• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Etika smrti a umírání

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Etika smrti a umírání"

Copied!
19
1
0
Zobrazit více ( Stránka)

Fulltext

(1)

Etika umírání a smrti

Adéla

Dračková, 3.L

Etika

umírání a smrti

Adéla

Dračková, 3.L

(2)

Úvod:

• téma umírání a smrt v ČR stále tabuizované

• většina se nebojí smrti, ale utrpení, které smrti

předchází, bolesti, samoty, bezmoci, nesoběstačnosti i přístupu ošetřovatelského personálu

(3)

Smrt:

= nezvratný zánik jedince, zánik života

definice: smrt (exitus letalis) – nezvratná zástava srdeční činnosti a dýchání, s následným nezvratným zánikem všech mozkových funkcí

• thanatologie – nauka o umírání a smrti

(4)

Známky smrti:

NEJISTÉ – srdeční zástava, zástava dýchání, vyhasnutí zornicových a rohovkových reflexů

JISTÉ – posmrtná bledost, posmrtné skvrny, posmrtné chladnutí těla, tuhnutí těla, posmrtný rozklad

(5)

Umírání a smrt:

• fenomény z hlediska filozofického, psychologického, sociálního, medicínského a etického

• na smrt jako akt, kterým končí život, se připravit nelze

• jediná jistota v životě člověka

• ovlivňuje lidské myšlení a jednání

• dříve byl umírající ve středu zájmu a pozornosti celé rodiny, nyní je v nemocnici jen případem

(6)

Fáze umírání:

psychologie se snaží prozkoumat jednotlivé fáze procesu umírání – možnost umírající lépe pochopit a doprovázet je

PRE FINEM

období, kdy nemocný zjišťuje, že trpí nemocí neslučitelnou se životem

fáze umírání dle Elizabeth Kübler-Rossové IN FINEM

období vlastního umírání (terminální stav)

umírání doma x zdravotnické zařízení POST FINEM

péče o mrtvé tělo - prohlídka mrtvého, zaopatření, končí pohřbem nebo kremací

(7)

Fáze umírání dle Kübler-Rossové:

1. NEGACE

– popření, šok projevy: šok, odmítání, negace smrti

Co s tím?

- navázat kontakt - získat důvěru

„To přeci není možné“

„Tohle se nemůže dít, ne mně.“

„Zaměnili výsledky“

(8)

Fáze umírání dle Kübler-Rossové:

2. AGRESE

– hněv

projevy: hněv vůči sobě, ostatním (zdravé lidi, zdravotníci)

Co s tím?

- dovolit odreagování

- nepohoršovat se „Proč právě

já?“,

„Čí je to vina?“

(9)

Fáze umírání dle Kübler-Rossové:

3. SMLOUVÁNÍ

– vyjednávání

projevy: snaha smlouvat se životem, hledání zázračných léků

Co s tím?

- trpělivost

- pozor na podvodníky

„ Ať si ještě užiji vnoučata…“

„Ano, ale až…“

(10)

Fáze umírání dle Kübler-Rossové:

4. DEPRESE

– smíření

projevy: smutek, lítost, strach o zajištění rodiny Co s tím?

- trpělivě naslouchat,

- pomoci hledat řešení, urovnat vztahy

„Umřu, tak o co jde…“

(11)

Fáze umírání dle Kübler-Rossové:

5. SMÍŘENÍ

projevy: vyrovnání, pokora, je čas loučení

Co s tím?

mlčenlivá lidská přítomnost držet za ruku, utřít slzu

rodina možná potřebuje pomoc víc než nemocný

„Dokonáno jest“

„Buď vůle Tvá.“

(12)

Zásady a úkoly sestry v péči o umírajícího:

vyžaduje empatie, mít pochopení pro potřeby nemocného

Sestra v péči o umírajícího by měla dodržovat následující zásady:

jednat opravdově, neskrývat nejistotu a bolest

nic nevnímat a respektovat přání nemocného

podle situace zachovat blízkost, nebo odstup

udělat si čas - umírající vycítí, kolik času jsme mu ochotni věnovat

naslouchat a chápat, mluvit i mlčet

Hlavní úkoly sestry při péči o umírající:

umožnit pacientovi, aby se zbavil pocitu osamělosti, strachu a deprese

udržovat u pacienta pocit jistoty, sebedůvěry, důstojnosti a úcty

povzbuzovat jeho naději

pomáhat pacientovi při akceptování vlastní ztráty

(13)

