) a následnou chromatografií bylo zjištěno, že signální molekulou je amoniak (Palkova et al. 1997).

Palková dále sledovala změny pH na agarové misce v průběhu růstu kolonie. Pro jeho měření bylo do agaru přidáno indikační barvivo (bromkresolová červeň). Při sledování misky se dvěma koloniemi byly pozorovány dva zásadité pulzy oddělené jedním kyselým peakem.

Kolonie, které byly na misce samotné, vykazovaly významně menší intenzity druhého zásaditého peaku a jeho značné zpoždění.

To, že růst kolonií Saccharomyces cerevisiae lze rozdělit na dvě fáze upozorňuje Meunier a Choder: (Meunier & Choder 1999) První, rychlá růstová fáze je následována rychlým přechodem do fáze pomalejšího růstu. V první fázi (asi 24 buněčných dělení) většina buněk (ne-li všechny) vykazuje stejnou rychlost dělení, jako kultura v tekutém mediu a vykazuje morfologické, biochemické a genetické charakteristiky buněk nacházejících se v buněčném

(29)

cyklu. Během druhé fáze buňky v centru kolonie postupně vstupují do stacionární fáze. Tudíž později v této fázi se růst odehrává převážně na okrajích.

Přechod mezi kyselou a zásaditou fází růstu kolonie lze rozdělit na 6 podfází (Palkova &

Forstova 2000b):

1) plně kyselá

2) pozdní kyselá

3) neutrální

4) časně zásaditá

5) vyvíjející se alkalická

6) plně zásaditá

Rozdělení je provedeno podle měření pH a změn v barvení (neutrální červeň, C.I. 50040) vakuol buněk odebraných z kolonií v různém stadiu. Vnitrobuněčné vesikuly vzaté z buněk ve vývojových kyselých fázích se nebarvily neutrální červenou. První malé obarvené váčky se objevily ve třetí fázi ukazujíce, že vesikuly jsou kyselejší než cytoplasma. Ve čtvrté fázi se jejich počet zvyšoval a v 5. a 6. fázi byly pozorované větší vesikuly. Přechod do jednotlivých fází byl spojen se změnou ve vnitrobuněčné koncentraci aminokyselin a jejich rozdělení mezi vakuolami a cytoplasmou. Hladina vesikulárních aminokyselin ve 3. fázi poklesla a ve 5. a 6. fázi se zase začala zvyšovat. Koncentrace cytosolických aminokyselin se skoro nezměnila (Palkova et al. 2002). Tento jev je spojen s metabolismem amoniaku, kde jako jeho zdroj slouží kvasinkám extracelulární aminokyseliny (Zikánová et al. 2002).

Skupina Palkové si všímá dalších změn sledujících periodicitu chování kvasinkové kolonie.

Zjistila, že v kyselé fázi kolonie rostou, v zásadité je růst naopak přechodně zastaven. Tento znak je rozšířen mezi všemi druhy kvasinek (Palkova & Forstova 2000a).

Synchronicita kolonií

Zajímavé výsledky poskytuje pokus, kde je inokulována nová kolonie Candida mogii blízko kolonie starší. Nedlouho po inokulaci přichází první alkalický pulz mladé kolonie, ještě nezávisle na fázi starší kolonie. Ale druhý puls produkce amoniaku mladé kolonie je ovlivněn přítomností a fází, v jaké je starší kolonie.

Když byla nová kolonie inokulovnána do blízkosti kolonie staré, která už vstoupila do druhé zásadité fáze, kyselá fáze mladé kolonie byla úplně eliminována. Mladá kolonie odpovídala silným a orientovaným zásaditým pulsem a růst jejího okraje směrem ke staré kolonii byl

(30)

inhibován. Zatímco kolonie na kontrolních, prázdných miskách vykazovaly normální chování (symetrický růst, běžné časování kyselé a zásadité fáze). Synchronicita kvasinkových kolonií je ukázána na obr. 13.

Synchronicitu mezi sousedícímí koloniemi bakterií E. coli (obr. 6) pozoruje ve svých pokusech i J. Shapiro (Shapiro 1997, viz výše).

