• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Mgr. Sabína Čujová

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Mgr. Sabína Čujová"

Copied!
31
0
0

Fulltext

(1)

1

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie

Charles University in Prague, Faculty of Science Department of biochemistry

Doktorský studijní program: Biochemie Ph.D. study program: Biochemistry

Autoreferát disertační práce/ Summary of the PhD Thesis

Nové antimikrobiální peptidy izolované z jedu včel a studium mechanismu jejich účinku

Novel antimicrobial peptides isolated from the bee venom and the study of their action mechanism

Mgr. Sabína Čujová

Školitel/Supervisor: RNDr. Václav Čeřovský, CSc.

Praha 2015 / Prague 2015

(2)

2

Obsah

Seznam použitých zkratek / List of abbreviations... 3

Abstrakt ... 4

1 Úvod ... 5

1.1 Antimikrobiální peptidy ... 5

2 Cíle disertační práce ... 7

3 Materiál a metody ... 8

4 Výsledky a diskuse ... 9

4.1 Publikace A: Panurgines, novel antimicrobial peptides from the venom of communal bee Panurgus calcaratus (Hymenoptera Andrenidae) ... 9

4.2 Publikace B: Interaction of a novel antimicrobial peptide isolated from the venom of solitary bee Colletes daviesanus with phospholipid vesicles and Escherichia coli cells .. 10

4.3 Publikace C: Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin ... 11

4.4 Připravovaná publikace D: Structural characterisation of novel antimicrobial peptides antapines and study of their action mechanism ... 12

5 Závěr ... 14

Životopis ... 15

Abstract ... 17

1 Introduction ... 18

1.1 Antimicrobial peptides ... 18

2 Aims of PhD thesis ... 20

3 Material and methods ... 21

4 Results and discussion ... 22

4.1 Publication A: Panurgines, novel antimicrobial peptides from the venom of communal bee Panurgus calcaratus (Hymenoptera: Andrenidae) ... 22

4.2 Publication B: Interaction of a novel antimicrobial peptide isolated from the venom of solitary bee Colletes daviesanus with phospholipid vesicles and Escherichia coli cells .. 23

4.3 Publication C: Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin ... 24

4.4 Publication D in preparation: Structural characterisation of novel antimicrobial peptides antapines and study of their action mechanism ... 25

5 Conclusion ... 27

Curriculum Vitae ... 28

6 Literatura / Literature ... 30

(3)

3

Seznam použitých zkratek / List of abbreviations

Abu aminobutanová kyselina / aminobutyric acid ACN acetonitril / acetonitril

AMPs antimikrobiální peptid(y) / antimicrobial peptides ANTPs antapin(y) / antapine(s)

CD cirkulární dichroizmus / circular dichroism

CODs codesan(y) / codesane(s)

RP-HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází / reversed- phase high-performance liquid chromatography

MIC minimální inhibiční koncentrace / minimal inhibitory concentration MS hmotnostní spektrometrie / mass spectrometry

NMR nukleární magnetická rezonance / nuclear magnetic resonance NPN N-fenyl-1-naftylamin / N-phenyl-1-naphtylamine

ONPG o-nitrofenyl-β-galaktosid / o-nitrophenyl-β-galactoside PNGs panurgin(y) / panurgine(s)

TFA trifluoroctová kyselina / trifluoroacetic acid

(4)

4

Abstrakt

Narůstající výskyt bakterií rezistentních k antibiotikům je alarmující. Proto je důležité hledat nové antimikrobiální látky, které působí proti těmto rezistentním kmenům jinými mechanismy než tradiční antibiotika a přitom nevyvolávají rezistenci. Mezi tyto látky patří kationické antimikrobiální peptidy (AMPs), které permeabilizují nebo rozbíjejí buněčnou obálku bakterií, což vede k úniku jejich cytoplazmatických komponent a následné smrti bakterií.

Tato disertační práce je zaměřená na studium mechanismu účinků nových antimikrobiálních peptidů, které jsem izolovala z jedu volně žijících včel. V rámci této práce jsem identifikovala šest nových AMPs, které jsme pojmenovali jako panurginy (PNGs), codesan (COD) a antapiny (ANTPs). Tyto peptidy jsme izolovali z jedu tří různých druhů včel (Panurgus calcaratus, Collete daviesanus a Anthophora plumipes). Dále jsem se podílela na studiu strukturních vlastností lasiocepsinu (Las), antimikrobiálního peptidu popsaného již v minulosti v naší laboratoři. Všechny studované peptidy vykazují aktivitu proti různým kmenům bakterií a nízkou, popřípadě mírnou hemolytickou aktivitu. Pro studium vlivu fyzikálně chemických parametrů, jako jsou kationicita, hydrofobicita, α-helicita a amfipaticita, na jejich strukturu a biologické aktivity, jsme připravili sérii analogů PNG, COD a ANTP. NMR měření a molekulární modelovaní ANTPs a Las nám umožnilo zjistit vliv sekundární struktury peptidů na jejich biologickou aktivitu.

Hlavní část mé disertační práce je zaměřena na interakci těchto peptidů s uměle vytvořenými membránami – lipozómy. Zhotovila jsem negativně nabité lipozómy imitující bakteriální membránu a neutrální lipozómy imitující membránu eukaryotních buněk.

Interakce peptid-membrána byly také studovány s využitím buněk E. coli, kdy jsme zjistili, že naše peptidy způsobují permeabilizaci jak jejich vnější, tak i vnitřní membrány. Prokázali jsme, že všechny testované peptidy vykazují vyšší permeabilizační aktivitu proti anionickým lipozómům imitujících membránu bakterií než těm, které imitují membránu eukaryotických buněk. Tato skutečnost dobře koreluje s jejich antimikrobiální a hemolytickou aktivitou.

Na závěr můžeme shrnout, že antimikrobiální peptidy objevené v naší laboratoři působí specificky na membránu bakterií, přičemž smrt bakterií je způsobena rozrušením jejich membrány.

(5)

5

1 Úvod

1.1 Antimikrobiální peptidy

Evoluce a přirozený výběr obdařily všechny organizmy různorodými obrannými systémy potřebnými pro jejich přežití. Jedním z obranných systémů, který je součástí vrozené imunity a tvoří první obrannou linii, jsou antimikrobiální peptidy (AMPs). AMPs se nachází ve všech formách života počínaje prokaryonty a konče lidmi1.

Dnes je v databázi AMPs (Antimicrobial Peptide Database)2 evidováno více než dva tisíce antimikrobiálních peptidů, přičemž polovina z nich byla izolována z hmyzu. Jsou to převážně kationické AMPs obvykle složené z 10 – 50 aminokyselin. Podle struktury můžeme kationické AMPs rozdělit do tří hlavních skupin3, 4, 5: i) lineární α-helikální peptidy, ii) cyklické peptidy obsahující jeden nebo více disulfidových můstků, iii) lineární peptidy obsahující větší počet určité aminokyseliny (nejčastěji je to Pro, Gly, Trp a His) a nakonec bychom do tohoto dělení mohli zařadit i další skupinu iv) peptidy obsahující nekódované aminokyseliny.

