• Nebyly nalezeny žádné výsledky

to ale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "to ale "

Copied!
1
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Oponentní posudek bakalářské práce projekt:

kancelářská budova na vítězném náměstí autor:

Tomáš Musil

vedoucí di plomové práce:

Doc. lng. arch. Vladimír Krátlcri letní semestr 2017

Předložená bakalářská práce

řeší

projekt kancelářské budovy v Dejvicích na Vítězném náměstí, v místě stávající proluky mezi ul. Jugoslávslcých partyzánů

a

Národní obrany. Na tuto parcelu bylo vminulosti zhotoveno mnoho různých návrhů, soutěží apod., zatím

to ale

nevypadá

na

bzkou realizaci. Parcela neustále provokuje architekty istudenty, aby řekli svůj vlastní názor,

Pro bakalářskou prácije to rozsáhlý úkol a jeho zpracování by si možná vyžádalo nejen více času ale i většítým lidí.

K samotnému návrhu

se

nebudu příliš vyjadřovat, student

se

snažil reagovat na okolní zástavbu, historii místa, urbanismus

i

tvarosloví hlavního dejvického náměstí. Z mého pohledu byl

příliš

sevřen všemi těmito aspekty, že se mu nepodařila nijak zajímavá

a

poutavá architektura, ale spíše dŮm, ktený prostě neurazí. Dispozice je vce|ku jednoduchá, čitelná, opět ale nenabízí žádné zalímavé překvapivé prostory.

Celý projekt obsahuje vše, co by měl mít, jednotlivé částijsou ale často řešeny povrchně, jen aby byly splněny.

Hned na

začátku koordinační situace neukazuje řešení zeleně, odstupy

od

okolních

pozemkŮ, základní rozměry budovy, smysluplné označení suterénů apod. Dál postrádám detailnější rozePsání prŮvodní zprávy

a

hlavně celou souhrnnou technickou zprávu. Jak jsem říkala u jiných bakalářských prací,

i

tady bych kladla větší důraz

na

popis územního plánu, splnění požadavků předpisŮ (PSP, vyhlášky) apod. než stále do kola detailně přepisovat statický uýpočet. Stejně tak je velký dŮraz kladen na rnýčet oken v tabulce, což

je

spíše statistická práce, méně pak

se

student věnoval detail ům a konkrétním u arch itekton icko stavebn ímu řeše n í.

Ostatní části projektu jsou velice obsáhlé, vše je pečlivě pospáno a zkresleno. Jednotlivé profese jsou velice detailní, přesto

je

škoda,

že

nejsou použity moderní energeticky rnýhodnější

a

komfortnější řešení. Např. fancoily jako způsob chlazení jsou dnes již používány rnýjimečně, dnešní klienty nemají o takové budovy příliš velký zájem.

Včásti

interiéru se student zabývá recepčním pultem, což mě potěšilo. Přecijen změna oproti mnoha zábradlím. Dobrá je také vizualizace pro dostatečnou představu o návrhu. Výkres zobrazení a detailů je ale přecijen dost strohý.

Závérem bych chtěla studenta pochválit, že si zvolil těžký úkol, rozsáh|ý projekt a chtěl ho co nejlépe odprezentovat. Možná právě proto nestihl zachytit ty důležité věci, jako je architektonické řešení, více atypických detailů, řešení fasády apod.

Přesto je práce komplexní, obsáhlá a dostačujícíjako uýsledek práce závéru třetího ročníku.

návrh hodnocení:

D

Y Praze,19.6.2017

lng, arch. Magdalena Pappová autorizovaný architekt ČKA

. '""' j

Odkazy

Související dokumenty

V zadní budově, která je svým směrem orientova- ná stejně jako přiléhající, železobetonové bytovky, se v přízemí nachází zubařská ordinace a pronajímatelný prostor

SO3_INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BEZ VH Revitalizace - Dómské náměstí Dómské náměstí, Litoměřice 412 01

Diplomní projekt řeší novostavbu víceúčelového centra, které nahrazuje stávající Tipsport arénu v areálu pražského holešovického

způsob otevírání: jeden sklápěcí a otevírací díl výplň: izolační dvojsklo, Uf = 1,6W/m2K povrchová úprava: eloxovaná barva RAL 7021 kování: Schüco AvanTec.

Projekt Pavly Maříkové řeší novostavbu koncertní budovy jako kompaktní velkorysý blok, do nějž jsou logicky poskládány všechny funkce a role, jež jsou s provozem

Předložená práce splňuje zadání a posouvá ho, kromě požadované konverze stávající sportovní haly, do širšího kontextu s okolím.. Urbanistický projekt v

Oponentní posudek na bakalářskou práci Barbory Novotné, FA ČVUT, LS 2019/20 Tržnice na Letenském náměstí.. Bakalářská práce řeší prostor Letenského náměstí v

Projekt řeší zásobování elektrickou energií nové základnové stanice telekomunikační sítě Vodafone, která bude vybudována v areálu stávající základnové