Obr. 13 Ukázka průběhu pokusu, kde se mladší kolonie synchronizuje s kolonií starší. Čísla nahoře znamenají dny. Obrázek ukazuje sousedící kolonie (řada I.a vyseté současně, III.a vyseté s rozdílem 2 dnů, VI.a s rozdílem 8 dnů a VII.a s rozdílem 11 dnů) a kontrolní kolonie na volných miskách (řady b). (http://www.natur.cuni.cz/~zdenap/JCS/Fig1.jpg, výřez)

A právě amoniak uvolněný během zásadité fáze je signálem, který ovlivňuje jejich periodicitu a jejich růst. Při pokusu, kdy byly kolonie vystavené působení amoniaku, odpovídají zvýšením jejich vlastní produkce amoniaku bez ohledu na to, v jaké fázi se právě nacházejí.

To ukazuje na to, že C. mogii může měnit svůj metabolismus jako odpověď na amoniakový signál pocházející ze starší kolonie (Palkova & Forstova 2000).

(31)

Obr. 14 Důkaz, že signální molekulou je amoniak. Kolonie, rostoucí na agaru odpovídá zásaditým pulsem proti umělému zdroji amoniaku, umístěném v nádobce na víčku.

(http://www.natur.cuni.cz/~zdenap/JCS/Fig2.jpg)

Palková si uvědomuje, že se kolonie v laboratoři adaptují na příznivé podmínky, že domestikují (obr. 15) a tím pádem nemůžeme vidět úplnou bohatost jejich možností. Popisuje schopnosti signalizace kvasinkových kolonií na dálku a jejich komplexní odpověď na signál.

Kvasinkové kolonie jí dali dostatek zkušeností, díky kterým se ztotožňuje s představou mikrobiální kolonie jako mnohobuněčného organismu (Palková 2004).

Obr. 15 Srovnání bohaté morfologie divokých kmenů a hladkého laboratorního kmene Saccharomyces cerevisiae (Palková 2004, výřez).

(32)

Závěr:

Mikrobiální kolonie jsou nepochybně vysoce sofistikované systémy adaptované na správné vyhodnocení a přežití nejrůznějších okolností. Za více než tři miliardy let zkoušení a tříbení nepřeberného množství strategií a přežíváním a překonáváním hrozeb od těch primordiálních až po současné se dokáží ve světě vyznat.

Ukazuje se, že nám prostředky současné vědy pomalu přestávají stačit k nahlížení procesů

„jednoduchých“ a „primitivních“ organismů. Palková potvrzuje složitou, mnohobuněčnou strukturu u kvasinkových kolonií a ukazuje jejich mezikoloniální vztahy. Ben-Jacob se uchyluje k lingvistice, Shapiro napadá centrální dogma molekulární biologie. Současné i budoucí výzkumníky čeká mnoho práce, pokud se nám však podaří proniknout hlouběji do tajů bakteriální zkušenosti, čekají nás ohromující objevy.

(33)

Seznam citací

:

Bassler, B. L. (2002). SmallTalk: Cell-to-Cell Communication in Bacteria. Cell, 109, 421- 424.

Ben-Jacob, E. (1997). From Snowflake Formation for Growth of Bacterial Colonies II Cooperative Formation of Complex Coloial Patters. Contemporary Phys., 38.

Ben-Jacob, E., Becker, I. & Shapira, Y. (2004). Bacterial Linguistic Communication and Social Intelligence. Trends in Microbiology, 366-372.

Ben-Jacob, E. & Cohen, I. (1997). Cooperative Formation of Bacterial Pattern: Bacteria as Multicellular Organisms eds. Shapiro, J.A. and Dworkin, M. (pp. 394-416). Oxford

University Press.

Ben-Jacob, E., Cohen, I. & Gutnick, D. L. (1998). Cooperative Organization of Bacterial Colonies: From Genotype to Morphotype. Annu.Rev.Microbiol., 52 , 779-806.

Ben-Jacob, E., Garik, P., Lipson, S., Orr, B. & Raz, E. (1990). Adaptive Self-Organization in nonequilibrium Growth. Mat.Res.Sco., EA-25.

Ben-Jacob, E. & Levine, H. (2006). Self-engineering Capabilities of Bacteria.

J.R.Soc.Interface, 3, 197-214.

Ben-Jacob, E., Shapira, Y. & Becker, I. (2003). Communication- Basd Regulated Freedom of Response in Bacterial Colonies. Physica A, 218-231.

Cairns,J.,Overbaugh,J. and Miller,S. (1988) The origin of mutants.Nature 335: 142-145.

Chen, X., Schauder, S., Potier, N., Van Dorsselaer, A., Pelczer, I., Bassler, B.L.,Hughson, F.M. (2002) Structural Identification of a Bacterial Quorum-sensing Signal Containing Boron.