Pro předpokládané klinické použití je důležité, aby AMPs měly vysokou antimikrobiální aktivitu a nízkou toxicitu vůči eukaryotním buňkám, která se běžně stanovuje jako hemolytická aktivita. Všeobecně je známo, že antimikrobiální a hemolytická aktivita amfipatických α-helikálních AMPs může být ovlivněna různými parametry, jako jsou délka sekvence, celkový náboj molekuly, helicita, hydrofobicita a amfipaticita5, 6, 7. Mezi jiné fyzikálně-chemické a strukturní vlastnosti peptidů, které mohou mít vliv na biologické vlastnosti peptidů patří: i) kation-π interakce mezi postranními řetězci Arg a Trp 8 a ii) inkorporace uhlovodíkového můstku do sekvence peptidu za účelem stabilizace α-helixu9.

Antimikrobiální peptidy vykazují široké spektrum působení proti Gram-pozitivním a Gram-negativním bakteriím. Avšak v literatuře jsou popsány i účinky proti prvokům10, kvasinkám11, plísním11 a dokonce i proti rakovinným buňkám12. Přesný mechanismus jejich účinku stále není zcela vysvětlen. V současnosti je v literatuře popsáno několik modelů mechanismu účinku kationických α-helikálních AMPs13. Mezi nejznámější patří model sudových dužin, kobercový model a toroidní model14, 15. Prvním krokem, společným pro tyto modely působení, je atrakce kladně nabitého peptidu k záporně nabitému povrchu bakteriální membrány vlivem elektrostatických sil a následné zformování peptidu do α-helikální struktury během interakce s membránou. Dále následuje vnoření peptidu do membrány, čímž

(6)

6

dochází k tvorbě trhlin, děr nebo pórů a následně k úniku buněčných komponent a smrti bakterie1617.

Lipozómy, které svým složením imitují biologické membrány, slouží jako užitečný nástroj při sledování mechanismu účinku antimikrobiálních peptidů. Lipozómy jsou fosfolipidové vezikuly, které se spontánně tvoří po rozptýlení fosfolipidů ve vodném prostředí18, 19, 20. Vzniklé vezikuly jsou kulovitého tvaru a jsou tvořené jednoduchou lipidovou dvojvrstvou, která dle svého složení může být podobná buď bakteriální membráně, nebo membráně eukaryotních buněk.

V literatuře je popsáno několik metod, které využívají lipozómy různého složení na studium mechanizmu účinku AMPs (např. metoda sledování úniku calceinu, metoda sledování Trp-fluorescence a metoda s využitím značených lipozómů)21, 22,. V této disertační práci byly ke studiu použity všechny jmenované metody. Dále byly také použity metody vhodné ke sledování interakcí peptidů s vnější i vnitřní membránou bakterie E. coli.

(7)

7

2 Cíle disertační práce

Cílem předkládané disertační práce byla izolace a identifikace nových antimikrobiálních peptidů a studium mechanismu jejich účinku.

Konkrétním cílem bylo:

a) izolace a identifikace nových AMPs z jedu divokých včel b) syntéza nově identifikovaných AMPs

c) stanovení jejich antimikrobiální aktivity a hemolytické aktivity d) syntéza analogů a strukturně-aktivitní studie

e) strukturní studie pomocí CD spektrometrie a NMR

f) studium mechanismu účinku peptidů na lipozómech nebo na E. coli, zahrnující:

 přípravu lipozómů

 metodu sledování úniku calceinu z lipozómů

 metody sledování Trp-fluorescence a jejího zhášení

 sledování permeability dithioničitanu sodného

 metodu sledování permeabilizace vnější a vnitřní membrány E.coli

(8)

8

3 Materiál a metody

Všechna data uvedená v této práci byla získána s využitím vybavení a přístrojů laboratoří Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR). Metody použité v předkládané disertační práci, které byly vypracovany mnou, mými spolupracovníky nebo vědecko-servisními skupinami (UOCHB) jsou následující.

Nové antimikrobiální peptidy byly izolovány z jedových váčků včel extrakcí směsí 50%

ACN/voda s 0,5% TFA. Extrakt byl centrifugován a supernatant byl frakciován pomocí RP-HPLC. Aktivní frakce odpovídající přítomnosti antimikrobiálních peptidů byly měřeny hmotnostní spektrometrií (MS) (mojí spolupracovnicí L. Monincovou) a sekvenovány Edmanovým odbouráváním (vědecko-servisní skupina UOCHB; Z. Voburka). Peptidy byly syntetizovány manuálně na pevné fázi podle Nα-Fmoc protokolu v injekčních stříkačkách s teflonovým filtrem na dně stříkačky. Surové peptidy byly čištěny preparativním HPLC.

Identita peptidů a jejich čistota byla ověřena pomocí MS a analytickým HPLC. Následně byla stanovena jejich antimikrobiální a hemolytická aktivita (mými spolupracovníky J. Slaninovou, V. Fučikem, O. Nešutem a L. Borovičkovou). Antimikrobiální aktivita byla vyjádřena minimální inhibiční koncentrací MIC (µM). Pro její stanovení byly použity tyto mikroorganismy: Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Candida albicans. Hemolytická aktivita byla vyjádřena hodnotami LC50 (µM) pro lidské červené krvinky. Pomocí NMR a cirkulárního dichroizmu (CD) byla stanovena struktura vybraných peptidů (vědecko-servisní skupina UOCHB; V.

Veverka a L. Bednárová).

Pro studium interakcí peptidů s membránami byla použita metoda sledování úniku calceinu z lipozómů, metoda sledování změn Trp-fluorescence a jejího zhášení, a metoda sledování permeability dithioničitanu sodného. K tomu byly připraveny lipozómy o různém složení, které byly navrženy tak, aby simulovaly buď bakteriální membránu (záporně nabité lipozómy), nebo membránu savčích buněk - převážně erytrocytů (neutrální lipozómy).

Interakce peptid-membrána byly také studovány na membránách bakterie E.coli a to pomocí měření změn fluorescence 1-N-fenylnaftylamín (test s NPN sondou) a sledováním uvolněné β-galaktosidasy (ONPG test) během působení peptidu. Rozpad struktury bakterií působením AMPs byl pozorován pomocí transmisní elektronové mikroskopie (vědecko-servisní skupina UOCHB; J. Štokrová).

(9)

9

4 Výsledky a diskuse

V této kapitole jsou stručně popsány výsledky z dvou publikovaných prací (publikace A, B), kde vystupuju jako první autor, jedné spoluautorské publikaci (publikace C) a výsledky dalších experimentů, které plánujeme publikovat (připravovaná publikace D).

4.1 Publikace A: Panurgines, novel antimicrobial peptides from the venom of communal bee Panurgus calcaratus (Hymenoptera Andrenidae)

Tři nové antimikrobiální peptidy, pojmenované panurginy (PNG), byly izolovány z jedu včely pískohrabky ostruhaté (Panurgus calcaratus). Jedním z nich byl lineární kationický α-helikální dodekapeptid PNG-1 (LNWGAILKHIIK-NH2) a dva téměř identické peptidy PNG-K a PNG-R obsahující 25 aminokyselin (LDVKKIICVACKIXPNPACKKICPK-OH, kde X=K resp. R) a dva disulfidové můstky v polohách Cys8-Cys23 a Cys11-Cys19. Všechny tři peptidy vykazovaly antimikrobiální aktivitu proti Gram-pozitivním, Gram-negativními baktériím, kvasinkám a nízkou hemolytickou aktivitu proti lidským erytrocytům. Za účelem sledování vlivu kationicity, amfipaticity a hydrofobicity na biologickou aktivitu, jsem připravila 22 analogů PNG-1. Zvyšování kladného náboje a amfipaticity PNG-1 výměnou aminokyselin nacházejících se v hydrofilní časti α-helixu za Lys vedlo k zvýšení antimikrobiální aktivity hlavně proti P. aeruginosa a současně k snížení hemolytické aktivity.

