• Nebyly nalezeny žádné výsledky

1. Vyřeš algebrogramy:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "1. Vyřeš algebrogramy:"

Copied!
1
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

16

1.1.4 ALGEBROGRAMY

1. Vyřeš algebrogramy:

a) B + B + B + B = 15 + B b) XX = 20 + X c) YY + Y = 48

d) XY + X = 56 e) ST + S = 83 f) AB + B = BA

2. Vyřeš algebrogramy:

a) (R + R + R) + (R + R + R + R) = 28 b) 10 · T + 10 · U = 50 c) A · B = 16 d) J · J · H · H = 36 e) P · P + P = 56 f) R + R · R · R = 34 g) T + T · T – T = 36

3. Vyřeš:

a) A

2

= BA b) A

3

= BCA c) A

3

= BCB d) A

5

= BA

4. Vyřeš:

a) AA

2

= ABA b) AA

2

= BCB c) AA

2

= BBCC

5. Vyřeš:

a) AB

2

= ACC b) AB

2

= CCB c) AB

2

= CAB d) AB

2

= BCB

6. Místo hvězdiček doplň u obou násobení správné číslice:

a) 7 * b) * 4

· 3 · * 5

* * 2 3 2 *

1 * 2

* * * *

--- ↓ PŘED KOPÍROVÁNÍM PRO ŽÁKY OD TOHOTO MÍSTA ZAKRÝT ↓ ---

VÝSLEDKY: 1a) B = 5; 1b) X = 2; 1c) Y = 4; 1d) X = 5 a Y = 1; 1e) S = 7 a T = 6; 1f) A = 8 a B = 9.

2a) R = 4;

2b) šest řešení, v nichž je T jedna z číslic 0, 1, 2, 3, 4 nebo 5;

2c) dvě řešení, A může být 2 nebo 8;

2d) čtyři řešení, v nichž je J jedna z číslic 1, 2, 3 nebo 6;

2e) P = 7;

2f) nemá řešení, takové R neexistuje;

2g) T = 6.

3a) A = 5 a A = 6; 3b) A = 5; 3c) A = 7; 3d) A = 2.

4a) A = 1; 4b) A = 2; 4c) A = 8.

5a) AB = 12; 5b) AB = 15; 5c) AB = 25; 5d) AB = 26.

6a) 74 · 3 = 222; 6b) 64 · 35 = 2 240.

KOMENTÁŘ: Algebrogramy nejsou součástí osnov, ale jsou účinným diagnostickým i výukovým nástrojem porozu- mění aritmetice. Zatímco u algebrogramů je přiřazení číslic a písmen prosté (různá písmena nelze na- hradit stejnou číslicí), v úlohách s hvězdičkami jsou označena jenom ta místa, kde se číslice doplňuje.

Tyto úlohy je třeba pečlivě vybírat, mohou být různě obtížné nebo jejich řešení může dlouho trvat.

Začínáme s úlohami, které mají jedno řešení, později zařadíme úlohy s více řešeními i bez řešení. Učíme, že „Vyřeš“ znamená „Najdi všechna řešení“.

Odkazy

Související dokumenty

pokud počet sloupců není násobkem délky klíče, jsou různá různá písmena v témže sloupce výsledkem šifrování různým posunutím.. Úvod

Konstrukce hlavního sálu je navržena jako dům v domě, tedy ocelová nosná konstrukce sálu, která je od zbytku budovy oddělena dvojitou obálkou s akustickou skladbou

Předložená práce se zabývá návrhem a implementací grafického webovského editoru pro zadávání specifikací regulárních jazyků, a to zejména konečných automatů, ale

V desetinných číslech 6,*8 a 6,7* nahraď obě * stejnou číslicí tak, aby první číslo bylo větší než druhé.. Vypočítej rozdíl

Zatímco jednotlivá úloha v šetření TIMSS může schopnost zobecňování ověřovat, k rozvoji této schopnosti je potřeba celé série gradovaných úloh.. V našich úlohách

základní alfanumerické klávesy (26 písmen, mezerník, klávesy s interpunkcí, horní čtvrtá řada číslic s diakritickými znaky).. speciální klávesy (Esc, PrtSc, Home,

Kde se vzal tu se vzal Starý dům.... A objevilo se

vìr: Slo¾íme-li dvì shodnosti pøímé nebo dvì shodnosti nepøímé, dostaneme shodnost. pøímou; slo¾íme-li shodnost pøímou a nepøímou, vznikne

Přiřaď k výsledkům písmena, která ti dají slovo.. Pořadí písmen získáš, když

Ergo v každém šestiúhelníku jsou na přeskáčku tři jedno- duché a tři dvojné vazby, což je zásadní rozdíl od benzenu, ve kterém je všech šest C–C vazeb identických

Toto číslo má mít jenom sudé číslice a navíc z úvodního odstavce víme, že na místě jednotek musí být aspoň 2. 1 bod za pozorování, že součet číslic na místě jednotek

a) Stromové savany (vlhká savana) období dešťů 9-7 měsíců (tráva vyšší než člověk a dostatek stromů) b) Keřová savana (suchá savana) 7-4. měsíce (tráva po

Obrázek 6: Zde je pravděpodobnost p rovna 0,3, což znamená, že ze sta políček je vybarveno pouze třicet. Můžeme si všimnout, že i při 30% pravděpodobnosti existují

Problém se špatným uplatněním žen po rodičovské dovolené není dán ani tak jejím tříletým či čtyřletým trváním, ale spíše diskri- minací na trhu práce,

Theophilus Opatrný, vicarius generalis.... zde žila kajícn ice

A Single Past and Multiple Memory Techniques: Remembering the Cold War Period in the Cultural Landscape of the Hungarian Part of the Fertő/Neusiedlersee UNESCO World Heritage

Pokud by například existovalo jenom jedno nezbytné kritérium, které by disciplína musela splňovat, aby nebyla označena jako nevědecká, nedozvěděli bychom se,

Their texts, Williams’ A History of the Negro Troops in the War of the Rebellion 1861–1865 (1887) and Wilson’s The Black Phalanx: African American Soldiers in the War

This was especially true in Honduras, where – until the mid-twentieth century – the focus was almost exclusively on North American projects at Copán that laid the groundwork for

Proto nejdˇr´ıve pop´ıˇseme algoritmy pro operace a pak ˇrekneme, ˇze Fibonacciho halda je struktura vznikl´a z pr´azdn´e Fibonacciho haldy pomoc´ı posloupnosti

Sirˇ ˇ s´ı kontext Ok´ enko do filozofie vˇ edy Specifika vˇ ed o ˇ clovˇ eku Teorie rozhodov´ an´ı Teorie prospekt˚ u.. Kahneman, Tversky (1979) N´ asledn´ y

U reálných funkcí více reálných promˇenných nebylo možné definovat derivaci analo- gicky definici derivace reálné funkce jedné reálné promˇenné (nešlo dˇelit ...)

Svoboda Tomáš, Diplomová práce : Bytová nástavba administrativní budovy – Stavebně technologický projekt. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,