Nature 415: 545n549

Dawkins, R. The Selfish Gene (1976) Oxford University Press

Defoirdt, T., Crab, R., Wood, T. K., Sorgeloos, P., Verstraete, W. & Bossier, P. (2006).

Quorum Sensing-Disrupting Brominated Furanones Protect the Gnotobiotic Brine Shrimp Artemia franciscana from Pathogenic Vibrio harveyi, Vibrio campbellii, and Vibrio parahaemolyticus Isolates. Applied and Environmental Microbiology, 72, 6419-6423.

Grilione, P. L. & Pangborn, J. (1975). Scanning electron microscopy of fruiting body formation by myxobacteria. The Journal of Bacteriology, 124, 1558-1565.

Henrichsen, J. (1972). Bacterial Surface Translocation: a Survey and a Classification.

Microbiology and Molecular Biology Reviews, 36, 478-503.

Kaprálek, F. (1985). Fyziologie Bakterií II. Státní Pedgogické Nakladatelství, n.p., Praha 1.

Kleerebezem, M., Quadri, L. E. N., Kuipers, O. P. & de Vos, W. M. (2003). Quorum Sensing by Peptide Pheromones and Two-component Signal-transduction Systems in Gram-positive bacteria. Molecular biology, 24, 895-904.

(34)

Leadbetter, J. R. & Greenberg, E. P. (2000). Metabolism of Acyl-Homoserine Lactone Quorum-Sensing Signals by Variovorax paradoxus. J.Bacteriol, 182, 6921-6926.

Lovelock, J. (1988). Ages of Gaia. Oxford University Press.

Luria, S. E. & Delbruck, M. (1943). Mutations of Bacteria from Virus Sensitivity to Virus Resistence. Genetics, 28, 491-511.

Markoš, A. & Hajnal, L. (2007) Staré Pověsti Pozemské. Nakladatelství Pavel Mervart

Meunier, J.-R. & Choder, M. (1999). Saccharomyces Cerevisiae Colony Growth and Ageing:

Biphasic Growth Accompanied by Changes in Gene Expression. Yeast, 15, 1159-1169.

Miller, S. D., Haddock, S. H. D., Elvidge, C. D. & Lee, T. F. (2005). Detection of a Bioluminescent Milky Sea from Space . PNAS, 14181-14184.

Palková, Z. (2004). Multicellular Microorganisms: Laboratory Versus Nature. EMBO Rep., 5, 470-476.

Palkova, Z., Devaux, F., Ricicova, M., Minarikova, L., LeCrom, S. & Jacq, C. (2002).

Ammonia Pulses and Metabolic Oscillations Guide Yeast Colony Development.

Mol.Biol.Cell., 13, 3901-3914.

Palkova, Z. & Forstova, J. (2000a). Yeast Colonies Synchronise their Growth and Development. Journal of Cell Science, 113, 1923-1928.

Palkova, Z., Janderova, B., Gabriel, J., Zikanova, B., Pospisek, M. & Forstova, J. (1997b).

Ammonia Mediates Communication Between Yeast Colonies. Nature, 390, 532-536.

Rieger, T., Neubauer, Z., Blahůšková, A., Cvrčková,F. & Markoš, A. (2008). Bacterial Body Plans. Communicative & Integrative Biology, v tisku

Shapiro, J. A. (1984). The Use of Mudlac Transposons as Tools for Vital Staining to Visualize Clonal and Non-clonal Patterns of Organization in Bacterial Growth on Agar Surfaces. J.Gen.Microbiol., 1169-1181.

Shapiro, J. A. (1985). Scanning Electron Microscope Study of Pseudomonas putida. The Journal of Bacteriology, 1171-1181.

Shapiro, J. A. (1992). Natural Genetic Engineering in Evolution. Genetica, 86, 99-111.

Shapiro, J. A. (1994). Adaptive Mutation. Science, 94.

Shapiro, J. A. (1995a). Adaptive Mutation: The Debate Goes on. Science, 286-288.

Shapiro, J. A. (1995c). Adaptive Mutation: Who's Really in the Garden? Science, 373-374.

Shapiro, J. A. (1997). Multicellularity: The Rule, Not the Exception. Bacteria as Multicellular Organisms. eds. Shapiro, J.A. and Dworkin, M Oxford University Press.

Shapiro, J. A. (2007). Bacteria are Small but not Stupid: Cognition, Natural Genetic Engineering and Sociobacteriology. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 807-819.