Současná substituce všech tří Ile v sekvenci PNG-1 různými aminokyselinami vedla v každém případě k zhoršení biologických aktivit. Na základě našich výsledků předpokládáme, že přítomnost přirozeně se vyskytujících Ile v daných pozicích je důležitá pro antimikrobiální aktivitu studovaného peptidu a tento fakt bude zřejmě platný pro další peptidy této kategorie (lineární kationické α-helikální AMPs).

Lineární analogy PNG-R a PNG-K, které měly substituované všechny Cys aminobutanovou kyselinou, nevykazovaly antimikrobiální aktivitu. Avšak lineární analog PNG-K s SH skupinami v redukované formě má stejnou aktivitu jako jeho cyklická forma. Z tohoto pozorování usuzujeme, že i v přítomnosti redukčního činidla (dithiotreitol) mohlo dojít k vytvoření prostorové struktury blízké cyklickému uspořádání přírodního peptidu, byť s neutvořenými disulfidovými můstky.

Schopnost permeabilizovat membránu byla u studovaných peptidů zjišťována měřením uniku fluorescenčního barviva calceinu uzavřeného v lipozómech. PNG-1 a jeho analogy

(10)

10

způsobují výrazný únik calceinu z lipozómů simulujících bakteriální membránu. Trochu mírnější únik calceinu byl pozorován i z lipozómů simulující membránu eukaryotických buněk. Avšak PNG-K a PNG-R vykazovali únik calceinu jen z lipozómů simulujících bakteriální membránu. Schopnost peptidů způsobovat únik calceinu dobře korelovala s jejich antimikrobiální a hemolytickou aktivitou. Použitím metody transmisní elektronové mikroskopie bylo pozorováno, že PNG-1/21 (jeden z analogů PNG-1) způsobil narušení membrány na obou pólech bakterie B. subtilis.

Můj osobní podíl na publikaci zahrnuje izolaci nových peptidů, určení polohy disulfidových můstků, syntézu přírodních peptidů, návrh struktury analogů a jejich syntézu, tvorbu lipozómů, měření úniku calceinu, vyhodnocení experimentálních dat, tvorbu obrázků a podíl na sepsání a revizi manuskriptu.

4.2 Publikace B: Interaction of a novel antimicrobial peptide isolated from the venom of solitary bee Colletes daviesanus with phospholipid vesicles and Escherichia coli cells

Peptid, který jsem pojmenovala codesan (COD), byl izolován z jedu včely hedvábnice davisové (Collete daviesanus). COD je α-helikální, amfipatický antimikrobiální peptid obsahující 18 aminokyselin (GMASLLAKVLPHVVKLIK-NH2). Syntetický COD vykazuje antimikrobiální aktivitu proti Gram-pozitivním a Gram-negativním bakteriím a C. albicans a též slabší hemolytickou aktivitu. Na základě poznatků získaných v naší laboratoři jsem navrhla syntézu analogů s cílem zvýšit kladný náboj peptidu (náhradou vybraných aminokyselin v sekvenci za Lys) a podpořit tak zvýšení antimikrobiální aktivity. Zvýšení kladného náboje peptidu COD, nahrazením Ser4 nebo His12 lyzinem (COD-1 a COD-3) vedlo k snížení hemolytické aktivity. Oba analogy vykazovaly dvakrát vyšší antimikrobiální aktivitu proti E. coli a C. albicans. COD-1 měl také vyšší aktivitu proti P. aeruginosa.

Výměna Lys místo Leu5 (COD-2) způsobila snížení biologických aktivit. Abychom mohli použít metodu měření Trp fluorescence, byly připraveny i analogy obsahující Trp.

Sledováním interakcí CODs s umělými fosfolipidovými membránami-lipozómy metodou sledovaní úniku calceinu bylo zjištěno, že k narušení membrán peptidy dochází jen v případě lipozómů imitujících bakteriální membránu. Lipozómy imitující membránu erytrocytů narušeny nebyly. Výsledek koresponduje s jejich dobrou antimikrobiální aktivitou a nízkou hemolytickou aktivitou. Preference CODs k lipozómům imitující bakteriální membránu byla také potvrzena měřením Trp-fluorescence. Bylo zjištěno, že analogy obsahující Trp se vnořují

(11)

11

do membrány těchto lipozómů. Interakce codesanů s membránou byly také studovány s využitím buněk E. coli. Zjistila jsem, že CODs narušují vnější i vnitřní membránu E. coli.

Tyto skutečnosti byly zjištěny měřením změn fluorescence 1-N-fenylnaftylamínu a sledováním β-galaktosidasové aktivity po přidání peptidu. Výsledky z transmisní elektronové mikroskopie ukázaly, že COD-1 narušuje membránu v místě dělení E. coli a způsobuje únik bakteriálního obsahu z baktérie.

Můj osobní podíl na publikaci zahrnuje izolaci nového peptidu, syntézu přírodního peptidu, návrh struktury analogů a jejich syntézu, tvorbu lipozómů, měření úniku calceinu, měření Trp fluorescence a jejího zhášeni, zjišťovaní permeabilizace vnější a vnitřní membrány E. coli, vyhodnocení experimentálních dat, tvorbu grafů a podíl na sepsání a revizi manuskriptu.

4.3 Publikace C: Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin

Lasiocepsin (Las) je antimikrobiální peptid izolovaný z jedu včely ploskočelky velkohlavé (Lasioglossum laticeps). Las je cyklický, kationický antimikrobiální peptid obsahující 27 aminokyselin GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC-OH a dva disulfidické můstky mezi Cys8-Cys25 a Cys17-Cys27. Tento antimikrobiální peptid působí hlavně proti Gram-pozitivním, Gram-negativním bakteriím a kvasinkám (C. albicans) a vykazuje velmi nízkou hemolytickou aktivitu. Z NMR měření bylo zjištěno, že Las vytváří dobře definovanou strukturu s dvěma na sebe kolmými α-helikálními úseky spojenými smyčkou, přičemž celá struktura je stabilizovaná dvěma disulfidovými můstky.

Protože Trp analogy lasiocepsinu byly navrženy tak, aby v jednom případě byl Trp na začátku sekvence (Las[Trp2]) a ve druhém případě na konci sekvence (Las[Trp23]), bylo možné metodou Trp-fluorescence a jejím zhášením zjistit, která část Las je zodpovědná za interakci s membránou. Z výsledku bylo zjištěno, že v obou případech je Trp vnořen do membrány lipozómů imitující bakteriální membránu a lze z toho soudit, že se Las zanořuje do membrány oběma konci. NMR měření prováděná v přítomnosti SDS (anionické micely) ukázaly na interakce SDS s postranními řetězci aminokyselin nacházejících se především v mezích delšího α-helixu (Arg4 - Lys13). Z výše uvedeného lze vyvodit, že počáteční interakce peptidu s membránou je způsobená N-koncovou částí Las. Avšak hluboko do membrány se zanořuje jak N-koncová tak C-koncová část peptidu.

Můj osobní podíl na publikaci zahrnuje přípravu lipozómů a optimalizaci metod: Trp-fluorescence a její zhášení, permeabilizace vnější a vnitřní membrány E. coli.