Komunikace s umírajícím člověkem:

• etickou péči o umírající nelze oddělit od komunikace s umírajícím - projev morální péče

• umírající potřebuje naslouchání, zachování důstojnosti, akceptování jeho posledních přání, psychickou podporu založené na empatii

• má právo na informace o svém zdravotním stavu – nutnost postupovat pečlivě a s rozvahou

(14)

Typy smrti:

SOCIÁLNÍ SMRT

člověk sice žije, ale je vyvázán z důležitých sociálních a mezilidských vztahů

bývá ztotožňována s pojmem vegetativní stav, apalický syndrom PSYCHICKÁ SMRT

úplná psychická rezignace, beznaděj a zoufalství

usnadňuje nástup smrti fyzické FYZICKÁ SMRT

úplná, trvalá a nezvratná ztráta vědomí – ustane tlukot srdce, přestane fungovat krevní oběh, mozkové buňky odumírají

(15)

Etické problémy:

OBDOBÍ PRE FINEM

zda sdělovat nebo nesdělovat plnou pravdu

dříve se používala milosrdná lež – nemocnému se pravda nesdělovala

nyní – pravdivé informace o nemoci a prognóze

sděluje – informovaný lékař, vhodný způsob, vhodná doba a místo,

nemocnému, který o takovou informaci stojí a který je schopen takovou informaci unést

OBDOBÍ IN FINEM

ritualizace smrti a eutanazie

nemocnice X domácí prostředí

(16)

Etický problém:

OBDOBÍ POST FINEM

v nemocnici -  péče o mrtvé tělo řízeno standardem každé nemocnice

- nikdy by se nemělo zapomínat na otevření okna, úctu k zemřelému a na klidné zacházení s mrtvým tělem

v domácím prostředí – chvíle ticha, pomodlit se, rozsvítit svíčky, otevřít okno, posedět, vzpomínat a poděkovat

volba vhodného místa pro povinný dvouhodinový klid zemřelého, zpráva o úmrtí pozůstalým

(17)

Závěr :

zlepšit péči

celkově zlepšit postoj naší společnosti k umírání a smrti – více se o tom bavit

uvědomit si, že smrt je nedílnou součástí života a nelze ji od života oddělit

jak se na svět přichází s láskou a

velikou slávou, mělo by se i odcházet s etickou důstojností, láskou celého okolí a svých nejbližších příbuzných, přátel

(18)

Zdroje :

https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/etika-umirani-a-smrti-461772

https://www.szs-jaselska.cz/projekty/dumy/

https://post.healthline.com/wp-content/uploads/2020/09/1941-Leading_Causes_

Death-732x549-thumbnail-1-732x549.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Candle.jpg/1200px -Candle.jpg

http://ticmelnik.cz/wp-content/uploads/2018/03/zidovsky-hrbitov-lunak.png

https://image.freepik.com/fotos-kostenlos/christlich-christentum-religion-hinterg rund_1421-12.jpg

https://video-images.vice.com/test-uploads/articles/5e5eb5807e52a0009c7776

90/lede/1583265680068-ARC_Shutterstock_197848742_Two_hands_reaching_for_ea ch_other_isolated_on_black_VICE_RF.jpeg?crop=1xw:0.8432xh;0xw,0.084xh

https://www.legacy.com/wp-content/uploads/2019/09/signs_of_death_1600x500_g etty-1.jpg

https://img.blesk.cz/img/1/normal620/2654120_smrt-hodiny-smrti-vedci-university- of-east-anglia-britanie-v0.jpg?v=0

https://img.blesk.cz/img/1/full/2654118_smrt-hodiny-smrti-vedci-university-of-east -anglia-britanie-v2.jpg?v=2

(19)

Děkuji za pozornost! DĚKUJI ZA

POZORNO

ST!