(35)

Shapiro, J. A. & Hsu, C. (1989). E. coli K-12 Cell-cell Interactions Seen by Time-lapse Video. J.Bacteriol, 5963-5974.

Shapiro, J. A. (1998b). Thinking About Bacterial Populations as Multicellular Organisms.

Annual Review of Microbiology, 52, 81-104.

Thurber, J. (1939) The Unicorn in the Garden. The New Yorker . Harper & Row.

Williams,P. (2007) Quorum Sensing, Communication and Cross-kingdom Signalling in the Bacterial World, Microbiology 153, 3923-3938

Zikánová,B. Kuthan,M., Řičicová,M. Forstová,J., and Palková,Z. (2002) Amino Acids Control Ammonia Pulses in Yeast Colonies. Biochemical and Biophysical Research Communications 294, 962–967

Odkazy

Související dokumenty

marcescens colonies, morphotype F, and try to identify gas morphogen responsible for the transition from the interstitial ring structure to the rim structure and further

Studentka použila při zpracování teoretické části práce dostatečné množství odborné literatury i podpůrných zdrojů, které jsou uvedeny v odkazovém systému i

3.1.3 Počty narostlých kolonií bakteriálních kmenů OT3 a Rhodococcus, které byly uskladněny při laboratorní teplotě 25ºC ..... 3.1.4 Celkový časový přehled prvního

49 Severské země oficiálně přijaly podmínky týkající se lidských práv v roce 1988 a ostatní západní dárci je následovali během let 90.. Zaostávání afrického kontinentu

Inokulum jsme zaočkovali do různých médií (ŽB, MM, FP) tak, aby hodnota OD byla 0,045. Pro převádění buněk do MM a FP jsme suspenzi centrifugovali při 10 000 G. Pro

HMGB1 is present in plasma only in piglets under severe septic condition and levels corelate with expected mortality (E.coli O55 infection). Increased HMGB1 levels in

Patterning of mutually interacting bacterial bodies: close contacts and airborne signals.. BMC Microbilology

1971 - kyselina jasmonová (JA) izolována jako inhibitor růstu rostlin z filtrátu plísně Botryodiploidi

From all the data shown in the results and in the science literature concerning the topic of psychomotoric abilities in sport we can notice that top class

Digitální model reliéfu/terénu (DMR, DMT) – digital terrain model (DTM) - pouze povrch bez objektů na něm (bez budov, stromů…).. - vzniká z modelu povrchu

Pudinkové rodiny se dělí na další dva typy, které však mají ve svém důsledku na děti podobný vliv.. Rádi by ve své rodině nastolili jiný model, ovšem jejich původní

Mechanická (kuličková) - Kuličkové myši využívají k přenosu pohybu kuličku, která pohyb přenáší na dvě k sobě kolmé osy.. Na každé ose je

Pracovní list byl vytvo ř en v rámci projektu. "Nová cesta za

Pracovní list byl vytvo ř en v rámci projektu. "Nová cesta za

Určete všechny osy souměrnosti geometrických útvarů na obrázku. Narýsujte rovnostranný trojúhelník ABC.. Je dán rovnostranný trojúhelník. Určete všechna zobrazení, která

Jsou dány dvě různoběžky a, b a bod M, který leží uvnitř jednoho

Stále přesnější pozorování nestejných délek ročních období vedla k potřebě upravit nejjednodušší model pohybu Slunce: pohyb konstantní rychlostí po kružnici, v jejímž

(6) Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo

A preliminary matrix taking into account core/ periphery and sending/ receiving countries in relation to primary/ secondary sport as they interact through the global flow

- duté ostny výrazně dlouhé, jemné, snadno lámavé, poseté malými trny a zpětnými háčky - uvnitř jed. - stínomilný druh z hloubek pod 30 m, často převisy a

něž tak náboženský život vylučuje sobectví, úcta k Bohu má ráz veřejný, Bůh je ctěn jako dárce dobra hmotného i jako ochránce m ravního řádu. Vyšší bytost, Bůh,

Zajímavé je, že při vypuštění podél osy x kulička rychlost nabírá, okraje jsou tedy zaobleny po směru otáčení a čára sama sebe nekříží, zatímco při vypuštění podél

Homologie (přítomnost znaku u posledního společného předka) Analogie (nezávislý vznik... larvální adaptace). Deep homology (hlubinná homologie – srv. oko)