(12)

12

4.4 Připravovaná publikace D: Structural characterisation of novel antimicrobial peptides antapines and study of their action mechanism

Z jedu včely pelonosky hluchavkové (Anthophora plumipes) jsem izolovala dva téměř identické antimikrobiální peptidy ANTP-1 a ANTP-2 lišící se pouze přítomností jednoho Lys navíc na C-konci ANTP-1 (GLLSALRKMIPHILSHIKK-OH). Tyto nové antimikrobiální peptidy byly pojmenovány jako antapiny. Synteticky připravený ANTP-1 vykazoval antimikrobiální aktivitu proti zkoumaným mikroorganismům a nízkou hemolytickou aktivitu.

Pro naši studii jsem připravila amidované analogy ANTP-1NH2 a ANTP-2NH2, které vykazovaly vyšší antimikrobiální aktivitu. Dále jsem připravila analogy ANTP-1NH2 s Trp v sekvenci (ANTP-W3, ANTP-W10, ANTP-W11 and ANTP-dW11) a jeden analog s vyšším kladným nábojem (ANTP-K4). Biologické aktivity ANTP-W3, ANTP-W10 a ANTP-K4 byly stejné nebo vyšší v porovnání s ANTP-1NH2. Substituce Pro11 tryptofanem (ANTP-W11) vedla k snížení antimikrobiální aktivit. Avšak substituce Pro11 D-Trp (ANTP-dW11) překvapivě vedla k zvýšení antimikrobiální aktivity v porovnání s ANTP-W11. Připravila

jsem také dva analogy s uhlovodíkovým můstkem v sekvenci (ANTP-1NH2/1, ANTP-1NH2/2). Náš předpoklad, že uhlovodíkový můstek stabilizuje α-helix a zvýší se tak

aktivita peptidů, se nepotvrdil. Naopak inkorporace tohoto prvku do struktury peptidu vedla ke ztrátě antimikrobiální aktivity a k vysoké hemolytické aktivitě.

V této práci jsem se dále zabývala studováním interakce ANTP-1NH2 a jeho analogů s membránou lipozómů a s membránou bakterie E. coli. Na základě měření s NPN sondou a ONPG testem jsem zjistila, že všechny studované peptidy narušují vnitřní i vnější membránu bakterie E. coli. Použitím metody sledování Trp-fluorescence jsem zjistila, že se všechny Trp analogy s výjimkou ANTP-W11 výrazněji vnořují do membrány lipozómů imitující bakteriální membránu. Narušení těchto lipozómů bylo také pozorováno při působení všech zkoumaných peptidů (včetně ANTP-W11) metodou sledování permeability dithioničitanu sodného. Výrazně slabší interakce všech peptidu byla pozorována v případě lipozómů imitující erytrocyty jak metodou sledování Trp-fluorescence tak i metodou sledování permeability dithioničitanu sodného. Na základě výsledku se domníváme, že ANTP-W11 způsobuje destabilizaci membrány na povrchu membrány bez zanoření dovnitř (zřejmě kobercový model narušení membrány).

Z NMR studií byla zjištěna struktura ANTP-1NH2 a jeho Trp analogů včetně vzájemné polohy postranních řetězců Arg a Trp uvnitř sekvence a následný a vznik kation-π interakcí.

(13)

13

Na základě změřených struktur peptidů byly kation-π interakce mezi Arg a Trp pozorovány jen v případě ANTP-dW11. Předpokládáme, že tato interakce způsobená příhodnou vzájemnou pozicí postranních řetězců Arg a D-Trp měla za následek zvýšení antimikrobiální aktivity ANTP-dW11 v porovnání s ANTP-W11.

Můj osobní podíl na publikaci zahrnuje izolaci nových peptidů, syntézu přírodních peptidů, návrh struktury analogů a jejich syntézu, tvorbu lipozómů, měření Trp-fluorescence a jejího zhášeni, sledování permeability dthioničitanu sodného, zjišťovaní permeabilizace vnější a vnitřní membrány E. coli, vyhodnocení experimentálních dat a tvorbu grafů a obrázku.

(14)

14

5 Závěr

Předložená disertační práce shrnuje poznatky o nových antimikrobiálních peptidech, které jsem objevila v průběhu mého PhD studia. Tyto poznatky lze shrnout do následujících odstavců.

 Z jedových rezervoárů volně žijících včel jsem izolovala, identifikovala a pojmenovala nové antimikrobiální peptidy: panurginy, codesany a antapiny.

 Tyto peptidy jsem připravila metodou syntézy peptidů na pevné fázi (SPPS) s využitím Fmoc protokolu.

 Pro studium vztahu struktury a biologické aktivity nově-objevených peptidů jsem navrhla a připravila řadu analogů. Na základě stanovených hodnot biologických aktivit připravených peptidů jsem získala poznatky o důležitosti některých aminokyselin v jejich sekvenci.

 Studovala jsem interakce nově-objevených antimikrobiálních peptidů a jejich analogů s uměle vytvořenými membránami – lipozómy. Interakce těchto peptidů jsem také studovala s membránami bakterie E. coli. Na základě výsledků těchto studií jsem došla k závěru, že peptidy interagují přednostně se záporně nabitými membránami, které svým složením simulovaly membrány bakterií. Tyto poznatky dobře korelují se specifitou antimikrobiálních peptidů pro bakteriální buňky.

 Pomocí NMR studií byla určená prostorová struktura peptidu lasiocepsinu. Na základě této prostorové struktury a studia jeho interakcí s membránami byl navrhnutý mechanismus jeho antimikrobiálního účinku.

 Pomocí NMR studií byla zjištěna prostorová struktura ANTP-1NH2 a jeho analogů.

Zároveň jsem popsala vliv strukturních modifikací ANTP-1NH2 na jeho biologické aktivity.

(15)

15

Životopis

Jméno a Přímení: Mgr. Sabína Čujová

Narozená: 11.11.1985 v Levoči, (Slovenská republika)

Email: cujova@gmail.com

Vzdělání:

2005-2008 Přírodovědecká fakulta UK, Praha, obor: Klinická a toxikologická analýza (Bc. 2008)

2008-2010 Přírodovědecká fakulta UK, Praha, obor: Klinická a toxikologická analýza (Mgr. 2010)

2010-současnost Přírodovědecká fakulta UK, Praha, obor: Biochemie – PhD.

Prezentace vlastních výsledků

2011 Mezinárodní vědecká konference, Biologicky aktivní peptidy, Praha (Česká republika) – plakátové sdělení

2011 FameLab – účast ve vědecko-popularizační soutěži, Praha (Česká republika) 2012 XII–mezioborové setkání mladých biologů, chemiků a biochemiků–Sigma

Aldrich, kde jsem prezentovala svoje výsledky formou přednášky (Česká republika)

2012 4th EuCheMS Chemistry Congress, Praha (Česká republika) - plakátové sdělení

2012 32-European Peptide Symposium Atény (Řecko) - plakátové sdělení. Na této konferenci mi byla udělena cena za nejlepší plakátové sdělení: Dr. Bert L.

Schram Award: The Best Poster

2013 9-European Biophysics Congress, Lisabon (Portugalsko) - plakátové sdělení 2014 XIV–mezioborové setkání mladých biologů, chemiků a biochemiků–Sigma

Aldrich, kde jsem prezentovala své výsledky formou přednášky (Česká republika). Na této konferenci mi byla udělená cena poroty za přednášku.