Odkazy

Související dokumenty

Konečné vlastnosti ingotu jsou tedy výsledkem vzájemného působení oceli a kokily při odlévání, chladnutí a tuhnutí.. Na výsledných vlastnostech ocelového ingotu

Zjednodušila jsem kategorie butch a femme - jako femme jsem vnímala všechny ženy, které měly dominantnější femininní znaky a jako butch všechny, které

Při porovnání horizontální a vertikální složky rychlosti těla hráče je od okamžiku kontaktu dolní končetiny při dokroku až do kulminace letové fáze vidět prud-

Prostřednictvím konkrétních představ těl jsou uká- zány možnosti vytváření vizuálního světa jako světa naplněného objekty moci a vědění i jako součásti

Ukázkou disciplinace lidského těla jsou například tance, kdy se lidské tělo musí pohybovat v předem daném rytmu a předepsaným způsobem.. Singsing ve vesnici Yawan,

kontaktu s míčem je výsledkem činnosti celého těla během oporové fáze posledního kroku nohy která bude provádět kop... Trajektorie těžiště těla v horizontální rovině

Pokud přečtení této bakalářské práce zajistí to, že sestra, která si ji přečte, již bude vědět, jaké požadavky by na ni při poskytování ošetřovatelské péče

• Živé organismy jsou složeny ze stejných prvků jako neživá hmota, neexistují žádné prvky,.. které by byly výlučné pro

bezestrunných (žaludovci, ostnokožci). Bilaterální souměrnost má souvislost s uspořádáním těla, cefalizací a vývojem smyslových orgánů v rostrální části těla.

 Posmrtné skvrny: jsou změny barevnosti kůže, které vznikají ssedáním krve vlivem gravitace do níže položených částí těla.. Plně jsou vyvinuté asi za

 obratle se směrem ke kosti křížové zvětšují.. Nejčastější poruchy držení

 první pomoc se poskytuje vždy - laik nesmí nikdy neposkytnout nebo ukončit poskytování první pomoci (diagnostikovat smrt) - VÝJIMKA - zjevné známky smrti - posmrtné

 Řeč znaková: neslyšící, využívají pohyby rukou, paží, těla a mimiku obličeje...  Řeč těla: neverbální

Očekávaný výstup Seznámení se stavbou těla výtrusných rostlin Seznámení se stavbou těla výtrusných rostlin Zdroje a citace Internetové materiály Internetové

Spisy etické: Etika Nikomachova (10 knih, jež byly vydány jeho synem Nikomachem po Aristotelově smrti), Etika Eudémova, Velká

Naše každodenní pohyby a činnosti mohou ovlivnit držení těla, změnit postavení vazů, šlach, svalů a kloubů a při dlouhodobém působení mohou tyto změny

V posmrtn ě vydané práci Zrození biopolitiky dal výraz konceptu governmentality (orig. gouvernementalité), kterým se míní racionalita vlády nad populací.. Zast

Bratři, jať jsem přijal od Pána to, co jsem též podal vám, že totiž Pán Ježiš v té noci, ve které byl zrazen, „vzal chléb a učiniv díky, rozlámal jej a řekl: Toto jest

Lange zastává stejně jako Schopenhauer kantiánské východisko: lze poznat jen fenomény, nikoliv absolutní pravdy, vydává se však nikoliv jako Schopenhauer

termín během zimního zkouškového období4. termín během letního zkouškového

Hlavním cílem práce je posouzení vlivu antropometrie lidského těla na výkon a oblast kritická fáze pohybu při bench pressu. 2) Předpokládám, že obvod nadloktí bude

Později jsem se začala zabývat právě již zmíněným vztahem sama k sobě a začala jsem skrze své práce ventilovat jisté své problémy a tíživé situace,

Hudba těla - metodický postup Metodický postup vymezuje časové obdo- bí, úrovně muzikoterapeutické intervence, metodické fáze, způsoby muzikoterapeu- tické