2014 Annual meeting of the German Biophysical Society, Lübeck (Nemecko) - plakátové sdělení

(16)

16 Vědecké publikace

Sabína Čujová, Jiřina Slaninová, Lenka Monincová, Vladimír Fučík, Lucie Bednárová, Jitka Štokrová, Oldřich Hovorka, Zdeněk Voburka, Jakub Straka, Václav Čeřovský : Panurgines, novel antimicrobial peptides from the venom of communal bee Panurgus calcaratus (Hymenoptera: Andrenidae); Amino Acids 45 (2013) 143-157

Sabína Čujová, Lucie Bednárová, Jiřina Slaninová, Jakub Straka, Václav Čeřovský:

Interaction of a novel antimicrobial peptide isolated from the venom of solitary bee Colletes daviesanus with phospholipid vesicles and Escherichia coli cells; Journal of Peptide Science 20 (2014) 885-895

Lenka Monincová, Miloš Buděšínský, Sabína Čujová, Václav Čeřovský,Václav Veverka:

Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin; ChemBioChem 15 (2014) 301–

308.

(17)

17

Abstract

The growing emergence of bacteria resistant to conventional antibiotics is very alarming.

This has prompted an intensive search for alternative antimicrobial agents which kill bacteria with different modes of action than those of traditional antibiotics and do not trigger develop of drug resistance. Among these, antimicrobial peptides (AMPs) are considered as promising compounds against resistant pathogens. These positively charged peptides permeabilize or disrupt bacterial cell envelope which leads to leakage of cytoplasmic components and cell death.

The aim of my dissertation thesis was the study of the action mechanism of novel antimicrobial peptides which I have isolated from the venom of different wild bees. I identified six novel AMPs which were named panurgines (PNG), codesane (COD) and antapines (ANTPs). These peptides were isolated from the venom of three different bee species (Panurgus calcaratus, Collete daviesanus and Anthophora plumipes). I was also involved in the structural studies of lasiocepsin (Las), the antimicrobial peptide identified in the venom earlier in our laboratory. All studied peptides possess activity against various strains of bacteria and low or moderate haemolytic activity. We prepared series of PNG, COD and ANTP analogs in order to study the effect of physicochemical properties such as cationicity, hydrophobicity, α-helicity and amphipathicity on their structure and biological activities. NMR measurements and molecular modeling of ANTPs and Las helped us to elucidate the effect of peptides secondary structure on their biological activity.

The main part of the dissertation focuses on the study of the interactions of these peptides with artificially made membrane – liposomes. For this purpose I constructed negatively charged liposomes, as a general model of bacterial membrane, and uncharged liposomes, as a model of eukaryotic cell membrane. These peptide-membrane interactions were also followed on the outer and inner membrane of E. coli cells, resulting in the permeation of the outer as well as the inner membrane. We have shown that all tested peptides have stronger potency to permeabilize bacteria-mimicking anionic membranes than those which mimic eukaryotic cell membrane. That is generally in good agreement with their antimicrobial and haemolytic activity. In summary we can conclude that the antimicrobial peptides discovered in our laboratory act specifically against bacterial cell membrane and their killing mechanism involve membrane disruption.

(18)

18

1 Introduction

1.1 Antimicrobial peptides

Evolution and natural selection have endowed all organisms with a vast array of tools for survival. One of the systems present as a first line of defence in the innate immune system are antimicrobial peptides (AMPs). AMPs were found in all forms of life from prokaryotes to humans1.

Today more than 2000 AMPs are listed in Antimicrobial Peptide Database2 while half of them were isolated from insect. They are usually cationic AMPs composed of 10 – 50 amino acid residues. According to their structure we can divide cationic AMPs into three major classes3, 4, 5: i) linear α-helical peptides ii) cyclic peptides containing one or more disulphide bridges iii) linear peptides rich in a specific amino acid residue (mainly Pro, Gly, Trp a His) and finally this classification can comprise also class iv) peptides containing several non- natural amino acid residues.

For possible clinical applications AMPs should exhibit high antimicrobial activity and low toxicity against eukaryotic cells, which is commonly determined as haemolytic activity. It is generally known that the antimicrobial as well as haemolytic activity of amphipathic α-helical AMPs can be altered with various parameters such as length of sequence, net charge, α-helicity, hydrophobicity and amphipathicity5, 6, 7. Cation-π interactions between Arg and Trp side chain8 and the hydrocarbon bridge incorporated into the sequence of peptide9 were described as other parameters having the effect on biological activity of some AMPs.

In addition to broad spectrum of activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, AMPs are active against protozoa10, yeasts11, fungi11 and even against cancer cells12. Exact mechanism of their action is still not well understood. Several models mechanism of action such as barrel-stave model, carpet model and toroidal-pore model were described in the literature13, 14, 15. These models were proposed mostly for the cationic α-helical AMPs. The initial step, common in all action models, is electrostatic attraction of positively charged peptide to negatively charged surface of bacterial membrane and subsequent conformation change of the peptide structure into α-helix while interacting with the membrane. The next step is the integration of peptide into membrane bilayer resulting in creation of cracks, holes or pores which finally causes leakage of internal cellular components and death of bacteria16, 17.

(19)

19

Liposomes which may simulate biological membranes are useful model tools for study the action mechanism of AMPs. Liposomes are phospholipid vesicles which are spontaneously formed when the phospholipids are dispersed in aqueous medium18, 19, 20

. Assembled vesicles have spherical shape and consist of a simple lipid bilayer which is similar either to a bacterial membrane or a membrane of eukaryotic cells.

There are several suitable methods which use liposomes of different composition to study the action mechanism of AMPs such as calcein leakage assay, Trp fluorescence assay or assay with labelled liposomes21, 22. All these mentioned methods were used in this PhD thesis.

Furthermore, I also utilized the methodology for the study of the interactions of peptides with external as well as with the internal membrane of E.coli.

(20)

20

2 Aims of PhD thesis

The aim of the submitted PhD thesis was isolation and identification of novel antimicrobial peptides and the study of their action mechanism.

Specific aims were:

g) isolation and identification of novel AMPs from venom of will bees h) synthesis of novel AMPs

i) determination of their antimicrobial and haemolytic activity j) synthesis of analogs and structure-activity studies

k) structural study by CD spectrometry and NMR spectroscopy

l) study of the action mechanism of peptides on liposomes or E. coli cells, involving:

 preparation of liposomes

 calcein leakage assay

 Trp-fluorescence assay and quenching assay

 dithionite ion permeability assay

 permeabilisation of outer and inner membrane of E.coli

(21)

21

3 Material and methods

All data shown in this work were obtained by utilizing laboratory facilities of the Institute of organic chemistry and biochemistry AS CR (IOCB AS CR). Methods used in submitted PhD thesis which was done by me, my co-workers or by research-service group of IOCB are following.

Novel antimicrobial peptides were isolated from bee venom reservoirs by the extraction with 50% ACN/water containing 0.5% TFA. The extract was centrifuged and supernatant was fractionated by RP-HPLC. The active fractions containing antimicrobial peptides were analysed by mass spectrometry (MS) (by my co-worker L. Monincová) and sequenced by Edman degradation (by research-service group of IOCB; Z. Voburka). Peptides were synthetized manually using a solid-phase method according to the Nα-Fmoc chemistry protocol in syringes with a Teflon filter at the bottom. Crude peptides were purified by preparative HPLC. Identity and purity of peptides were checked by MS and analytical HPLC.

Subsequently antimicrobial and haemolytic activity were determined (by my co-workers J.

Slaninová, V. Fučík, O. Nešuta and L. Borovičková). Antimicrobial activity defined as minimal inhibitory concentration MIC (µM) was determined for following microorganisms:

Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. Haemolytic activity was defined as LC50 (µM) for human erythrocytes. Structure of selected peptides was determined by NMR and circular dichroism (by research-service group of IOCB; V. Veverka and L. Bednárová).

The interactions of peptides with membranes were studied by following methods: calcein leakage assay, Trp-fluorescence assay and quenching assay and dithionite ion permeability assay. For this purpose I prepared liposomes which were designed in order to simulate either bacterial membrane (negatively charged liposomes) or membrane of mammalian cells – erythrocytes (neutral liposomes). Interactions peptide–membrane were also studied on the membranes of E. coli. This was determined by the measurement of changes in the fluorescence of fluorescent probe 1-N-phenylnaphtylamine (assay with NPN probe) and by the detection of released of cytoplasmic β-galactosidase (ONPG test) in the course of peptides interaction with bacterial cell membrane. Disruption of the bacterial structure by the action of AMPs was observed by transmission electron microscopy (by research-service group of IOCB; J.Štokrová).

(22)

22

4 Results and discussion

This chapter briefly describes results taken from two publications (publication A, B) where I am as first author, one co-author publication (publication C) and the results from of other experiments which we are planning to publish soon (publication D in preparation).

4.1 Publication A: Panurgines, novel antimicrobial peptides from the venom of communal bee Panurgus calcaratus (Hymenoptera:

Andrenidae)

Three novel antimicrobial peptides, named panurgines (PNG), were isolated from the venom of the wild bee Panurgus calcaratus. One of them is linear cationic α-helical dodecapeptide PNG-1 (LNWGAILKHIIK-NH2) and two almost identical peptides PNG-K and PNG-R containing 25 amino acid residues (LDVKKIICVACKIXPNPACKKICPK-OH, where X=K respectively R) and two intramolecular disulphide bridges of the pattern Cys8-Cys23 and Cys11-Cys19. All three peptides exhibited antimicrobial activity against Gram-positive bacteria and Gram-negative bacteria, antifungal activity, and low haemolytic activity against human erythrocytes. I prepared a series of 22 PNG-1 analogs to study the effects of cationicity, amphipathicity, and hydrophobicity on biological activity. Increasing cationicity and amphipathicity of PNG-1 by replacing selected amino residues in the hydrophilic segment of the helix with lysine enhanced the antimicrobial activity, particularly against P. aeruginosa, concomitant with a decrease in haemolytic activity. Simultaneous substitution of the three Ile residues in the PNG-1 sequence by various amino acid residues resulted in the deterioration of its biological properties. Based on our results, we assume that the existence of Ile residues at certain positions of PNG-1 is important for its antimicrobial activity and this fact will be probably valid for all AMPs of this category (linear cationic α-helical AMPs).

The linear analogs of PNG-K and PNG-R having all Cys residues substituted by amino butyric acid were inactive. However, the linear PNG-K with SH groups of cysteine in reduced form exhibited the same antimicrobial activity as its cyclic form. We assume that in the presence of reducing agents (dithiothreitol) the peptide may adopt a conformation that is similar to its natural cyclic form, but without disulphide bridges.

(23)

23

The membrane-permeabilizing activities of the selected peptides were tested by measuring the leakage of fluorescence dye calcein entrapped in liposomes. PNG-1 and its analogs induced significant leakage of calcein entrapped in bacterial membrane-mimicking liposomes. Moderate calcein leakage was observed also from liposomes mimicking eukaryotic cell membrane. On the other hand, PNG-K and PNG-R exhibited dye-leakage activity only from vesicles mimicking bacterial cell membrane. The dye-leakage activities of peptides were in good agreement with their biological activities. By means of transmission electron microscopy was observed that the analog PNG-1/21 disrupt membrane on both poles of bacteria B. subtilis.

My personal contribution to this publication includes isolation of novel peptides, determination of disulphide bridges, synthesis of novel peptides, design of analogs and their synthesis, preparation of liposomes, calcein leakage assay, data evaluation and writing a draft of manuscript.

4.2 Publication B: Interaction of a novel antimicrobial peptide isolated from the venom of solitary bee Colletes daviesanus with phospholipid vesicles and Escherichia coli cells

Peptide named codesane (COD) was isolated from the venom of bee Collete daviesanus.

COD is α-helical, amphipathic antimicrobial peptide containing 18 amino acid residues (GMASLLAKVLPHVVKLIK-NH2). Synthetic COD exhibited antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria and C. albicans but also noticeable haemolytic activity. Based on our empirical knowledge I designed and synthesized analogs of COD with the aim to increase its net positive charge (by replacement of certain amino acid residues by Lys), leading to higher antimicrobial activity. Substitution of Ser4 or His12 by Lys (COD-1 a COD-3) resulted in a decrease of haemolytic activity, and both analogs exhibited twice better antimicrobial activity against E. coli and C. albicans. Moreover, COD-1 exhibited higher activity against P. aeruginosa. Substitution of Leu5 by Lys (COD-2) resulted in decrease of its biological activities. I prepared also Trp-containing analogs of COD in order to use them for Trp-fluorescence assay.

Studying the interactions of CODs with artificial phospholipid membrane – liposomes by calcein leakage assay, I found out that the disruption of membrane by peptides is caused only in the case of bacterial membrane-mimicking liposomes. However no disruption of liposomes mimicking eukaryotic cell membrane was observed. These results correlate well with

(24)

24

biological activities of CODs. The preference of CODs for bacterial membrane-mimicking liposomes was also established by Trp-fluorescence assay which revealed that tryptophan- containing analogs are buried in the phospholipid bilayer of liposomes. Interactions of codesanes with membrane were also studied with membrane of E. coli cells. I found out that these CODs permeated both outer and inner membrane of E. coli. This was determined by the measurement of changes in the fluorescence of fluorescent probe 1-N-phenylnaphtylamine and by the detection of released cytoplasmic β-galactosidase in the course of peptide interactions with bacterial cell membranes. COD-1 disrupted membrane in septal area of E. coli thus causing leakage of inner bacterial content as observed by transmission electron microscopy.

My personal contribution to this publication includes isolation of novel peptide, synthesis of novel peptide, design of analogs and their synthesis, preparation of liposomes, calcein leakage assay, Trp-fluorescence assay, quenching assay, permeabilistion of inner and outer membrane of E. coli, data evaluation and writing a draft of manuscript.

4.3 Publication C: Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin

Lasiocepsin (Las) is an antimicrobial peptide isolated from the venom of bee Lasioglossum laticeps. Las is cyclic, cationic antimicrobial peptide containing 27 amino acid residues GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC-OH and two disulphide bridges between Cys8-Cys25 a Cys17-Cys27. This peptide shows activity against Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria and C. albicans but very low haemolytic activity. NMR study revealed that Las adopts well-defined structure of two perpendicular α-helical regions connected by a loop and further stabilized by a pair of disulphide bonds.

Trp analogs of lasiocepsin were designed so that in the first case Trp was incorporated to the beginning of sequence (Las[Trp2]), and in the second case to the end of sequence (Las[Trp23]). Using Trp-fluorescence assay and quenching assay, and these two analogs, we could estimate which part of Las sequence interacts with the membrane. Results show that both Trp analogs are buried in the phospholipid bilayer of liposomes mimicking bacterial membrane. We also assume that Las is buried to the membrane by both terminal parts. NMR study in the presence SDS (anionic micelles) showed significantly affected amino acid residues in the helical segment spanned between Arg4 and Lys13. In summary, we can say

(25)

25

that its N-terminal part is responsible for the initial interaction of Las with membrane, however deeply into membrane are buried both N-terminal and C-terminal parts.

My personal contribution to this publication includes preparation of liposomes and optimalization of methods: Trp-fluorescence assay, quenching assay, permeabilistion of inner and outer membrane of E. coli

4.4 Publication D in preparation: Structural characterisation of novel antimicrobial peptides antapines and study of their action mechanism

From the venom of the bee Anthophora plumipes I have isolated two almost identical antimicrobial peptides named antapines, ANTP-1 and ANTP-2. The sequence of 19 residues containing peptide ANTP-1 was GLLSALRKMIPHILSHIKK-OH, while the sequence of ANTP-2 was shorter by one Lys at the C-terminus. Synthetic ANTP-1 exhibited activity against tested microorganisms and low haemolytic activity. For our study I prepared amidated analogs ANTP-1NH2 and ANTP-2NH2 which exhibited higher antimicrobial activity. Further I prepared analogs of ANTP-1NH2 containing Trp residue in its sequence (ANTP-W3, ANTP-W10, ANTP-W11 and ANTP-dW11), and also one analog possessing higher net positive charge (ANTP-K4). Biological activities of ANTP-W3, ANTP-W10 and ANTP-K4 were similar or higher than those of ANTP-1NH2. Substitution of Pro11 by Trp (ANTP-W11) resulted in decrease of antimicrobial activity. However, substitution Pro11 by D-Trp (ANTP-dW11) surprisingly increased its antimicrobial activity in comparison to ANTP-W11.

I also prepared two analogs with hydrocarbon bridge (ANTP-1NH2/1, ANTP-1NH2/2). In contrary to our original assumption that hydrocarbon bridge stabilises α-helix and increases activity of peptides, we observed loss of antimicrobial activity and high haemolytic activity.

Further I studied interactions of ANTP-1NH2 and its analogs with membrane of liposomes and E. coli cell. Based on the measurement with NPN probe and ONPG test I found out that all tested peptides damage outer and inner membrane of E.coli. Furthermore, I found out by Trp-fluorescence assay that all Trp analogs with exception ANTP-W11 are significantly buried into membrane of liposomes mimicking bacterial membrane. Disruption of these liposomes was also observed when using all analogs (including ANTP-W11) in the assay based on dithionite ion permeability. Significantly weaker permeabilizations of membranes by all peptides were observed in the case of liposomes mimicking eukaryotic cell membrane when these were studied by both Trp-fluorescence assay and dithionite ion

(26)

26

permeability assay. Based on these result we assume that ANTP-W11 caused disruption of membrane on the surface of membrane without being buried in it (probably carpet model of disruption membrane).

Structure of ANTP-1NH2 and its Trp analogs was determined by NMR spectroscopy.

This also included determination of mutual position of the Arg and Trp side chains within the sequence which influences creation of cation-π interactions. Based on the measured peptide structures we observed cation-π interactions only in the case of ANTP-dW11. We assume that these cation-π interctions due to the favourable mutual position of Arg and D-Trp caused increase in antimicrobial activity of ANTP-dW11 versus ANTP-W11.

My personal contribution to this publication includes isolation of novel peptides, synthesis of novel peptides, design of analogs and their synthesis, synthesis of analogs with hydrocarbon bridge, preparation of liposomes, Trp-fluorescence assay, quenching assay, permeabilistion of inner and outer membrane of E. coli, data evaluation and creation of picture.

(27)

27

5 Conclusion

My PhD thesis provides new findings about novel antimicrobial peptides which I have discovered during my PhD study. That can be summarized in following paragraphs.

 From the venom reservoirs of different wild bees I isolated, identified and named novel antimicrobial peptides: panurgines, codesanes and antapines.

 I synthetized these peptides using a solid-phase peptide synthesis (SPPS) according to the Nα-Fmoc chemistry.

 For the structure-activity studies I designed and synthetized series of their analogs.

Based on the biological activities of peptides I have obtained information about importance of certain amino acid residues in the peptide sequence.

 I studied interactions of newly discovered antimicrobial peptides and their analogs with artificially made membranes – liposomes. I also studied interactions of these peptides with membranes of E. coli. Based on the results of these studies I concluded that peptides interact preferentially with negatively charged membranes, which by their composition simulated membranes of bacteria. These outcomes correlate well with the specificity of antimicrobial peptides for bacterial cells.

 3D structure of lasiocepsin was determined by NMR spectroscopy. Based on this structure and the study of its interactions with different membranes was proposed mechanism of its antimicrobial action.

 3D structure of ANTP-1NH2 and its analogs were determined. I also described impact of the structural modifications of ANTP-1NH2 on its biological activities.

(28)

28

Curriculum Vitae

Name and Surname: Mgr. Sabína Čujová

Date of birth: 11.11.1985 in Levoča, Slovakia

Email: cujova@gmail.com

Education:

2005-2008 Charles University -Faculty of Science, Prague, Department of Clinical and toxicological analysis (Bc. 2008)

2008-2010 Charles University -Faculty of Science, Prague, Department of Clinical and toxicological analysis (Mgr. 2010)

2010-now Charles University -Faculty of Science, Prague, Department of Biochemistry–PhD.

Presentation of own results

2011 International Scientific Conference, Biological active peptide, Prague (Czech Republic) – poster

2011 FameLab – scientific-popularisation competition Prague (Czech Republic)

2012 XIIth–Interdisciplinary meeting young biologists, chemists and biochemists - Sigma Aldrich, (Czech Republic) - presentation

2012 4th EuCheMS Chemistry Congress, Prague (Czech Republic) - poster 2012 32nd-European Peptide Symposium, Atens (Greece) - poster

Dr. Bert L. Schram Award: The Best Poster

2013 9th-European Biophysics Congress, Lisabon (Portugal) - poster

2014 XIVth– Interdisciplinary meeting young biologist, chemist and biochemist - Sigma Aldrich, (Czech Republic)

Award of jury for presentation

2014 Annual meeting of the German Biophysical Society, Lübeck, Germany - poster

(29)

29 Scientific Papers

Sabína Čujová, Jiřina Slaninová, Lenka Monincová, Vladimír Fučík, Lucie Bednárová, Jitka Štokrová, Oldřich Hovorka, Zdeněk Voburka, Jakub Straka, Václav Čeřovský: Panurgines, novel antimicrobial peptides from the venom of communal bee Panurgus calcaratus (Hymenoptera: Andrenidae); Amino Acids 45 (2013) 143-157

Sabína Čujová, Lucie Bednárová, Jiřina Slaninová, Jakub Straka, Václav Čeřovský:

Interaction of a novel antimicrobial peptide isolated from the venom of solitary bee Colletes daviesanus with phospholipid vesicles and Escherichia coli cells; Journal of Peptide Science 20 (2014) 885-895

Lenka Monincová, Miloš Buděšínský, Sabína Čujová, Václav Čeřovský, Václav Veverka:

Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin; ChemBioChem 15 (2014) 301–

308.

(30)

30

6 Literatura / Literature

1 Zasloff M.: Antimicrobial peptides of multicellular organisms, Nature 415 (2002) 389-395.

2 Wang G., Li X.,Wang Z.: The updated antimicrobial peptide database and its application in peptide design, Nucleic Acids Res. 37 (2009) D933-D937.

3 Epand R.M., Vogel H.J.: Diversity of antimicrobial peptides and their mechanisms of action, Biochim.

Biophys. Acta 1462 (1999) 11-28.

4 Hwang P.M., Vogel H.J.: Structure-function relationships of antimicrobial peptides, Biochem. Cell Biol. 76 (1998) 235-246.

5 Teixeira V., Feio M.J., Bastos M.: Role of lipids in the interaction of antimicrobial peptides with membranes, Prog. Lipid Res. 51(2012) 149-177.

6 Huang Y., Huang J., Chen Y.: Alpha-helical cationic antimicrobial peptides: relationships of structure and function, Protein Cell 1 (2010) 143-152.

7 Pasupuleti M., Schmidtchen A., Malmsten M.: Antimicrobial peptides:key components of the innate immune systém, Cr. Rev. Biotechn. 32 (2012) 143-171.

8 Chan D.I., Prenner E.J., Vogel H.J.: Tryptophan- and arginine-rich antimicrobial peptides: Structures and mechanisms of action, Biochim. Biophys. Acta Biomembranes 1758 (2006) 1184-1202.

9 Estieu-Gionnet K., Guichard G.: Stabilized helical peptides: overview of the technologies and therapeutic promises, Expert Opin. Drug Disc. 6 (2011) 937-963.

10 Rivas L., Luque-Ortega J.R., Andreu D.: Amphibian antimicrobial peptides and Protozoa: Lessons from parasites, Biochim. Biophys. Acta 1788 (2009) 1570-1581.

11 Weerden N.L., Bleackley M.R., Anderson M.A.: Properties and mechanisms of action of naturally occurring antifungal peptides, Cell. Mol. Life Sci. 70 (2013) 3545-3570.

12 Dennison S.R., Whittaker M., Harris F., Phoenix D.A.: Anticancer α-helical peptides and structure/function relationships underpinning their interactions with tumour cell membranes, Curr. Protein Pept. Sci. 7 (2006) 487- 499.

13 Wimley W.C., Hristova K.: Antimicrobial peptides: successes, challenges and unanswered questions, J.

Membrane Biol. 239 (2011) 27-34.

14 Yeaman M.R., Yount N.Y.: Mechanisms of antimicrobial peptide action and resistance, Pharmacol. Rev. 55 (2003) 27-55.

15 Nguyen L.T., Haney E.F., Vogel H.J.: The expanding scope of antimicrobial peptide structures and their modes of action, Trends Biotechnol. 29 (2011) 464-472.

16 Yeaman M.R., Yount N.Y.: Mechanisms of antimicrobial peptide action and resistence, Pharmacol. Rev. 55 (2003) 27-75.

17 Shai Y.: Mode of action of membrane active antimicrobial peptide, Peptide Sci. Biopolymers 66 (2002) 236- 248.

18 Shailesh S., Neelam S., Sandeep K., Gupta GD.: Liposomes: A review, J. Pharm. Res. 2 (2009) 1163-1167.

(31)

31

19 Vemuri S., Rhodes C.T.: Preparation and characterization of liposomes as therapeutic delivery systems: a review, Pharma. Acta Helv.70 (1995) 95-111.

20 Akbarzadeh A., Rezaei-Sadabady R., Davaran S., Joo S.W., Zarghami N., Hanifehpour Y., Samiei M.

Kouhi M., Nejati-Koshki K.: Liposome: classification, preparation, and applications, Nanoscale Res. Lett. 8 (2013) 1-9.

21 Ma Q-Q., Shan A-S., Dong N., Gu Y., Sun W-Y., Hu W-N., Feng X-J.: Cell selectivity and interaction with model membranes of Val/Arg-rich peptides, J. Pept. Sci. 17 (2011) 520-526.

22 Choi M-J., Kang S.H., Kim S., Chang J-S, Kim S.S, Cho H., Lee K-H.: The interaction of an antimicrobial decapeptide with phospholipid vesicles, Peptides 25 (2004) 675-683.

Odkazy

Související dokumenty

The idea is that if we call super-separable a system that admits Hamilton–Jacobi separation of variables (Schr¨ odinger in the quantum case) in more than one coordinate system,

First of all, the state and quality of democracy in two countries are quite different. Mexico is recognized as the democracy since 2000, when the first transparent elections were

To address antimicrobial resistance (AMR), Member States endorsed the Framework for Accelerating Action to Fight Antimicrobial Resistance in the Western Pacific Region as

The main differences between children and adults are in the expression of viral receptors, which are required for viral entry, innate immune response and cytokine production, and

As in the previous case, we show that the medium items are the first four items in C i : At the time of opening of C i , the level of C i−1 is greater than 3/4, as otherwise the

Tick salivary glands express also a variety of AMPs, which may impair pathogen acquisition and persistence in the tick, as demonstrated for the 5.3-kDa antimicrobial peptides and

ricinus, to produce a recombinant protein in the bacterial expression systém, to isolate the native peptide from tick hemolymph and to analyze the presence of antimicrobial

• Today people from more than 200 countries make up the Australian community, and more than 300 languages are spoken in Australian homes.... FIRST HALF OF THE

The fifth analysis studied this assumption, and the results showed that the majority of participants who think start-up is the solution to unemployment did not choose

Author states he used secondary data from Bureau of Economic Analysis and Bureau of Labor Statistics but does not state HOW he used them.. The second part - an online survey, is

 QJ1310254 Research into the use of whey as dairy industry waste product, the production of antimicrobial compounds for the modification of hydrophilic polymer systems with the use

Examples of region growth in the cosegmentation process are depicted in Fig. Local affine frames are shown in blue as a pair of line segments. The three endpoints of the segments

Suggestions to improve one of compared public transport systems are not based on the results of analysis made by application (as requested in assignment) but on personal experiences

Constructed wetlands are very popular in terms of wastewater treatment today. Formation of redox potential gradients inside such a system strongly influences the

(2009) Antimicrobial defensin-like gallerimycin and a mucin-like peptide are expressed in the silk glands of Galleria mellonella (to be submitted to the Journal of Invertebrate

On the other hand, Catterberg and Moreno [2006] found a similar relationship in that income had a positive effect on institutional trust in relatively poor Eastern European

Mohlo by se zdát, že tím, že muži s nízkým vzděláním nereagují na sňatkovou tíseň zvýšenou homogamíí, mnoho neztratí, protože zatímco se u žen pravděpodobnost vstupu

The estimates with school enrolment as the dependent variable reveal similar features for maternal death as those with years of schooling: females are in- fluenced more than males

The installed access control system as well as other systems that are used within the Faculty of Security Engineering in teaching can be used by students to test or verify

Některé peptidy silně narušují syntézu DNA a inhibují syntézu RNA a proteinů nebo způsobují jejich nesprávnou translaci (indolicin) 19. Typy kationických

The result of the research shows that two categories of qualitative indicators (soft - facts) are present in all considered rating systems: (i) quality of

The main advantages of the application of Si wafers in space X-ray optics are (i) the volume den- sity, which is more than 4 times lower than the elec- troformed nickel used in the

This study describes the effects of cytokine peptides released into the supernatant during an early allogeneic reaction (AR) of mouse spleen lymphocytes or brain